Hotărârea nr. 57/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANŢA;

coKSTAA/7^ ROMÂNIA


t    S JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ..?.6.:03..201.3.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.....................

prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr. B 5491/19.03.2013 al R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.5/21.02.2013;

în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"b", alin.3 lit."c" și art.115 alîn.l lît."b" din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanța", conform anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului focal va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..ÂÂ... consilieri din ...2.7...... membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR,


MARCELA ENACHE

Constanța

Nr 57......./.26.03.2013

C.ONSTA/vZxîAnexa la HCLM nr


57/2013


ANEXA NR.1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prelimina

tan

preceden

t(N-1)

Propuneri an curent <N)

%

Estimări an N +1

Estimări an N + 2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)

1

156497

166311

106.27%

167408

171258

100.66%

102.30%

1

Venituri din exploatare

2

156483

166291

106.27%

167388

171238

100.66%

102.30%

2

Venituri financiare

3

14

20

142.86%

20

20

100.00%

100.00%

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)

5

156211

166017

106.28%

167135

170980

100.67%

102.30%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

156189

165986

106.27%

167100

170950

100.67%

102.30%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

131987

138379

104.84%

142600

146000

103.05%

102.38%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate

8

437

1930

441.65%

1500

1550

77.72%

103.33%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

19881

19927

100.23%

19500

19400

97.86%

99.49%

C1

ch. cu salariile

10

14257

13908

97.55%

13734

13682

98.75%

99.62%

C2

bonusuri

11

1418

1428

100.71%

1195

1190

83.68%

99.58%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

208

586

281.73%

586

586

100.00%

100.00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

3998

4005

100.18%

3985

3942

99.50%

98.92%

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3884

5750

148.04%

3500

4000

60.87%

114.29%

2

Cheltuieli financiare

17

22

31

140.91%

35

30

112.90%

85.71%

*buget local

22654

30000

132.43%

31080

32292

103.60%

103.90%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

758

1330

175.46%

1250

1250

93.98%

100.00%

1

Alocații de la buget

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

756

1330

175.93%

1250

1250

93.98%

100.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

565

563

99.65%

557

550

98.93%

98.74%

2

Nr. mediu de salariați total

44

568

565

99.47%

560

555

99.12%

99.11%

3

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

15675

15336

97.84%

14929

14872

97.35%

99.62%

a)

cheltuieli cu salariile

46

14257

13908

97.55%

13734

13682

98.75%

99.62%

b)

bonusuri

47

1418

1428

100.71%

1195

1190

83.68%

99.58%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12x 1000

48

2092

2051

98.07%

2044

2054

99.63%

100.52%

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000

49

2300

2262

98.36%

2222

2233

98.22%

100.52%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

276

294

106.52%

290

309

98.64%

106.55%

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri

comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)

51

284

303

106.69%

297

316

98.02%

106.40%

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

947

973

102.75%

982

1000

100.92%

101.83%

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

998.11

998.23

100.01%

998.36

100.01%

0.00%

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

180650

172194

95.32%

170194

168994

98.84%

99.29%

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

86795

72800

83.88%

70200

68500

96.43%

97.58%

PREȘEDINTE DE SEDINTA_...........................................................................

Dobre Mircea


Anexa la HCLM nr..5.7./2 013

ANEXA NR. 2

Detalierea indicatorior economici - financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat / Realizat)

Propuneri

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

174979

156497

166311

106.27%

1

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:

2

174969

156483

166291

106.27%

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

173219

153887

163301

106.12%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0.00%

a2)

din servicii prestate

5

169469

148270

157649

106.33%

a3)

din redevențe și chirii

6

45

50

52

104.00%

34)

alte venituri

7

3705

5567

5600

100.59%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:

9

0

0

0

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

200

218

360

165.14%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

50

58

60

103.45%

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

1500

2320

2570

110.78%

f1)

din amenzi și penalități

16

1500

2241

2380

106.20%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

0

21

130

619.05%

active corporale

18

0

21

130

619.05%

active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

f5)

alte venituri

22

0

58

60

103.44%

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:

23

10

14

20

142.86%

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

10

14

20

142.86%

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

li.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

174586

156211

166017

106.28%

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

174386

156189

165986

106.27%

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

145900

131987

138379

104.84%

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:

33

143129

129058

134988

104.59%

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

129879

116984

121970

104.26%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

2700

2636

2700

102.43%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

300

260

350

134.62%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

500

488

520

106.56%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

250

213

228

107.04%

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

10300

9225

10090

109.38%

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

565

1399

1396

99.79%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

370

1231

1200

97.48%

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

65

41

61

148.78%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

0

0

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

45

65

41

61

148.78%

c)

prime de asigurare

46

130

127

135

106.30%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2206

1530

1995

130.39%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

165

162

165

101.85%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

60

56

65

116.07%

c)

cheltuiel

de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

254

141

140

99.29%

d)

cheltuieli de protocol, din care:

52

150

85

75

88.24%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0.00%

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

104

56

65

116.07%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

55

0

0

0

0.00%

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau

56

0

0

0

0.00%

■ ch.de promovarea serviciului

57

104

56

65

116.07%

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

0

0

0

0.00%

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

0.00%

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

0.00%

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

0.00%

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

0.00%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

180

125

130

104.00%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

65

16

20

125.00%

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

10

8

10

125.00%

- interna

66

10

8

10

125.00%

- externa

67

0

0

0

0.00%

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

250

197

250

126.90%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

82

70

85

121.43%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

410

340

555

163.24%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

240

221

300

135.75%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

150

108

135

125.00%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

20

10

15

150.00%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

0

50

0.00%

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

20

0.00%

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0.00%

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

0

15

0.00%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

5

1

2

200.00%

j)

alte cheltuieli

79

800

479

650

135.70%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

1715

437

1930

441.65%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0.00%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

0

0

0.00%

c)

ch. cu taxa de licență

83

15

14

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

80

54

60

111.11%

e)

ch. cu taxa de mediu

85

20

18

20

111.11%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

1600

351

1850

527.07%

C.

Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

21991

19881

19927

100.23%

C

1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

15600

14257

13908

97.55%

a) salarii de bază

89

11100

10069

9830

97.63%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

4500

4188

4078

97.37%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C

2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1734

1418

1428

100.71%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571Z2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din

care:

93

294

285

287

100.70%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0.00%

b) tichete de masă;

96

1410

1104

1110

100.54%

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

30

29

31

106.90%

C

3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0.00%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0.00%

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0.00%

c

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:

104

233

208

586

281.73%

a) pentru directori/directorat

105

85

85

436

512.94%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

148

123

150

121.95%

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 +rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

4424

3998

4005

100.18%

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

3244

3007

3010

100.10%

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

78

71

72

101.41%

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

811

746

747

100.13%

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

200

94

95

101.06%

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

0.00%

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

91

80

81

101.25%

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:

116

4780

3884

5750

148.04%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

1015

1002

3200

319.36%

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0.00%

- către alți creditori

119

1015

1002

3200

319.36%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

65

62

50

80.65%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

700

635

650

102.36%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

1800

1705

1200

70.38%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:

124

1200

480

650

135.42%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

1400

1129

1200

106.29%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

200

649

550

84.75%

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

200

22

31

140.91%

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

180

13

20

153.85%

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

180

13

20

153.85%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

20

9

11

122.22%

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

20

9

11

122.22%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -rd. 30)

140

393

286

294

102.80%

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

6

10

166.67%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

569

565

563

99.65%

2

Nr. mediu de salariați

145

590

568

565

99.47%

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12x 1000

146

1568

1477

1450

98.14%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe

baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000

147

2203

2092

2051

98.07%

c)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd.

92)/rd. 145]/12x 1000

148

2448

2300

2262

98.36%

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)

149

297

276

294

106.84%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)

150

305

284

303

106.84%

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145

151

297

275

294

106.77%

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145

152

297

275

294

106.76%

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145

153

1042

947

973

102.77%

e1

)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

615000

538038

550000

102.22%

- preț/tarif/UF

156

275.56

275.56

286.63

104.02%

- valoare = UF x T/P

157

169469

148270

157649

106.33%

- pondere în venituri totale = rd.

157/rd. 1

158

96.85

94.72

94.82

100.11%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA................................................

Dobre Mircea

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr.crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

Aprobat

Realizat

încasat

5 = 4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

168807

170911

170018

100.71

174969

156426

155044

88.61

2

- din producția vândută

162662

165252

164357

101.4

173219

153837

152690

88.14

3

- din vânzarea mărfurilor

0

0

0

0

0

4

- producția de imobilizări

160

149

149

93.12

250

276

276

100

5

- alte venituri din

5985

5510

5512

92.06

1500

2313

2078

138.53


Anexa la HCLM nr..J?.7/2 013


ANEXA NR.3


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA................................................

Dobre Mircea


Anexa la HCLM nr..57/2 013

ANEXA NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economici-financiarî

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

2

3

4

5

6

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd.

29)

1

166311

91795

109417

117581

166311

1

Venituri din exploatare

2

166291

91790

109407

117566

166291

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

163301

91075

107907

115351

163301

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

157649

89662

105081

111112

157649

a3>

din redevențe și chirii

6

52

13

26

39

52

a4)

alte venituri

7

5600

1400

2800

4200

5600

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:

9

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

<f)

din produc

ia de imobilizări

13

360

90

180

270

360

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

60

15

30

45

60

0

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

2570

610

1290

1900

2570

f1)

din amenzi și penalități

16

2380

595

1190

1785

2380

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

130

0

70

70

130

- active corporale

18

130

0

70

70

130

- active necorporale

19

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

0

0

0

f5)

alte venituri

22

60

15

30

45

60

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:

23

20

5

10

15

20

a)

din imobilizări financiare

24

0

0

0

b)

din investiții financiare

25

0

0

0

c)

din diferențe de curs

26

0

0

0

d)

din dobânzi

27

20

5

10

15

20

e)

alte venituri financiare

28

0

0

0

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

166017

81107

102573

117526

166017

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd.

87 + rd. 116), din care:

31

165986

81099

102557

117502

165986

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd.

41 + rd. 47), din care:

32

138379

71488

86845

95448

138379

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

134988

70613

85102

92834

134988

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

121970

65764

77781

83646

121970

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

35

2450

500

1300

2000

2450

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

350

40

170

300

350

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

520

130

260

390

520

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

228

28

108

188

228

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

10340

4321

5913

7000

10340

ei

cheltuieli privind mărfurile

40

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

546

91

271

451

546

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

350

40

170

300

350

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

61

16

31

46

61

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

61

16

31

46

61

c)

prime de asigurare

46

135

35

70

105

135

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2845

784

1472

2163

2845

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

165

45

90

135

165

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

65

17

33

49

65

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

140

36

70

105

140

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

75

19

37

56

75

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

65

17

33

49

65

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

57

65

17

33

49

65

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

<J4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

persoane

63

130

33

64

97

130

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

20

5

10

15

20

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

14

5

7

9

14

- internă

66

8

2

4

6

8

- externă

67

6

3

3

3

6

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

250

63

126

187

250

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

85

22

43

64

85

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

555

205

320

435

555

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

71

300

75

150

225

300

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

135

34

67

101

135

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

15

4

7

11

15

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

50

50

50

50

50

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

20

20

20

20

20

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

15

15

15

15

15

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

2

1

1

1

2

JL

alte cheltuieli

79

1500

375

750

1125

1500

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate <rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

1930

670

1270

1870

1930

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

0

0

0

ci

ch. cu taxa de licență

83

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

60

60

60

60

60

e)

ch. cu taxa de mediu

85

20

10

10

10

20

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

1850

600

1200

1800

1850

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100+ rd. 104 + rd. 109)

87

19927

4979

9963

14942

19927

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

14259

3564

7130

10694

14259

a) salarii de bază

89

10069

2517

5035

7552

10069

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

4190

1047

2095

3142

4190

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1428

357

714

1070

1428

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

287

72

144

215

287

- tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

b) tichete de masă;

96

1110

277

555

832

1110

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

31

8

15

23

31

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

235

59

118

176

235

a) pentru directori/directorat

105

85

21

43

64

85

b) pentru consiliul de

administrație/consiliul de supraveghere

106

150

38

75

112

150

c) pentru AGA și cenzori

107

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd.

113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

4005

999

2001

3002

4005

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

3010

752

1505

2257

3010

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

72

18

36

54

72

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

747

186

373

560

747

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

95

23

47

71

95

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

81

20

40

60

81

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:

116

5750

3962

4479

5242

5750

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

3200

3200

3200

3200

3200

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

- către alți creditori

119

3200

3200

3200

3200

3200

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

50

30

30

50

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

650

162

324

487

650

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

1200

300

600

900

1200

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:

124

650

300

325

625

650

f1)    cheltuieli privind ajustările și

provizioanele

125

1200

300

600

900

1200

r

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

550

275

275

550

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

31

8

16

24

31

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

20

5

10

15

20

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

20

5

10

15

20

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

11

3

6

9

11

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

11

3

6

9

11

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.

