Hotărârea nr. 65/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE STIMULARE A TURISMULUI IN STATIUNEA MAMAIA

,-onstan^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA < CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în stațiunea Mamaia

('I iimti» litri......NN—............................... ............... ........ | ,i. li


Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul comun nr. 37668/37661/19.03.2013 al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente și al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, avizul Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Luând în considerare prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism din România, cu modificările și completările ulterioare,

-    Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, care,

în Anexa nr. 5 la pct. I, subpct. 20, prevede Mamaia ca stațiune turistică de * interes național,

-    Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

-    H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța,

Ținând cont de faptul că turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naționale,

Din rațiuni de abordare unitară, coerentă și integrată a acțiunilor de promovare a stațiunii Mamaia la nivel național și internațional, de creștere a gradului de expunere, precum și de afirmare în rândul destinațiilor turistice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6), art. 45 alin (2) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) în vederea promovării stațiunii Mamaia ca destinație turistică și pentru creșterea calității produselor turistice, se stabilesc în sarcina tuturor

operatorilor economici c&re își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia măsuri specifice care să asigure atingerea scopului prezentei hotărâri.

(2) în sensul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a)    operator economic - se înțelege persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care este proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice indiferent de funcțiunea acesteia, respectiv cazare turistică, alimentație publică, agrement, transport, precum și persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii deținătoare cu orice titlu a unui activ în stațiunea Mamaia în scopul desfășurării de activități economice;

b)    car alegoric - vehicul amenajat cu o platformă, pe care se reprezintă o scenă simbolică, specifică unei teme alese, dotat cu iluminare și sonorizare adecvată și diversă și cu care se defilează în anumite zile;

c)    semisezon - perioada cuprinsă în intervalul 1 mai - 15 iunie și respectiv 15 -30 septembrie a fiecărui an calendaristic.

Art. 2 - (1) Operatorii economici proprietari și/sau administratori ai unei structuri de primire turistice au obligația de a respecta următoarele măsuri specifice stabilite în funcție de scopul urmărit și după funcțiunile acestora, după cum urmează:

a)    în scopul informării corecte și adecvate a clienților, structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică și agrement, respectiv restaurante, baruri, unități de fast-food, cofetării, patiserii, cafenele, cluburi, etc., deja clasificate la cel puțin categoria 3 stele au obligația traducerii listelor de preparate și băuturi, în cel puțin o limbă de circulație internațională, de regulă engleză, cu luarea în considerare a categoriei clienților care frecventează unitatea respectivă.

Obligația traducerii intervine și cu ocazia promovării serviciilor turistice pe care le prestează prin afișarea la recepție sau în spațiul de la intrare pentru structurile de primire turistice care nu dispun de recepție, precum și în oferte.

b)    în vederea asigurării unui element de vizibilitate și identitate a stațiunii Mamaia, structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement, respectiv cluburi, au obligația de a-și confecționa cel mai târziu în ultima săptămână a lunii iunie a fiecărui an câte un car alegoric și de a participa în timpul sezonului estival la caravanele organizate săptămânal de către Primăria Municipiului Constanța. Carul alegoric va avea o lungime minimă de 8 m, iar atmosfera pe fiecare car alegoric va fi întreținută de cel puțin șase animatori(oare).

(2) Indiferent de funcțiunile acestora, din rațiuni de îmbunătățire calitativă a marketingului turistic, operatorii economici proprietari și/sau administratori ai unei structuri de primire turistice au obligația de a menționa în ofertele și materialele de promovare a produsului turistic propriu indiferent de tipul acestora, broșură, flyer, siglă, spot publicitar, bilet de spectacol, film, logo, etc., a termenului „Mamaia".

(3)    Pentru creșterea identității vizuale, operatorii economici proprietari și/sau administratori ai unei structuri de primire turistice deja clasificate la cel puțin categoria 3 stele au obligația să realizeze sau actualizeze, după caz, propriul site web în limba română și în cel puțin o limbă de circulație internațională pentru prezentarea produselor turistice furnizate turiștilor/clienților, cu promovarea concomitentă a termenului „Mamaia".

(4)    Operatorii economici, alții decât proprietarii și/sau administratorii de structuri de primire turistice, deținători ai unui activ în stațiunea Mamaia în scopul desfășurării de activități economice au obligația în perioadele de semisezon să asigure funcționarea acestuia cu un program de funcționare de 4-6 ore/zi.

Art. 3 - Pentru îndeplinirea obligației de participare la caravane prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b), Primăria Municipiului Constanța va comunica în prealabil operatorilor economici proprietari și/sau administratori ai unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement, respectiv cluburi, locul și datele stabilite pentru organizarea caravanelor, precum și orice alte informații relevante. Totodată, Primăria Municipiului Constanța va asigura asistența și logistica necesară desfășurării evenimentelor.

Art. 4 - (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale și de la 1.500 lei la 2.500 lei în  cazul societăților comerciale sau altor persoane juridice constituite conform legii. în I situația nerespectării obligației prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) se poate aplica, ca sancțiune complementară și sancțiunea anulării autorizației de funcționare eliberată în condițiile prevederilor H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a

serviciilor de piață în Municipiul Constanța.

(2)    în situația în care au fost înlăturate toate împrejurările care au condus la anularea autorizației de funcționare operatorul economic se poate adresa autorității locale cu cerere scrisă de reluare a activității. Eliberarea unui nou act administrativ se face numai după ce personalul cu atribuții de conrroi din cadrul Direcției Poliția

• Locală constată în termen de 10 zile de la data solicitării înlăturarea împrejurărilor.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de personalul cu atribuții de control din cadrul Direcției Poliția Locală.

(4)    Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările

; ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore : de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,

a jumătate din minimul amenzii.

i    „    „

Art. 5 - In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei j hotărâri prevederile H.C.L. nr. 244/2010 se vor completa în mod corespunzător.

Art. 6 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Asociației Patronale

Mamaia, Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Donării, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE CONSILIERI DIN 27 MEMBRI.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONSTANȚA NR. £5" /CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE