Hotărârea nr. 52/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANŢA PE ANUL 2013;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și lista de utilaje independente pe anul 2013

ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu

Ștefan Mazăre înregistrată sub nr._/_2013, raportul Comisiei de

specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și adresa nr.1745/20.03.2013 a S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, ale Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-    total venituri

30.550 mii RON 30.270 mii RON

280 mii RON 92.864 mii RON


89.592 mii RON 3.272 mii RON


-    total cheltuieli

-    rezultat (total venituri-total cheltuieli)

-    total investiții

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

-    utilaje independente din surse proprii

Art.2, Finanțarea cheltuielilor de investiții in derulare pe anul 2013 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptat 26

consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Contrasemnează,

Secretar,

Marcela Enache


Dobre Mircea

Constanța

Nr. 52/26.03.2013BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

SC CONFORT URBAN SRL

RO1875349

PIAȚA OVIDIU NR.9

CONSTANTA


Anexa la H.C.L.M. nr. 2 /2 6 .    .


-mii lei-


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2012

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.l = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

21.992

30.550

1,39

31.458

32.393

1,03

1,03

1

Venituri din exploatare

2

21.828

30.250

1,39

31.158

32.093

1,03

1,03

2

Venituri financiare

3

164

300

1,83

300

300

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

21.796

30.414

1,40

31.178

32.113

1,03

1,03

1

Cheltuieli de exploatare din care:

6

21.796

30.414

1,40

31.178

32.113

1,03

1,03

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.876

7.961

1,16

8.257

8.486

1,04

1,03

CI

ch. cu salariile

10

4.834

5.430

1,12

5.593

5.761

1,03

1,03

C2

bonusuri

11

448

610

1,36

610

610

1,00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

288

2,29

148

153

0,52

1,03

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

1.468

1.633

1,11

1.905

1.963

1,17

1,03

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

14.920

22.453

1,50

22.921

23.627

1,02

1,03

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

196

136

0,70

280

280

2,05

1,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

31

22

0,70

45

45

2,05

1,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

165

115

0,70

235

235

2,05

1,00

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

165

115

0,70

235

235

2,05

1,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societătilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33


a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

39

109.663

92.864

0,85

51.068

43.664

0,55

0,86

1

Alocații de la buget

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

109.663

92.864

0,85

51.068

43.664

0,55

0,86

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

245

305

1,24

300

300

0,98

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

235

321

1,37

315

315

0,98

1,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din

care:

45

5.281

6.040

1,14

6,203

6.371

1,03

1,03

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.833

5.430

1/12

5.593

5.761

1,03

1,03

b)

bonusuri

47

448

610

1,36

610

610

1,00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

48

1.714

1.410

0,82

1.480

1.524

1,05

1,03

5

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.873

1.568

0,84

1.641

1.685

1,05

1,03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)

(Rd.l/Rd.44)

50

93,58

95,17

1,02

99,87

102,83

1,05

1,03

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l/Rd.44*ICP)

51

96,39

97,93

1,02

102,86

105,92

1,05

1,03

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (unități fizice/ persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.l) x 1000

53

991

996

1,00

991

991

1,00

1,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

5.485

4.500

0,82

4.300

4.300

0,96

1,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

7.242

3.900

0,54

3.700

3.700

0,95

1,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013    Anexa la H.C.L.M. nr. 5 2 /    2013

SC CONFORT URBAN SRL

RO1875349

PIAȚA OVIDIU NR.9

CONSTANTA

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

15.500

21.993

30.550

1,39

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care:

2

15.200

21.829

30.250

1,39

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

15.190

21.814

30.250

1,39

al)

din vânzarea produselor

4

11.730

16.831

21.329

1,27

a2)

din servicii prestate

5

1.350

1.942

5.880

3,03

a3)

din redevențe și chirii

6

890

1.282

1.282

1,00

a4)

alte venituri

7

1.220

1.759

1.759

1,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

10

15

0

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll + Rd.l2K din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor (egale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd,18+Rd.l9). din care:

17

0

0

0

- active corporale

18

active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd,28), din care:

23

300

164

300

1,83

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

300

135

180

1,34

e)

alte venituri financiare

28

29

120

4,09

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

15.400

21.797

30.270

1,39

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

31

15.400

21.797

30.270

1,39

A. (

fiflr

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din

32

6.909

13.533

14.325

1,06

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

5.730

7.927

12.460

1,57

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

4.830

5.779

10.068

1,74

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

380

1.218

1.295

1,06

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

230

335

370

1,10

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

150

883

925

1,05

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

61

58

69

1,20

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

450

856

1.028

1,20

G)

cheltuieli privind mărfurile

40

9

16

0

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

55

218

250

1,15

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

0

0

0

0,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

55

91

100

1,10

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

55

91

100

1,10

0

prime de asigurare

46

127

150

1,18

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.124

5.389

1.615

0,30

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

190

235

235

1,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

0

0

0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

649

4.486

678

0,15

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0

27

27

1,01

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0

1

1

1,97

- interne

66

0

1

1

1,97

- externe

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

30

67

70

1,05

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

15

23

25

1,11

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

240

552

580

1,05

il)

cheltuieli de asigurare și paza

71

72

99

99

1,00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

1

1

1

1,16

□)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

5

4

4

0,92

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necoroorale. din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a

