Hotărârea nr. 72/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, ETAPA DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, PENTRU OBIECTIVUL CONSOLIDARE GARD BISERICA SFÂNTA CRUCE, ZONA BABA NOVAC

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentație de

Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul Consolidare gard Biserică Sfânta Cruce, zona Baba Novac

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03.2013;_

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre nr. 38590/20.03.2013, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul Consolidare gard Biserică Sfânta Cruce, zona Baba Novac

Consultând raportul direcției Tehnic-achiziții nr. 38588/20.03.2013 și avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. c), și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul „Consolidare gard Biserică Sfânta Cruce, zona Baba Novac", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Dobre Mircea

Constanta

Nr. 72


/    26.03.2013


DEVIZ GENERAL

INVESTIȚIA: CONSOLIDARE BISERICA "SFANTA CRUCE",ZONA BABA NOVAC în mun. Constanta,str.Eduard CaudeHa,nr.84, județul CONSTANTA

m mii tei/nrii euro la cursul 1 Euro" 4.2513 tetfeuro -TVA 24 %

Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuinței publicat în MO Partea I nr. 524 din 11. iulie. 2008

\

ELABORAT    APROBAT


4.2513

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cit

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

MU Lei

MU Euro

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.100

0.024

0.000

0.100

0.024

3.3.

Proiectare și inginerie

8.100

1.905

1.944

10.044

2.363

3.4.

Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Cheltuieli pentru servicii de consultanță privind

o.ooo

o.ooo

0.000

0.000

0.000

Managementul execuției investiției

3.6.

Cheltuieli privind asistenta tehnică din partea

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

proiectantului pe perioada execuției proiectului

TOTAL CAPITOLUL 3

8.200

1.929

1.944

10.144

2.386

CAPITOLUL 4

Cheltuieli privind investiția de bază

4.1.

Construcții

36.400

8.562

8.736

45.136

10.617

4.2.

Montai utilajelor tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilajelor fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

36.400

8.562

8.736

45.136

10.617

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1.

Lucriri de construcții 2,5%

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,3%

0.473

0.111

0.000

0.473

0.111

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5 %

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

0.473

0.111

0.000

0.473

0.111

CAPITOLUL 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ia beneficiar

6.1

Cheltuieli privind pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Cheltuieli privind probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

45.073

10.602

10.680

55.753

13.114

Din care C+M

36400

8.562

8.736

45.136

10.728

Structura Devizului General aprobată prin HG Nr 28 din 09.01.2008 si publicată în MO Nr 48 din 22 ianuarie 2008 actualizată prin