Hotărârea nr. 66/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

VONSTAN?XÎ ROMÂNIA

« JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2013_.

Având în vedere expunerea de motive nr. 37393/19.03.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.37385/19.03.2013;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109 / 2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-30, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2    - Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în

H.C.L.nr.410/2007, anexa 3 și H.C.L. nr.58/2009, art.3 în sensul că suprafața utilă se modifică cu cea cuprinsă în anexa 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă modificarea suprafeței de teren menționată în H.C.L.nr.427/2006, anexa 2 cu suprafața din anexa 4 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă completarea H.C.L. nr. 314/2005, anexa 14 cu suprafața de teren cuprinsă în anexa 5 din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă modificarea anexei 73 din H.C.L.nr.392/2008, cu suprafețele menționate în anexa 13 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei 14 din H.C.L.nr.705/2005, cu suprafețele menționate în anexa 17 din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă modificarea anexei 1 din H.C.L.nr.705/2005, în sensul că se suplimentează cu suprafața menționată în anexa 20 din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă completarea anexei 11 din H.C.L. nr. 20/2013 cu valoarea justă menționată în anexa 27 din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă completarea anexei 15 din H.C.L. nr. 20/2013 cu valoarea justă menționată în anexa 28 din prezenta hotărâre.

Art. IO - Se aprobă completarea anexei 14 din H.C.L. nr. 20/2013 cu valoarea justă menționată în anexa 29 din prezenta hotărâre.

Art. 11 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției Financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 26_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Dobre Mircea

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

nr. 66/26,03.2013_


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Daciei nr.32

Sutilă=222,81 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.410/2007 anexa 3,

H.C.L. nr.58/2009 art.3,    -

Adresă R.A.E.D.P.P.

nr.15320/01.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ion Lahovari nr.35

S=162 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.154809/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Sc. 1:200

Nr. cadastral

Supraf. măsurată

Adresa imobilului

110 mp

Constanta, str. Daciei nr. 32

Cartea Funciara nr.

UAT Constanta


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categ. de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

110

Teren acoperit de construcție (locuința)

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr

Supraf. constr. ia sol (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

C1

110

Bloc locuințe (D+P+1E+M)

Anul construirii:1938;Materiale de constructiexaramida; Para certif. de performanta energetica; Fara lift. -

INVENTARde COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo '~0

Nr.

Pct


X

[ml


304398.54


304392.65


304389.66


304383.51


304390.94


Y

[m]


791509.41


791514.87


791514.80


791508.26


791501.42


r.


Oupimfata totala maeuraia »44Owp PRIMĂRIA MUNlCIPH.ft±tt


CONSTANȚA^ Sertv/.CIUl CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARg

' /££££____________


rFfW FICAT ’    DE .

A'JÎ

Seria RO-B-F N’'

L Jjnq. OPW$A

, VAoVutNr.


Data


Semnătura


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Numele si prenumele proprietarilor: -ALBINA DUMITRU

-CHAAR MUSTAFA si CHAAR DANIELA—m

"Sister

mAft DE COORDONATE n de Proiecție Stereooraflca 1970"

Nr.

Pct

X

]ml

Y

[m]

1

304438.00

791536.93

2

304430.80

791543.73

3

304419.37

791531.49

4

304426.il

791525.04

Suprafața măsurată =    162 mp


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

|mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1

Co

162

Teren intravilan împrejmuit

Total

162

V1-    0^    \

Va    «y

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Strii/.CIUL CADASTRU

VI7AT .SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data:

17.09.2012

CTiqp-ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str.Alexandru cel Bun nr.62

Steren=249,93 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.15314/2013

Construcție CI

Sconstruită=153.91 mp Sutilă = 132.52mp (cu beci)

Construcție C2

Sconstruită=27.73 mp

Șutită = 23.09 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr.8

Steren=267,35 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.427/2006, anexa 2 Adresă Serviciu Cadastru nr.152885/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre MirceaInventar de coordonate ale imobilului

