Hotărârea nr. 74/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII CANDIDATULUI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ''ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME " S.A. CONSTANTA CONFORM OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea candidaturii d-nei Frigioiu Marcela-Mariana pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime " S.A. Constanța conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice


Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.40909/25.03.2013, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 40908/25.03.2013,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr.147/22.05.2012 privind modificarea HCL nr.637/19.11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Constanta în Adunarea Generala a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime " S.A. Constanța;

Ținând seama de HCL nr.349/17.12.2012 privind împuternicirea primarului municipiului Constanța să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecției candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța;

Luând în considerare Procesul-verbal nr. 40886/25.03.2013 încheiat de Comisia de evaluare/selectie a membrului consiliului de administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța, constituită potrivit Dispoziției nr.489/27.02.2013.

în temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă candidatura d-nei Frigioiu Marcela-Mariana, pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime " S.A. Constanța, desemnată în condițiile OUG nr.109/2011.

Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre: Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța, d-nei Frigioiu Marcela-Mariana precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de <2/ consilieri din 27 membri


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Cons Nr.


tanța vCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA E NACELE"''