Hotărârea nr. 55/2013

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

c0NSTA^rx) ROMÂNIA £ O £ JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către SC CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03.2013    ;

Avănd in vedere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazare înregistrată sub nr.38731/20.03.2013,referatul Direcției Financiare nr.38716/20.03.2013avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului ;

Avănd în vedere Hotărârea nr.205/24.08.2011 privind "Programul de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a Municipiului Constanța, pentru anii 2012, 2013 și 2014", Contractul de lucrări nr.1229/23.02.2012 încheiat între SC CONFORT URBAN SRL în calitate de autoritate contractantă și SC SHAPIR STRUCTURES SRL , în calitate de antreprenor;

Văzând dispozițiile art.21 alin.l,art.62 alin.l și alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. f, alin. 9 și art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește primarul municipiului Constanța , ca prin dispoziție , să delege persoanele semnatare ale Biletelor la Ordin emise de SC CONFORT URBAN SRL în baza contractului de lucrări nr.1229/23.02.2012, încheiat cu SC Shapir Structures SRL, în vederea garantării plăților prin avalizarea acestora.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, SC CONFORT URBAN S.R.L. și spre știință, Instituției Prefectului județului Constanța .

Adoptată de un număr de 2 6 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 55    / 26.03.2013