Hotărârea nr. 59/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA”;

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

26.03.2013 .

-r

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 35867/15.03.2013 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta"- COD SMIS 38675;

Văzând avizul Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere Referatul nr. 35873/15.03.2013 al Direcției Tehnic Achiziții și HCL nr. 106/2012 privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 222/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța";

Văzând prevederile art. 5 lit. "d" din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) si art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța", așa cum rezultă valoarea de finanțare din Devizul General, după încheierea contractelor de achiziție, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2-Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Programe și Dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Constanța

Nr.    59    / 26.03.2013

S.C.EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa la H.C.L. nr    din


DEVIZ GENERAL

REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRU ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA Actualizat conform anexa 4 ,art.5,Iit."d" din H.G 28/2008, cu modificările si completările ulterioare

01-31 martie 2013,1 infoeuro = 4,43712

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA cf HCLM 106 din 2012

Valoare actualizata 2013 (fara TVA)

(TVA)-24%

Valoare actualizata 2013 (cu TVA-24%)

MII LEI

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CAPITOLUL

1 Cheltuieli pentru obținerea si amenaiarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pt. protecția mediului,si aducerea la starea inițiala

30,180

16,418

3,700

3,940

0,888

20,358

4,588

TOTALCAPITOLUL 1

30,180

16,418

3,700

3,940

0,888

20,358

4,588

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

21,000

21,000

4,733

5,040

1,136

26,040

5,869

3.2.

Obținere avize,acorduri, autorizații

39,780

39,780

8,965

9,547

2,152

49,327

11,117

3.3.

Proiectare si inginerie

199,890

23,495

5,295

5,639

1,271

29,134

6,566

176,400

39,756

42,336

9,541

218,736

49,297

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistență tehnică

379,070

250,962

56,560

60,231

13,574

311,193

70,134

63,928

14,408

15,343

3,458

79,271

17,865


4.1.

Lucrări de construcții

35.045,910

4.2.

Montai utilaje si echipamente tehnologice

0,000

4.3.

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu

montai

0,000

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

4.5

Dotări

0,000

4.6

Activitati necorporale

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

35.045,910

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.1.

Organizare de șantier

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

353,270

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

17,660

5.2

Comisioane, cote taxe costul creditului

485,260

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute -5%

1.785,79

TOTAL CAPITOLUL 5

2.641,980

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

TOTAL GENERAL

38.357,800

din care C + M

35.429,360

575,565

73,156

77,905

17,557

402,508

90,714

29.298,487

6.603,041

7.031,637

1.584,730

36.330,124

8.187,771

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29.298,487

6.603,041

7.031,637

1.584,730

36.330,124

8.187,771

228,320

51,457

54,797

12,346

283,117

63,787

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

384,062

86,557

0,000

0,000

384,062

86,530

1.494,524

336,823

358,686

80,812

1.853,209

417,531

2.106,905

474,836

413,482

93,158

2.520,388

567,847

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31.997,375

7.154,734

7.526,964

1.696,333

39.273,378

8.850,920

29.543,225

6.658,198

7.090,374

1.597,963

36.633,599

8.256,146

Președinte Ședința.