Hotărârea nr. 63/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

26.03.2013

-z

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre

nr_/_2013 și Referatul Direcției Gospodărire Comunală nr.

20044/11.02.2013;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 488/2007 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, modificate prin H.C.L. nr. 86/2008, avizele Comisiei nr.l -de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement, și Comisiei nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „d", alin. 6, lit. „a", pct. 13 și 19 și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. administrare anexe :

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa

-    Anexa


(1) Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu următoarele

nr.l - Caietul de sarcini ;

nr.2 - Regulamentul serviciului ;

nr.3 - Inventar drumuri publice ;

nr.4 - Inventar parcari-platforme si pasaje ;

nr.5 - Inventar terenuri domeniul privat ;

nr.6 - Inventar indicatoare rutiere;

nr.7 - Inventar semafoare ;

nr.8 - Inventar indicatoare radar ;

nr.9 - Inventar treceri pietoni cu flash luminos ;

nr.10 - Inventar fântâni arteziene ;

-    Anexa nr. 11 - Structura deviz calculatie pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare in anul 2013-cheltuieli de întreținere reparare si modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanta pe 2013 ;

-    Anexa nr.12 - Structura deviz calculatie pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare in anul 2013 pentru întreținere si reparații semne de circulație ;

-    Anexa nr.13 - Structura deviz calculatie pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare in anul 2013 pentru întreținere, construcții si echipamnete, reparații elemente fântâni arteziene ;

-    Anexa nr.14 - Structura deviz calculatie pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare in anul 2013 pentru intretinere, reparații construcții si echipamente semafoare ;

-    Anexa nr.15 - Programul estimativ de intretinere reparare si modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanta pe 2013 ;

-    Anexa nr.16 - Proces verbal de predare - preluare.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța prezentat în Anexă, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ținând cont de faptul că administrarea domeniului public și privat pentru activitățile cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice au avut continuitate, contractul își va produce efecte juridice retroactiv, în sensul că acesta va fi valabil începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța să semneze în numele Municipiului Constanța, Contractul de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat menționat la art.l precum si actele adiționale care decurg din acesta.

Art.4.(l) începând cu data semnării Contractului de delegare prevederile art.3 din H.C.L. nr.38/30.03.2010 „privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L." îșijncetează aplicabilitatea;

(2)începând cu data întrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice alte hotărâri de consiliu contrare acesteia.

Art.5. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Direcției Gospodărire Comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

Constanța

|\|r. 63    / 26.03.2013

63


Anexă la H.C.L. nr.__

cpNSTAA/y^ ROMÂNIA


2013JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA Nr.....................................

CONTRACT de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța

CAPITOLUL I - Părțile contractante

1.1.    MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanta, Bd.Tomis nr. 51, reprezentat prin Dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, CUI 4785631, având contul nr.

.................................. deschis la Trezoreria Constanța în calitate de Proprietar al

tramei stradale din Municipiul Constanta, denumit în continuare BENEFICIAR (Delegatar),

1.2.    S.C. CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul in Constanta, Piața Ovidiu nr. 9, Cod Unic de înregistrare 1875349, Număr de ordine la Registrul Comerțului J13/699/1997, avand contul nr.R095RNCB0114032055700001 deschis la B.C.R. Constanța, reprezentata prin Dl. Director General Ing. Vi orei - Cristinel Farcaș, în calitate de Operator de servicii publice (Delegat);

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, H.C.L. nr.488/2007 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrarea a domeniului public și privat al Municipiului

Constanța, modificate prin H.C.L. nr.86/2008, precum și H.C.L. nr......./................

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public și privat, după cum urmează:

CAPITOLUL II - Obiectul contractului

Art.2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, de către operatorul de servicii publice (delegat) în favoarea beneficiarului (delegatar) constând în:

-    întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări);

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Indicatoare Rutiere;

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Semaforizare Rutieră;

-    exploatare, întreținere, reparare și modernizare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale;

Art.2.2. Serviciile prevăzute în prezentul contract sunt în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei și programului autorității administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare la siguranță, igienă, sănătate și protecția mediului.

Art.2.3. Serviciile de administrare a domeniului public și privat care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor cuprind activități specifice administrării și întreținerii stradale, cum ar fi, dar fără a se limita la:

a)    Executarea lucrărilor de administrare și întreținere a rețelei stradale, cu respectarea procedurilor tehnice pentru:

executarea îmbrăcăminților din pavaje; executarea lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminților; montarea bordurilor pe fundație de beton;

realizarea prin așternere manuală sau mecanică a covoarelor asfaltice din mixturi asfaltice preparate la cald;

întreținerea și repararea stratului de fundație (baza) din agregate în amestecuri opționale;

b)    întreținerea și repararea străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene aleilor de promenadă , a sistemului de semaforizare (Sistem de semaforizare urbana) a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor stradale (poduri), a terenurilor de sport, a aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța;

c) Verificarea stării tehnice aflate în administrare, identificarea, localizarea și remedierea operativă a degradărilor propuse în carosabil;

c)    Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;

d)    Modernizarea intersecțiilor, produrilor și pasajelor rutiere;

e)    Creșterea gradului de siguranță a circulației prin exploatarea și dotarea cu mijloace de semnalizare perfecționate și de dirijare automată a traficului (semafoare);

f)    Exploatarea, întreținerea și repararea fântânilor arteziene din Municipiul Constanța.

CAPITOLUL III - Durata contractului

Art.3.1. Durata prezentului contract este de 30 ani, (durata necesara amortizării investițiilor, conf. H.G.2139/30.11.2004 pentru aprobarea „Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, codul de clasificare pentru infrastructura drumuri, alei, străzi cu toate acesoriile necesare-trotuare, parapeți, marcaje, semne de circulație-cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă este 1.3.7.2 cu o durată normală de funcționare stabilită la 30 de ani) cu drept de prelungire în condițiile legii.

CAPITOLUL IV - Decontarea lucrărilor executate

Art.4.1. Valoarea lucrărilor corespunde structurii devizului/calculației pentru

fundamentarea tarifelor de administrarea aprobate de beneficiar. Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, situațiile de lucrări executate fiind confirmate de beneficiar și operatorul de servicii publice.

Art.4.2. Termenul de decontare este de 15 zile de la primirea facturii.

CAPITOLUL V - Drepturile și obligațiile părților Drepturile beneficiarului (delegatarului)

Art.5.1. Beneficiarul (Delegatarului) are următoarele drepturi :

a)    de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului ;

b)    de a corela cu programele de dezvoltare economico socială a municipiului Constanța și de amenajare a teritoriului, efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară ;

c)    de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente activităților delegate ;

d)    de a realiza investiții de inters comun în domeniul infrastructurii tehnico edilitare ;

e)    de a finanța realizarea de lucrări necesare activităților delegate;

f)    să cotracteze sau să garanteze împrumuturile pentru finanțarea programelor de investiții in vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

g)    de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

h)    să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciului și să ia măsurile necesare în cazul în care delegatul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

i)    să presteze pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind aprobarea politicilor și stategiilor proprii de dezvoltare a serviciului și a sistemului de utilitate publică, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a servicului cu privire la:

-Respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de delegat;

-    Dezvoltarea și modernizarea serviciului;

-    Respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul de utilitate publică;

-    Calitatea serviciului prestat.

j)    Delegatorul are dreptul de a verifica ori de câte ori consideră necesar, prin reprezentanții săi modul în care se desfășoară activitatea de construire, modernizare, exploatare și întreținere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, instalarea întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării traficului și pentru fluidizarea acestiua.

Drepturile Operatorului (delegatului):

Art.5.2. Operatorul (Delegatul) are următoarele drepturi:

a)    să exploateze în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, activitățile care fac obiectul contractului de delegare;

b)    să încaseze cotravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantității și

calității acestora și tarifului aprobat, tarif determinat în conformitate cu prevederile în vigoare;

c)    să propună autorității publice locale, ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de inflație și de influentele intervenite in costurile de operare;

d)    să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementarilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

Obligațiile beneficiarului (delegatarului):

Art.5.3. Beneficiarul (Delegatarul) are următoarele obligații :

a)    să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent , libere de orice sarcini , pe baza de proces verbal de predare - primire Anexa la prezentul contract; să comunice persoanelor interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare ;

b)    să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare ;

c)    să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar ;

d)    să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza activitățile delegate ;

e)    să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare ;

f)    să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afara de cazurile prevăzute expres de lege ;

g)    să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia ;

h)    să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv;

i)    să verifice reclamațiile primite, să le aducă la cunoștința operatorului;

j)    să achite lunar contravaloarea serviciilor de administrare prestate de către operator în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar.

Obligațiile operatorului de servicii publice (delegatului)

Art.5.4. Operatorul de servicii publice (delegatul) are următoarele

obligații:

a)    să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților delegate;

b)    să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a

gestiunii;

c)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

d)    să efectueze activitățile delegate conform prevederilor regulamentului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

e)    să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate pentru activitățile delegate;

f)    să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza activitățile;

g)    să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

h)    la încetarea contractului de delegare a activității din alte cauze decât termenul, forța majoră, cazul fortuit, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităților în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

i)    să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităților și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

j)    să ia măsurile necesare privind igiena , siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

k)    să realizeze investiții, conform angajamentelor asumate;

l)    în cazul în care delegatul sesizează existența sau posiblitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

m)    să își asigure dotarea tehnică și utilajele necesare și să dispună de personalul aferent prestării serviciilor;

n)    în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunța de îndată beneficiarul și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite;

o)    să administreze și să gestioneze bunurile date în administrare ca un bun proprietar;

p)    să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționării și dezvoltării serviciului;

q)    să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și creșterea calității serviciilor.

CAPITOLUL VI - Programul lucrărilor de investiții

Art.6.1. Programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări,

dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate pentru executarea obiectului contractului, se va aproba anual sau ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. o impun, de către Beneficiar(delegatar).

CAPITOLUL VII - Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții

Art.7.1. Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale delegatului sunt realizate din fondurile proprii ale acestuia și revin în proprietatea publică, ca bunuri de retur.

Art.7.2. Obiectivele de investiții se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

CAPITOLUL VIII - Indicatori de performanță

Art.8.1. Indicatorii de performanță pentru serviciile publice menționate la Capitolul II, se referă la:

a) execuția bugetului de venituri și cheltuieli ;

b)    accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

-    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

-    calității și eficienței serviciilor prestate;

-    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar -urbană, încredințată prin prezentul contract de delegare a gestiunii; modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile publice menționate la Capitolul II;

c)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți ;

d)    numărul de reclamații/sesizări privind serviciile prestate, trimestriale și anuale, pe tipuri de activități, după cum urmează :

-    întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări);

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Indicatoare Rutiere;

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Semaforizare Rutieră;

-    exploatare, întreținere, reparare și modernizare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale;

e)    ponderea din numărul de reclamații/sesizări de la lit. g) care s-au dovedit justificate, pe tipuri de activități;

f)    numărul reclamațiilor/sesizărilor de la lit. g) care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile lucrătoare, pe tipuri de activități;

g)    numărul de notificări/atenționări din partea instituțiilor și organismelor abilitate privind încălcarea obligațiilor operatorului de servicii publice stipulate în autorizațiile, licențele sau certificatele deținute, pe tipuri de activități;

h)    numărul de sancțiuni aplicate operatorului de servicii publice de către instituțiile și organismele abilitate pentru încălcarea obligațiilor operatorului de servicii publice stipulate în autorizațiile, licențele sau certificatele deținute, pe tipuri de activități;

i)    numărul de neconformități constatate de către autoritatea publică locală, pe tipuri de activități.

CAPITOLUL IX - Tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustarea a acestora

Art.9.1. Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciilor de utilitate publică care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se efectuează pe criterii economice și comerciale, mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli ale delegatului aprobat de Consiliul Local al Municipiul Constanța.

Art.9.2. Principiile care stau la baza modului de constituire veniturilor delegatului:

a)    Asigurarea autonomiei financiare a delegatului;

b)    Asigurarea rentabilității și eficienței economice.

Art.9.3. Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice, se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate și include o cota pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor (căi de acces, sisteme semnalizare rutieră, etc.) precum și o cota minimă de profit.

Art.9.4. Structura deviz/calculație pentru fundamentarea prețurilor și tarifelor, pentru plata serviciilor prestate, se propun de delegați și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art.9.5. în valoarea tarifelor operatorul iși asumă acoperirea completă a tuturor costurilor legate de aceste prestații, inclusiv cele neprevăzute.

Structura de deviz pentru tarifele practicate sunt cele stabilite în Anexele nr. 11 - 14.

Tarifele se vor actualiza în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri la capitolul Servicii, la solicitarea delegatului.

Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la prezentul contract.

Operatorul serviciului va încasa lunar de la beneficiar, în baza contractului de prestație, contravaloarea prestațiilor efectuate (manoperă, utilaje, materiale, ș.a.) care este confirmată de beneficiar.

CAPITOLUL X - Modul de facturare și încasarea a contravalorii serviciilor furnizate/prestate

Art.10.1. Facturarea se va face în baza structurii de deviz pentru tarifele aprobate potrivit prevederilor contractuale și se decontează prin mijloace de decontare specifice.

Art.10.2. în funcție de tipul lucrărilor ce urmează a fi executate, administrația publică locală va solicita delegatului un deviz de lucrări întocmit pe baza structurii deviz /calculației pentru fundamentarea tarifelor de administrare.

CAPITOLUL XI - Redevența. Plata redevenței

Art.11.1. Pentru bunurile date în administrare, delegatul va plăti delegatarului o redevență anuală în procent de 50 % din profitul anual aferent activității de gestiune și administrare a domeniului public și privat, care se va plăti o singură dată pe an, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se face plata.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuală

Art.12.1. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin prezentul contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța, părțile datorează penalități.

CAPITOLUL XII - Forța majoră

Art.13.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acesta actioneaza.

Art.13.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art.13.3. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieiri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, Delegatul va anunța de îndata Delegatarul și va lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art.13.4. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective, a fost cauzată de forța majoră.

CAPITOLUL XIV - Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art.14.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.14.2. în cazul în care orice prevederi ale acestui Contract devin discordante cu reglementările sau legislația națională sau din Uniunea Europeană, Contractul poate fi modificat. Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui Contract. Părțile vor modifica acele clauze contradictorii în sensul scopului acestui Contract, cât mai repede posibil. Orice deficiență în acest contract poate fi rectificată cu condiția negocierii între părțile contractante.

Art.14.3. în cazul în care beneficiarul dorește executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor negocieri separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor.

CAPITOLUL XV - BUNURILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI. Condiții de restituire sau repartiție

Art.15.1 Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt:

a)    Bunuri de retur - acele bunuri ale domeniului public și privat al Municipiul Constanța transmise cu titlu gratuit în administrarea S.C. Confort Urban S.R.L., inclusiv investițiile realizate pe durata contractului în scopul exclusiv al îndeplinirii obiectivelor contractului și care la încetarea acestuia indiferent de cauza sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Beneficiarului.

b)    Bunuri proprii - sunt bunurile aparținând operatorului și care la expirarea contractului rămân în propietatea operatorului.

Art.15.2. Transferul bunurilor de retur de la Beneficiar către Operator, se va efectua pe baza de proces verbal de predare-primire.

Art.15.3. La încetarea contractului din orice cauză operatorul este obilgat să restituie, libere de orice sarcini, bunurile de retur ce fac obiectul prezentului contract (inclusiv investiile realizate ce vor reveni în proprietatea beneficiarului).

Transferul bunurilor de retur la încetarea contractului, de la operator la beneficiar se va face pe baza unui proces verbal de predare primire.

CAPITOLUL XVI - Menținerea echilibrului contractual

Art.16.1. Raporturile contractuale dintre părți se bazează pe principiul echilibrului financiar al contractului între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

Art.16.2. Părțile urmăresc realizarea unui raport calitate - cost cât mai bun pentru activitățile delegate și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante .

Art.16.3. Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit sau a unei măsuri dispuse de Beneficiar.

CAPITOLUL XVII - Rezilierea și încetarea contractului Art.17.1. Rezilierea contractului de delegare a gestiunii poate avea loc:

a)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

b)    în cazul în care prestarea activităților delegate devine imposibilă din motive independente de voința delegatului;

c)    cu acordul părților, caz în care delgatul este obligat la restituirea infrastructurii tehnico-edilitara de către delegatar în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data rezilierii;

d)    în mod unilateral de către una dintre părți, cu condiția notificării celeilalte părți a intenției de reziliere cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului și numai pentru motive justificate ;

e)    poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțelor economico-financiare asumate ;

f)    poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplată a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege ;

g) Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment.

Art.17.2. Prezentul contract de delegare a activităților încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin contractul de delgare, dacă părțile nu convin în scris , prelungirea acestuia în condițiile legii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în favoarea delegatului;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unor despăgubiri în sarcina părții în culpă;

d)    la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a delgatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

e)    în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului.

Art.17.3. La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împărțirea

bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform înțelegerii dintre părți.

CAPITOLUL XVIII - Administrarea patrimoniului public și privat Art.18.1. Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat transmise

în administrarea S.C. Confort urban S.R.L. se face cu diligența unui bun proprietar în condițiile „Regulamentului" anexă la contract.

CAPITOLUL XIX - Structura forței de muncă

Art.19.1. Delegatul are obligația de a asigura forța de muncă necesară pentru executarea în tocmai a clauzelor prezentului contract în conformitate cu legislația națională aplicabilă referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, salarizare, situații de urgență și orice altă legislație cu incidență în executarea obiectului de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL XX - Controlul executării serviciului

Art.20.1 Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice.

Art.20.2. Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza situațiilor de lucrări confirmate din punct de vedere fizic și valoric care se încheie lunar între beneficiar și operatorul de servicii publice.

Situațiile de lucrări vor cuprinde:

-    cantitățile de lucrări executate;

-    documente justificative ;

CAPITOLUL XXI - Rezolvarea litigiilor

Art.21.1. Orice neînțelegere ivită între părți referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluționare instituției medierii prin intermediul unui mediator autorizat ales de părți.

Art.21.2. în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanței competente de la sediul beneficiarului.

CAPITOLUL XXII - Clauze speciale

Art.22.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract. în cazul în care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la dată menționată de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua lucrătoare în care a fost expediată.

Art.22.2. Delegatul își asumă responsabilitățile de mediu care derivă din activitatea sa, în sensul că va desfășura toate serviciile în conformitate și cu strictă respectare a legislației din domeniul protecției mediului, procurând în acest sens toate autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legale.

Art.22.3. Beneficiarul își asumă acele responsabilități din domeniul protecției mediului care nu cad în sarcina operatorului.

CAPITOLUL XXIII - Dispoziții finale

Art.23.1. Prezentul contract își produce efecte juridice retroactiv, începând cu data de 1 ianuarie 2013, ținând cont de faptul că activitatea de gestiune nu a fost întreruptă.

Art.23.2. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract : Anexa nr.l - Caietul de sarcini;

Anexa nr.2 - Regulamentul serviciului;

Anexa nr.3 -Inventar drumuri publice ;

Anexa nr.4 - Inventar parcări-platforme și pasaje;

Anexa nr.5 - Inventar terenuri domeniul privat ;

Anexa nr.6 - Inventarul indicatoare rutiere;

Anexa nr.7 - Inventar semafoare;

Anexa nr.8 - Inventar indicatoare radar;

Anexa nr.9 - Inventar trecere pietoni cu flash luminos;

Anexa nr.10- Inventar fântâni arteziene;

Anexa nr.ll - Structura deviz calculație pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare în anul 2013-cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța pe 2013;

Anexa nr.12 - Structura deviz calculație pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare în anul 2013 pentru întreținere și reparații semne de circulație;

Anexa nr.13 - Structura deviz calculație pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare în anul 2013 pentru exploatare, întreținere, construcții și echipamnete, reparații elemente fântâni arteziene;

Anexa nr.14 - Structura deviz calculație pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare în anul 2013 pentru întreținere, reparații construcții și echipamente semafoare;

Anexa nr.15 - Programul estimativ de întreținere reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța pe 2013;

- Anexa nr. 16 - Proces verbal de predare - preluare.

Art.23.3. Cesiunea sau novația prezentului contract de delegare a gestiunii este posibilă în cazul divizării, fuzionării ori înființării a delegatului, cu respectarea condițiilor contractual și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art.23.4. începând cu data de 1 ianuarie 2013, „Convenția nr.1757/25.03.2004" încheiată între Primăria Municipiului Constanța-Servicii publice și S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța, având ca obiect „prestări de servicii legate de gestiunea delegată a străzilor, trotuarelor, aleilor și parcajelor din Municipiul Constanța își încetează aplicabilitatea.

Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța s-a încheiat în

......... (.....) exemplare cu valoare de original, astăzi .........................................., câte

........(.....) pentru fiecare parte contractantă.

Beneficiar (Delegatar),    Operator (Delegat),

Municipiul Constanța    S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.l la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

CAIET DE SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CAP.l DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Prezentul „Caiet de sarcini" reglementează activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare (Sisteme de semaforizare urbană), a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor rutiere supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinișelor și creșelor, precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, care vor primii destinație de piețe publice, străzi trotuare, alei și parcări.

Art.2 Caietul de sarcini a fost elaborat având la bază următoarele acte normative:

-    Legea nr.213/1998 „privind bunurile proprietate publică", cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr.71/2002 „privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local" cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr.955/2004 „pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local";

-    Legea nr.51/2006 „a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare";

-    O. G. nr.43/28.08.1997 „privind regimul drumurilor", republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Transporturilor nr.49/27.01.1998 „pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localitățile urbane";

-    "Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice", indicativ nr.554/2002,;

STAS 1848-1: semnalizare rutieră, clasificare, simboluri amplasate;

STAS 1848-2: semnalizare rutieră, prescripții tehnice;

STAS 1848-3: semnalizare rutieră, mod de alcătuire;

STAS 1848-4: semnalizare rutieră, semafoare amplasare și funcționare;

STAS 1848-7: semnalizare rutieră , marcaje rutiere,

Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 ,,privind calitatea în construcții" cu modificările și completările ulterioare.

CAP.2 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.3 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților de administrare a străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare, a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor rutiere supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei si parcări, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funtionarii in condiții de eficenta si siguranța.

ART.4 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință, în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța.

ART.5 Caietul de sarcini face parte integrantă din „Contractul de delegare a gestiunii" și reprezintă documentația tehnică necesară desfășurării activității menționată la art.3. și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART.6 (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activității.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de delegare.

CAP.2 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.7 Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, respectiv administrarea străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor subterane pietonale, a terenurilor de sport și aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, va asigura:

a)    Respectarea legislației în vigoare, a normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b)    Exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor subterane pietonale, a terenurilor de sport și aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța cu personal autorizat în funcție de specificul activității;

c)    Respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin „Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța;

d)    Furnizarea autorității administrației publice locale căt și centrale, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează SERVICIUL, în condițiile legii;

e)    întreținerea, repararea, modernizarea străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, alei de promenadă , a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare, a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor subterane pietonale, a terenurilor de sport și aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei si parcări, în condiții de siguranță și eficiență tehnico economică cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;

f)    Prestarea activității pe întreaga arie pentru care are hotărâre de dare în administrare;

g)    Aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h)    Organizarea, planificarea și urmărirea execuției lucrărilor în mod sistematic și la timp, pentru a se asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și confort și conservarea patrimoniului rutier;

i)    Elaborarea programelor anuale de lucrări de întreținere curentă și periodică a lucrărilor de reparații curente, capitale și modernizării străzilor și avizarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Constanța;

j)    Respectarea procedurilor tehnice de execuție a lucrărilor de întreținere și reparare a străzilor, trotuarelor, aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, alei de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare a pasajelor subterane pietonale, a terenurilor de sport și aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei si parcări,în conformitate cu prevederile NORMATIVULUI nr.554/2002 și în conformitate cu alte standarde și normative în vigoare, aplicabile;

k)    Realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare a acestora;

l)    Va asigura gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte;

m)    Alte condiții specifice stabilite de autoritățile administrației publice locale.

ART.8 (1) Sursele de finanțare a cheltuielilor curente pentru prestarea activității precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemului aferent, se asigură din bugetele de venituri și cheltuieli ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. aprobate de către Consiliul Local al municipiului Constanța. Prețurile și tarifele pentru plata de servicii și utilități publice se propun de S.C. CONFORT URBAN S.R.L. și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța.


(2) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente activităților de administrare a domeniului public și privat/ sistemelor de utilități publice, se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

CAP.4 ACTIVITĂȚILE CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

ART. 9 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare (Sisteme de semaforizare urbană), a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor rutiere supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, care vor primii destinație de piețe publice, străzi trotuare, alei și parcări în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a Municipiului Constanța, care sunt menționate in anexe.

ART. 10 Programul de lucrări de investiții va cuprinde măsuri pentru:

a)    Reabilitatea arterelor principale și a celor de acces în localități;

b)    Modernizarea intersecțiilor, a pasajelor subterane pietonale, a pasajelor rutiere supraterane;

c)    Reparații capitale, realizarea de covoare asfaltice, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;

d)    Creșterea gradului de siguranță a circulației prin dotarea cu mijloace de semnalizare rutieră perfecționate și de dirijare automată a traficului;

e)    Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor numai pe baza planurilor și documentațiilor de urbanism, studiilor de circulație și de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

-    executarea îmbrăcăminților din pavaje;

-    repararea îmbrăcăminților asfaltice;

-    executarea fundațiilor de piatră spartă;

-    execuția lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminților;

-    montarea bordurilor din beton pe fundație din beton;

-    turnarea prin așternere mecanică și manuală a covoarelor asfaltice;

-    amenajarea și întreținerea parcărilor;

-    întreținerea și repararea drumurilor;

-    executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;

f)    Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare;

g)    Amenajarea, întreținerea și exploatarea fântânilor arteziene.

ART.ll (1) Prestarea activității se face conform programului anual de lucrări întocmit de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L..

(2)    Programul anual de lucrări va fi actualizat trimestrial de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L..

(3)    Tipurile de lucrări, volumul acestora și fondurile necesare se stabilesc în funcție de nivelul de serviciu al drumului (natura și intensitatea traficului, zona climatică), starea tehnică a drumurilor, podurilor și construcțiilor aferente rezultate în urma măsurătorilor tehnice, a reviziilor și controalelor, evidențele tehnice privind comportarea în exploatare calitatea materialelor, efectele iernii a transporturilor grele, perioade optime de lucrări, frecvența apariției degradărilor.

(4)    Periodicitatea lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru sectoarele de drumuri naționale, situate în traversarea localității, va fi stabilită conform Normativului nr. 554/2002.

(5)    Evidența lucrărilor efectuate se face zilnic, pe baza acestora întocmindu-se situațiile de lucrări lunare.

(6)    Verificarea lucrărilor executate se asigură zilnic de reprezentatul operatorului și ca urmare a sesizărilor venite din partea populației, de reprezentanții autorității publice locale. în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acestora.

(7)    Conformitatea lucrărilor se asigură lunar de administrator, pe baza situațiilor de lucrări.

8) Recepția lucrărilor executate se va realiza în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare".

(9) Prestarea activității se va efectua cu respectarea prevederilor legislației de mediu, protecția muncii și stingerii incendiilor, în vigoare.

ART.12 Prestarea activităților de administrare, întreținere și reparații ale străzilor, trotuarelor aleilor, parcurilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă , a sistemului de indicatoare rutiere și a sistemului de semaforizare a pasajelor subterane pietonale, a terenurilor de sport și aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și a terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    Continuitatea activității, indiferent de anotimp și condiții meteo;

b)    Corectarea și adoptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

c)    Controlul calității serviciului prestat;

d)    Respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e)    Ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    Prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului.

Art.13 Prezentul „Caiet de sarcini" face parte din „Contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța" și se completează cu prevederile legislației în materie.

Președinte de Ședință,


Anexa Nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța

CAP. 1 DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se deșfășoară activitatea de administrare a domeniului public și privat în Municipiul Constanta, în conformitate cu Legea Serviciilor ,,comunitare de utilități publice" nr.51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ORDONANȚA GUVERNULUI nr.71/2002 ,,privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local" cu modificările și completările ulterioare.

ART.2 Prezentul regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a pasajelor subterane pietonale din Str. Ștefan cel Mare intersecție cu Str. Mihai Viteazu, din Șos. Mangaliei zona Complex Abator, din Zona Gară intersecție B-dul 1 Mai cu B-dul 1 Decembrie 1918, str. Th. Burada, Șos. Mangaliei a Pasajului Cumpenei, a Pasajului 3+300 (pe DN39), a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări), delegat către S.C. Confort Urban S.R.L. prin H.C.L. nr.488/26.10.2007 modificată prin H.C.L. nr.86/27.02.2008, Serviciului public de admistrare a domeniului public si privat, se desfășoară sub autoritatea admistrației publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

CAP. 2 DEFINIȚII

ART.3 Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni :

a) Domeniul privat al Municipiului Constanța - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea Municipiului Constanța, prin modalitățile prevăzute

de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestuia.

b)    Domeniul public al Municipiului Constanța - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Constanța, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes național.

c)    Servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar gospodărești, prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Constanța, altele decât cele potrivit legii în administrarea altor servicii publice locale.

CAP.3 ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

ART.4 înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de adimistrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța, constituie obligația exclusivă a autorităților administrației publice locale din Municipiul Constanța, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă ale acestor autorități.

ART.5 Serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța (respectiv de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenadă, a pasajelor subterane pietonale din Str.Ștefan cel Mare intersecție cu Str. Mihai Viteazu, din Șos. Mangaliei zona Complex Abator, din Zona Gară intersecție B-dul 1 Mai cu B-dul 1 Decembrie 1918, str. Th. Burada, Șos. Mangaliei a Pasajului Cumpenei, a Pasajului 3+300 (pe DN39), a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor, precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări), a fost delegat către S.C. Confort Urban S.R.L. prin H.C.L. nr.488/26.10.2007 modificată prin H.C.L. nr.86/27.02.2008.

ART.6 S.C. Confort Urban S.R.L. este societate comercială care s-a înființat prin H.C.L. nr.717/14.02.1995 prin reorganizarea R.A. Confort Urban, statutul societății fiind aprobat prin H.C.L. nr.359/03.09.1997.

S.C. Confort Urban S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Constanța, obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă, conform statutului, „Lucrările de construcție


a drumurilor și autostrăzilor - CAEN 4211", precum și alte lucrări prevăzute în statut ca și obiect secundar de activitate.

în acest context, Consiliul Local al Municipiului Constanța, în baza competenței exclusive stabilite prin lege cu privire la înființarea, organizarea, monitorizarea și controlul funcționării servciilor publice de gospodărire comunală, hotărăște, prin H.C.L. nr.488/26.10.2007 modificată prin H.C.L. nr.86/27.02.2008, întemeiate pe prevederile Legii „serviciilor comunitare de utilități publice" nr.51/2006, delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța mai sus menționat către S.C. Confort Urban S.R.L.

ART.7 Activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor asigura :

a)    Satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunitățiilor

locale;

b)    Continuitatea serviciului;

c)    Ridicarea continuă a standardelor și indicatorilor de performanță ai serviciilor furnizate/prestate.

d)    Dezvoltarea și modernizarea infrastucturii edilitar urbane a unității administrativ teritoriale a Municipiului Constanța.

e)    Protecția și conservarea mediului natural și construit.

CAP. 4 PATRIMONIUL

ART.8 Bunurile prin care se realizează activitatea societății fac parte din domeniul public și privat al Municipiului Constanța, cât și bunuri proprii ce aparțin patrimoniului S.C. Confort Urban S.R.L., după cum urmează:

a)    Bunuri de retur - acele bunuri ale domeniului public și privat al Municipiul Constanța transmise cu titlu gratuit în administrarea S.C. Confort Urban S.R.L., inclusiv investițiile realizate pe durata contractului în scopul exclusiv al îndeplinirii obiectivelor contractului și care la încetarea acestuia indiferent de cauza sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Municipiului Constanța.

b)    Bunuri proprii - sunt bunurile aparținând operatorului și care la expirarea contractului rămân în propietatea operatorului.

ART.9 Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat transmise în administrarea S.C. Confort urban S.R.L. se face cu diligența unui bun proprietar în condițiile prezentului regulament.

ART.10 S.C. Confort Urban S.R.L. administrează bunurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Constanța, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța.

CAP.5 FINANȚAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ART.ll S.C. Confort Urban S.R.L. își desfășoară activitatea pe bază de buget de venituri și cheltuieli propriu aprobat prin hotărâre de Consiliu Local și își organizează evidența contabilă conform prevederilor legale în vigoare.

ART.12 Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciilor de utilitate publică ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale. Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorului.

ART.13 Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor operatorului sunt:

a)    Asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b)    Asigurarea rentabilității și eficientei economice;

c)    Recuperarea în totalitate de către operator a costurilor prestării serviciilor.

ART.14 Structura și nivelul prețurilor percepute de S.C. Confort Urban S.R.L. trebuie să fie stabilite astfel încât :

-    Să acopere costul efectiv al prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

-    Să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare.

-    Să descurajeze consumul excesiv și risipa.

-    Să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

-    Să încurajeze investițiile de capital.


Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    Asigurarea prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat la un înalt nivel de calitate;

b)    Realizarea unui raport calitate/cost, cât mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat prestate;

C) Asigurarea exploatării și întreținerii eficiențe a bunurilor aparținând domeniului public și privat.

ART.15 Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate se propun de către operator și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local a Municipiului Constanța.

ART.16 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice, se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea fundamentarea și aprobarea invesțiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

a)    Promovarea rentabilității și eficienței economice;

b)    Utilizarea veniturilor reazlizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea acestora;

c)    întărirea autonomiei fiscale a Municipiului Constanța pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor.

ART.17 Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale Municipiului Constanța, aferente sistemelor de utilități publice a căror gestiune a fost delegată S.C. Confort Urban S.R.L. se asigură din următoarele surse :

a)    Fonduri proprii ale operatorului;

b)    Fonduri de la bugetul local;

c)    Fonduri nerambursabile obținute prin angajamente bilaterale sau multilaterale.

d)    Fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite potrivit legii la nivelul municipiului Constanța.

e)    Fonduri transferate de la bugetul de stat în condițiile legii;

f)    Alte surse constituite potrivit legii.

ART.18 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții aparțin domeniului public al Municipiului Constanța.


ART.19 Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat, ce implică fonduri de la bugetele locale, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local .

ART.20 Obiectivele de investiții menționate anterior se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

ART.21 Sumele de la bugetul local, pentru serviciile prestate către municipalitate conform contractului de delegare a gestiunii, se solicită pa bază de factură lunară conform situațiilor de plată, urmând ca în urma verificărilor municipalitatea să vireze cotravaloarea facturii în contul societății .

CAP. 6 AUTORITĂȚI COMPETENTE

ART.22 Autoritatea administrației publice locale are competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării societății.

ART.23 Sarcinile Municipiului Constanța:

a)    Aprobarea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice, incidente serviciului public precizat.

b)    înființarea de noi sisteme (căi de comunicație carosabile și pietonale, și sisteme de semnalizare, etc.)

c)    Coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului Constanța, de amenajare a localității, urbanism și mediu.

d)    Contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții, în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

e)    Protecția și conservarea mediului natural și construit.

f)    Stabilirea indicatorilor de performanță ai serviciului.

g)    Asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanță.

h)    Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiții.

i)    Aprobarea prețurilor, tarifelor, taxelor utilizate în desfășurarea serviciului, precum și ajustarea acestora.


j) Sancționarea concesionarului în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, contractului de delegare și regulamentului serviciului.

ART.24 Sarcinile S.C. Confort Urban S.R.L.:

a)    Administrează și gestionează bunurile date în administrare ca un bun proprietar.

b)    Prestează servicii de calitate.

c)    Urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanță.

d)    Furnizează Municipiului Constanța informațiile solicitate și asigură accesul la toate informațiile necesare verificării, evaluării, funcționării și dezvoltării serviciului.

e)    Pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și la creșterea calității serviciului.

CAP. 7 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.25 Municipiul Constanța are următoarele drepturi:

a)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat;

b)    de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

c)    de a corela programele de dezvotare economico-socială a municipiului și de amenajare a teritoriului, efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

d)    de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

e)    de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

f)    de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

g)    să contacteze sau să garantaze împumuturile pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

h)    să garanteze, în condițiile legii, împrumuturile contractate de concesionar în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului;

i)    de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate;

b)    să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c)    să verifice periodic clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor publice date în administrare, în calitatea sa de proprietar;

d)    să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

e)    să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de delegare;

f)    să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afara cazurilor prevăzute expres în lege;

g)    să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

h)    să verifice periodic:

serviciile publice prestate și nivelul de calitate al acestora; menținerea echilibrului contractual;

asigurarea unor relații echidistante între delegat și beneficiari; planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

Art.28 S.C. Confort Urban S.R.L. are următoarele obligații:

a)    să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

b)    să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

c)    să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

d)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

e)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați, în funcție de necesitățile societății;

f)    să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

g)    să preia de la delegatar, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, bunurile date în administrare;

h)    să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului și caietului de sarcini, în condițile de calitate și eficiența;

i) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile/activitățile delegate;

J) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

k)    să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

l)    să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitate acesteia;

m)    să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

n)    la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât cele ce privesc termenul, forța majoră, caz fortuit, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

o)    să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile care se impun pentru asigurarea continuității activității;

p)    să ia toate măsurile privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de securitate și sănătate în muncă;

r) să predea la încetarea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat.

CAPITOLUL 8 - Indicatori de performanță

Art.29 Indicatorii de performanță pentru serviciile publice menționate la art. 2, se referă la:

a)    execuția bugetului de venituri și cheltuieli ;

b)    accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

-    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

-    calității și eficienței serviciilor prestate;

-    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar -urbană, încredințată prin prezentul contract de delegare a gestiunii;

-    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile publice menționate la art. 2;

c)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți ;

d)    numărul de reclamații/sesizări privind serviciile prestate, trimestriale și anuale, pe tipuri de activități, după cum urmează :

-    întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări);

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Indicatoare Rutiere;

-    întreținere, reparare și modernizare a Sistemului de Semaforizare Rutieră;

-    exploatare, întreținere, reparare și modernizare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale;

e)    ponderea din numărul de reclamații/sesizări de la lit. g) care s-au dovedit justificate, pe tipuri de activități;

f)    numărul reclamațiilor/sesizărilor de la lit. g) care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile lucrătoare, pe tipuri de activități;

g)    numărul de notificări/atenționări din partea instituțiilor și organismelor abilitate privind încălcarea obligațiilor operatorului de servicii publice stipulate în autorizațiile, licențele sau certificatele deținute, pe tipuri de activități;

h)    numărul de sancțiuni aplicate operatorului de servicii publice de către instituțiile și organismele abilitate pentru încălcarea obligațiilor operatorului de servicii publice stipulate în autorizațiile, licențele sau certificatele deținute, pe tipuri de activități;

i)    numărul de neconformități constatate de către autoritatea publică locală, pe tipuri de activități.

CAP. 9 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚII S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Art.30 Organizarea și funcționarea activității S.C. CONFORT URBAN S.R.L. se va realiza sub forma gestiunii delegate prin atribuire directă. Delegatul este societate comercială cu răspundere limitată, înființată prin act administrativ al Consiliului Local al Municipiului Constanța, cu capital majoritar al Municipiului

Constanța având asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Art.31 Pentru desfășurarea în bune condiții a activității S.C. CONFORT URBAN S.R.L., acesta va folosi, exploata și conserva întregul patrimoniu indiferent de regimul juridic, în așa fel încât să asigure continuitatea serviciului. In acest sens, se va avea în vedere întocmirea programelor anuale de folosire, exploatare și conservare a patrimoniului, în conformitate cu normele în vigoare privind întreținerea, repararea și reabilitarea acestuia.

Art.32 S.C. CONFORT URBAN S.R.L. va respecta legislația referitoare la protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă, salarizare, situații de urgență și orice altă legilslație cu incidență în executarea obiectului de delegare a gestiunii.

Art.33 S.C.CONFORT URBAN S.R.L. își va desfășura activitatea în conformitate cu contractul de delegare de gestiune, caietul de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare, ce constituie anexe la contractul de delegare de gestiune, cu respectarea legislației în domeniu.

Art.34 Bunurile proprietate publică date în administrare sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil.

CAP. 10 DISPOZIȚII FINALE

Art.35 Prezentul ,,Regulament" poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. o impun.

Art.36 Prezentul „ Regulament" face parte din „Contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța" și se completează cu prevederile legislației în materie.

Președinte de Ședință,

fuNXTATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Mr.

Jart.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1.3.7.2.

Adamclisi

III

Tomis Nord

480

6

3

2.880

1.440

1.018.404

2

1.3.7.2.

Alba Iulia

III

Brătianu

590

9,6

5.472

1.110.115

3

1.3.7.2.

I.C. Brătianu

I

b-dul 1 Decembrie 1918 - Dezrobirii

5.816

16~1

2

6~2

93.056

####

24.480.391

II

Dezrobirii - Medeea - spre Valul lui Traian

4

1.3.7.2.

Baba Novac

III

Coiciu

2.944

8

3

23.552

8.832

6.284.957

5

1.3.7.2.

Brizei

III

Poarta 6

1.150

7

4

8.450

4.160

1.744.232

6

1.3.7.2.

Albastră (fosta Brătescu)

III

Abator

720

8

4

5.760

2.880

1.152.811

7

1.3.7.2.

Ion Luca Caragiale

II

Cartier Brătianu - Casa de Cultura

1.978

6~8

15.824

3.956

2.835.932

8

1.3.7.2.

Cișmelei

III

Tomis Nord

930

7

3

6.510

2.790

1.799.080

9

1.3.7.2.

Chiliei

III

Tomis II

610

8

4

4.880

2.440

1.302.250

10

1.3.7.2.

1 Decembrie

I

Parc Gară - Casa de Cultură

1.280

17

7

21.760

8.960

2.732.590

11

1.3.7.2.

Dezrobirii

I

Coiciu

1.990

14,9

4,5

29.651

8.955

2.915.419

12

1.3.7.2.

I.Gh. Duca

II

Centru

1.186

9,6

6,4

11.386

7.590

2.796.608

13

1.3.7.2.

Cpt. Dobrilă Eugeniu

III

Tomis Nord

730

7

3

5.110

2.190

1.540.071

14

1.3.7.2.

Democrației

III

Viile noi

1.020

7

4

7.140

4.080

1.483.882

15

1.3.7.2.

Eliberării

III

Inel II

1.094

7

3

12.000

3.282

2.861.303

16

1.3.7.2.

Ferdinand

II

Parc Gara - Plaja Modern

2.126

12

6

25.512

####

3.039.350

17

1.3.7.2.

Hatman Arbore

III

Km 5

1.070

12

4

12.840

4.280

1.517.704

18

1.3.7.2.

Alexandru Lăpușneanu

I

Casa de cultura - Sat Vacanta

3.930

17

6

66.810

####

6.292.429

19

1.3.7.2.

Mamaia

I

Centru - Stațiunea Mamaia

11.033

19

8

#####

####

21.310.614

20

1.3.7.2.

Mihai Viteazu

III

Centru

1.802

9

6

16.218

####

2.676.260

21

1.3.7.2.

Mircea cel Bătrân

III

Centru - peninsulă

2.308

9

5

20.772

####

4.511.053

22

1.3.7.2.

Mangaliei

II

Gară - bifurcație Cumpăna

3.728

14

6

52.192

####

14.756.281

23

1.3.7.2.

1 Mai

II

Gară - Far

2.720

10

3

27.200

8.160

5.806.754

24

1.3.7.2.

Meșterul Manole

III

Km 4-5 - km 5

1.350

10

4

13.500

5.400

1.909.274

25

1.3.7.2.

Onești

III

Faleză nord

1.050

7~8

4

7.540

4.020

1.790.583

26

1.3.7.2.

Pandurului

III

Km 5

1.390

8

3

11.120

4.170

2.036.450

27

1.3.7.2.

Răscoalei din 1907

III

Centru

1.100

6~8

6

7.856

5.892

4.877.584

28

1.3.7.2.

Soveja

II

Coiciu - Tomis III

3.000

16,5

3,7

49.500

####

6.354.354

29

1.3.7.2.

Tomis

I

Peninsulă - Centru - Palazu Mare

5.252

12

8

63.024

####

11.705.333

30

1.3.7.2.

Țepeș Vodă

III

Centru

366

8

6

2.928

2.196

781.350

31

1.3.7.2.

Verde

III

Brătianu

900

8

4

7.200

3.600

1.441.014

32

1.3.7.2.

Negru Vodă

III

Peninsulă

400

6.2~8

3

3.020

1.200

693.822

33

1.3.7.2.

Aurel Vlaicu

I

Campus - Cișmea - Medeea - Viile Noi - Km 4-

9.620

18

4

#####

####

13.716.342

34

1.3.7.2.

Alexandru cel Bun

III

Centru

572

7,9

6

4.519

3.432

915.845

35

1.3.7.2.

Slt. Abdulachim Chiazim

III

centru

80

6

4

480

320

128.090

36

1.3.7.2.

23 August

III

Tomis II

196

7

5

1.372

980

313.821

||pH*ORTURBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Denumirea străzii

Zona

Lung

’m’

Lat

me

Suprafața

1 o ~

Clas.

C

TR

C

TR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

37

1.3.7.2.

Aprodul Purice

III

Centru

200

6,8

4,8

1.360

960

320.225

38

1.3.7.2.

Artileriei

III

Tomis I

140

8

4,8

1.120

672

224.158

39

1.3.7.2.

Ion Andreescu

III

Tomis II

980

8

5,5

7.840

5.390

1.537.082

40

1.3.7.2.

Pictor Theodor Aman

III

Tomis III

150

6

3,4

900

510

160.113

41

1.3.7.2.

Avram Iancu

III

Centru

800

7

4

5.600

3.200

1.280.902

42

1.3.7.2.

Atelierelor

II

Centru

450

12

6

5.400

2.700

639.692

43

1.3.7.2.

Bogdan Vodă

Tomis II

644

8

6

5.152

3.864

1.031.126

44

1.3.7.2.

Bucovinei

III

Tomis II

286

7,8

6

2.231

1.716

550.529

45

1.3.7.2.

Bibescu Vodă

III

Tomis II

180

6,7

4,8

1.206

864

288.203

46

1.3.7.2.

Nicolae Bălcescu

III

Tomis II

258

6,8

3,8

1.754

980

413.091

47

1.3.7.2.

Banu Mihalcea

III

Tomis II - Faleză Nord

1.250

6~7

1~2.6

8.600

3.010

1.761.240

48

1.3.7.2.

Barbu Lăutaru

III

Centru

150

7

4

1.050

600

160.113

49

1.3.7.2.

Ioan Borcea

III

Faleză Nord

500

6

4

3.000

2.000

533.709

50

1.3.7.2.

Al. Brândușelor

IV

Tomis III

280

5

1.400

0

298.877

51

1.3.7.2.

Busuiocului

III

Tomis I

100

7

3

700

300

106.742

52

1.3.7.2.

Constantin Brătescu

II

Centru

1.070

8

6

8.560

6.420

1.713.206

53

1.3.7.2.

București

III

Casa de Cultură

590

9~12

4

7.080

2.360

1.825.285

54

1.3.7.2.

Ion Bănescu

III

Centru

160

8

6

1.280

960

256.180

55

1.3.7.2.

Dimitrie Bolintineanu

III

Centru

450

6

4

2.700

1.800

720.507

56

1.3.7.2.

Crișanei

III

Tomis II

820

8

6,4

6.560

5.248

1.312.924

57

1.3.7.2.

Aleea Crișanei

IV

Tomis II

225

1,5

338

0

240.169

58

1.3.7.2.

Chiliei

II

Tomis II

650

9

6,4

5.850

4.160

1.387.643

59

1.3.7.2.

Intrarea Chiliei

IV

Tomis II

100

4

4

400

400

106.742

60

1.3.7.2.

Aleea Crizantemelor

IV

Tomis II

260

7,5

1

1.950

260

277.529

61

1.3.7.2.

Radu Calomfirescu

Tomis II

200

8

5,6

1.600

1.120

320.225

62

1.3.7.2.

Călugăreni

III

Tomis I

360

8

6

2.880

2.160

768.541

63

1.3.7.2.

Călărași

III

Tomis II

770

7

4,8

5.390

3.696

1.643.824

64

1.3.7.2.

Castanilor

III

Centru

440

7

4,8

3.080

2.112

704.496

65

1.3.7.2.

Ioan D. Chirescu

III

Tomis I

200

8

4,8

1.600

960

320.225

66

1.3.7.2.

Cuza Vodă

III

Centru

1.300

6

2,4

7.800

3.120

1.878.587

67

1.3.7.2.

Aleea Cameliei

IV

Tomis III

320

7,6

2,2

2.432

704

341.574

68

1.3.7.2.

Cașin

III

Faleză nord

250

7

3

1.750

750

266.854

69

1.3.7.2.

Că iuți

IV

Faleză nord

400

5

2,5

2.000

1.000

426.967

70

1.3.7.2.

Poet Panait Cerna

Tomis III

250

10

4

2.500

1.000

266.854

71

1.3.7.2.

Ciocârliei

IV

Tomis II

160

5

2

800

320

170.787

72

1.3.7.2.

Ioan Cloșcă

III

Tomis II

100

6

3

600

300

106.742

73

1.3.7.2.

Aviator Vasile Craiu

III

Tomis II

200

7

4

1.400

800

213.484

ifOTATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

74

1.3.7.2.

Intrarea Daciei

IV

Centru

70

3

210

0

74.719

75

1.3.7.2.

Docherilor

III

Stadion

350

6

3

2.100

1.050

560.394

76

1.3.7.2.

Intrarea Docherilor

IV

Tomis III

50

5

2

250

100

53.371

77

1.3.7.2.

Dorobanți

III

Faleza Nord

750

6

4

4.500

3.000

1.200.845

78

1.3.7.2.

Dragoslavelor

III

Faleza Nord

500

7

4

3.500

2.000

747.438

79

1.3.7.2.

Barbu Ștefănescu Delavrancea

III

Coiciu - Inel

1.320

8~8.5

3~6

11.010

5.220

2.593.825

80

1.3.7.2.

Constantin Dobrogeanu Gherea

III

Tomis I

360

8

6

2.880

2.160

576.406

81

1.3.7.2.

Dobrogei

III

Faletă Nord

640

6,9

4,8

4.416

3.072

1.024.721

82

1.3.7.2.

Dumbrava Roșie

III

Tomis I

600

7,8

6

4.680

3.600

960.676

83

1.3.7.2.

Decebal

III

Centru

1.110

7

4

7.770

4.440

1.777.251

84

1.3.7.2.

Dacia

III

Centru

650

6

4

3.900

2.600

1.040.732

85

1.3.7.2.

Eroilor

III

Centru

300

7

4

2.100

1.200

640.451

86

1.3.7.2.

Mihai Eminescu

Centru

600

10

4

6.000

2.400

1.280.902

87

1.3.7.2.

George Enescu

III

Centru

450

7

6

3.150

2.700

720.507

88

1.3.7.2.

Slt. Gheorghe Economu

III

Faleză Nord

470

7

4

3.290

1.880

426.967

89

1.3.7.2.

Oleg Danovski (Ecoului)

III

Faleză Nord

286

7

4,6

2.002

1.316

305.282

90

1.3.7.2.

General Eremia Grigorescu

III

Tomis I

260

8

5

2.080

1.300

277.529

91

1.3.7.2.

Flămânda

III

Tomis II

460

7

7

3.220

3.220

736.518

92

1.3.7.2.

Farului

III

Tomis III

500

7,5

2,6

3.750

1.300

1.067.418

93

1.3.7.2.

Făgetului

III

Tomis II - Faleză Nord

1.200

7

4,4

8.400

5.280

1.921.352

94

1.3.7.2.

Frasinului

III

Faleză Nord

100

6

4

600

400

106.742

95

1.3.7.2.

Aleea Grădinilor

IV

Tomis III

350

3,5

2

1.225

700

373.596

96

1.3.7.2.

Pictor Nicolae Grigorescu

III

Tomis III

500

7

4,2

3.500

2.100

533.709

97

1.3.7.2.

Griviței

III

Centru

1.150

7

3

8.050

3.450

1.841.296

98

1.3.7.2.

Grozești

III

Faleză Nord

700

7

4

4.900

2.800

1.027.913

99

1.3.7.2.

General Mânu

III

Centru

800

7~8

4.8~6

6.700

4.980

1.360.958

100

1.3.7.2.

Aleea Garofiței

IV

Casa de Cultură

1.400

6

2

8.400

2.800

2.241.578

101

1.3.7.2.

Intrarea B.P. Hașdeu

III

Tomis I - Coiciu

400

7

4

2.800

1.600

771.975

102

1.3.7.2.

Panait Holban

III

Tomis I

150

6

3

900

450

240.169

103

1.3.7.2.

Garabet Ibrăileanu

III

Tomis II

150

6

3

900

450

240.169

104

1.3.7.2.

Aleea Iasomiei

IV

Tomis III

150

3

1

450

150

240.169

105

1.3.7.2.

Ileana Cosânzeana

III

Tomis III

250

6

1

1.500

250

121.752

106

1.3.7.2.

Institutor Titorian

IV

Faleză Nord

100

5

2,4

500

240

32.467

107

1.3.7.2.

Niclolae Iorga

III

Tomis II

1.400

8

6

11.200

8.400

2.097.476

108

1.3.7.2.

Ion Vodă

III

Tomis

350

5,7

4,4

1.995

1.540

560.394

109

1.3.7.2.

Vasile Lucaciu (fostă Iosub Kahane)

III

Tomis II

560

7

2~5.2

3.920

1.760

597.754

110

1.3.7.2.

Ion Adam

III

Tomis II

605

7

4

4.235

2.420

968.682

fgjMlTATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lățime

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

111

1.3.7.2.

Ion Lahovary

III

Centru

1.615

8

6

12.920

9.690

1.280.902

112

1.3.7.2.

Ioan N. Roman

III

Tomis I

160

8

4,8

1.280

768

256.180

113

1.3.7.2.

Jiului

III

Piața Filipescu

100

6

4

600

400

32.467

114

1.3.7.2.

Jupiter

III

Centru

350

8

6

2.800

2.100

560.394

115

1.3.7.2.

Mihail Kogălniceanu

III

Centru

300

6

4

1.800

1.200

960.676

116

1.3.7.2.

Lahovari

III

Centru

720

7

6

5.040

4.320

1.152.811

117

1.3.7.2.

Gheorghe Lazăr

III

Centru

250

8

2,5

2.000

625

533.708

118

1.3.7.2.

Libertății

III

Faleză Nord

300

7

5

2.100

1.500

640.450

119

1.3.7.2.

Intrarea Alexandru Lăpușneanu

III

Tomis III

400

7

3

2.800

1.200

426.967

120

1.3.7.2.

Laic Vodă

III

Tomis II

200

8

4,6

1.600

920

320.225

121

1.3.7.2.

Luminișului

III

Tomis I

410

7

4,8

2.870

1.968

656.462

122

1.3.7.2.

Aleea Lăcrămioarei

IV

Tomis II

220

2

1,5

440

330

234.832

123

1.3.7.2.

Lacului

III

Tomis II

150

6

2

900

300

73.051

124

1.3.7.2.

Limanului

IV

Tomis III

250

4

2,6

1.000

650

122.197

125

1.3.7.2.

Pictor Ștefan Luchian

IV

Tomis III

200

3

600

0

213.484

126

1.3.7.2.

Vasile Lupu

III

Tomis II

384

8

6

3.072

2.304

614.833

127

1.3.7.2.

Walter Mărăcineanu

III

Centru

170

8

4

1.360

680

181.461

128

1.3.7.2.

Miron Costin

III

Centru

610

7,5

6

4.575

3.660

651.125

129

1.3.7.2.

Aleea Statuie Mărărșești

III

Tomis II

300

6

5

1.800

1.500

640.451

130

1.3.7.2.

Ștefan Mihăileanu

III

Centru

1.250

7

6

8.750

7.500

2.001.409

131

1.3.7.2.

Mercur

III

Centru

300

8

3

2.400

900

480.338

132

1.3.7.2.

Munteniei

IV

Tomis II

300

5,3

5,6

1.590

1.680

480.338

133

1.3.7.2.

Moldovei

III

Tomis II

350

8

6

2.800

2.100

373.596

134

1.3.7.2.

Maramureș

III

Tomis II

1.130

8

4,6

9.040

5.198

2.412.365

135

1.3.7.2.

Aleea Macilor

IV

Tomis I

350

5

0,4

1.750

140

373.596

136

1.3.7.2.

Aleea Mălinului

IV

Tomis I

450

3,5

1

1.575

450

752.190

137

1.3.7.2.

Maior Gheorghe Murea

III

Tomis I

300

8

4,8

2.400

1.440

320.225

138

1.3.7.2.

Aleea Magnoliei

IV

Tomis III

200

3

600

0

213.484

139

1.3.7.2.

Mărăsesti

III

Tomis I

200

7

4,5

1.400

900

426.967

140

1.3.7.2.

Mărăști

III

Tomis II

200

7

4,5

1.400

900

320.225

141

1.3.7.2.

Intrarea Meduzei

IV

Tomis III

50

5

250

0

70.362

142

1.3.7.2.

Aleea Mimozelor

IV

Tomis III

250

3

750

0

266.854

143

1.3.7.2.

Miorița

III

Tomis III

150

6

2,2

900

330

160.113

144

1.3.7.2.

Eremia Movilă

III

Tomis I

305

7

2.2~4

2.135

671

485.675

145

1.3.7.2.

Muncel

III

Faleză Nord

470

6

4,4

2.820

2.068

501.686

146

1.3.7.2.

Aviator Ion Muntenescu

III

Tomis II

200

6

3

1.200

600

213.484

147

1.3.7.2.

Viceamiral Ioan Murgescu

III

Faleză Nord

500

6

5

3.000

2.500

1.067.418

^NXTATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lățime

Suprafața

c

TR

c

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

148

1.3.7.2.

Năvalnicului

III

Tomis I

150

7

3

1.050

450

160.113

149

1.3.7.2.

Nouă

IV

Faleză Nord

100

5

2

500

200

106.742

150

1.3.7.2.

Olteniei

III

Centru

350

7

6

2.450

2.100

560.394

151

1.3.7.2.

Oituz

III

Tomis II

200

7

4,5

1.400

900

320.225

152

1.3.7.2.

Ion Păun Pincio

III

Tomis I

500

7

3

3.500

1.500

533.709

153

1.3.7.2.

Vasile Pârvan

III

Centru

210

8

6

1.680

1.260

448.316

154

1.3.7.2.

Alexandru Pușkin

III

Centru

350

8

4

2.800

1.400

747.193

155

1.3.7.2.

Plaiului

III

150

6

2

900

300

48.701

156

1.3.7.2.

Dr. Francisc Reiner

III

Peninsula

180

7

4

1.260

720

192.135

157

1.3.7.2.

Păcii

III

Faleză Nord

130

7

3

910

390

138.764

158

1.3.7.2.

Pescarilor

III

Faleză Nord

1.550

5

4

7.750

6.200

3.308.996

159

1.3.7.2.

Pescăruș

III

Faleză Nord

450

6

5

2.700

2.250

720.507

160

1.3.7.2.

Podului

IV

Tomis II

150

5,5

3

825

450

160.113

161

1.3.7.2.

Aviator Romeo Popescu

IV

Tomis II

200

5

3

1.000

600

213.484

162

1.3.7.2.

Poporului

III

Coiciu - Tomis I

1.400

7~8

4~6

10.300

6.600

3.555.402

163

1.3.7.2.

Ciprian Porumbescu

III

Tomis II - Faleză Nord

700

7

4

4.900

2.800

1.120.789

164

1.3.7.2.

Intrarea Prahovei

IV

Tomis II

50

3,5

1

175

50

53.371

165

1.3.7.2.

Prahovei

III

Tomis II

100

6

2

600

200

106.742

166

1.3.7.2.

Soldat Nicolae Predescu

III

Faleză Nord

150

6

3

900

450

160.113

167

1.3.7.2.

Primăverii

III

Tomis III

1.050

7

4,5

7.350

4.725

2.241.578

168

1.3.7.2.

Productelor

IV

Centru

80

3,5

280

0

85.393

169

1.3.7.2.

Patriei

III

Faleză Nord

280

6

4

1.680

1.120

298.877

170

1.3.7.2.

Aleea Panselei

IV

Tomis I

320

4

4,6

1.280

1.472

388.844

171

1.3.7.2.

Preda Buzescu

III

Tomis II

168

7

4,6

1.176

773

179.326

172

1.3.7.2.

Panait Moșoiu

III

Tomis I

390

8

5,6

3.120

2.184

624.439

173

1.3.7.2.

Renașterii

IV

Faleză Nord

230

5,6

3

1.288

690

245.506

174

1.3.7.2.

Romană

III

Tomis II

340

7

5,4

2.380

1.836

544.383

175

1.3.7.2.

Cpt. Petre Romulus

III

Centru

290

8

5

2.320

1.450

464.327

176

1.3.7.2.

Aleea Romulus

III

Tomis I

170

7

3

1.190

510

181.461

177

1.3.7.2.

Aleea Remus

III

Tomis I

270

7

6

1.890

1.620

432.304

178

1.3.7.2.

Ion Rațiu

III

Tomis II - Faleză Nord

1.400

8

5,4

11.200

7.560

2.241.578

179

1.3.7.2.

Răchitași

III

Faleză Nord

700

6

4

4.200

2.800

1.120.789

180

1.3.7.2.

Războieni

III

Faleză Nord

1.000

7

4

7.000

4.000

1.601.127

181

1.3.7.2.

