Hotărârea nr. 61/2013

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 26032013 >_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 38388/20.03.2013, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L nr.2621/13.03.2013 Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 1598/13.03.2013 prin care se propune repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.,prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și a prevederilor H.C.L.nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța precum și avizul Comisiei de specialitate nr 5 pentru administrație publică,juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , Normele Metodologice de Aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 962/2001 ,art 15 alin (9) lit b) cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza Municipiului Constanța ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .2.Ș.. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR 61    /26.03.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

LA H.C.L. NR. A1/?.?.!.3.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str Zefirului nr 7, bl OB 9, ap 16

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Aprozeanu Violeta

1 persoană

2

Str Brizei nr 1H, bl OB 7, ap 12

1 cameră+ dependințe =37,40 mp

Cete Stănuța

2 persoane

3

Str Zefirului nr 30, bl OB 2, ap 3

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Hatman Viorel lpersoană

4

Str Zefirului nr 32, bl OB 1, ap 18

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Istrate Gheorghe

1 persoană

5

Str Zefirului nr 28, bl OB 3, ap 7

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Tînjală Luminița

2 persoane

6

Str Zefirului nr 11, bl OB 7, ap 21

1 cameră+ dependințe=37,40 mp

Vașvari Mihaela

1 persoană

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea