Hotărârea nr. 54/2013

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE RAEDPP CONSTANTA

,-pNSTAN^ ROMÂNIA

j. tfl £ JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către RAEDPP CONSTANȚA

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03.2013    ■

Avănd in vedere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazare înregistrată sub nr.38725/20.03.2013,referatul Direcției Financiare nr.38720/20.03.2013 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului ;

Avănd în vedere Hotărârea nr.65/31.03.2011 privind "Programul de construire de unități locative în Municipiului Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente - Campus Social HENRI COANDĂ - str.Stefăniță Vodă - cu modificările și completările ulterioare ", Contractul de lucrări nr.10240/22.12.2011 încheiat între RAEDPP Constanța în calitate de autoritate contractantă și SC SHAPIR STRUCTURES SRL , în calitate de antreprenor;

Văzând dispozițiile art.21 alin.l,art.62 alin.l și alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. f, alin. 9 și art.115 alin.l lit. b    din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește primarul municipiului Constanța , ca prin dispoziție , să delege persoanele semnatare ale Biletelor la Ordin emise de RAEDPP Constanța în baza contractului de lucrări nr.10240/2.12.2011, încheiat cu SC SHAPIR STRUCTURES SRL, în vederea garantării plăților prin avalizarea acestora.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RAEDPP Constanța și spre știință, Instituției Prefectului județului Constanța .

Adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 54    /26.03.2013