Hotărârea nr. 70/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA;

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 26-03-_2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 39654/21.03.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 39652/21.03.2013 ;

Având în vedere adresa Direcției Tehnic Achiziții nr.39447/21.03.2013 ;

Luând în considerare H.C.L. nr.338/2012 privind completarea și actualizarea bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin. (5) lit. „a", art.123 alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil pentru amenajarea unui modul cabinet de medicină de familie situat în Campusul social Henri Coandă-Str.Ștefăniță, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

CONSTANȚA,

NR. 70

_/    26.03.    2013