Hotărârea nr. 64/2013

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 450.000 LEI, CU TVA INCLUS, PENTRU SUSŢINEREA ÎN ANUL 2013 A “PROGRAMULUI JUDEŢEAN DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A MORTALITĂŢII CA URMARE A INFARCTULUI MIOCARDIC ACUT (IMA);

JUDEȚUL CONSTANȚA I ' | MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susținerea în anul 2013 a "Programului județean de prevenire și

reducere a mortalității ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)"

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data

de 26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 38430/20.03.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului și referatul Direcției administrație publică locală nr. 38427/20.03.2013;

Având în vedere prevederile H.C.J. Constanța nr.131/12.03.2013 privind aprobarea "Programului județean de prevenire și reducere a mortalității ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)";

Luând în considerare prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.d și e, alin. 6, lit.a, pct.2 și 3, precum și ale art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Constanța a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susținerea în anul 2013 a "Programului județean de prevenire și reducere a mortalității ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)".

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Constanța în vederea efectuării tuturor viramentelor de credite bugetare către Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța, în limita sumei de 450.000 lei, pentru beneficiarii programului, cu domiciul sau reședința în municipiul Constanța în baza : adreselor și a facturilor transmise de spital, a anchetelor sociale întocmite de Serviciul Asistență și Protecție Socială și a dispozițiilor nominale de acordare a ajutoarelor finaciare.

Art.3 Din bugetul alocat se asigură integral plata tuturor intervențiilor și materialelor medicale din cadrul programului în limita valorii de 7.000 lei cu TVA/beneficiar.

Art.4C0mjwta«*4uf pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială, Direcției Financiare, Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

|\|r. 64 / 26.03.2013

2