Hotărârea nr. 60/2013

HOTARARE PRIVIND FINANŢAREA DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR FACILITĂŢI ACORDATE ÎN CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ;

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de ia bugetul local a unor facilități acordate în Campusul social Henri Coandă

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.    2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 36272/15.03.2013 referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a unor facilități acordate în Campusul social Henri Coandă;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul comun al Direcțiilor Administrație Publică Locală și Tehnic-achiziții nr. 36583/18.03.2013;

Văzând HCL nr.65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanta și lucrări tehnico-edilitare aferente" -Campusul Social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă, modificată și completată prin HCL nr.183/31.05.2012 și HCL nr.299/20.11.2012;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, punctul 2, precum și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă finanțarea de la bugetul local a utilităților pentru titularii contractelor de comodat (cu repartiția tip I) încheiate pentru locuințele din Campusul social Henri Coandă, care sunt scutiți de plata utilităților și a chiriei, în limita normei de consum lunar subvenționat individual de apă și a normei de consum lunar subvenționat pe unitatea locativă de energie electrică, aprobate prin Hotărâre a Consiliului local nr.299/2012.

ART.2. Cheltuielile pentru utilități (apă - canalizare și energie electrică) de la art.l vor fi suportate de la bugetul Municipiului Constanța prin alocarea de sume anual, ca subvenții, în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța.

ART.3 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnic-achiziții și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

Constanța

Nr. 60    /26.03 2Q13