Hotărârea nr. 62/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 4 A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA, APROBAT PRIN HCL NR. 58/2011

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Constanța nr. 58/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu ȘtefanMazăre,

înregistrată cu numărul_, prin care se propune modificarea H.C.L. .

Constanța nr. 58/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Constanța;

Văzând Referatul nr.31627/06.03.2013 al Direcției Poliția Locală a municipiului Constanța, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța, respectiv Comisia 1 de studii și prognoze economico-sociale, buget și adminstrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisia 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin (6) lit. a pct. 7,9,11,12 și art. 115 alin.1 lit.b. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Punctului 1 din Anexa 4 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Constanța aprobat prin H.C.L. Constanța nr.58/2011, care va avea următorul conținut:

1. „Pentru buna desfășurare a activităților specifice, în vederea asigurării unei bune mobilități, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Constanța vor fi dotați cu un număr corespunzător de autovehicule de serviciu.

Autovehiculele destinate activităților de patrulare, vor fi echipate în mod obligatoriu cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră și cu mijloace speciale de avertizare sonoră, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din H. G. 1332/2010.

Pentru utilizarea acestor autovehicule în regim de permanență, având în vedere caracterul continuu al activităților desfășurate de către lucrătorii Poliției Locale în 3 schimburi, se va aloca cantitatea de 300 litri combustibil/lună/autovehicul sau motocicletă.”

Art.2. Se aprobă modificarea Punctului 4 din Anexa 4 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Constanța aprobat prin H.C.L. Constanța nr. 58/2011, care va avea următorul conținut:

4. „în vederea probării contravențiilor și susținerea în instanță a cauzelor civile sau penale, autovehiculele de patrulare și polițiștii locali vor fi dotați cu echipamente de înregistrare audio-video/fotografiere tip digital, la nivel de autovehicul de patrulare/polițist local, care desfășoară activități în teren.”

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 58/2011 și a anexelor ce fac parte integrantă din hotărâre, rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre Direcției Poliția Locală Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Serviciului Juridic în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de un număr de 2 6 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr. 62


/ 26.03.    2013