Hotărârea nr. 69/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENUIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

CQNSTA/Vr^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 211 / 2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului

Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03-2013;_.

Luând în considerare expunerea de motive nr. 33396 / 2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 31568 / 2013

Văzând HG nr. 904 / 2002, anexa 2, privind atestarea inventarului domeniului public al municipiului Constanața, HCL nr. 526 / 2008 poz. 165 și HCL nr. 211 / 2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, HCL nr. 23 / 2001 privind scoaterea la licitație a prestației de ecarisaj de pe raza administrativ teritorială a municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 77 / 2001, încheierile OCPI nr. 70337 / 2008, 90204 / 2008 și 53545 / 2009.

Văzând prevederile art. 21 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică și HG nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea HCL nr. 211 / 2011 cu următoarele imobile, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Investiții, Consiliului Județean Constanța și S.P.I.T. în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

CONSTANȚA,    MARCELA ENACHE

NR. 69/2013

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

ANEXA

însușit de Consiliul Local al Municipiului Constanța prin Hotărârea nr.


Comisia specială ptîntocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

t

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

I

22. BAZA DE SUPRAVEGHERE A ANIMALELEOR FĂRĂ STĂPÂN (BIOBAZA)

Nr.

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1.

1.6.2.

Baza de supraveghere a animalelor fără stăpân

Zona Stația de incinerare - Vârful cu Dor

Construcție: zidărie B.C.A., plasă sârmă

C1 - birouri, S.C.= 49,73 mp

C2 - bloc operator, S.C.= 29,25 mp

C3 - magazie, S.C.= 13,53 mp

C4 - magazie, S.C.= 12,56 mp

C5 - magazie, S.C.= 7,06 mp

C6 - cuști, S.C.= 89,86 mp

C7 - cuști, S.C.= 70,56 mp

Suprafață teren = 3.660 mp

9.759,71

5.740,43

2.655,32

2.464,95

1.385,55

6.858.21

5.385.21 957.719,50

Legea nr. 213/1998

23. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN

Nr.

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1.

Baza întreținere, exploatare autobuze

Str. Industrială ne 10

Suprafață teren = 37.510 mp

Decizia nr. 90/1983 a Consiliului Popular al Județului C-ta

4.907.658,36

Legea nr. 213/1998

2.

Sector II Troleibuze

Str. Eliberării nr. 46

Suprafață teren = 10.044 mp

Decizia nr. 524/1984 a Consiliului Popular al Județului C-ța

1.752.155,71

Legea nr. 213/1998

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PREȘEDINTE: RADU ȘTEFAN MAZĂRE

MEMBRI:

MARCELA ENACHE

DANIELA RAMONA DOSPINESCU MARCELA FRIGIOIU CONSTANTIN RACU AURORA TRAȘCĂ CONSTANTIN BABUȘ