Hotărârea nr. 75/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 34552 MP, SITUAT IN CONSTANTA STR. BADEA CARTAN IN VEDEREA REALIZARII "SALII POLIVALENTE CONSTANTA"

coNSTAN^ ROMANIA 4 JÎL 4 JUDEȚUL CONSTANTA

mPI MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consilului Județean Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța, str. Badea Cârțan, în vederea

realizării „Sălii Polivalente Constanța"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 26     -    2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 27515/26.02.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.27511/26.02.2013 ;

Având în vedere adresa Consiliului Județean Constanța înregistrată sub nr.25138/13.02.2013;

Văzând extrasul de Carte funciară nr.112562/2007 a OCPI Constanța; Ținând cont de H.C.J. nr.203/2007 privind aprobarea Convenției de

colaborare cu Consiliul Local Constanța și Agenției Naționale Pentru Sport în vederea realizării "Sălii Polivalente Constanța";

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123 alin.l și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consilului Județean Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța, str. Badea Cârțan, în vederea realizării „Sălii Polivalente Constanța", conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Terenul în suprafață de 34.552 mp ce va trece în administrarea Consiliului Județean Constanța aparține domeniului privat al municipiului Constanța conform situației juridice nr.37786/2013.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Consilului Județean Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Consilului Județean Constanța, Agenției Naționale pentru Sport, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 66? consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI A    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

CONSTANȚA    -- MARCELA ENACH^

............