Doctor N. Sadoveanu

III

Tomis II

240

7

3,5

1.680

840

256.180

182

1.3.7.2.

Stejarului

III

Coiciu

295

9

1,6

2.655

472

472.332

183

1.3.7.2.

Smârdan

III

Centru

160

8

6

1.280

960

284.877

184

1.3.7.2.

Șiretului

III

Centru

700

7

6

4.900

4.200

1.120.789

UNITATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

185

1.3.7.2.

Sarmigetetuza

III

Centru

940

6

4

5.640

3.760

1.505.059

186

1.3.7.2.

ing. Anghel Saligny

III

Centru

200

6

3,4

1.200

680

320.225

187

1.3.7.2.

Sabinelor

III

Centru

450

6

4

2.700

1.800

720.507

188

1.3.7.2.

Ștefan cel Mare

III

Centru

1.400

8

4

11.200

5.600

1.975.944

189

1.3.7.2.

Maior Șofran

III

Faleză Nord

300

6

2

1.800

600

320.225

190

1.3.7.2.

Salcâmilor

III

Centru

250

8

4

2.000

1.000

266.854

191

1.3.7.2.

Secerișului

Tomis II

206

16~18

10

3.550

2.060

106.742

192

1.3.7.2.

Tabla Buții

III

Faleză Nord

700

6

4

4.200

2.800

747.193

193

1.3.7.2.

Talazului

III

Tomis I

180

6

4

1.080

720

192.135

194

1.3.7.2.

Ecaterina Teodoroiu

III

Faleză Nord

150

6

4

900

600

160.113

195

1.3.7.2.

Timișanei

III

Tomis II - Faleză Nord

655

7

3,6

4.585

2.358

10.487.381

196

1.3.7.2.

Toamnei

III

Tomis III

200

6

2,5

1.200

500

213.484

197

1.3.7.2.

Pictor Nicolae Tonitza

III

Tomis III

200

6

1

1.200

200

338.808

198

1.3.7.2.

Topraisar

III

Tomis I

253

8

2,4

2.024

607

270.057

199

1.3.7.2.

Transilvaniei

III

Tomis II

150

6

3

900

450

160.113

200

1.3.7.2.

Turda

III

Faleză Nord

280

8

3,4

2.240

952

448.316

201

1.3.7.2.

Unirii

III

Faleză Nord

2.350

7~9

3.6~4

17.150

8.800

4.580.620

202

1.3.7.2.

Doctor Gheorghe Vintilă

III

Tomis III

100

6

2

600

200

106.742

203

1.3.7.2.

Tudor Vladimirescu

III

Centru

800

6

4

4.800

3.200

1.280.902

204

1.3.7.2.

Ilarie Voronca

III

Centru

350

8

6

2.800

2.100

560.394

205

1.3.7.2.

Petru Vulcan

III

Tomis II

1.385

7

2,8

9.695

3.878

2.217.561

206

1.3.7.2.

Zorelelor

III

Faleză Nord

500

6

4

3.000

2.000

2.063.202

207

1.3.7.2.

Zorilor

III

Centru

50

8

4

400

200

53.371

208

1.3.7.2.

Albinelor

III

Coiciu

180

7

3,4

1.260

612

192.135

209

1.3.7.2.

Slt. Ion Alexandrescu

III

Coiciu

350

7

3

2.450

1.050

823.897

210

1.3.7.2.

Aluniș

III

Coiciu

150

7

4

1.050

600

160.113

211

1.3.7.2.

Aron Pumnu

III

Centru

300

6

3

1.800

900

0

212

1.3.7.2.

Agricultori

III

Casa de Cultură

150

7

3

1.050

450

211.027

213

1.3.7.2.

Apusului

III

Gara C.F.R.

100

7

1,5

700

150

32.467

214

1.3.7.2.

Ardealului

III

Gara C.F.R,

450

7

4

3.150

1.800

480.338

215

1.3.7.2.

Dimitrie Anghel

III

Brătianu

300

7

2,4

2.100

720

320.225

216

1.3.7.2.

Amzacea

III

Brătianu

350

8

3

2.800

1.050

560.394

217

1.3.7.2.

Bărăgan

III

Gara C.F.R.

800

7

3,5

5.600

2.800

1.239.123

218

1.3.7.2.

Aleea Berzei

III

Poarta 6

350

6

2

2.100

700

560.394

219

1.3.7.2.

Bravilor

III

Brătianu

250

7

3

1.750

750

400.282

220

1.3.7.2.

Constantin Brâncuși

III

Inel

1.100

6

3

6.600

3.300

1.761.240

221

1.3.7.2.

Bucuriei

III

Coiciu

250

6

3

1.500

750

266.854

^MBTsCCONFORT URBAN SRL

DRUMUR

I PUBLICE

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Nr.

crt.

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lat

me

Suprafața

totala la

'm'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

222

1.3.7.2.

Simion Bărnuțiu

III

Coiciu

300

6

3

1.800

900

320.225

223

1.3.7.2.

Biruinței

III

Coiciu

1.050

6,5

3,8

6.825

3.990

1.681.183

224

1.3.7.2.

Belșugului

III

Coiciu

180

7

4

1.260

720

192.135

225

1.3.7.2.

Căliman

IV

Brătianu

150

5

2

750

300

48.701

226

1.3.7.2.

Cibinului

III

Gară C.F.R.

480

8,5

5,4

4.080

2.592

512.361

227

1.3.7.2.

Corbului

III

Brătianu

592

7

3,5

4.144

2.072

720.507

228

1.3.7.2.

Ion Corvin

III

Casa de Cultură

350

7

3,5

2.450

1.225

461.825

229

1.3.7.2.

Crinului

III

Coiciu

1.050

7

4

7.350

4.200

1.120.789

230

1.3.7.2.

Intrarea Câmpului

IV

Coiciu

70

4

2

280

140

22.727

231

1.3.7.2.

Câmpului

III

Coiciu

400

6

3

2.400

1.200

426.967

232

1.3.7.2.

Cutezători

III

Coiciu

450

7,5

3,5

3.375

1.575

720.507

233

1.3.7.2.

Cireșilor

III

Coiciu

100

7

3

700

300

106.742

234

1.3.7.2.

Aleea Daliei

III

Tomis Nord

1.200

8

2

9.600

2.400

1.921.352

235

1.3.7.2.

Dorului

III

Coiciu

1.100

7

4

7.700

4.400

1.174.160

236

1.3.7.2.

Prelungire Barbu Șt.Delavrancea

III

Inel

900

8,5

3

7.650

2.700

1.441.014

237

1.3.7.2.

Delfinului

III

Coiciu

200

7

2

1.400

400

213.484

238

1.3.7.2.

Dafinului

III

Coiciu

100

6

3

600

300

106.742

239

1.3.7.2.

Dreptății

III

Coiciu

350

6

2

2.100

700

560.394

240

1.3.7.2.

Egalității

III

Coiciu

200

8

4

1.600

800

668.058

241

1.3.7.2.

Intrarea Energiei

IV

Gară C.F.R.

80

4

320

0

85.393

242

1.3.7.2.

Frunzelor

III

Coiciu

1.700

7

4

11.900

6.800

1.814.610

243

1.3.7.2.

Fulgerului

III

Coiciu

1.055

7

4

7.385

4.220

1.335.428

244

1.3.7.2.

Florilor

III

Coiciu

250

6

3

1.500

750

266.854

245

1.3.7.2.

Horia Grigorescu

III

Inel

500

7

4,2

3.500

2.100

533.709

246

1.3.7.2.

Gladiolei

III

Brătianu

150

6

2

900

300

160.113

247

1.3.7.2.

Emil Gârleanu

III

Brătianu

150

6

3

900

450

160.113

248

1.3.7.2.

Ghiocei

III

Coiciu

300

6

2

1.800

600

320.225

249

1.3.7.2.

Intrarea Grănicerului

IV

Coiciu

50

3,5

1

175

50

45.059

250

1.3.7.2.

Grănicerului

III

Coiciu

440

7

1,5

3.080

660

469.664

251

1.3.7.2.

Bogdan Petriceicu Hașdeu

III

Tomis I - Coiciu

750

6

3

4.500

2.250

1.540.035

252

1.3.7.2.

Histria

III

Brătianu

70

5

2

350

140

74.719

253

1.3.7.2.

Constantin Hurmuzache

III

Brătianu

500

7

3,5

3.500

1.750

533.709

254

1.3.7.2.

Izvorului

III

Coiciu

1.400

7~7.5

4

9.800

5.600

3.122.198

255

1.3.7.2.

Industriei

III

Gară C.F.R.

300

6

4

1.800

1.200

351.598

256

1.3.7.2.

Ștefan Octavian Iosif

III

Brătianu

200

7

4

1.400

800

213.484

257

1.3.7.2.

înfrățirii

IV

Coiciu

250

3

1

750

250

266.854

258

1.3.7.2.

Lt. Dumitru Lemnea

III

Coiciu

120

8

2

960

240

38.961

fvMITATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMUR

I PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lățime

Suprafața

totala la

’m'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

259

1.3.7.2.

Luntrașului

III

Coiciu

200

8

3

1.600

600

213.484

260

1.3.7.2.

Aleea Lalelelor

IV

Casa de Cultură

280

5

2

1.400

560

298.877

261

1.3.7.2.

Labirint

III

Gară C.F.R.

600

8

4

4.800

2.400

1.818.414

262

1.3.7.2.

Intrarea Labirint

IV

Gară C.F.R.

100

4

2

400

200

106.742

263

1.3.7.2.

Luptători

III

Brătianu

300

7

2

2.100

600

320.225

264

1.3.7.2.

Dumitru Marinescu

III

Coiciu

570

7

3

3.990

1.710

1.301.973

265

1.3.7.2.

Merișor

III

Coiciu

1.300

7

4

9.100

5.200

2.081.465

266

1.3.7.2.

8 Martie

III

Coiciu

550

7

3

3.850

1.650

880.620

267

1.3.7.2.

Prelungirea 8 Martie

IV

Coiciu

300

5

2

1.500

600

320.225

268

1.3.7.2.

Spătar Nicolae Milescu

III

Brătianu

760

6~7

3~4

4.560

2.280

2.177.532

269

1.3.7.2.

Poet Andrei Mureșanu

III

Coiciu

1.000

7

4

7.000

4.000

1.601.127

270

1.3.7.2.

Aleea Nalbei

IV

Casa de Cultură

800

3,5

2.800

0

853.934

271

1.3.7.2.

Costache Negruzzi

III

Brătianu

150

7

1

1.050

150

160.113

272

1.3.7.2.

Nucilor

III

Coiciu

300

6

2

1.800

600

320.225

273

1.3.7.2.

Ion Nenițescu

III

Tomis II

200

7

4

1.400

800

320.225

274

1.3.7.2.

Contraamiral Nicolae Negru

III

Coiciu

150

7

3

1.050

450

240.169

275

1.3.7.2.

Ostrov

III

Brătianu

250

6

3

1.500

750

266.854

276

1.3.7.2.

Intrarea Parâng

III

150

7

2

1.050

300

240.169

277

1.3.7.2.

Partizanilor

III

Coiciu

200

7

3,5

1.400

700

320.225

278

1.3.7.2.

Portiței

III

Coiciu

521

7~8

4

5.550

2.084

960.676

279

1.3.7.2.

Prieteniei

III

Coiciu

300

7

3,5

2.100

1.050

320.225

280

1.3.7.2.

Rîndunelelor

III

Coiciu

750

7

3

5.250

2.250

800.563

281

1.3.7.2.

Prelungirea Rîndunelelor

III

Coiciu

120

5

2

600

240

128.090

282

1.3.7.2.

Ion Roată

III

Coiciu

532

7

3

3.724

1.596

720.507

283

1.3.7.2.

Prelungirea Ion Roată

III

Coiciu

300

5

2

1.500

600

320.225

284

1.3.7.2.

Răzoare

III

Coiciu

1.100

7

4

7.700

4.400

1.174.160

285

1.3.7.2.

Răsuri

III

Coiciu

1.100

7

4

7.700

4.400

1.761.240

286

1.3.7.2.

Răsăritului

III

Coiciu

200

7

2

1.400

400

213.484

287

1.3.7.2.

Gheorghe Sion

III

Brătianu

150

7

3

1.050

450

160.113

288

1.3.7.2.

Intrarea Semănătorului

IV

Coiciu

800

3,5

2.800

0

389.608

289

1.3.7.2.

Semănătorului

III

Coiciu

300

7

3

2.100

900

640.451

290

1.3.7.2.

Străjerului

III

Cotciu

1.000

7

4

7.000

4.000

1.601.127

291

1.3.7.2.

Sulfinei

III

Coiciu

150

6

3

900

450

1.601.127

292

1.3.7.2.

Intrarea Ștefăniță Vodă

III

Coiciu

300

6

3

1.800

900

103.666

293

1.3.7.2.

Steagului

III

Coiciu

1.400

7

4

9.800

5.600

2.988.770

294

1.3.7.2.

Șerban Vodă

IV

Coiciu

250

5

1,5

1.250

375

400.282

295

1.3.7.2.

Aleea Solidarității

III

Coiciu

500

7

2

3.500

1.000

800.563

(SwreAs SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

296

1.3.7.2.

Ion Tăutu

III

Coiciu

310

7

2

2.170

620

330.900

297

1.3.7.2.

Trandafirului

III

Coiciu

750

7

4

5.250

3.000

1.200.845

298

1.3.7.2.

Topolog

III

Brătianu

1.400

6

2

8.400

2.800

2.241.578

299

1.3.7.2.

Vulturului

III

Brătianu

300

7

3

2.100

900

320.225

300

1.3.7.2.

Aleea Violetelor

III

Brătianu

350

6

2

2.100

700

373.596

301

1.3.7.2.

Zilot Românul

III

Brătianu

150

6

2

900

300

320.226

302

1.3.7.2.

Duiliu Zamfirescu

III

Coiciu

740

7

3,7

5.180

2.738

1.216.856

303

1.3.7.2.

Intarea Duliu Zamfirescu

IV

Coiciu

50

3

4

150

200

68.867

304

1.3.7.2.

Arhiepiscopiei

III

Peninsulă

350

6

4

2.100

1.400

5.696.092

305

1.3.7.2.

Marc Aureliu

III

Peninsulă

450

7

2

3.150

900

621.599

306

1.3.7.2.

Vasile Alecsandri

III

Peninsulă

150

8

3

1.200

450

2.762.661

307

1.3.7.2.

Amurgului

III

Km 4-5

1.050

5~7

2~4

7.850

3.700

12.930.767

308

1.3.7.2.

Aleea Arcașului

III

Poarta 6

650

6

2

3.900

1.300

693.822

309

1.3.7.2.

Austrului +Aleea

IV

Poarta 6

450

3

2

1.350

900

720.507

310

1.3.7.2.

Aurorei

III

Abator

200

8

4

1.600

800

320.225

311

1.3.7.2.

Constantin Brâncoveanu

III

Peninsulă

100

6

2

600

200

106.742

312

1.3.7.2.

Dr. Victor Babeș

III

Abator

450

8

4

3.600

1.800

146.103

313

1.3.7.2.

Slt. Furtună Cosmin (Dr. Bagdazar)

III

Poarta 6

200

8

3,6

1.600

720

320.225

314

1.3.7.2.

Aleea Brizei

III

Poarta 6

100

6

6,5

600

650

1.761.240

315

1.3.7.2.

Crângului

III

Peninsulă

40

5

2

200

80

64.045

316

1.3.7.2.

Prof. Doctor Ion Cantacuzino

III

Peninsulă

146

6

3

876

438

233.720

317

1.3.7.2.

Elisabeta(CARPATI)

III

Peninsulă

425

9

12

3.825

5.100

701.644

318

1.3.7.2.

Dimitrie Cantemir

III

Peninsulă

55

7

2

385

110

77.454

319

1.3.7.2.

Callatis

III

Peninsulă

240

5

3

1.200

720

331.519

320

1.3.7.2.

Vasile Canarache

III

Peninsulă

500

5

3

2.500

1.500

690.665

321

1.3.7.2.

Dr. Aristide Karatzali

III

Peninsula

300

7

3

2.100

900

414.399

322

1.3.7.2.

Petru Cercel

III

Km 4

350

6

4

2.100

1.400

560.394

323

1.3.7.2.

Aleea Condorului

IV

Km 4

225

4

3

900

675

213.484

324

1.3.7.2.

Curcubeului

III

Poarta 6

500

6

3

3.000

1.500

533.709

325

1.3.7.2.

Dianei

III

Peninsulă

60

6,5

2

390

120

62.820

326

1.3.7.2.

Doinei

III

Peninsulă

70

6,5

2

455

140

74.719

327

1.3.7.2.

Dragoș Vodă

III

Centru

195

6,5

3

1.268

585

312.220

328

1.3.7.2.

Frigului

IV

Abator

150

4

2,8

600

420

240.169

329

1.3.7.2.

Cristea Georgescu

III

Peninsulă

150

6

4

900

600

299.977

330

1.3.7.2.

Horia

IV

Peninsulă

75

5

3

375

225

80.056

331

1.3.7.2.

Iederei

III

Km 4

350

8

4

2.800

1.400

113.636

332

1.3.7.2.

Cpt. Grigore Ignat

III

Centru

30

6

2

180

60

32.023

confort URBAN SRL

DRUMUR

I PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lat

me

Suprafața

totala la

'm'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

333

1.3.7.2.

Ana Ipătescu

III

Km 4

500

8

4

4.000

2.000

241.281

334

1.3.7.2.

Ion Theodorescu Valahu (fostă Luntrei)

III

Peninsulă

150

6

2

900

300

241.213

335

1.3.7.2.

Lirei

IV

Poarta 6

1.000

4,1

1,9

4.100

1.900

1.067.418

336

1.3.7.2.

Lupeni

III

Centru

400

6

3,5

2.400

1.400

426.967

337

1.3.7.2.

1 Mai vechi

II

Faleză sud

1.200

14

5

16.800

6.000

4.538.377

338

1.3.7.2.

Intrarea 1 Mai

III

Abator

150

9

2

1.350

300

240.169

339

1.3.7.2.

Fundătura 1 Mai

III

Abator

100

7

2,5

700

250

160.113

340

1.3.7.2.

Fara Nume 1 Mai-Traian

III

Gară

370

7

2.590

0

789.889

341

1.3.7.2.

9 Mai

III

Peninsulă

70

6

2

420

140

149.439

342

1.3.7.2.

Doctor Alexandru Simion Marcovici

III

Abator

260

5~6

1~2

1.500

520

320.225

343

1.3.7.2.

Krikor Zambbaccian (Mării)

IV

Peninsulă

200

6

2

1.200

400

341.574

344

1.3.7.2.

Termele Romane (Marinarilor)

III

Peninsulă

950

6

5

5.700

4.750

0

345

1.3.7.2.

Aleea Mărțișorului

IV

Poarta 6

600

3

2

1.800

1.200

640.451

346

1.3.7.2.

Micșunelelor

III

Km 5

500

6

4

3.000

2.000

476.483

347

1.3.7.2.

Gavril Muzicescu

III

Poarta 6

450

8

4

3.600

1.800

146.103

348

1.3.7.2.

Nehoiului

III

Km 4

500

8

4

4.000

2.000

243.505

349

1.3.7.2.

Ovidiu

III

Peninsulă

120

6

2,8

720

336

345.333

350

1.3.7.2.

Piața Ovidiu

III

Peninsulă

300

7

7

2.100

2.100

318.741

351

1.3.7.2.

Remus Opreanu

IV

Peninsulă

90

3

1

270

90

380.480

352

1.3.7.2.

Orientului

III

Peninsulă

900

7 - 12

2,5 - 5

10060

5.680

96.068

353

1.3.7.2.

Aleea Port Tomis

III

Peninsulă

30

8

2

240

60

1.441.014

354

1.3.7.2.

Poștei

III

Peninsulă

50

6

3

300

150

48.034

355

1.3.7.2.

Plevnei

III

Centru

350

7

3

2.450

1.050

80.056

356

1.3.7.2.

Aleea Pajurei

III

Km 4

400

9

2

3.600

800

373.596

357

1.3.7.2.

Plopilor

IV

Km 4

250

4

2

1.000

350

640.451

358

1.3.7.2.

Aleea Portului

III

Peninsulă

470

7

4,5

3.290

2.115

400.282

359

1.3.7.2.

Revoluției din 22 Decembrie 1989

IV

Centru

115

5

1,5

575

173

649.225

360

1.3.7.2.

Petru Rareș

IV

Peninsulă

80

5

2

400

160

158.853

361

1.3.7.2.

C.A.Rosetti

IV

Peninsulă

350

5

2

1.750

700

112.661

362

1.3.7.2.

Sulmona

IV

Peninsulă

150

4,5

2

675

300

483.466

363

1.3.7.2.

Mr. Gheoghe Șonțu

III

Peninsulă

250

6

0,5

1.500

125

134.031

364

1.3.7.2.

Ioan Slavici

III

Km 4

500

8

4

4.000

2.000

162.336

365

1.3.7.2.

Theodor D. Speranția

III

Km 5

600

7

3

4.200

1.800

960.676

366

1.3.7.2.

Stadionului

IV

Abator

150

4

600

0

160.113

367

1.3.7.2.

Steluței+alei

III

Poarta 6

330

7

3

2.310

990

320.225

368

1.3.7.2.

Școlii

IV

Abator

300

4

2

1.200

600

320.225

369

1.3.7.2.

Traian

III

Peninsulă

350

6

4

2.100

1.400

2.784.978

H^ATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

370

1.3.7.2.

Nicolae Titulescu

III

Peninsulă

300

6

2,6

1.800

780

414.399

371

1.3.7.2.

Grigore Tocilescu

III

Peninsulă

150

6

2

900

300

240.169

372

1.3.7.2.

Cpt. Constantin Țurcanu

III

Peninsulă

50

7

2

350

100

80.056

373

1.3.7.2.

Aleea Timonei

III

Abator

600

7

1

4.200

600

640.451

374

1.3.7.2.

Viorelelor

III

Km 4

200

5,5

1.100

0

213.484

375

1.3.7.2.

Virtuții

IV

Centru

42

5

3

210

126

44.832

376

1.3.7.2.

Vîntului

IV

Peninsulă

100

2,5

250

0

92.089

377

1.3.7.2.

Ecaterina Varga

IV

Centru

450

5

5

2.250

2.250

720.507

378

1.3.7.2.

Zefirului

III

Abator

800

6

2,5

4.800

2.000

853.934

379

1.3.7.2.

Aleea Cișmelei

III

Tomis Nord

600

6

2

3.600

1.200

960.676

380

1.3.7.2.

Aleea Argeșului

IV

Tomis Nord

230

3,5

805

0

368.259

381

1.3.7.2.

Abrud

III

Palas

370

6

2

2.220

740

681.307

382

1.3.7.2.

Aleea Arieș

IV

Palas

120

4

2,5

480

300

71.966

383

1.3.7.2.

Constantin Sandu Aldea

III

Brătianu

600

7

2,4

4.200

1.440

640.451

384

1.3.7.2.

Aron Vodă

III

Brătianu

70

6

2

420

140

74.719

385

1.3.7.2.

C.TIN Brancuși

III

380

7,5

4

2.850

1.520

608.428

386

1.3.7.2.

Aleea Brancuși

III

Inel

580

3-7.5

4

3.450

5.320

213.484

387

1.3.7.2.

Banu Mărăcine

III

Brătianu

160.113

388

1.3.7.2.

Cezar Boliac

III

Brătianu

150

7

3

1.050

450

160.113

389

1.3.7.2.

Buciumului

III

Brătianu

170

7

3

1.190

510

181.461

390

1.3.7.2.

Lt. Gheorghe Buricescu

III

Brătianu

450

7

3

3.150

1.350

480.338

391

1.3.7.2.

Aleea Bahlui

III

Palas

100

7

700

0

106.742

392

1.3.7.2.

Aleea Bistrița

III

Palas

100

7

3

700

300

113.656

393

1.3.7.2.

Aleea Capidava

IV

Tomis Nord

930

3,5

1

3.255

930

1.489.048

394

1.3.7.2.

Aleea Căprioarei

IV

Tomis Nord

230

4

1,5

920

345

368.259

395

1.3.7.2.

Cerbului

III

Coiciu

250

6,5

4

1.625

1.000

400.282

396

1.3.7.2.

Poet Vasile Cârlova

IV

Brătianu

150

3

450

0

160.113

397

1.3.7.2.

Clăbucet

III

Brătianu

320

7

3

2.240

960

341.574

398

1.3.7.2.

Intrarea Poet Vasile Cârlova

III

Brătianu

150

7

3

1.050

450

160.113

399

1.3.7.2.

Piatra Craiului

III

Brătianu

850

7

3

5.950

2.550

907.305

400

1.3.7.2.

Crișului

III

Palas

550

7

1

3.850

550

880.620

401

1.3.7.2.

Elena Cuza

III

Brătianu

900

6—7

3

5.400

2.700

1.814.610

402

1.3.7.2.

Vasile Conta

IV

Brătianu

80

3

2

240

160

85.393

403

1.3.7.2.

Badea Cârțan

III

Tomis Nord

650

7

3,5

4.550

2.275

927.784

404

1.3.7.2.

Fundătură Badea Cârțan

III

Tomis Nord

900

4—8

2

6.800

1.600

960.676

405

1.3.7.2.

Aleea Cpt. Dobrilă Eugeniu

III

Tomis Nord

1.000

6

2

6.000

2.000

1.601.127

406

1.3.7.2.

Dispensarului

II

Tomis Nord

270

10

3

2.700

810

432.304

HPfrTEAÎsc: CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m*

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

407

1.3.7.2.

Daliei

III

Casa de Cultuta

200

6

2

1.200

400

320.225

408

1.3.7.2.

Aleea Dealului

IV

Tomis Nord

200

3,5

700

0

320.225

409

1.3.7.2.

Dionisie cel Mic

III

Coiciu

990

6—8

2.5—4

6.610

3.045

1.519.720

410

1.3.7.2.

Charles Darwin

III

Inel

200

7

2

1.400

400

213.484

411

1.3.7.2.

Dâmboviței

III

Palas

200

7

2

1.400

400

213.484

412

1.3.7.2.

Mitropolit Dosoftei

III

Brătianu

200

7

2

1.400

400

213.484

413

1.3.7.2.

Nicolae Filimon

III

Brătianu

1.250

8

3

10.000

3.750

2.668.545

414

1.3.7.2.

Făt Frumos

IV

Tomis Nord

163

3,5

2

571

326

408.694

415

1.3.7.2.

Aleea Fragilor

IV

Tomis Nord

250

4—6

2

1.320

320

400.281

416

1.3.7.2.

Aviator Horia Agarici (Aleea Grădiniței)

IV

Tomis Nord

300

4

1.200

0

320.225

417

1.3.7.2.

Slt. Ion Ghiculescu

III

Palas

390

7

2

2.730

780

126.622

418

1.3.7.2.

Calistrat Hogaș

III

Brătianu

100

7

4

700

400

106.742

419

1.3.7.2.

Aleea Heracleea

IV

Tomis Nord

420

3,5

1,5

1.470

630

672.473

420

1.3.7.2.

Aleea Hortensiei

IV

Tomis Nord

1.400

5

1,5

7.000

2.100

2.241.578

421

1.3.7.2.

Ialomiței

III

Palas

450

6

3

2.700

1.350

847.366

422

1.3.7.2.

Intrarea Ialomiței

IV

Palas

70

4

280

0

108.854

423

1.3.7.2.

Petre Ispirescu

III

Brătianu

550

7

3

3.850

1.650

587.080

424

1.3.7.2.

Inului

III

Brătianu

200

6

2

1.200

400

213.484

425

1.3.7.2.

Interioară 1

III

Industrială

100

6

2

600

200

160.113

426

1.3.7.2.

Interioară 2

IV

Industrială

800

5

2

4.000

1.600

1.280.902

427

1.3.7.2.

Interioară 3

III

Industrială

1.100

9

2

9.900

2.200

1.761.240

428

1.3.7.2.

Interioară 4

IV

Industrială

600

5

3.000

0

960.676

429

1.3.7.2.

Aleea Lotus

IV

Tomis Nord

170

4

0,7

680

119

181.461

430

1.3.7.2.

Petre Liciu

III

Brătianu

200

6

6

1.200

1.200

213.484

431

1.3.7.2.

Radu Logofăt

III

Brătianu

300

7

3

2.100

900

320.225

432

1.3.7.2.

Aleea Mărgăritarelor

IV

Tomis Nord

370

3,8

1,7

1.406

629

592.417

433

1.3.7.2.

Aleea Melodiei

IV

Tomis Nord

160

3,8

608

0

256.180

434

1.3.7.2.

Aleea Murelor

III

Tomis Nord

400

7-8

2-2.5

3.100

950

260.328

435

1.3.7.2.

Nicolae Măndoi

III

Medeea

250

7

3

1.750

750

247.049

436

1.3.7.2.

Militară

III

Brătianu

450

7

3

3.150

1.350

480.338

437

1.3.7.2.

Aleea Neajlov

IV

Palas

70

4

1

280

70

74.719

438

1.3.7.2.

Neatârnării

III

Tomis III

60

6

3

360

180

64.045

439

1.3.7.2.

Ion Neculce

III

Inel

350

7

2

2.450

700

373.596

440

1.3.7.2.

Nordului

IV

Brătianu

150

3

450

0

48.701

441

1.3.7.2.

Aleea Nufărului

IV

Tomis Nord

320

4

1

1.280

320

341.574

442

1.3.7.2.

Aleea Orhideelor

III

Tomis Nord

350

6

1,7

2.100

595

373.596

443

1.3.7.2.

Orizontului

III

Coiciu

340

8

4

2.720

1.360

362.922

HPStEaTsC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

444

1.3.7.2.

Oltului

III

Palas

450

7

2,5

3.150

1.125

976.534

445

1.3.7.2.

Slt. Petre Papadopol

III

Brătianu

200

7

3

1.400

600

213.484

446

1.3.7.2.

Pasajului

III

Brătianu

350

7

2

2.450

700

747.193

447

1.3.7.2.

Plantelor

III

Coiciu

380

7

3

2.660

1.140

608.428

448

1.3.7.2.

Plugului

III

Medeea

140

5,5

3

770

420

235.688

449

1.3.7.2.

Slt. Gheorghe Popa

III

Brătianu

150

7

3

1.050

450

160.113

450

1.3.7.2.

Porodin (ostrov)

III

280

6

3

1.680

840

298.877

451

1.3.7.2.

Prutului

III

Brătianu

160

6

960

0

170.787

452

1.3.7.2.

Ion Heliade Rădulescu

III

Medeea

230

7

2,5

1.610

575

491.012

453

1.3.7.2.

Răzvan Vodă

III

Brătianu

150

6

2

900

300

160.113

454

1.3.7.2.

Retezat

III

Palas

300

7

2

2.100

600

640.450

455

1.3.7.2.

Emil Racoviță

III

Coiciu

420

8

4

3.360

1.680

672.473

456

1.3.7.2.

Aleea Saturn

IV

Inel

90

4,5

405

0

29.221

457

1.3.7.2.

Steagului

III

Coiciu

550

8

4

4.400

2.200

880.620

458

1.3.7.2.

Stefaniță Vodă

III

Tomis Nord

1.320

8

4

11.150

5.280

2.091.027

459

1.3.7.2.

Slt. Achile Sary

III

Brătianu

150

7

2

1.050

300

160.113

460

1.3.7.2.

Gheorghe Sasu

III

Palas

450

6

2

2.700

900

572.309

461

1.3.7.2.

Intrarea Gheorghe Sasu

IV

Palas

200

4

1

800

200

64.935

462

1.3.7.2.

Dumitru Sasu

III

Palas

400

6

2

2.400

800

426.967

463

1.3.7.2.

Vasile Sasu

III

Palas

420

6

2

2.520

840

448.316

464

1.3.7.2.

Someșului

III

Palas

200

6

2

1.200

400

213.484

465

1.3.7.2.

Costache Stamate

III

Palas

500

7

3

3.500

1.500

533.709

466

1.3.7.2.

Aleea Telița

III

Palas

50

6

3

300

150

66.673

467

1.3.7.2.

Aleea Tismana

IV

Palas

70

4

280

0

104.931

468

1.3.7.2.

Aleea Târnava

III

Palas

100

7

1,5

700

150

128.725

469

1.3.7.2.

Aleea Trotuș

III

Palas

450

7

1,5

3.150

675

466.995

470

1.3.7.2.

Tulcei

III

Tomis Nord

610

8

6

4.900

3.660

960.676

471

1.3.7.2.

Aleea Tulcei

IV

Tomis Nord

420

5~7

2

2.440

440

672.474

472

1.3.7.2.

Aleea Tomis

IV

Tomis Nord

500

3

1.500

0

800.563

473

1.3.7.2.

Aleea Umbrei

III

Tomis Nord

500

6

3.000

0

800.563

474

1.3.7.2.

Vânători

III

Coiciu

340

8

4

2.720

1.360

544.383

475

1.3.7.2.

Bogdan Vasile

III

Coiciu

430

8

3

3.440

1.290

688.485

476

1.3.7.2.

Intrarea Slt. Bogdan Vasile

IV

Coiciu

125

4,5

563

0

133.427

477

1.3.7.2.

Fundan Bogdan Vasile

IV

Coiciu

50

4

200

0

16.234

478

1.3.7.2.

Venus

IV

Coiciu

280

2,5

1

700

280

448.316

479

1.3.7.2.

Viitorului

IV

Coiciu

250

3,8

1

950

250

266.854

480

1.3.7.2.

Enăchiță Văcărescu

III

Brătianu

850

7

3

5.950

2.550

1.814.610

^^H^^CCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

FNr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lățime

Suprafața

totala la

’m'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

481

1.3.7.2.

Intrarea Valului

III

Brătianu

200

7

3

1.400

600

213.484

482

1.3.7.2.

Valului

IV

Brătianu

550

5

4

2.750

2.200

178.570

483

1.3.7.2.

Intrarea Verde

IV

Brătianu

470

4~8

2~3

3.480

1.340

34.091

484

1.3.7.2.

Zmeurei

III

Tomis Nord

420

6,5

4

2.730

1.680

1.139.457

485

1.3.7.2.

Gheorghe Asachi

III

Medeea

270

7

3

1.890

810

288.203

486

1.3.7.2.

Grigore Alexandrescu

III

Medeea

200

6

2,5

1.200

500

213.484

487

1.3.7.2.

Aleea Albăstrelelor

IV

Poarta 6

350

4

2,5

1.400

875

558.171

488

1.3.7.2.

Ancorei

III

Abator

100

6

4

600

400

160.113

489

1.3.7.2.

Aleea nr.l

IV

170

4

680

0

181.461

490

1.3.7.2.

Aleea Albatros

III

C.E.T.

350

7

2

2.450

700

373.596

491

1.3.7.2.

Slt. Angelescu Temelie

III

Medeea

270

6

3

1.620

810

288.203

492

1.3.7.2.

Arcului

III

Km 4-5

550

6

3

3.300

1.650

880.620

493

1.3.7.2.

Aleea Arcului

III

Km 4-5

200

8

1.600

0

213.484

494

1.3.7.2.

Aleea Andromeda

IV

Viile noi

200

3

600

0

94.670

495

1.3.7.2.

Aviator N. Belghiru

III

Abator

200

6

4

1.200

800

64.935

496

1.3.7.2.

Theodor Burada

III

Gara CFR

1.200

8

10

9.600

####

4.491.208

497

1.3.7.2.

Cercetaș Alexandru Buzatu

III

Medeea

110

7

3

770

330

117.416

498

1.3.7.2.

Bujorului

III

Km 5

570

7

3

3.990

1.710

608.428

499

1.3.7.2.

Ion Popovici Bănățeanul

III

Medeea

150

6

900

0

48.701

500

1.3.7.2.

Brazdei

III

km 5

520

7

3

3.640

1.560

555.057

501

1.3.7.2.

Lt. Mircea Berbereanu

III

Medeea

200

7

3

1.400

600

213.484

502

1.3.7.2.

Bicaz

III

Palas

150

6

3

900

450

160.113

503

1.3.7.2.

Bradului

III

Palas

250

6

3

1.500

750

266.854

504

1.3.7.2.

Prof. Nicolae Teodoreanu (Brotăcei)

III

Palas

130

6

3

780

390

138.764

505

1.3.7.2.

Prof. Savu Timariu (Bugeci)

III

Palas

200

6

3

1.200

600

213.484

506

1.3.7.2.

Slt. Basarab (stradela Bsarabi)

III

Gară C.F.R.

200

9

2,5

1.800

500

320.225

507

1.3.7.2.

Slt. Titus Budac

III

Gară C.F.R.

100

6

1

600

100

106.742

508

1.3.7.2.

Intrarea Calafatului

IV

Viile noi

100

5

2

500

200

106.742

509

1.3.7.2.

Sandu Chiosea

III

Industrială

200

6

2

1.200

400

64.935

510

1.3.7.2.

George Coșbuc

III

Brătianu

250

7

3

1.750

750

266.854

511

1.3.7.2.

Cumpenei

III

Medeea

1.500

24

5

36.000

7.500

5.351.566

512

1.3.7.2.

Cincinat Pavelescu

III

Medeea

260

7

2

1.820

520

277.529

513

1.3.7.2.

Comarnic

III

Km 4-5

1.600

7

4

11.200

6.400

2.561.803

514

1.3.7.2.

Celulozei

III

Industrială

1.400

7

4

9.800

5.600

2.290.220

515

1.3.7.2.

Calafatului

III

Viile Noi

1.100

7,5

3

12.000

3.300

505.903

516

1.3.7.2.

Ion Casian

IV

Medeea

650

5

1,5

3.250

975

693.822

517

1.3.7.2.

Cetinei

IV

Viile Noi

150

4

600

0

160.113

HJ^CCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

518

1.3.7.2.

Cîmpinei

III

Viile Noi

250

6

1,5

1.500

375

81.168

519

1.3.7.2.

Intrarea Cîmpinei

III

Viile Noi

250

6

1.500

0

81.168

520

1.3.7.2.

Caraiman

III

Abator

2.700

6

5

16.200

####

3.999.458

521

1.3.7.2.

Corăbiei

III

Abator

200

7

4

1.400

800

64.935

522

1.3.7.2.

Cercetaș Ion Crăcană

III

Medeea

230

6

3

1.380

690

245.506

523

1.3.7.2.

Despot Vodă

III

Medeea

650

7

4

4.550

2.600

693.822

524

1.3.7.2.

Dorna

IV

Medeea

80

5

3

400

240

85.393

525

1.3.7.2.

Drăgan Scarlat

IV

Km 4-5

200

4

2

800

400

265.432

526

1.3.7.2.

Aleea Democrației

IV

Viile Noi

120

5

600

0

192.135

527

1.3.7.2.

Slt. Gheorghe N. Dumitrescu

III

Medeea

300

7

3

2.100

900

320.225

528

1.3.7.2.

Slt. Eugen Tanța (Tăutu)

IV

Medeea

160

5

3

800

480

170.787

529

1.3.7.2.

Aleea Egretei

III

Medeea

450

7

4

3.150

1.800

480.338

530

1.3.7.2.

Freamătului

III

Medeea

200

8

2

1.600

400

213.484

531

1.3.7.2.

Fântânele

III

Km 5

1.250

6

1

7.500

1.250

405.841

532

1.3.7.2.

Feldioarei

III

Medeea

350

6

3

2.100

1.050

438.415

533

1.3.7.2.

Aleea Frumoasei

IV

Viile Noi

100

4

2

400

200

106.742

534

1.3.7.2.

Fluturilor

IV

Viile Noi

80

2,5

200

0

25.974

535

1.3.7.2.

Gării (Pasajul Gării)

Gară C.F.R.

300

10

0

3.000

480.338

536

1.3.7.2.

Serg. Nicolae Grindeanu

III

Km 4-5

525

6

2

3.150

1.050

840.592

537

1.3.7.2.

Locotenent Haneș Gheorghe

III

Medeea

480

5~6

3

2.630

690

326.674

538

1.3.7.2.

Antim Ivireanu

IV

Abator

450

5

0,8

2.250

360

480.338

539

1.3.7.2.

Ion Ionescu de la Brad

III

Medeea

450

6

4

2.700

1.800

480.338

540

1.3.7.2.

Industrială

III

Industrială

2.250

8

4

18.000

9.000

7.077.189

541

1.3.7.2.

Justiției

IV

Industrială

650

4,6

1,5

2.990

975

693.822

542

1.3.7.2.

Lanului

III

Km 5

500

7

3

3.500

1.500

533.709

543

1.3.7.2.

Prelungirea Liliacului

III

Km 4-5

100

6

3

600

300

106.742

544

1.3.7.2.

Liliacului

III

Km 5

1.100

8

4

8.800

4.400

1.761.240

545

1.3.7.2.

Livezilor

III

Viile Noi

300

6

3

1.800

900

320.225

546

1.3.7.2.

Aleea Licurici

IV

Tomis Nord

150

2

300

0

160.113

547

1.3.7.2.

Locomotivei

III

Medeea

350

6

2.100

0

373.596

548

1.3.7.2.

Aleea Lunii

IV

Viile Noi

80

3

2

240

160

85.393

549

1.3.7.2.

Linie Tramvai

III

Constanța

1.400

8

4

11.200

5.600

1.494.385

550

1.3.7.2.

Linie Tren

IV

Constanța

300

3,8

0,1

1.140

30

320.225

551

1.3.7.2.

Medeea

III

Medeea

970

8

4

7.760

3.880

1.553.093

552

1.3.7.2.

Mușcatelor

III

Km 5

550

7

4

3.850

2.200

587.080

553

1.3.7.2.

Mugurului

III

Km 5

1.660

6~8

4

12.680

6.640

1.608.823

554

1.3.7.2.

Mitropolit Veniamin Costache

III

Medeea

1.100

7

3

7.700

3.300

1.174.160

Pagina 15

Pagina 24

^^HK/USCCONFORT URBAN SRL

DRUMUR

I PUBLICE

^Nr-

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lat

me

Suprafața

totala la

’m'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

555

1.3.7.2.

Margaretei

III

Km 5

350

6

2

2.100

700

373.596

556

1.3.7.2.

Măceșului

III

Viile Noi

350

6

2

2.100

700

373.596

557

1.3.7.2.

Bretele Sos.Mangaliei

III

2.425

10

2,5

24.250

6.063

3.882.733

558

1.3.7.2.

Prof. Gheorghe Munteanu Murgoci

IV

Abator

150

5

1,5

750

225

240.169

559

1.3.7.2.

Slt. Constantin Mugureanu

IV

Viile Noi

160

5

800

0

51.948

560

1.3.7.2.

Lt.Petre Mănoiu

III

Palas

150

7

3

1.050

450

160.113

561

1.3.7.2.

Prof. Gheorghe Marinescu

III

Viile Noi

1.500

7

3

10.500

4.500

2.193.276

562

1.3.7.2.

Mihu Copilu

III

Palas

280

7

3

1.960

840

298.877

563

1.3.7.2.

Matei Milo

III

Palas

250

7

4

1.750

1.000

266.854

564

1.3.7.2.

Mircești

III

Palas

280

7

3

1.960

840

298.877

565

1.3.7.2.

Moților

III

Palas

880

7

3

6.160

2.640

939.328

566

1.3.7.2.

Munții Tatra

III

Palas

850

7

3

5.950

2.550

907.305

567

1.3.7.2.

Mureșului

III

Palas

700

7

3

4.900

2.100

747.193

568

1.3.7.2.

Intrarea Mureșului

IV

Palas

70

4

280

0

22.727

569

1.3.7.2.

Theodor Neculuță

III

Palas

200

7

3,5

1.400

700

213.484

570

1.3.7.2.

Aleea Narciselor

III

Km 4-5

150

7

1.050

0

160.113

571

1.3.7.2.

Serg. Ion Olteanu

IV

Km 4-5

180

4

2

720

360

192.135

572

1.3.7.2.

Oborului

III

Gară C.F.R.

800

8,5

4

6.800

3.200

2.561.804

573

1.3.7.2.

Alexandru Odobescu

III

Medeea

280

7

2,5

1.960

700

298.877

574

1.3.7.2.

Palas

III

Palas

300

7

3

2.100

900

320.225

575

1.3.7.2.

Anton Pann

III

Medeea

250

7

2

1.750

500

266.854

576

1.3.7.2.

Peneș Curcanu

III

Medeea

600

7

3

4.200

1.800

640.451

577

1.3.7.2.

Constantin Purec

III

Medeea

220

7

2

1.540

440

234.832

578

1.3.7.2.

Aleea Pelicanului

III

C.E.T

600

8

3

4.800

1.800

858.106

579

1.3.7.2.

Petre Poni

III

Medeea

500

6

4

3.000

2.000

533.709

580

1.3.7.2.

Pompiliu Eliade

III

Medeea

255

7

3

1.785

765

272.192

581

1.3.7.2.

Popa Farcaș

III

Km 5

550

7

3

3.850

1.650

880.620

582

1.3.7.2.

Progresului

III

Km 4-5

500

7

3

3.500

1.500

727.248

583

1.3.7.2.

Aleea Piersicului

III

Viile Noi

130

6

2

780

260

138.764

584

1.3.7.2.

Poienei

IV

Viile Noi

150

5

2

750

300

48.701

585

1.3.7.2.

Lt. Florin Protopopescu

III

Medeea

200

7

2

1.400

400

213.484

586

1.3.7.2.

Aleea Pinului

IV

Viile Noi

170

4

680

0

55.194

587

1.3.7.2.

Paralela Linie Tren

IV

1.100

5

2

5.500

2.200

1.174.160

588

1.3.7.2.

Maior Ion Porumbaru

III

Abator

100

6

4

600

400

32.467

589

1.3.7.2.

Ramificație din Caraiman

IV

850

5

4.250

0

1.360.958

590

1.3.7.2.

Aleea Romaniței

IV

Abator

350

3

1.050

0

373.596

591

1.3.7.2.

Rodica

IV

Viile Noi

350

5

2

1.750

700

373.596

SC

CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

|Nr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lățime

Suprafața

totala la

’m'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

592

1.3.7.2.

Intrarea Rodica

IV

Viile Noi

100

3

300

0

106.742

593

1.3.7.2.

Slt. Nicolae Roșculet

III

Medeea

200

7

3

1.400

600

213.484

594

1.3.7.2.

Alecu Russo

III

Palas

360

7

2

2.520

720

384.270

595

1.3.7.2.

Sălciilor

III

Km 4-5

1.650

7

3,5

11.550

5.775

2.641.859

596

1.3.7.2.

Sava Emanoil

III

Brătianu

40

6

2

240

80

42.697

597

1.3.7.2.

Aleea Stânjeneilor

IV

Abator

300

2,5

750

0

320.225

598

1.3.7.2.

Spiru Haret

III

Medeea

600

7

4

4.200

2.400

628.137

599

1.3.7.2.

Samuel Micu Klein

III

Medeea

570

7

2

3.990

1.140

608.428

600

1.3.7.2.

Șoseaua din Vii

IV

Viile Noi

1.000

3

4

3.000

4.000

1.663.782

601

1.3.7.2.

Soarelui

III

Km 5

430

7

4

3.010

1.720

458.990

602

1.3.7.2.

Aleea Satelitului

IV

Km 4-5

130

3

390

0

42.207

603

1.3.7.2.

Serelor

III

Viile Noi

250

6

2

1.500

500

266.854

604

1.3.7.2.

Intrarea Theodor D. Speranția

III

Km5

1.550

7

4

10.850

6.200

2.481.747

605

1.3.7.2.

Cpt. Rang II Ion Sercăianu

III

Medeea

170

7

2

1.190

340

181.461

606

1.3.7.2.

Sirenei

III

Medeea

100

6

2

600

200

106.742

607

1.3.7.2.

Dr. Ștefan Stîncă

III

Palas

180

7

3

1.260

540

192.135

608

1.3.7.2.

Lt. Ștefan Panaitescu

III

Km 5

480

7

2

3.360

960

512.361

609

1.3.7.2.

Toma Stelian

III

Medeea

200

7

2

1.400

400

213.484

610

1.3.7.2.

Tunelului

III

Abator

200

7,5

1,8

1.500

360

213.484

611

1.3.7.2.

Tractorului

III

Km 5

600

7

4

4.200

2.400

640.451

612

1.3.7.2.

Traian Vuia

III

Viile Noi

300

6

2

1.800

600

320.225

613

1.3.7.2.

Teiului

IV

Km 5

220

5

1.100

0

71.428

614

1.3.7.2.

Intrarea Ion Ursu

Viile Noi

0

0

982.025

615

1.3.7.2.

Ion Ursu

III

Viile Noi

900

7

3

6.300

2.700

1.414.611

616

1.3.7.2.

Ion Vidu

III

Palas

180

7

3

1.260

540

261.803

617

1.3.7.2.

Alexandru Vlahuță

III

Medeea

300

7

3

2.100

900

320.225

618

1.3.7.2.

Vifor Haiducul

III

Palas

700

7

3

4.900

2.100

707.719

619

1.3.7.2.

Vârful cu Dor

III

Viile Noi

1.125

8

4

9.000

4.500

1.621.663

620

1.3.7.2.

Valea Albă

III

Km 5

600

7

4

4.200

2.400

640.451

621

1.3.7.2.

Valu lui Traian

III

Medeea

650

7

4

4.550

2.600

965.399

622

1.3.7.2.

Vișinilor

IV

Km 5

130

5

650

0

42.207

623

1.3.7.2.

Zambilelor

0

0

149.439

624

1.3.7.2.

Zimbrului

IV

Km 5

150

5

750

0

48.701

625

2.3.7.2.

Faleză St. Mamaia

3.522.479

626

1.3.7.2.

Alei Stațiune Mamaia (Fara Nume)

III

Stațiune Mamaia

12.000

6

72.000

247.293.203

627

1.3.7.2.

Afinelor

III

Palazu Mare

240

7

1.680

2.001

628

1.3.7.2.

Agatului

Campus Universitar

1.420

Pagina 17

^H^eaTsCCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lati

me

Suprafața

totala la

’m'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

629

1.3.7.2.

Aleea Afinei

Tomis Nord

3.570

630

1.3.7.2.

Aleea Alexandru Alexandridi

Inel

8.626

631

1.3.7.2.

Aleea Antim Ivireanu

Abator

7.540

632

1.3.7.2.

Aleea Argos

Mamaia Nord

3.615

633

1.3.7.2.

Aleea Arțarului

Palazu Mare

1.159

634

1.3.7.2.

Aleea Cella Delavrancea

Compozitorilor

2.841

635

1.3.7.2.

Aleea Cîmpinei

Viile Noi

3.882

636

1.3.7.2.

Aleea Colindelor

Compozitorilor

1.520

637

1.3.7.2.

Aleea Constantin Bobescu

Compozitorilor

2.368

638

1.3.7.2.

Aleea Dimitrie Onciu

Inel

19.559

639

1.3.7.2.

Aleea Drăgaica

Inel

1.145

640

1.3.7.2.

Aleea Flamingo

Abator

808

641

1.3.7.2.

Aleea Gardeniei

Palazu Mare

1.711

642

1.3.7.2.

Aleea Gheorghe Dumitrescu

Compozitorilor

2.037

643

1.3.7.2.

Aleea Granatului

Campus Universitar

1.230

644

1.3.7.2.

Aleea Griului

Palazu Mare

1.884

645

1.3.7.2.

Aleea Ion Voicu

Compozitorilor

2.056

646

1.3.7.2.

Aleea Iosif Sava

Compozitorilor

0

647

1.3.7.2.

Aleea Itaca

Mamaia Nord

4.876

648

1.3.7.2.

Aleea Jadului

Campus Universitar

1.726

649

1.3.7.2.

Aleea Lămâiței

Baba Novac

1.045

650

1.3.7.2.

Aleea Lamia

Mamaia Nord

3.392

651

1.3.7.2.

Aleea Licuricilor

Viile Noi

975

652

1.3.7.2.

Aleea Livezilor

Viile Noi

430

653

1.3.7.2.

Aleea Lotca

Tomis Nord

1.202

654

1.3.7.2.

Aleea Madrigalului

Compozitorilor

1.431

655

1.3.7.2.

Aleea Marathon

Mamaia Nord

8.692

656

1.3.7.2.

Aleea Megara

Mamaia Nord

6.021

657

1.3.7.2.

Aleea Micene

Mamaia Nord

4.367

658

1.3.7.2.

Aleea Morilor

Inel

2.909

659

1.3.7.2.

Aleea Muzicii

Compozitorilor

2.875

660

1.3.7.2.

Aleea Olympia

Mamaia Nord

7.543

661

1.3.7.2.

Aleea Pandurului

Km 5

11.342

662

1.3.7.2.

Aleea Pitarului

Inel

458

663

1.3.7.2.

Aleea Portului Nou

Abator

3.710

664

1.3.7.2.

Aleea Prof. Dr. Gheorghe Marinescu

Viile Noi

1.938

665

1.3.7.2.

Aleea Renașterii

Faleză Nord

4.486

^HH^aTsCCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

Denumirea străzii

Zona

Lung

Lati

me

Suprafața

totala la

'm'

C

TR

C

TR

31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

666

1.3.7.2.

Aleea Rhodos

Mamaia Nord

17.214

667

1.3.7.2.

Aleea Salamina

Mamaia Nord

8.798

668

1.3.7.2.

Aleea Scafandrilor

Abator

3.642

669

1.3.7.2.

Aleea Sînzienelor

Baba Novac

1.967

670

1.3.7.2.

Aleea Siracuzza

Mamaia Nord

7.420

671

1.3.7.2.

Aleea Therma

Mamaia Nord

8.692

672

1.3.7.2.

Aleea Topolog

Brătianu

5.205

673

1.3.7.2.

Aleea Troia

Mamaia Nord

9.063

674

1.3.7.2.

Aleea Universității

Campus Universitar

11.734

675

1.3.7.2.

Aleea Veteranilor

Constanța Sud

17.978

676

1.3.7.2.

Aleea Vîscului

Baba Novac

954

677

1.3.7.2.

Aleea Voinicului

Tomis II

575

678

1.3.7.2.

Aleea Vrâncioaiei

Baba Novac

1.929

679

1.3.7.2.

Aleei Municipiul Constanta (fără nume)

375.481

680

1.3.7.2.

Alexandru Bogza

Inel

6.455

681

1.3.7.2.

Alexandru D. Xenopol

Inel

10.543

682

1.3.7.2.

Alexandru Sahia

III

Palazu Mare

1.320

7

11.568

322.537

683

1.3.7.2.

Alexandru Șteflea

Inel

4.615

684

1.3.7.2.

Ametistului

Campus Universitar

1.989

685

1.3.7.2.

Amiral Vasile Urseanu

III

Palazu Mare

300

6

1.800

6.572

686

1.3.7.2.

Anton Cehov

Tomis Nord

4.925

687

1.3.7.2.

Apicultorilor +alee

III

Palazu mare

690

6

4.140

2.025

688

1.3.7.2.

Arnota

Inel

2.485

689

1.3.7.2.

Arțarului

III

Baba Novac

140

7

980

1.022

690

1.3.7.2.

Aviator Mircea Zorileanu

III

Palazu Mare

420

6

2.520

12.014

691

1.3.7.2.

Aviator Traian Vasile

III

Palazu Mare

90

6

540

2.029

692

1.3.7.2.

Baladei

III

Palazu Mare

90

7

630

869

693

1.3.7.2.

Barbu Catargi

III

Palazu Mare

450

6

2.700

3.856

694

1.3.7.2.

Bega

IV

Palazu Mare

130

5

650

2.353

695

1.3.7.2.

Belvedere

Faleză Nord

4.950

696

1.3.7.2.

Bobîlna

III

Palazu Mare

480

6,5

3.120

172.498

697

1.3.7.2.

Breaza

Baba Novac

4.494

698

1.3.7.2.

Brebenei

IV

Palazu Mare

120

5

600

1.009

699

1.3.7.2.

Bujoreni

Coiciu

806

700

1.3.7.2.

Camil Ressu

III

Palazu Mare

150

6

900

1.724

701

1.3.7.2.

Capșa Nicolae

Palazu Mare

1.823

702

1.3.7.2.

Cernica

Inel

2.260

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

703

1.3.7.2.

Chihlimbarului

Campus Universitar

3.901

704

1.3.7.2.

Ciceu

Palazu Mare

1.052

705

1.3.7.2.

Clopoțeilor

Compozitori

6.964

706

1.3.7.2.

Codrilor

III

Palazu Mare

430

5~6

1.340

984

707

1.3.7.2.

Constantin Bobescu

Compozitorilor

23.521

708

1.3.7.2.

Corneliu Baba

III

Palazu Mare

580

6

3.480

9.922

709

1.3.7.2.

Corneliu Coposu

III

Palazu Mare

530

6

3.180

5.987

710

1.3.7.2.

Cozia

Inel

2.120

711

1.3.7.2.

Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu

Campus Universitar

2.951

712

1.3.7.2.

Crasna

Inel

1.781

713

1.3.7.2.

Crișul Negru

Aurel Vlaicu

2.724

714

1.3.7.2.

Crișul Repede

Aurel Vlaicu

6.208

715

1.3.7.2.

Cuarțului

Campus Universitar

2.417

716

1.3.7.2.

Cuterului

Faleză Nord

2.951

717

1.3.7.2.

Deltei

III

Palazu Mare

35

7

245

628

718

1.3.7.2.

Diamantului

Campus Universitar

15.264

719

1.3.7.2.

Dimitrie Cuclin

Compozitori

1.208

720

1.3.7.2.

Dinu Lipatti

Compozitori

4.706

721

1.3.7.2.

Doamnei

III

Palazu Mare

140

7

980

848

722

1.3.7.2.

Dr. Victor Climescu

III

Palazu Mare

700

7

0,5

4.900

300

960.676

723

1.3.7.2.

Dumbrăveni

III

Palazu Mare

1.220

8

0,5

9.760

610

3.106.200

724

1.3.7.2.

Dumitru Kiriac

Compozitori

1.819

725

1.3.7.2.

Dunării

Abator

8.584

726

1.3.7.2.

Edmond Deda

Compozitori

4.410

727

1.3.7.2.

Eduard Caudella

III

Compozitori

960

7

6.720

2.311

728

1.3.7.2.

Eugen Lovinescu

III

Palazu Mare

510

6

3.060

5.936

729

1.3.7.2.

Filaret Barbu

Compozitori

2.417

730

1.3.7.2.

Fuiorului

III

Palazu Mare

400

7

2.800

3.562

731

1.3.7.2.

Fundătura Andromeda

Viile Noi

2.370

732

1.3.7.2.

Fundătura Cîmpinei

Viile Noi

1.707

733

1.3.7.2.

Fundătura Gării

Gară C.F.R.

1.757

734

1.3.7.2.

Fundătura Năvodului

III

Palazu Mare

180

7

1.260

2.324

735

1.3.7.2.

Fundătura Rariștei

Tomis Nord

2.726

736

1.3.7.2.

Gardeniei

III

Palazu Mare

190

7

1.330

1.196

737

1.3.7.2.

General de Brigadă Ioan Eremia

Constanța Sud

27.475

738

1.3.7.2.

General Ioan Dragalina

Constanța Sud

27.475

739

1.3.7.2.

General Lt. Leonard Mociulschi

Constanța Sud

25.122


?SC CONFORT URBAN SRL


DRUMURI PUBLICE


Pagina 20

^HffRTsCCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea

totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

740

1.3.7.2.

General Maior Toma Zotter

Constanța Sud

12.317

741

1.3.7.2.

General Vasile Milea

III

Palazu Mare

170

6

1.020

1.993

742

1.3.7.2.

George Topârceanu

III

Palazu Mare

720

6

4.320

5.987

743

1.3.7.2.

Gheorghe Barițiu

III

Palazu Mare

670

7

5.400

194.804

744

1.3.7.2.

Gheorghe Dima

Compozitorilor

2.120

745

1.3.7.2.

Gheorghe Doja

III

Palazu Mare

150

7

1.050

48.701

746

1.3.7.2.

Ghindei

III

Palazu Mare

580

7

4.060

5.427

747

1.3.7.2.

Gliei

III

Palazu Mare

280

7

1.960

2.290

748

1.3.7.2.

Gospodăriei

III

Palazu Mare

305

6

1.830

162.336

749

1.3.7.2.

Govora

Inel

2.268

750

1.3.7.2.

Grîului

III

Palazu Mare

340

7

2.380

204

751

1.3.7.2.

Haiducului

Industrială

6.360

752

1.3.7.2.

Haricleea Darclee

III

Compozitorilor

330

7

2.310

12.139

753

1.3.7.2.

Havana

Faleză Nord

2.794

754

1.3.7.2.

Henry Coandă

III

Palazu Mare

520

6

3.120

4.982

755

1.3.7.2.

Ing. Arh. Vladimir Simu

III

Palazu Mare

1.010

6

6.060

4.664

756

1.3.7.2.

Institutor Gheorghe Tănăsescu

III

Palazu Mare

150

7

1.050

3.038

757

1.3.7.2.

Intrarea Doamnei

Palazu Mare

407

758

1.3.7.2.

Intrarea Dragoș Vodă

Centru

131

759

1.3.7.2.

Intrarea Gheorghe Rusovici

Abator

159

760

1.3.7.2.

Intrarea I.C. Brătianu

Brătianu

988

761

1.3.7.2.

Intrarea Iuliu Maniu

Palazu Mare

424

762

1.3.7.2.

Intrarea Limanului

Tomis III

1.287

763

1.3.7.2.

Intrarea Mitropolit Veniamin Costache

Viile Noi

1.490

764

1.3.7.2.

Intrarea Prof. Dr. Gh. Marinescu

Viile Noi

1.938

765

1.3.7.2.

Intrarea Răsuri

Coiciu

536

766

1.3.7.2.

Santinelei

III

Palazu Mare

1.945

7

13.615

543.679

767

1.3.7.2.

INTRAREA SANTINELEI

4.407

768

1.3.7.2.

Intrarea Slt. Gheorghe Sassu

Palas

3.021

769

1.3.7.2.

Intrarea Slt. Ion Alexandrescu

Coiciu

1.124

770

1.3.7.2.

Intrarea Vladimir Simu

Palazu Mare

594

771

1.3.7.2.

Ion Ghica

III

Palazu Mare

120

7

840

563.920

772

1.3.7.2.

Ion Perlea

Compozitorilor

33.920

773

1.3.7.2.

Ion Voicu

Compozitorilor

2.533

774

1.3.7.2.

Ionel Teodoreanu

III

Palazu Mare

1.050

6

6.300

15.052

775

1.3.7.2.

Iosif Iser

III

Palazu Mare

170

6

1.020

2.035

776

1.3.7.2.

Iosif Ivanovici

Compozitorilor

5.491

HJMRaTsCCONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

'm'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

777

1.3.7.2.

Islaz

III

Palazu Mare

470

6

2.820

85.705

778

1.3.7.2.

Iuliu Maniu

III

Palazu Mare

300

6

1.800

14.246

779

1.3.7.2.

Jean Bart

Palazu Mare

594

780

1.3.7.2.

Lebedei

III

Peninsulă

150

7~7.5

1.050

48.701

781

1.3.7.2.

Liviu Rebreanu

III

Palazu Mare

570

6

3.420

5.987

782

1.3.7.2.

Lt. Col. Ion Jalea

Constanța Sud

33.793

783

1.3.7.2.

Lt. Horia Hulubei

Constanța Sud

29.086

784

1.3.7.2.

Lucian Blaga

III

Palazu Mare

430

6

2.580

4.918

785

1.3.7.2.

Măcinului

III

Palazu Mare

460

7

3.220

194.804

786

1.3.7.2.

Măguran

III

Aurel Vlaicu

190

6

1.140

5.828

787

1.3.7.2.

Maior aviator Ștefan Sănătescu

Palazu Mare

594

788

1.3.7.2.

Mareșal Alexandru Averescu

Constanța Sud

78.143

789

1.3.7.2.

Mareșal Ion Antonescu

Constanța Sud

37.100

790

1.3.7.2.

Mărului

III

Palazu Mare

120

7

840

1.018

791

1.3.7.2.

Midiei

III

Palazu Mare

270

7

1.890

2.989

792

1.3.7.2.

Mihail Jora

Compozitorilor

7.484

793

1.3.7.2.

Mitropolit Andrei Șaguna

III

Palazu Mare

90

6

540

848

794

1.3.7.2.

Munții Carpați

Palas

1.043

795

1.3.7.2.

Munții Dobrogei

Palas

587

796

1.3.7.2.

Mușcel

Inel

2.205

797

1.3.7.2.

Nada Florilor

III

Palazu Mare

380

6

2.280

1.272

798

1.3.7.2.

Năvodului

III

Palazu Mare

420

7

2.940

129.869

799

1.3.7.2.

Nicolae Kirkulescu

Compozitorilor

2.612

800

1.3.7.2.

Novaci

IV

Palazu Mare

40

5

200

441

801

1.3.7.2.

Octavian Goga

Palazu Mare

975

802

1.3.7.2.

Olari

III

Palazu Mare

220

7

1.540

1.781

803

1.3.7.2.

Opalului

Campus Universitar

517

804

1.3.7.2.

Operei

Compozitorilor

6.655

805

1.3.7.2.

Otopeni

Inel

1.357

806

1.3.7.2.

Păpădiei

Palazu Mare

1.391

807

1.3.7.2.

Păstorului

IV

Palazu Mare

30

5

150

424

808

1.3.7.2.

Paul Constantinescu

Compozitorilor

3.816

809

1.3.7.2.

Păuliș

Constanța Sud

18.550

810

1.3.7.2.

Perlei

Campus

1.560

811

1.3.7.2.

Petre Dascălu +ALEE

III

Palazu Mare

673

7

4.711

4.723

812

1.3.7.2.

Pionerului

III

Palazu Mare

990

7

6.930

776.241

813

1.3.7.2.

Poet Alexandru Gherghel

Inel

3.138

II

CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

’m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

814

1.3.7.2.

Poiana Mare

III

Palazu Mare

320

6

1.920

721

815

1.3.7.2.

Popa Șapcă

III

Palazu Mare

390

7

2.730

113.636

816

1.3.7.2.

Posada

Inel

1.120

2.374

817

1.3.7.2.

Prelungirea Bucovinei

Faleză nord

2.028

4.299

818

1.3.7.2.

Prelungirea Caraiman

Viile Noi

4.654

9.866

819

1.3.7.2.

Prelungirea Eduard Caudella

Compozitorilor

330

6.996

820

1.3.7.2.

Prelungirea Ion Rațiu

Faleză Nord

1.680

3.562

821

1.3.7.2.

Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu

Km 5

960

2.035

822

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Alexandru Sahia

4.935

823

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Lanului

Constanța Sud

8.497

18.014

824

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Meșterul Manole

Constanța Sud

11.890

25.207

825

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Recoltei

Palazu Mare

4.350

9.222

826

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Santinelei

Palazu Mare

3.045

6.455

827

1.3.7.2.

Prelungirea străzii Tractorului

Constanța Sud

6.416

13.602

828

1.3.7.2.

Prelungirea Viilor

Palazu Mare

960

2.035

829

1.3.7.2.

Prislop

Inel

1.360

2.883

830

1.3.7.2.

Proletară

III

Palazu Mare

150

7

1.050

48.701

831

1.3.7.2.

Putna

Inel

1.000

2.120

832

1.3.7.2.

Rapsodiei

III

Compozitorilor

1.810

7

12.670

1.315.568

833

1.3.7.2.

Recoltei

III

Palazu Mare

1.300

7

9.100

259.738

834

1.3.7.2.

Rotterdam

Faleză Nord

1.846

3.914

835

1.3.7.2.

PRELUNGIRE STR.ROTTERDAM

66.504

836

1.3.7.2.

Rovine+ALEE

III

Palazu Mare

1.180

7

8.260

12.423

837

1.3.7.2.

Rozelor

III

Palazu Mare

290

6

1.740

1.628

838

1.3.7.2.

Rubinului

Campus Universitar

1.160

2.459

839

1.3.7.2.

Sabin Drăgoi

Compozitori

1.010

2.141

840

1.3.7.2.

Safirului

Campus Universitar

624

1.323

841

1.3.7.2.

Salonic

Faleză Nord

945

57.403

842

1.3.7.2.

Salviei

III

Palazu Mare

340

6

2.040

1.391

843

1.3.7.2.

Scânteiei

III

Palazu Mare

150

7

1.050

48.701

844

1.3.7.2.

Scheia

Inel

1.120

2.374

845

1.3.7.2.

Sentinelei

III

Palazu Mare

1.000

9

9.000

846

1.3.7.2.

Sergiu Celibidache

III

Compozitori

437

7

3.059

12.932

847

1.3.7.2.

Sfântul Ioan Damaschin

Compozitori

5.270

11.172

848

1.3.7.2.

Shanghai

Faleză Nord

1.558

849

1.3.7.2.

Siutghiol

III

Palazu Mare

1.350

7

9.450

7.462

850

1.3.7.2.

Smaraldului

Campus Universitar

2.086

BnITATEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

•m'

Lat

me

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

851

1.3.7.2.

Socului

III

Palazu Mare

140

6

840

1.942

852

1.3.7.2.

Spicului

III

Palazu Mare

700

7

4.900

4.198

853

1.3.7.2.

Ștefan Dărăscu

Palazu Mare

890

1.887

854

1.3.7.2.

Stupilor

III

Palazu Mare

20

6

1.120

2.374

855

1.3.7.2.

Suceava

Tomis Nord

11.025

2.337.300

856

1.3.7.2.

Tache Ionescu

III

Palazu Mare

671

6

4.030

8.544

857

1.3.7.2.

Teleajen

Inel

920

1.950

858

1.3.7.2.

Teodor Paladz

Palazu Mare

4.320

9.158

859

1.3.7.2.

Tiberiu Brediceanu

Compozitorilor

2.620

5.554

860

1.3.7.2.

Timpuri Noi

III

Palazu Mare

150

7

1.050

48.701

861

1.3.7.2.

Tineretului

III

Palazu Mare

590

8

4.750

211.039

862

1.3.7.2.

Titus Cergău

III

Compozitorilor

785

7

5.496

11.652

863

1.3.7.2.

Topasca

Aurel Vlaicu

4.560

864

1.3.7.2.

Topazului

Campus Universitar

1.153

865

1.3.7.2.

Topoloveni

Inel

2.798

866

1.3.7.2.

Trapani

Faleză Nord

2.703

867

1.3.7.2.

Universității

Campus

13.292

868

1.3.7.2.

Valea Morii

III

Palazu Mare

1.150

6

6.900

9.264

869

1.3.7.2.

Veronica Micle

III

Palazu Mare

120

6

720

2.078

870

1.3.7.2.

Viforului

Abator

488

1.035

871

1.3.7.2.

Viilor

III

Palazu Mare

1.020

6

6.120

6.106

872

1.3.7.2.

Vintilă Brătianu

III

Palazu Mare

420

6

2.520

2.714

873

1.3.7.2.

Voievozilor

Inel

1.240

26.288

874

1.3.7.2.

Yokohama

Faleză Nord

762

1.615

875

1.3.7.2.

Zăvoiului

III

Palazu Mare

230

6

1.380

1.391

876

1.3.7.2.

Zeno Vancea

Compozitorilor

1.146

2.430

877

1.3.7.2

Drum de piatră - valea Portului

Poarta 1- Gară

18.813

39.884

878

1.3.7.2

Fara nume

211.037

879

1.3.7.2

Fara nume

178.570

880

1.3.7.2

Fara nume

97.402

881

1.3.7.2

FARA NUME 1 LANGA STR.EDMOND DEDA

130

5

650

5.411

882

1.3.7.2

FARA NUME 2 PERPENDICULARA PE ST TITUS CERGAU

130

5

650

1.757

883

1.3.7.2

FARA NUME 3 PARALELA CU ST DIMITRIE CUCLIN

20

6

120

1.537

884

1.3.7.2

ALEEA 6

180

6

1.080

741

885

1.3.7.2

DE 1095/133

150

6

900

3.087

886

1.3.7.2

DE 1095/110

80

7

560

2.629

887

1.3.7.2

DE 1095/89

300

7

2.100

2.782

H^^TEA: SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Nr.

crt.

Cod

Clas.

Denumirea străzii

Categ.

Străzii

Elemente de identificare

Valoarea totala la 31.12.2012

Zona

Lung

m'

Lățime

Suprafața

C

TR

C

TR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

888

1.3.7.2

DE 1095/50

350

7

2.450

3.294

889

1.3.7.2

DE 1095/38

170

7

1.190

5.472

890

1.3.7.2

DE 1095/200

600

3,5

2.100

3.926

891

1.3.7.3

DE 161

3.981

892

1.3.7.4

DE 925

7.368

893

1.3.7.5

DE 929/40

1.062

894

1.3.7.6

DE 903/117

1.099

895

1.3.7.7

DE 229/41

1.225

896

1.3.7.8

DE 302/116

4.120

897

1.3.7.9

DE 905

1.888

898

1.3.7.10

DE 903/115

7.031

899

1.3.7.11

DE 170

8.977

900

1.3.7.12

DE 172

1.912

901

1.3.7.13

DE 166

1.672

902

1.3.7.14

VOINEASA

4.578

903

1.3.7.15

DE 337

642.769

904

1.3.7.16

ALEI PRINCIPALE PARCUL VIITORULUI

39.856

905

1.3.7.17

ALEI SECUNDARE PARCUL VIITORULUI

38.392

906

1.3.7.18

ALEI PIETONALE TOMIS I

606.316

907

1.3.7.19

DRUM PRINCIPAL ZONA HENRI COANDA

284.946

908

1.3.7.20

DRUM SECUNDAR ZONA HENRI COANDA

78.116

909

1.3.7.21

TROTUARE ZONA HENRI COANDA

487.661

TOTAL STRĂZI

829.973.552,22

Președinte de Ședință,

Pagina 25


o

7]


?l 1-3721 odăSC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

1

PARCARE HOTEL PALAS

1.1.5..

langa Hotel Palas cu intrare din str.Remus Opreanu

600,00

96.741,00

2

PARCARE COMANDAMENTUL

MARINEI

1.1.5.

langa Comandamentul Marinei Române pe Bd.Regina Elisabeta

150,00

24.185,25

3

PARCARE REPREZENTANȚĂ CLAAS

1.1.5.

langa reprezentanța Claas

674,00

108.672,39

4

PARCARE

1.1.5.

str.Dr.Cantacuzino - str.Gh.Șonțu cu intrare din str.Gh.Sontu

300,00

48.370,50

5

PARCARE

1.1.5..

str.9 Mai-str.Gh.Șonțu cu intrare din str.Gh.Șonțu

90,00

14.511,15

6

PARCARE

1.3.7.

str.Cpt.Vasile Turcanu str.Ecaterina Varga cu intrare din str.Cpt.Vasile Turcanu

435,00

70.137,23

7

PARCARE

1.3.7.

Primăria municipiului Constanța

660,00

106.415,10

8

PARCARE

1.3.7.

str.Traian - str.Mihai Viteazu BI.B5

70,00

11.286,45

9

PARCARE

1.3.7.

Aleea Lupeni

360,00

58.044,60

10

PARCARE

1.3.7.

Aleea Lupeni bl.CI

80,00

12.898,80

11

PARCARE

1.3.7.

Str.Traian bl.B2

420,00

67.718,70

12

PARCARE

1.3.7.

Aleea Lupeni bl.El

72,00

11.608,92

13

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A7-A8

950,00

153.173,25

14

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.AR3

216,00

34.755,10

15

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A7

108,00

17.413,38

16

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A6-A5

950,00

153.173,25

17

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A5

80,00

12.898,80

18

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A4

150,00

24.185,25

19

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A4-A3

950,00

153.173,25

20

PARCARE

1.3.7.

Bd.Ferdinand bl.A3-A2

120,00

19.348,20

21

PARCARE

1.1.5.

Bd.Ferdinand bl.A2-Al

650,00

104.802,75

22

PARCARE

1.1.5.

str.Traian bl.K2, K3

600,00

192.687,12

23

PARCARE

1.1.5.

str.Arcașului bl.FAO, Poarta 6

900,00

145.111,50

24

PARCARE

1.1.5.

str.Zefirului bl.FA12 Poarta 6

150,00

24.185,25

25

PARCARE

1.1.5.

str.Lirei bl.FC14

400,00

64.494,00

26

PARCARE

1.1.5.

str.Mărțișor lângă Școala 41

200,00

32.247,00

27

PARCARE

1.1.5.

str.Mărțișor bl.FC2

200,00

32.247,00

28

PARCARE

1.1.5.

Bd.l.C.Brătianu bl.SR5

600,00

96.741,00

29

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.SR4

185,00

29.828,48

30

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.lDlB

150,00

24.185,25

31

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.lD-3C sc.A

120,00

19.348,20

~    SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

32

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.DR7

75,00

12.092,63

33

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.DR8

75,00

12.092,63

34

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.DR12

75,00

12.092,63

35

PARCARE

1.1.5.

str.Dezrobirii bl.lS6

350,00

56.432,25

36

PARCARE

1.1.5.

str.Cuza Vodă - str.Răscoalei 1907

45,00

7.255,58

37

PARCARE

1.1.5.

str.Cuza Vodă colț cu General Mânu

250,00

40.308,75

38

PARCARE

1.1.5.

str.Mircea cel Bătrân între Ștefan cel Mare și Ferdinand

800,00

128.988,00

39

PARCARE

1.1.5.

lângă Liceul Mircea cel Bătrân

500,00

80.617,50

40

PARCARE

1.1.5.

str.Mihai Eminescu lângă Casa Căsătoriilor

750,00

120.926,25

41

PARCARE

1.1.5.

str.lon Barbu bl.B13

1.230,00

198.319,05

42

PARCARE

1.1.5.

Bd.Mamaia lângă Căminul de garnizoană

180,00

29.022,30

43

PARCARE

1.1.5.

Bd.Mamaia bl.LS7, LS8, cu intrare din str.Munteniei

100,00

16.123,50

44

PARCARE

1.1.5.

Bd.Mamaia bl.LS4 - LS5, cu intrare din str.Munteniei

400,00

64.494,00

45

PARCARE

1.1.5.

Bd.Mamaia bl.LSl-LS2-LS3, cu intrare din str.Munteniei

120,00

19.348,20

46

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.TLB cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

600,00

96.741,00

47

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.TDIA cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

600,00

96.741,00

48

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.TDlB cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

150,00

24.185,25

49

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.TD2B cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

150,00

24.185,25

50

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.MG2 cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

75,00

12.092,63

51

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.TD2A cu intrare din str.Mircea cel Bătrân

150,00

24.185,25

52

PARCARE

1.1.5.

str.Ștefan ce Mare bl.Rl

150,00

24.185,25

53

PARCARE

1.1.5.

Bd.l.C.Brătianu bl.FlB

115,00

18.542,03

54

PARCARE

1.1.5.

I.C.Brătianu bl.FI

180,00

29.022,30

55

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.L64

250,00

40.308,75

56

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.L56

170,00

27.409,95

57

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.101

300,00

48.370,50

58

PARCARE

1.1.5.

str.lon Luca Caragiale bl.L48-L49

800,00

128.988,00


Pagina 2


Pagina 3

SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

59

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.L42-L43

520,00

83.842,20

60

PARCARE

1.1.5.

str.Stefan Mihăileanu - str.Topraisar

250,00

40.308,75

61

PARCARE

1.1.5.

str.Eremia Grigorescu bl.L6-L8

200,00

32.247,00

62

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE12

200,00

32.247,00

63

PARCARE

1.1.5.

str.Poporului bl.LE19

100,00

1.612,35

64

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE20-LE22

400,00

64.494,00

65

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE33

150,00

24.185,25

66

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE32

100,00

1.612,35

67

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE37

100,00

1.612,35

68

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LE39

100,00

1.612,35

69

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.AL3, AL4, AL5

250,00

40.308,75

70

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.TS5

150,00

24.185,25

71

PARCARE

1.1.5.

str.Pictor St.Luchian

800,00

128.988,00

72

PARCARE

1.1.5.

Aleea Iasomiei bl.,L10-Lll

100,00

1.612,35

73

PARCARE

1.1.5.

Aleea Mimozelor bl.L8

200,00

32.247,00

74

PARCARE

1.1.5.

Aleea Brândușelor bl.Zl

200,00

32.247,00

75

PARCARE

1.1.5.

Aleea Brândușelor bl.Yl-Y2

200,00

32.247,00

76

PARCARE

1.1.5.

str.Făt Frumos bl.R

100,00

1.612,35

77

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.S4

350,00

56.432,25

78

PARCARE

1.1.5.

Aleea Argeșului

350,00

56.432,25

79

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.S6 cu intrare din str.Mărgăritarelor

350,00

56.432,25

80

PARCARE

1.1.5.

Al.Mărgăritarelor bl.18

900,00

145.111,50

81

PARCARE

1.1.5.

Bd.Aurel Vlaicu bl.9b

120,00

19.348,20

82

PARCARE

1.1.5.

Bd.Aurel Vlaicu bl.19

200,00

32.247,00

83

PARCARE

1.1.5.

str.B.P.Hașdeu bl.L6-L7

1.600,00

257.976,00

84

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.Tl-T2

400,00

64.494,00

85

PARCARE

1.1.5.

str.B.P.Hașdeu bl.l2b-L2a-L2c

120,00

19.348,20

86

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis LT8A

200,00

32.247,00

87

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.LT8B

200,00

32.247,00

88

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LT2

300,00

202.082,67

89

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LV16-LV17

150,00

24.185,25

90

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LV6

250,00

40.308,75

91

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LV3

120,00

19.348,20

92

PARCARE

1.1.5.

Aleea Daliei bl.L127

1.280,00

254.579,49

ANEXA 4 la Contractu

de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

Pagina 4

SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

93

PARCARE

1.1.5.

str.Unirii bl.Bl-B2

300,00

48.370,50

94

PARCARE

1.1.5.

str.Pescăruș bl.BM 13

200,00

32.247,00

95

PARCARE

1.1.5.

str.Pescăruș bl.BM 15

200,00

32.247,00

96

PARCARE

1.1.5.

str.Pescăruș bl.BM 17

200,00

32.247,00

97

PARCARE

1.1.5.

str.Cașin bl.FZ9

120,00

19.348,20

98

PARCARE

1.1.5.

str.Unirii bl.U6- U6a-U5a

120,00

19.348,20

99

PARCARE

1.1.5.

str.Badea Cârțan - BC5 - BC6

550,00

88.679,25

100

PARCARE

1.1.5..

str.Murelor bl.TM3-TM4

300,00

48.370,50

101

PARCARE

1.1.5.

str.Murelor bl.K4

200,00

32.247,00

102

PARCARE

1.1.5..

str.Tulcei bl.R2

200,00

32.247,00

103

PARCARE

1.1.5.

str.Pescarilor bl.FZ24

300,00

48.370,50

104

PARCARE

1.1.5..

str.Pescarilor bl.FZ23

120,00

19.348,20

105

PARCARE

1.1.7

str.pescarilor bl.FZ21

300,00

48.370,50

106

PARCARE

1.1.5..

str.Pescarilor bl.FZ20

300,00

48.370,50

107

PARCARE

1.1.8

str.Unirii bl.U70

1.000,00

16.123,50

108

PARCARE

1.1.5..

str.Dragoslavelor bl.F

300,00

48.370,50

109

PARCARE

1.1.9.

str.Soveja bl.l

150,00

24.185,25

110

PARCARE

1.1.5..

str.Soveja bl.FTIOC

300,00

48.370,50

111

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis bl.T12-13

220,00

35.471,70

112

PARCARE

1.1.5..

str.Dionisie cel Mic bl.58-56

120,00

19.348,20

113

PARCARE

1.1.5..

str.Dionisie cel Mic bl.52

250,00

40.308,75

114

PARCARE

1.1.5..

Bd.Tomis bl.TD9-TD10

600,00

96.741,00

115

PARCARE

1.1.5..

Bd.AI.Lăpușneanu bl.LV39-LV42

600,00

96.741,00

116

PARCARE

1.1.5..

Bd.Tomis bl.T2-Tl

600,00

96.741,00

117

PARCARE

1.1.5..

Aleea Hortensiei bl.C4-C5

400,00

64.494,00

118

PARCARE

1.1.5.

Aleea Hortensiei bl.V3-X4

200,00

32.247,00

119

PARCARE

1.1.5.

Bd.Mircea bl.TLl, TLA, cu intrare din str.Mircea cel

Bătrân si Bd.Mamaia

280,00

45.145,80

120

PARCARE

1.1.5.

str.Mircea cel Bătrân cu intrare din N.lorga bl.E3 și

MD6C

675,00

108.833,63

121

PARCARE

1.1.5.

Bd.AI.Lăpușneanu bl.TS16

600,00

96.741,00

122

PARCARE

1.1.5.

str.N.Grigorescu bl.TS 14B

150,00

24.185,25

123

PARCARE

1.3.7.

Aleea Daliei în fața Liceului de Muzică

100,00

16.123,50

124

PARCARE

1.3.7.

Aleea Daliei bl.L119 - Zona Casa de Cultură

300,00

48.370,50

125

PARCARE

1.3.7.

Aleea Daliei bl.L119A - Zona Casa de Cultură

250,00

80.617,50

SC CON FORT U RBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

126

PARCARE

1.3.7.

Intrare Bd.AI.Lăpușneanu și str.Ardealului bl.L28, L29,

L32

500,00

80.617,50

127

PARCARE

1.3.7.

Bd.AI.Lăpușneanu - S.C.Dobrogea SA - Secția 2

200,00

32.247,00

128

PARCARE

1.3.7.

Aleea Mangaliei bloc G1 Tomis III

100,00

16.123,50

129

PARCARE

1.3.7.

Aleea Capidava bl.T3, S4

600,00

96.741,00

130

PARCARE

1.3.7.

str.Făt Frumus bl.Xl

250,00

40.308,75

131

PARCARE

1.3.7.

Aleea Heracleea bl.LPl și TI

500,00

80.617,50

132

PARCARE

1.3.7.

Aleea Brândușelor bl.L9, Z2, Yl, Tomis III

150,00

24.185,25

133

PARCARE

1.3.7.

Aleea Brândușelor bl.Z2 Tomis III

60,00

9.674,10

134

PARCARE

1.3.7.

Al.Brândușelor bl.V2

100,00

1.612,35

135

PARCARE

1.3.7.

str.Pictor Nicolae Tonitza bl.LE51-PT118

600,00

96.741,00

136

PARCARE

1.3.7.

bloc L12 Tomis III

300,00

48.370,50

137

PARCARE

1.3.7.

Aleea Mărgăritarelor bl,17D

250,00

40.308,75

138

PARCARE

1.3.7.

Aleea Mărgăritarelor bl.24D-PT142

375,00

60.463,13

139

PARCARE

1.3.7.

str.B.P.Hașdeu bl.B6

1.000,00

161.235,00

140

PARCARE

1.3.7.

str.Soveja bl.04-05

320,00

51.595,20

141

PARCARE

1.3.7.

str.Soveja - Piața Tomis III

550,00

88.679,25

142

PARCARE

1.3.7.

Piața Tomis III, bl.LT5B, LT6, LT7

275,00

44.339,63

143

PARCARE

1.3.7.

str.Primăriei (Zona Stadion)

1.300,00

209.605,50

144

PARCARE

1.3.7.

str.Primăverii bl.ST6

450,00

153.892,95

145

PARCARE

1.3.7.

Bd.Tomis bl.TA9 intrare din str.Badea Cârțan

250,00

40.308,75

146

PARCARE

1.3.7.

str.Voinicului bl.TD14, TD15

80,00

12.898,80

147

PARCARE

1.3.7.

str.Voinicului bl.TD14

150,00

24.185,25

148

PARCARE

1.3.7.

str.Mircea cel Bătrân bl.MS3B, MS3A

300,00

48.370,50

149

PARCARE

1.3.7.

Aleea Heracleea bl.X3

200,00

32.247,00

150

PARCARE

1.3.7.

Aleea Hortensiei bl.O3

400,00

64.494,00

151

PARCARE

1.3.7.

str.Cpt.Dobrilă Eugeniu bl.X6

500,00

80.617,50

152

PARCARE

1.3.7.

Al.Hortensiei bl.02

375,00

60.463,13

153

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis Pizzeria "Scapino"

800,00

130.779,50

154

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bloc 10 B

300,00

48.370,50

155

PARCARE

1.3.7..

str.Orhideelor bl.C3

350,00

56.432,25

156

PARCARE

1.3.7..

str.Orhideelor bl.C2

350,00

56.432,25

157

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis

1.500,00

241.852,50

158

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis zona Bl, scara H

350,00

56.432,25

159

PARCARE

1.3.7..

str.Suceava - incintă blocuri ST1, ST5.ST6. ST7

200,00

32.247,00

ANEXA 4 la Contractu

SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

160

PARCARE

1.3.7..

Aleea Capidava bl.Zl

450,00

72.555,75

161

PARCARE

1.3.7..

str.Heracleea bl.Z2

400,00

64.494,00

162

PARCARE

1.3.7..

Aleea Capidava bl.AS4

75,00

12.092,63

163

PARCARE

1.3.7..

str.Heracleea AS3

150,00

24.185,25

164

PARCARE

1.3.7..

str.Suceava - bl.Ml

500,00

80.617,50

165

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bl.Nl-DTl

100,00

16.123,50

166

PARCARE

1.3.7..

str.Adamclisi bl.CA4-CA5

400,00

64.494,00

167

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bl.M4-01

600,00

96.741,00

168

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bl.M2

475,00

76.586,63

169

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bl.N2-DT2

100,00

16.123,50

170

PARCARE

1.3.7..

Bd.Tomis bl.M3

500,00

80.617,50

171

PARCARE

1.3.7.

Bd.Tomis bl.N3-DT3

100,00

16.123,50

172

PARCARE

1.3.7.

str.Pescăruș - Unirii bl.A3

200,00

32.247,00

173

PARCARE

1.3.7.

str.Unirii bl.D

450,00

72.555,75

174

PARCARE

1.3.7.

Bd.Tomis bl.T14-T15

300,00

48.370,50

175

PARCARE

1.3.7.

str.Murelor bl.K7

300,00

48.370,50

176

PARCARE

1.3.7.

str.Tulcei bl.TL2

150,00

138.836,62

177

PARCARE

1.3.7.

str.Dionisie cel Mic bl.62, 66

600,00

96.741,00

178

PARCARE

1.3.7.

str.Dispensarului bl.24C, 24D

1.000,00

161.235,00

179

PARCARE

1.3.7.

str.Adamclisi bl.P2, P3

800,00

128.988,00

180

PARCARE

1.3.7.

Zona Magazin Tomis

1.400,00

225.729,00

181

PARCARE

1.3.7.

str.Flămânda - Complex Comercial

400,00

64.494,00

182

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str. Oleg Danovski

134.738,50

183

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str.Eliberarii bl.lV22 IV25 IV 26

109.452,46

184

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor aleea Alexandru gherghel bl.DE14 DE15

210.702,72

185

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str.Eduard Gaudela

56.425,22

186

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor aleea Topolog zona bl.H9 - cimitirul Musulman

97.373,07

187

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor aleea Caragiale (zona bl. K1 K2 K3)

296.309,44

188

PARCARE

Zona Aleea Violetelor

203.454,55

CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

189

PARCARE

Aleea Curcubeului zona bl.FD9 FD10 FD4 FD5

541.887,68

190

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor aleea Pajurei (zona bl.FE7 FG3 FG4 FG5 FG6)

978.371,10

191

PARCARE

zona str. Orhideelor

288.598,84

192

PARCARE

Zona intre str.Adamclisi si Bdul Tomis

96.970,52

193

PARCARE

Zona str.Bucuresti (intersecție cu str.Oborului)

157.298,85

194

PARCARE

Zona str.Frigului

119.210,63

195

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str. Eroilor (zona bl.LDC4)

82.437,36

196

PARCARE

Zona str.Stefanita Vodă

167.055,31

197

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str. Gh. Marinescufzona bl.N3)

107.718,06

198

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str. Corbului (zona bl.R)

125.343,66

199

PARCARE

Zona intersecției Sos.mangaliei - str.Pandurului

426.285,55

200

PARCARE

Str. Adamclisi

435.184,40

201

PARCARE

Str. Mărțișorului

247.808,26

202

PARCARE

Amenajata după dezafectarea garajelor str. Lirei (zona bl.FC13 FC14 FC19)

459.363,68

203

PARCARE

Str. I.G.Duca

55.932,03

204

PARCARE

Aleea Hortensiei

424.004,30

205

PARCARE

Aleea Nalbei

106.057,44

206

PARCARE

Zona Baza Sportiva Badea Cartan

1.877.610,55

207

PARCARE

Zona intre Bdul Lapusneanu - str.Suceava - str.Adamclisi si str.Dobrila Eugeniu

1.042.750,56

MAMAIA

0,00

208

PARCARE AUTO

1.1.5.

Marea Neagră

527,36

85.028.889,60

209

PARCARE AUTO

1.1.5.

Hotel Mercur

233,89

37.711.254,15

210

PARCARE AUTO

1.1.5.

Hotel Mercur

63,45

10.230.360,75

211

PARCARE AUTO 14

1.1.5.

Lebăda

188,06

143.186.354,10

212

PARCARE AUTO 22

1.1.5.

Venus

312,92

50.453.656,20

213

PARCARE AUTO + CP 159

1.1.5.

Picadily

916,66

147.797.675,10

214

PARCARE AUTO 28 A

1.1.5.

Condor

218,68

35.258.869,80

215

PARCARE AUTO 31

1.1.5.

(Cherhana) Boema

187,21

30.184.804,35

216

PARCARE AUTO + CP 258

1.1.5.

(Cherhana) Boema

914,05

147.376.851,75

CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

217

PARCARE AUTO 32

1.1.5.

Vila 11

304,75

49.136.366,25

218

PARCARE AUTO 33

1.1.5.

Flora

159,28

25.681.510,80

219

PARCARE AUTO 34

1.1.5.

Doina

317,82

51.243.707,70

220

PARCARE AUTO 38

1.1.5.

Sirena

235,73

38.007.926,55

221

PARCARE AUTO 39

1.1.5.

Dunărea

1.648,79

265.842.655,65

222

PARCARE AUTO 41

1.1.5.

Teatrul de Vară

2.244,13

361.832.300,55

223

PARCARE AUTO 42

1.1.5.

Teatrul de Vară

260,56

42.011.391,60

224

PARCARE AUTO 43

1.1.5.

Perla

404,51

65.221.169,85

225

PARCARE AUTO 44

1.1.5.

Perla

298,88

48.189.916,80

226

PARCARE AUTO 48

1.1.5.

Lotus

698,63

112.643.608,05

227

PARCARE AUTO 49

1.1.5.

Delfin

645,24

104.035.271,40

228

PARCARE AUTO 50

1.1.5.

Pescăruș

641,38

103.412.904,30

229

PARCARE AUTO 54

1.1.5.

Debarcader Neptun

1.343,47

216.614.385,45

230

PARCARE AUTO 55

1.1.5.

Hotel Dorna

187,50

30.231.562,50

231

PARCARE AUTO 56

1.1.5.

Restaurant Pelican

350,00

56.432.250,00

232

PARCARE AUTO 57

1.1.5.

Hotel Apolo

137,50

22.169.812,50

233

PARCARE AUTO 58

1.1.5.

Hotel Bicaz

590,00

95.128.650,00

234

PARCARE AUTO 59

1.1.5.

Hotel Șiret

225,00

36.277.875,00

235

PARCARE AUTO 60

1.1.5.

Hotel Bicaz

212,50

34.262.437,50

236

PARCARE AUTO 61

1.1.5.

Hotel Șiret

175,00

28.216.125,00

237

PARCARE AUTO 62

1.1.5.

Hotel Șiret

137,50

22.169.812,50

238

PARCARE AUTO 63

1.1.5.

Hotel Orfeu

265,00

42.727.275,00

239

PARCARE AUTO 64

1.1.5.

Hotel Comandor

550,00

88.679.250,00

240

PARCARE AUTO 65

1.1.5.

Hotel Comandor

237,50

38.293.312,00

241

PARCARE AUTO 66

1.1.5.

Hotel Ambasador

275,00

44.339.625,00

242

PARCARE AUTO 67

1.1.5.

Hotel Caraiman

137,50

22.169.812,50

243

PARCARE AUTO 68

1.1.5.

Bar Melody

156,00

25.152.660,00

244

PARCARE AUTO 69

1.1.5.

Hotel Caraiman

325,00

52.401.375,00

245

PARCARE AUTO 70

1.1.5.

Hotel Caraiman

576,00

92.871.360,00

246

PARCARE AUTO 71

1.1.5.

Vila Marina

1.425,00

229.759.875,00

247

PARCARE AUTO 72

1.1.5.

Vila Marina

248,00

39.986.280,00

248

PARCARE AUTO 76

1.1.5.

Hotel Savoi

480,00

77.392,80

249

PARCARE AUTO 77

1.1.5.

Hotel Ambasador

442,00

44.787,50

250

PARCARE AUTO 78

1.1.5.

Hotel Aurora

2.180,00

238.269,50

251

PARCARE

1.1.5.

Portul Tomis (plaja Modern)

1.220,00

197.050,67

■F'"    SC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

252

PARCARE

1.1.5.

Pescarul, Bdul Tomis/V.Alexandri

128,00

20.638,08

253

PARCARE

1.1.5.

Tribunal-Judecatorie-C.Militar

1.216,00

196.061,76

254

PARCARE

1.1.5.

Consiliul Județean

400,00

64.494,00

255

PARCARE

1.1.5.

Primărie

400,00

64.494,00

256

PARCARE

1.1.5.

Bd.Ferdinand, zona Continental

400,00

64.494,00

257

PARCARE

1.1.5.

BCR

950,00

153.173,25

258

PARCARE

1.1.5.

Dramex

1.200,00

193.482,00

259

PARCARE

1.1.5.

Gara

1.200,00

193.482,00

260

PARCARE

1.1.5.

Posta Mare, Bd.Tomis

400,00

64.494,00

261

PARCARE

1.1.5.

PTTR str.Stefan cel Mare

200,00

32.247,00

262

PARCARE

1.1.5.

Fond Plastic, Str.Stefan cel Mare

450,00

72.555,75

263

PARCARE

1.1.5.

Irish Pub str.Stefan cel Mare

225,00

36.277,88

264

PARCARE

1.1.5.

Restaurant Zorilor, Str.Stefan cel Mare

175,00

28.216,13

265

PARCARE

1.1.5.

Spitalul Militar

150,00

24.185,25

266

PARCARE

1.1.5.

Balada-AI.Lapusneanu-1 Dec.

1.500,00

241.852,50

267

PARCARE

1.1.5.

Poarta 1 Port

15.000,00

2.418.525,00

268

PARCARE

1.1.5.

Str.Soveja/Bdul Tomis

150,00

51.595,20

269

PARCARE

1.1.5.

Str. Tulcei

500,00

296.896,14

270

PARCARE

1.1.5.

Complex Tomis II, Str. Mircea

560,00

90.291,60

271

PARCARE

1.1.5.

Gara

3.000,00

483.705,00

272

PARCARE

1.1.5.

Aleea Violetei

1.000,00

161.235,00

273

PARCARE

1.1.5.

Complex Ciresica, AL Căprioarei

300,00

48.370,50

274

PARCARE

1.1.5.

Str.Cpt.Dobrila Eugeniu

450,00

72.555,75

275

PARCARE

1.1.5.

Complex Brotacei-str.Adamclisi

350,00

56.432,25

276

PARCARE

1.1.5.

Str.Stefan cel Mare, Bd.l.G.Duca

400,00

64.494,00

277

PARCARE

1.1.5.

Str.Atelielelor

640,00

103.190,40

278

PARCARE

1.1.5.

Piața Grivitei, strJupiter

400,00

64.494,00

279

PARCARE

1.1.5.

Piața Ovidiu

400,00

64.494,00

280

PARCARE

1.1.5.

Sala Sporturilor

300,00

48.370,50

281

PARCARE

1.1.5.

Spitalul Județean,Str.N.lorga

1.500,00

277.682,50

282

PARCARE

1.1.5.

Bd.Tomis/str.Badea Cartan

200,00

32.247,00

283

PARCARE

1.1.5.

Policlinica 2,str.l.C.Bratianu

220,00

35.471,70

284

PARCARE

1.1.5.

Bd.l.G.Duca,bl.L51-L46

560,00

90.291,60

285

PARCARE

1.1.5.

Str.Soveja,bl.O4-bl.O5

320,00

17.914,80

286

PARCARE

1.1.5.

Debarcader Cazino (Tic-Tac)

5.585,00

0,00

^"”sC CONFORT URBAN SRL

DRUMURI PUBLICE

Parcari si pasaje

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Cod clas

U.M.

Elemente de identificare (locația)

Suprafața

mp

Valoarea de inventar

la 31.12.2012

Valoarea

amortizata

0

1

2

3

4

5

6

7

287

PARCARE

1.1.5.

Cherhana

3.426,00

0,00

288

PARCARE

1.1.5.

Lebădă

3.300,00

0,00

289

PARCARE

1.1.5.

Lebădă Majestic

3.300,00

0,00

290

PARCARE

1.1.5.

Lebădă Rex

1.129,00

0,00

291

PARCARE

1.1.5.

Str. Mircea cel Batran (intre CNMCB si aleea spre Sala Sporturilor

59.499,00

292

PARCARE

1.1.5.

Zona On Plonge Jr.

43.890,09

293

PARCARE

1.1.5.

Zona Rex

46.869,70

294

PARCARE

1.1.5.

Str. Dunării

78.823,70

295

PARCARE

1.1.5.

Aleea Universității

27.580,04

296

PARCARE

1.1.5.

Aleea Hortensiei

138.053,98

297

PARCARE

1.1.5.

Hotel Vega

47.304,94

298

PARCARE

1.1.5.

Cinema Albatros

172.661,43

299

PARCARE

1.1.5.

Cinema Melody

126.181,31

300

PARCARE

1.1.5.

Zona Alcor

313.320,87

301

PARCARE

1.1.5.

Zona Hotel Mercur

229.187,41

302

PARCARE

Zona Stațiunea Mamaia, zona Hotel Metropol

199.596,16

Platforme Stațiunea MAMAIA

0,00

303

PLATFORMA ASFALTATA TARABE

1.1.5.

Zona Orient

427,00

44.429,20

304

PLATFORMA ASFALTATA TARABE

1.1.5.

Zona Cazino

225,00

20.960,55

Platforme SAT VACANȚĂ

0,00

305

PLATFORMA ASFALTATA TARABE

1.1.5.

Cuptorul cu plăcinte

250,00

25.081,00

PASAJE RUTIERE SUPRATERANE

306

PODUL DE TRAMVAI KM 4-5

447.092,28

14.644,00

307

PASAJUL 3+300(PE DN39)

11.544.333,52

308

PASAJUL CUMPENEI

1,79

PASAJE PIETONALE SUBTERANE

309

PASAJ PIETONAL SUBTERAN

Zona gara, intersecție Bd.l Mai/1 Dec. 1918/Burada

230.339,43

310

PASAJ PI ETONAL SUBTERAN

Zona magazin