Hotărârea nr. 71/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.NR.353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P.CONSTANŢA;

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_26.03.    2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 39948/22.03.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 39944/22.03.2013 ;

Având în vedere adresa Direcției Tehnic Achiziții nr.39938/22.03.2013 ;

Luând în considerare H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin. (5) lit. „a" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L nr.353/2012 în sensul că se retrage din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța și se preia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța imobilul reprezentând modul sanitar în suprafață construită de 30mp situat în Campusul social Henri Conadă, în vederea amenajării sediului Direcției Poliție Locală Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2- Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa la H.C.L.nr.353/2012 în sensul că la poziția 2 în loc de "modul HC7" se va citi modul „HC16"„

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Poliției Locale, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

NR. 71

_/    26.03.    2013

.80


Campus social "HENRI COANDA" - CONSTANTA - ZONA I


LEGENDA


2

O)

2

O r-

° V)

Isg

125

fiL

|2o

< UI

JOC w

»*< ș loc ! Q.

Z)

Ol


KJ

QC

on

a

o

00


MJ

CC

eu

00


BILANȚ SUPRAFEȚE


S CONSTRUITA S UTILA


3

<0


H-

LEGENDA COMPARTIMENTARE

SIMBOL

DESCRIERE

O

Perete exterior (tabla cutata, po&stiren expandat 10cm, glps-carton 12.5mm)

<ș>

Perete interior (glps-carton

12.5mm grosime)


LEGENDA FINISAJE PARDOSEALA

SIMBOL

DESCRIERE

F.01

Covor PVC

F.02

Dușumea


LEGENDA FINISAJE PEREȚI

SIMBOL

DESCRIERE

W.01

Gipscarton. glet. vopsitorie lavabia


LEGENDA FINISAJE PLAFOANE

SIMBOL

DESCRIERE

C.01

Gipscarton. giet, vopsitorie lavabia


28.80 MP 24.60 MP


zth


HOUSE

CONSULT


SEF PROIECT


PROIECTAT


S.C.SHAPIR STRUCTURES S.R.L


ANTREPRENOR GENERAL


S.C. HOUSE CONSULT S.R.U


PROIECTANT GENERAL


ing. Briban Radu


arti. Dinu Adrian


DENUMIRE PROIECT    CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE

LUCRĂRI TEHNtCO-EWUTARE AFERENTE BRANȘAMENTE UTHJTATI ORGANIZARE DE ȘANTIER

CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA » STR. STEFANIȚA VOOA


RJK.E.D.P.P. CONSTANTA


6.041

12011


CONSTRUCȚII CONEXE PUNCT SANITAR SCARA1:S0


PLANȘA

A08


FAZA


DESENAT

s. arh. Jurca Cristina

MARTIE 2012

P.T.