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

305157.455

305155.691

305162.163

305163.522

305172.753

305179.158

305162.241

305159.680

791558.347

791555.246

791551.219

791550.373

791544.628

791555.063

791565.915

791562.024

3.568

7.623

1.601

10.873

12.244

20.099

4.658

4.298

S = 249.93 mp


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor: S 1Cc = 249.93 mp


RIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA; SERVICIUL CADASTRU


VI^PW^HMESCHIMBARE


C2


■ 153.91 mp = 27.73 mp
BENEFICIAR


Adem Suliea; Mocanii Maria; Barbu Constantin


PLANȘA

1


SCARA

1:200

DATA

01.2013


PLAN DE SITUAȚIE Constanta, Str. Alexandru cel Bun Nr. 62

JUDEȚUL CONSTANTA
792747.938


PRIMĂRIA municipiului constanta'

StHv'.CiUL CADASTRU

V

T 8PIO^scharbInventar de coordonate ale imobilului

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

303689.699

792757.114

3.458

2

303687.095

792759.390

10.426

3

303679.247

792766.254

22.621

4

303698.561

792778.031

13.000

5

303705.019

792766,748

18.097

S =267.35 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Piața Tomis III,

în apropierea PT117 și

PT171

Steren=35,97mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.314/2005, anexa 14 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.11096/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Lahovari nr.7, colț cu str. Cuza Vodă

Steren = 109mp Sconstruită=69mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.11428/2013

Conform foii de avere

CI Parter

Sutilă = 30.23 mp

CI Parter parțial+etajl

Sutilă=43.63 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

încadrare in zobna


Piața Tomis III -zona PT 117 S — 35,97 mpV 30-1129


l\ i:

narccta


PLAN DE SITUAȚIE

privind imobilul situat in mun. Constanta, str. Ion Lahovari nr. 7, jud. Constanta

Scara 1:200


(4

1


('ctie^one de folosința


s>cA. Date referitoare la teren


N- 304129


Suprafața

(mp)


J09


Valoare de impozitare (led)


Mențiuni


Teren limita) de constrncne mire pd. 1-2-3-4. unprefinvit cu gard de beton intre. pd. 4-5 st de construcție intre pd. 5-6-7-8-0-!


fota!

100

B. Date referitoare la construcții

( t)d constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (iei)

Mențiuni

CI

69

Locuința P - Udai - Suprafața construita desfasurua 140 mp

Total

69

INVENTAR DE COORDONATE - teren

INVENTAR DE COORDONATE - construcție C1

Sistem de proiecție: Stereo '70

Sistem de proiecție: Stereo '70

Pd.

E (m)

N (m)

Pa.

E(m)

N (m)

/

791802.417

304135.986

1

791802.477

304135.986

■>

791808.380

304141.187

2

791808.380

304/41.187

791810.336

304140.982

3

791810.336

304140.982

4

79114.504

304136.267

4

79114.504

304136.26C

791817.672

304132.779

9

791807.823

304130.380

6

7918/4.521

304130.002

Suprafața totala masurata = 69 mp

- 791814.252

304130.299

8

791810.800

304127.258

791807.823

304130.380

totala masurata = IGi.

.'■4


“7^“

r cd-


S>\

•<Z\ ,primăria municipiului constanta

StHV.CIUL CADASTRU"


’/'U

/'; ȚS


£\


CERT/F/CAT DE

AUTORI?a qc %

~ Se,:rlp ;.....-L

“2

CI (J fv'i /, <


r!i.) rV'\V/®_NESCHIMPA^


i35qM°13


-£^&7cteymhrji'.2O1


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR._66/2013

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Merișor nr.43

Steren = 19 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr.83861/2012

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Dezrobirii nr.70

Steren = 79 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Contract de schimb autentificat sub nr.557/28.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


Plan de situație —Seara l:200—


Suprafața masurata

Adresa imobilului

. S = 224 mp

Municipiul Constanta, Strada Merisor nr. 43


UATl CONSTANTA


o

£

' V

V


Y=790299.570

Y=790336.401

................ ......A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

'    Mențiuni

I

CC

224

Teren neimprejmuit.

Total

224

B. Date ret

eritoare la construcții

Cod

construcție

Suprafața construita

la sol (mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

Locuința parter din cărămidă. Nu are certificat energetic. Suprafața construita desfasurata =1-49 mp

CI

I49

71772.3

C2

6

Construcție anexa. Suprafața construita desfasurata = 6 mp

C3

6

Construcție anexa. Suprafața construita desfasurata = 6 mp

Total

I6l

71772.3

Executant


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo '70

Pct.

X(m)

Y(m)

1

305099.049

790304.728

2

305087.450

790333.864

3

305080.555

790^31.176

4

305092.679

790302.175

Suprafața totala masarata = 224 mp

Suprafața din acte = 205 mp

$>*' u

iM?.
?23-Bî»


5S*CZL


r

r-?

>>

ur.......:..............

—    <fc

$

£

Ă

ț»

r*

<A


K

—ț.


33


JZl


«*S t r. Cireși


S

^"' 1    p''*"''

r~i

3 <*

zz^

s *

%

.....—"țr    '" <

la___l

L

X

8 %

'*L“-J^J-

X

©


M

Y^L—

y\

N

L304900


primăria municipiului'COnstanța ? / StriV.CiUk cadastru

VIZAT 3PRE NESCiMMBAES

!880

Nr.    '    ____

o

cu

\D

cr«

co

o

\D

CT'

CO

r-


304880


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

£ parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare(lei)

L 1

Cc

79

Terenul este delimitat de gard beton (8-4),

1

si buloane metalice in punctele (5) si (9)

TOTAL

79

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

ffiSGÂDWM« IMOBILIARA COKiW,

Suprafața masurata: S = 79 mp


- ...UumeșiPrenurs^T-^MCÂ 1LIOARA Z'}

^eM«ILB6R:!A ?    •

-:- I 2 3 .IAN 264-


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Cireși nr.6

Steren = 24,57 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică

nr.140308/07.02.2013

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia -Zona Hotel Richmond

Sl=293 mp

S2=209 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.8548/08.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

Plan de amplasament si delimitare a îmomiuuu Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

230 mp

str. Cireși, nr.6, Constanta

Cartea Funciara nr

UAT

Constanta

Cod

constr.


Suprafața construita la sol ...................(mP)


Valoarea de impozitare (lei)


MențiuniTotal


1TOTI

Sistâm i


î DE‘COORDONATE

broiectie STEREO 70


<00^1 fe\Execuțant,


* ) S

~NÎ^

S/Nord

7 [m]

Est

[m]

î^'

~«~-0

304894.864

789629.359

4

304892.149

789641.976

5

304886.685

789639.156

9

304889.126

789626.161


O \5>>.    c-

?> V Dai


Executant,

_f    a F Nr. Ofln a

^i/O/VA


\DLIh


nuane;


Se confirma si#rafata din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


parcela


Cod

constr.


CI

TotalCategpria de folosința


"Cc"


XoîaL


Suprafața (mp)


A. Date referitoare la teren Valoarea de impozitare (lei)


230


230


Suprafața construita la sol

(mp)


175


±Z5


Mențiuni

fara gard intre punctele 8-9-10"


B. Date referitoare Ia construcții


Valoare de impozitare


leimpoz


Mențiuni


locuinta-Suprafata constnnte^ggjig^^l75 mp


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70’

Pct.

E(m)

N(m)

1

790252.377

305045.479

2

790249.713

305046.516

3

790246.589

305047.855

4

790244.174

30504&802

5 < '

790243.131

305049.256

6

790238.081

-305051.476-

7

790243.725

305065.154

8

790257.591

305059.583

9

790257.800

305059.508

10

790253.476

305048.323

Supral

Fata totala masurata - 230 mp

Executant, ing. Baici

12.02.2009Se confirma suprafataton'maâifeferfsi

Introducerea imobilului in baza de date
PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona Hotel RICHMOND

51    =293mp

52    = 209 mp5"

*

n

p

3

O

Irt

P

27


PȘlțviĂRiA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

St'ri /.CIUL CADASTRU


"U

"5


WAT SPRE NESCHHSBARE

* Tir.__J


~V,


Data n
coNSTA/v^ ROMANIA

ti’-' a JUDEȚUL CONSTANTA

> MUNICIPIUL CONSTANTA ( CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Tudor Vladimirescu nr.4

S teren=419,00 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.109/2005, nr.inventar 11782 și 11783,

H.C.L. nr.392/2008, anexa nr.73

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.23125/2013

Construcții (C1+C2)

Sconstruită=271,00 mp

Apartament 2

Sutilă=53,69 mp

Apartament 3

Sutilă=44,05 mp

Apartament 7

Sutilă=32,34 mp

Terasă

S=10,65 mp

Balcon

S=3,46 mp

Depozit (demisol)

S=73,28 mp

Birouri

Sutilă = 35,23 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Aleea Magnoliei nr.4A, Bl. TI, scara A, etaj

1, ap.3

Steren = 14 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.32399/07.03.2013

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


■r-

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

419 mp

Str. TUDOR VLADIMIRESCU nr. 4, municipiul CONSTANTA

F

UAT CONSTANTAA.DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

419

Imobil 'împrejmuit

Total

419

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

140

Locuința - D+P+1+M; Supr.constr.desfasurata= 450 mp

C2

131

Locuința - P+1 parțial;^upr,cgnstr.desfasurata= 207 mp

Total

271

Executant, ■ Nechita Florin \

] ,Data:-h6iepnbrie 2012

I , X


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Pct.

E(m)

N(m)

Pct.

E(m)

N(m)

1

791668.853

304895.859

5

791681.779

304869.644

2

791672.182

304892.334

6

791677.108

304865.325

3

791675.709

304888.600

7

791670.690

304872.120

4

791688.096

304875.485

8

791657.860

304885.704RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100


Nr. Cadastral-teren

Suprafața

Adresa Imobilului:

mun.Constanta,

Aleea Magnoliei nr.4A, bloc T1, scara A, etaj 1, ap.3

Carte Funciara colectiva

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

Carte Funciara individuala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA StKV.CiUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMSARE
Nr. 5 /Z? 7


Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Sufragerie

19.62

2

Hol

4.40

3

Debara

1.18

4

Hol

3.49

5

Baie

4.10

6

Bucătărie

6.616

7

Donnitor

12.47

Suprafața utila

51.72

8

Logie

4.58

9

Logie

4.84

10

Boxa

4.35

Suprafața totala

65.49cohstan^ roman IA 1 W-î' JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia -Zona Hotel Delta

Steren = 528 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.14217/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ion Vodă nr.6

Steren = lll,42 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.109/2005

Adresă Serviciu Cadastru

Nr. 15940/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PLAN DE SITUAȚIE pt. CUMPĂRARE TEREN î


SCARA 1:500


esa imobilului: ti unea Mamaia, zona ] k.T. Constanta, jud. Coj

fata teren conform i


atori=528mp


,oP


5'


A>


•V


CP;


CfclW£țC*T *

AUTORI 2 Seria ftO-O-P Nt.'

TÂNASE


«r    ^SBEEEEEE^

^ULLLULULUULHi __jZfeL.LLULLLUUUk.C_

-^uSttu&liutîhhLhțutcîțL ___EbuhLhfch^tuhuhthhi:hLhh&s

rCCLUULUUUULUULUULLLLLLLLLUp_w ___CuCLUUUUUUULU.ULLUULLUULtUtLLaL*

/£CllllllllllllllllllulllllllllllCX —.LLtZLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLp

^.CllLLLLLLULLUUUUUULLUULULLLUUULULULUU CULLLLLLLU) I » I I t » LLLLLLLLULLLLULLLUL » n

/^q#thLthtthParcarc tfcttfcfc„_™_rr_r (ZuCtBtctutttttt Sleren» 528mp±EEutBEEEL>?^l i ^thkhkkkthktkfcfckckccuuCCuuCcrukutjiL.kyirgX.!

__LLtU»>‘ • ti LLLLLt_LULLLLLLL.t_LLLt.LLLlîE5^ -'O '

LULLL*

țpWuk^tfeEkEEEEEEEEkEta*T,A‘'' U»

'^ULLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLU>*^

^‘-EEEEEțEEEEEțEEEEE^^ Șc^Ț


gheorghe

CaTcr.rA\V\


______LLUULULULUJ-S

rBEEEEEEEEEEEBE

9.4T    .

10


■eP


MiPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Suprafața masurata (mp) Adresa imobilului:


295.42


Constanta, Str. Ion Vodă Nr. 6


UAT.ConstantaNr.

^parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

295.42

Limita imobilului este nematerializata prin gard de lemn la poarta si construcții pe restul laturilor.