1 - rd. 30)

140

294

10688

6844

55

294

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

50

1

2

3

50

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA..................................................

Dobre Mircea


Anexa la HCLM nr...?.''

ANEXA NR.5

Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent(N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an

curent

(N)

an N+1

an

N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

758

756

1330

1250

1250

1

Surse proprii, din care:

758

756

1200

1250

1250

a) - amortizare

758

756

1200

1250

1250

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

130

Vinzare deșeuri

130

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

758

756

1330

1250

1250

1

Investiții în curs, din care:

246

245

441

258

300

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

153

153

112

8

0

Rate leasing

2013

153

153

112

8

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

93

92

329

250

300

Reabilitare rețele)

2013

93

92

179

Studii

150

Reabilitare Puncte Termice

2014-2015

250

300

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

~ (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

512

511

889

992

950

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.........................

Dobre Mircea

’l

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:

2007

2241

2700

0

1548

1085

999

- stocuri fără mișcare (rd.

1a + rd. 2a + rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a)

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.............................................

Dobre Mircea

ANEXA NR. 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea resurselor

mii lei

Nr.

Crt.

Arierate

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent

(N)

Reduceri Total an N + 1

Sold final an N + 1

Reduceri Total an N + 2

Sold final an N + 2

Total an curent

(N)

din care: Surse an curent (N)

încasări

creanțe

credite

alte

surse

1

2

3

4 = 5 + 6 + 7

5

6

7

8 = 3-4

9

10 = 8-9

11

12 = 10-11

1

TOTAL.

(rd. 1a + rd, 1b). din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180650

8456

136845

146933

18544

172194

2000

170194

1200

168994

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

180650

8456

136845

146933

18544

172194

2000

170194

1200

168994

Electrocentrale

2

Total arierate înregistrate în anul precedent (N -1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:

190060

9410

124858

115448

0

180650

9410

172194

2000

170194

2a.

- buget general consolidat

2b.

Electrocentrale

190060

9410

124858

115448

180650

9410

172194

2000

170194

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA...............................

Dobre Mircea

ANEXA NR. 8

Situația datoriilor rezultate din imprumuturîle contractate

Nr. crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada

de

rambursare în ani

Sold sf. an precedent

(N -1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N + 1

Valoarea anuală scadentă în anul N + 2

TOTAL din

care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

eomisîoan

e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavora bile

comisioa

ne

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

eomisîoan

e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă

a)

a1)

a2)

b)

b1)

b2)

Total A

B. Credite pentru investiții (leasing)

a)

RCI LEASING

25

40

25

0

5

10

a1)

31

5

5

8

5

0

1

2

a2)

31

5

5

8

5

0

1

2

a3)

31

5

5

8

5

0

1

2

a4)

31

5

5

8

5

0

1

2

a5)

31

5

5

8

5

0

1

2

b)

VB LEASING

38

44

34

2

0

8

4

4

0

0

0

b1)

56

3

19

22

17

1

0

4

2

2

0

0

0

b2)

56

3

19

22

17

1

0

4

2

2

0

0

0

c)

MIDOCAR

25

28

21

2

1

4

4

4

0

0

0

C1)

73

3

25

28

21

2

1

4

4

4

0

0

0

TOTAL B

340

88

112.00

80

4

6

22

8

8

0

0

0

TOTAL

GENERAL

A+B

340

0

88

112.00

80

4

6

22

8

8

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.....................................

Dobre Mircea

CO^STA/Vr^

ANEXA NR. 9

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N -

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

Preliminat/Realiza

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-

Arierate

Rezulta t brut

Arierat

e

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Măsura 1 încasare compensare restanta buget stat

31.12.2013

X

X

8

8456

-21

-2000

5

-1200

2

Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent termic

31.12.2013

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

X

X

8

-8456

-21

-2000

5

-1200

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1..........

X

X

2

Cauza 2..........

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

TOTAL GENERAL

286

180650

8

-8456

-21

-2000

5

-1200

III

Pct. 1 + Pct. II

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.........................................

Dobre Mircea