Hotărârea nr. 56/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL SI A PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATA POPULATIEI IN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA PREȚULUI LOCAL SI A PREȚULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din Idatade

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.    ~> prezentată

de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr. B 2526/06.02.2013 al R.A.D.E.T. Constanța, Decizia A.N.R.E. nr. 260/29.01.2013 și Decizia nr. 46/06.02.2013 Managerului General al R.A.D.E.T. Constanta;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, art 3, al. 1, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006 și ale Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, art. 40 , al. 8 - 9;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba prețul local de facturare a energiei termice de către Radet Constanta in municipiul Constanta care va fi de 358,54 lei/Gcal conform anexei.

Art.2 Se aproba prețul local de facturare a energiei termice furnizata populației de către Radet Constanta in municipiul Constanta care va fi de 358,54 lei/Gcal .

Art.3 Prețul local de facturare a energiei termice va intra in vigoare incepînd cu data de 01.02.2013.

Art. 4 Diferențele de preț aferente energiei termice furnizată in luna februarie 2013 se vor factura eșalonat pe o perioada de 5 (cinci ) luni începând cu luna martie 2013 .

Art.5 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vă comunică prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investițiii, A.N.R.S.C., R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Adoptată de un număr de RC consilieri din    membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Șofeze wfceeQ-


CONTRASEMNEAZĂ


Consta
SECRETAR

MARCELA ENACHEANEXA

Luna

Tip furnizare

Preț

mediu

ponderat

lei

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centra

ă gaz bloc

Preț pe leî/Gcal

Cantitate vânduta (Gcal)

Preț pe lei/Gca!

Cantitate

vânduta

(Gcal)

Preț pe lei/Gcal

Cantitate

vânduta

(Gcal)

ianuarie 2012

357.22

87 466.7857

410.25

10 309.8390

271.27

2 493.0742

271.27

212.1513

238.40

827.0992

359.35

februarie 2012

357.22

108 889.2991

410.25

11 764.1507

271.27

3 060.5291

271.27

539.9699

238.40

955.8833

358.82

martie 2012

357.22

70 323.5828

410.25

7 416.4750

271.27

2 003.9392

271.27

151.7233

238.40

675.3083

358.81

aprilie 2012

357.22

31 648.8490

410.25

2 472.3290

271.27

779.5640

271.27

62.9633

238.40

262.2278

358.00

mai 2012

357.22

8 411.4357

410.25

266.3254

271.27

237.9563

271.27

18.7720

238.40

102.8297

354.99

iunie 2012

357.22

6 932.9632

410.25

240.0400

271.27

203.2278

271.27

12.2713

238.40

77.2104

355.22

iulie 2012

357.22

5 940.3779

410.25

196.1113

271.27

178.8352

271.27

10.9863

238.40

76.0685

354.88

august 2012

357.22

5 573.1833

410.25

173.7440

271.27

184.4858

271.27

10.7491

238.40

71.2584

354.55

septembrie 2012

357.22

5 288.5949

410.25

192.5892

271.27

198.1196

271.27

13.8464

238.40

79.0595

354.21

octombrie 2012

357.22

6 724.0078

410.25

256.4543

271.27

198.6779

271.27

16.0637

238.40

89.6843

355.09

noiembrie 2012

357.22

47 297.6459

410.25

4 854.5493

271.27

1 201.8929

271.27

101.6410

238.40

575.6558

358.65

decembrie 2012

357.22

86 491.3032

410.25

9 619.3008

271.27

2 373.6953

271.27

206.8805

238.40

1 068.3321

358.84

TOtĂL

357.22

470 988.0285

410.25

47 761.9089

271.27

13 113.9973

271.27

1 358.0181

238.40

4 860.6173

358.54

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

marcela e


Președinte de ședința