Hotărârea nr. 58/2013

HOTARARE RECUNOAŞTEREA CARACTERULUI SOCIAL UMANITAR AL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SCAFANDRILOR PROFESIONIŞTI ŞI SALVAMARILOR DIN ROMÂNIA, ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN CONSTANŢA, STR.SOVEJA FN, ZONA PARC TĂBĂCĂRIEI;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind recunoașterea caracterului social umanitar al activității desfășurate de Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Saivamarilor din România, în imobilul situat în Constanța str. Soveja nr. FN, zona Parc

Tăbăcărie

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

26.03.2013

_t

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 39578 din 21.03.2013 prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul de fundamentare nr. S 24008 din 20.03.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere solicitarea Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Saivamarilor din România înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local sub nr. S22831/18.03.2013, precum și necesitatea stimulării desfășurării activităților cu caracter social-umanitar pe raza Municipiului Constanța,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (9), art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se recunoaște caracterul social umanitar al activității desfășurate de Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Saivamarilor din România cu sediul în Constanța str. Gheorghe Lazăr nr. 5, în imobilul situat în Constanța str. Soveja nr. FN, zona Parc Tăbăcărie.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire, Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Saivamarilor din România, și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

|\|R.    58    /    26.03.2013_