Total

295.42

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

C1

47.05

-

C2

58.40

-

Total

105.45

-


Locuința Frigioiu Georgeta; S.constr. desf. = 47.05 mp Construcția este din chirpic fiind construit in 1916. Nu are certificat de performanta energetica.


Locuința Ciocea Niculae; S.constr. desf.= 58.40 mp Construcția este din cărămidă fiind construit in 1918. Nu are certificat de performanta energetica.


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Inventar de coordonate

Sistem stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

306135.137

791971.016

2.875

2

306137.765

791969.850

4.545

3

306142.029

791968.278

14.539

4

306147.309

791981.824

4.224

//

5

306143.436

791983.511

16.091

6

306128.318

791989.023

8.707

7

306125.240

791980.878

5.820

8

306123.182

791975.434

12.745

întocmit,

PFA Biziru Cristian Iunie 2012

Suprafața masurata = 295.42 mp

Suprafața din acte = - moĂ_2


PRIMife^rtoiMUNICIPIULUrcONSTÂNTÂ’ StHV.CIUL CADASTRU

VIZ^y^f£,NEScHIMBAREcoHSTA/v^ ROMANIA

î>î'?    « JUDEȚUL CONSTANTA

* MUNICIPIUL CONSTANTA fi CONSILIUL LOCAL


f *

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Turda nr.19

Steren=4,7 mp Sutilă=131,63 mp Sutilă(beci) = ll,63 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.109/2005

H.C.L. nr.705/2005, anexa 14 Adresă

R.A.E.D.P.P.nr.19159/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR.

66/2013

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Dreptății nr.22

Steren=27 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.87510/2012 Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PI N DE SITUAȚIE "SCARA1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

247

Constanta, str. Turda nr. 19

Cartea Funciara nr.

U.A.T.    |    CONSTANTA    1A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

247.00

Imobilul este împrejmuit intre punctele 4-5-6 zid,

Total

247.00

in rest construcție

B. Date referitoare la construcții


Cod

construcție

Suprafața construita

la sol (mp)

Valoarea de impozitare lei

Mențiuni

CI

30.00

Locuința parter

C2

34.00

Locuința parter

C3

16.00

Locuința parter

C4

37.00

Locuința parter

C5

13.00

Anexa

C6

3.00

Marchiza

C7

6.00

Magazie

C8

6.00

Magazie

C9

3.00

WC

CIO

5.00

Magazie

Cil

5.00

Magazie

Total

158.00

Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereografic 1970


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305852.700

792131.944

2.87

2

305849.892

792132.521

11.08

3

305839.075

792134.924

4.36

4

305839.990

792139.186

6.53

5

305841.269

792145.589

8.00

6

305849.095

792143.920

10.85

7

305859.731

792141.766

3.93

8

305863.640

792141.318

11.10

9

305861.072

792130.516

8.49

Suprafața teren din măsurători: S = 247.00 mp Suprafața teren din acte: S = - mpSemnătura


PLAN DE SITUAȚIE

Intravilan Scara 1 :500

Județul: CONSTANȚA

Unitatea administrativ-teritoriala: CONSTANTA Cod SIRUTA 60428

Adresa corpului de proprietate: Mun. Constanta, Str. Dreptății, nr.22, jud. Constanta.

t

Numele și prenumele proprietarilor?

1 SAIZ ELENA

Suprafața rezultată din măsurători:

S teren =456 mp S teren (lin acte 429 mp S tot. construcții 7 7 mp S Locuința 63 mp


1-----

|Nr.

|Nr.

I

1

1

Orient.|

1

Distanta I

1 _

Coordonate

I Pctl

1

1 Pct2

1

1

1

[grade]|

1

[m]    I

X    I

Y    |

Z    I

4|

3|

313.22541

11.20 |

304136.190I

789569.6601

0.0001

3 1

2|

12.15231

38.631

304133.8801

789580.6191

0.0001

2|

11

113.22301

11.011

304174.2311

789588.2131

0.0001

11

41

211.84411

38.641

304176.500|

789577.4501

0.0001 -------1cqHSTA^ roMANIA


4 JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA I ( CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Garaje-zona PTTR 15

Steren=86 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.13853/2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Grup Sanitar Marea Neagră - Est în

Stațiunea Mamaia

Steren = 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.705/2005, anexa nr.l Adresă Serviciu Cadastru nr.7767/26.02.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PLAN PE SITUAȚIE Scafa 1:500

Garaje, Zona PTTR15 S=86 mp


J
PLAN DE SITUAȚIE

:tuat in vederea obținerii acordului de intabulare SCARA 1:200


I Constantg^^^^.rr griul administrativ? Constanta sa corpului de proprietate :

jnea Mamaia,;—-:

( Sanitar Marea Neagra Est

Numele beneficiarilor: .

1.    lorgoveanu Stere H

2.    Petre Ștefan Catajin

3.    Ciobanu Cristian Qabriel

4.    Caraivan Octavian

5.    Caraivan Mihaela

9e proprietate:

antract de vanzare cumpărare 1249 din 19.10.2012, emis de Marcel Babonea

parafata din măsurători :

ICc) = 233mp

ara fa ta construita la sol )1) = 154mp

.    .    f

Inventar de coordonate de proiecție STEREO-1970

B

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

HWV1

F X [m]

Y[m]

jk

|4

I6

$7

313493.605

313494,101

313479.891

313478.414

313477.844

313477.266

313488.167

789065.229

-789080.154

789081.199

789073.613

789070.668

789066.166

789065.436

14.93 14.25

7.73

3.00

4.54

10.93 5.44

^lCc)=233mp


întocmit:

IS.C FYP

'certif


Vecin: lorgoveanu Stere —14.93-


VIZAT SPRE NESCHIMFARE

Nr.    ' "

■rf?.


<?*,a


Semnătura


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 19 LA H.C.L. NR.

66/2013

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Valea Albă nr.47

Steren=209,81 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420 / 2001

Adresă Serviciu Cadastru nr.142011/23.11.2012

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ANEXA NR. 20 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Alexandru

Lăpușneanu - zona

Hotel Dobrogea

Steren = 1509 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.86171/20.12.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre MirceaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

299484.356

788824.613

13.862

2

299481.053

788838.076

20.240

3

299461.234

788833.969

15.322

4

299462.673

788818.715

22.471

S(1)=309.81 mp

Suprafața din acte = 100 mp Suprafața totala masurata = 310mp
PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

--:---

Adresa Imobii

1509

Constanta, Bd.Al. Lapusneănu nr. 194

Cartea Funciara nr.

U.A.T.

Constanta
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

<5np)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

1509.00

Total

1509.00


B. Date referitoare la construcții

Cod , construcție

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare Cei)

Mențiuni

CI

288.00

Corp administrativ(Statie distribuție carburanți)

C2

25.00

Terasa

Total

313.00


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

latun

D(î,i+1)

X[m]

Yfm]

1

308231.717

790055.262

27.60

2

308233.780

790082.780

55,10

3

308178.937

790088.128

5.55

4

308178.092

790082.638

2.25

5

308180.331

790082.371

22.62

6

308177.642

790059.916

54.27


Expc^ht: SC CREO MIXT

Dafca: septbmbrie'2012    1 f' '':x

cercatde


33

^.7Se confirma suprafața din introducerea imobilului in baza de date
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 21 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Alexandru

Lăpușneanu - zona Restaurant Dobrogea

Steren=47 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.147381/28.02.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 22 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. George Enescu nr.3A

Steren = 103 mp

SC1=54 mp

SC2=11 mp

SC3=1 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.296/2001, nr.inventar 10654 centralizat prin H.C.L.nr.109/2005

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.33847/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

h Plan de situație    W

Scara 1:500

Mun. Constanta, B-dul Al. Lapusneanu, Zona Sat de Vacanta - Restaurant "Dobrogea"primăria municipiului CONSTANȚA

ScriViCIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMPAP.E

Inventar de coordonate : Stereo 70 Mun . Constanta, B-dul Al. Lapusneanu,

Zona Sat de Vacanta-Restaurant "Dobrogea"

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X tm]

7 [m]

1

2

3

4

5

6

308149.830 308148.970 308148.915 308142.327 308143.066

308143.830

790091.130

790084.510

790084.097

790084.975

790091.842

790091.760

6.676

0.417

6.646

6.907

0.768

6.033

S=47mp


c0NSTA/vrx| ROMANIA

<«î-    ± JUDEȚUL CONSTANTA

* MUNICIPIUL CONSTANTA fi CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 23 LA H.C.L. NR.    66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Șoseaua din Vii nr.46

Steren=72 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.150483/14.02.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ANEXA NR. 24 LA H.C.L. NR._66£20_13_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Șoseaua din Vii nr.44

Steren=84 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.150480/14.02.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


Î INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70


încadrare in zona

i

k

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Pnt-

3

X [m]

Y [m]

D(i,i+1)

■ 1

301136.448

789072.924

10.579

2

301130.142

789081.418

6.732

3

301124.665

789077.503

10.603

4

301130.939

789068.956

6.789

S=71.

60mp

■><

■Â

Suprafața totala măsurată = 72 mp

..3

.1

l ■
INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

1

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

301136.448

789072.924

10.579

2

301130.142

789081.418

6.732

3

301124.665

789077.503

10.603

4

301130.939

789068.956

6.789

.60mp


Suprafața totala măsurată = 72 mp/ 'S’ raaT^-c k

I PFÂ'

\1

Dată: ij&î^fiTbrie 2(ft2


^oNSIAN^ ROMANIA 1    ?    £ JUDEȚUL CONSTANTA

* MUNICIPIUL CONSTANTA [,{ CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 25 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Callatis nr.18

Steren = 136 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

H.C.L. nr.296/2001, nr.inventar 10049 centralizat prin

H.C.L.nr.109/2005

Situație juridică nr.13319/19.03.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 26 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Remus Opreanu

Steren=22 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.9380/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre MirceaPLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Suprafața masurata

Adresa imobilului

136 mp

Str. Callatis nr. 18, mun. Consatnta

U.A.T.

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(m2)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

136

limitele imobilului sunt limitele exterioarele clădirii

Total

136

B. Date referitoare la construcții

Cod

construcție

Suprafața construita la sol (m)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

136

Locuința D+P+1E+M construita in anul1928 din cărămidă; Suprafața construita desfasurata = 540 mp

Total

136

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de coordonate STEREOGRAFIC 1970


Pct.

N(m)

E(m)

1

792556.949

304026.709

2

792559.132

304016.805

3

792571.150

304019.580

4...

732522.260

304021.510

5

792569.150

304029.850

Suprafața totala masurata = 136 mp

Suprafața totala din acte

= mp


Executant


Data


MERTE%£RISI1£N \ 17.01.2013Recepționat


Data


NE8Chi«3AHe^

/

SsiHaâfurg |
LEGENDĂ


Limita terenului solicitat

Limita imobilelor și ampriză fostei str.Basarab conform planului cadastral întocmit între anii 1936-1938

PRlMĂRIAmjNIClPIULtii    A j

SERVICIUL CADASTRUPlan de situație Scara 1:500 Str, Remus Dpreanu

Suprafața teren din măsurători >• S=22m


'-pNSTA^


iTlOi


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 27 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Valoare justă lei

OBSERVAȚII

Teren zona H.Palas-Port

Tomis

Steren = 397 mp

939.199

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 20 / 2013, anexa 11

Raport de evaluare nr.28629/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ANEXA NR. 28 LA H.C.L. NR

66/2013

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Valoare justă lei

OBSERVAȚII

Teren zona H.Palas-Port

Tomis

Steren=427 mp

1.010.171

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 20 / 2013, anexa 15

Raport de evaluare nr.28629/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

ANEXA NR. 29 LA H.C.L. NR. 66/2013_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Valoare justă lei

OBSERVAȚII

Teren zona H.Palas-Lot 1

Steren=364 mp

956.810

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 20 / 2013, anexa 14

Raport de evaluare nr.28629/2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 30 LA H.C.L. NR._66/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Bd. Tomis nr.97

Steren = 105 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Situație juridică nr.14972/2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

PLAN DE SITUAȚIE SCARA D500 B-DUL TUMIS NR, 97 UPRAEATA TEREN DIN MĂSURĂTORI


S = 105


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA StMV.CIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMPARE

Nr. ____________________


, Data^

cQ.Ql 2<OI$