Guvernului nr. 109/2011

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B, Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd,83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

180

223

223

1,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

180

223

223

1,00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)

87

7.871

6.876

7.961

1,16

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5.430

4.834

5.430

1,12

a) salarii de bază

89

4.344

3.851

4.344

1,13

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.086

983

1.086

1,11

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

610

448

610

1,36

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

610

448

610

1,36

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și tonusurile în lei și sau natură {(Rd.S8+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

148

1.459

1.873

1.568

0,84

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45)

149

44,93

93,59

95,17

1,02

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.!49 x ICP)

150

46,28

96,39

97,93

1,02

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.l7-Rd.20)/Rd.l45

151

44,93

93,59

95,17

1,02

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

152

44,06

92,89

94,24

1,01

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45

153

el

)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare=UFxT/P

157

- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

Anexa la H.C.L.M. nr.


2013


SC CONFORT URBAN SRL

RO1875349

PIAȚA OVIDIU NR.9

CONSTANTA

-mii lei-


ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr.

INDICATORI

Prevederi 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9«8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

' 9

1

Venituri proprii din exploatare

(exemplul *:

13.200

21.747

19.464

1,47

15.200

21.829

20.636

1,36

2

- din producția vândută

9.970

18.509

16.226

1,63

15.190

21.814

20.621

"V *.

1,36

3

- din vânzarea mărfurilor

10

18

18

1,80

10

15

15

1,50

4

- producția de imobilizări

i ■ ■

5

- alte venituri din exploatare

3.220

3.220

3.220

1,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

2013


SC CONFORT URBAN SRL

RO1875349

PIAȚA OVIDIU NR.9

CONSTANTA

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

-mii lei-

INDI

CAT

Tlrr

rd.

3

Propuneri an 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

30.550

1.528

4.583

16.803

30.550

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd.l4+Rd.l5), din care:

2

30.250

1.513

4.538

16.638

30.250

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

30.250

1.513

4.538

16.638

30.250

al)

din vânzarea produselor

4

21.329

1.066

3.199

11.731

21.329

a2)

din servicii prestate

5

5.880

294

882

3.234

5.880

a3)

din redevențe și chirii

6

1.282

64

192

705

1.282

a4)

alte venituri

7

1.759

88

264

967

1.759

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

c)

din sub afaceri £E±iQ-

venții și transferuri de exploatare aferente cifrei de nete

i-Rd.ll + Rd.12), din care:

9

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

16

0

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd.l8+Rd.l9), din care:

17

0

0

0

0

0

- active corporale

18

0

0

0

0

0

- active necorporale

19

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

31

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:

32

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

FĂ3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)    cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

- interne

66

- externe

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

il)

cheltuieli de asigurare și paza

71

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii

de calcul

72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorDorale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a

Guvernului nr. 109/2011

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care:

80

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)

87

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii

nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care:

104

a) pentru directori/directorat

105

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5î. din

109

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care:

116

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l3O), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

7.761

24

73

2.768

7.761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.273

2.500

7.273

488

24

73

268

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I5-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W.0

0

0

0

0

&0

0

0

0

0

0

0

0

0

' Ut    0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

—«I    0

0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

c)

alte cheltuieli financiare

3

Cheltuieli extraordinare

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.l-Rd.30)

cheltuieli nedeductibile fiscal

IV

IMPOZIT PE PROFIT

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

2

Nr. mediu de salariați

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers)

(Rd.88/Rd.l45)/12*1000

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.l45)

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.l49 x ICP)

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.l45

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45

el

)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

- număr unități fizice NUF

137

0

0

0

0

0

138

0

0

0

0

0

139

0

0

0

0

0

140

280

-737

-878

62

280

141

0

0

0

0

0

142

45

2

7

25

45

143

0

0

0

0

144

321

321

321

321

321

145

321

321

321

321

321

146

1.128

282

564

846

1.128

147

1.410

70

211

775

1.410

148

1.568

78

235

862

1.568

149

95,17

4,76

14,28

52,34

95,17

150

14,69

0,73

2,20

8,08

14,69

151

95,17

4,76

14,28

52,34

95,17

152

94,24

4,71

14,14

51,83

94,24

153

0

0

0

0

154

0

0

0

0

155

0

0

0

0

- preț/tarif/UF

156

0

0

0

0

- valoare=UFxT/P

157

0

0

0

0

- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

-mii lei-

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-l|

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an N + l

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

110996

109663

92864

51068

43664

1

Surse proprii, din care:

816

0

3272

a) - amortizare

488

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b)- externe

4

Alte surse, din care:

110180

109663

89592

51068

43664

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

110180

109663

89592

51068

43664

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

110996

109663

89592

51068

43664

1

Investiții în curs, din care:

110180

109663

89592

51068

43664

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

110180

109663

89592

51068

43664

refacerea tramei stradale

95593

95133

87230

51068

43664

Sistemul de iluminat public

12376

12319

2362

Fântâni arteziene

800

800

Sistemul de semaforizare

1011

1011

Sistemul de indicatoare rutiere

400

400

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

816

0

3272

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

816

3272

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale

existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

LCLM. nr._


2013


.ARIERATELOR ESTE ZERO.


ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

NU ESTEI

Nr.

crt.

Arierate

Sold inițial an 2013

Reduceri

Sold final an 2013

Reduceri Total an 2014

*

Total an 2013

din care: Surse an 2013

incasari

creanțe

credite

alte

surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

1

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din care:

la.

- buget general

consolidat

lb.

- alți creditori

2

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-l) (Rd.2a+Rd.2b), din carp*

2a.

- buget general consolidat

2b.

- alți creditori


feduceri IHOtal an |aoi5

Sold final an 2015

r11

12=10-11

&

*

E1'1"


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Dobre Mircea


Anexa la H.C.L.M. nr. 52 /


2013


ANEXA nr. 8: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

:Nu este cazul.Societatea nu a contractat împrumuturi


Nr.

crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2012

2013

Valoarea anuală scadentă în anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioan

e

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioan

e

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioan

e

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

Total A

B. Credite pentru investiții

a)

al)

a2)


2013


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2012

an curent (N)

■ WN+1

an N+2

Realizat

Influențe (+/-)

(+/-)

Influențe (+/-)

Kezuitat

brut (+/-)

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

KezuB

bnl

Arierate

Kezuitat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7-y

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a arieratelor

(fe1

’ztv

1

Calificare profesională a personalului

TRIM.IV

2013

X

X

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze

cu costuri minime

TRIM.IV

2013

X

X

(•

&

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

s

1

Cauza 1 ................

X

X

s.

2

Cauza 2.................

X

X

3

Alte cauze

X

X

¥

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

+ 196

0

+280

0

0

+280

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Dobre Mircea

LISTA DE INVESTIȚII IN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal


Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC2012

î

0

1

2

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

95.593

2.

Sistem de iluminat public

12.376

3.

Fântâni arteziene

80C

4.

Sistem de semaforizare

î.on

5.

Sistem de indicatoare rutiere

40(S

6.

Pasaje

TOTAL GENERAL

110.18<|


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Dobre MirceaRON-

BVC 2013 proiect


■»

%


52


/ 2013


LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2013 în prețuri informative

Nr

crt

Denumire utilaj

U.M.

Cant

Preț unitar mii lei

Total

mii

lei

1.

Copiator

Buc.

2

8

16

2.

Pikamer cu motor termic

Buc.

1

10

10

3.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

4.

Ciocan demolator pneumatic

Buc.

2

20

40

5.

Penetrometru automat

Buc.

1

10

10

6.

Vas absorbție cu vacuum

Buc.

1

5

5

7.

Pompa vid

Buc.

1

5

5

8.

Autoturism

Buc.

1

120

120

9.

Calculator cu imprimanta

Buc.

5

8

40

10.

încărcător frontal 1.5 mc

Buc

1

310

310

11

încărcător 0.6 mc multifuncțional

Buc

1

194

194

12

Aparat sudura

Buc

1

6

6

13

Picamar electric

Buc

2

6

12

14

Baie termostata pentru penetrare

Buc

1

10

10

15

Recuperator solvent

Buc

1

7

7

16

Placa vibratoare

Buc

1

7

7

17

Greder

Buc

1

1.141

1.141

18

Autospeciala 3,5 to

Buc

1

143

143

19

Miniincarcator Multifuncțional

Buc

1

285

285

20

Excavator pe pneuri 0,8 mc

Buc

1

856

856

21

Placa dinamica pentru verificare grad de compactare

Buc

1

29

29

Total surse proprii

3.272

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2013

Nr.

crt.

Explicație

Valoare

In mii RON

Cote prognozate 2013

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

30.550

35

10,5

2.

Productivitatea muncii pe salariat

86,55

60

18

3.

Perioada de recuperare a

creanțelor

(in zile)

95

2

0,6

4.

Perioada de rambursare a

datoriilor

(in zile)

109

2

0,6

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

996

1

0,3

TOTAL

100

30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea