Hotărârea nr. 50/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2013_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr._, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze

economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 2884/19.03.2013 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9, astfel :

-    venituri totale în sumă de, din care:

14 250 mii lei 5 283 mii lei

1    228 mii lei 422 mii lei

2    400 mii lei

1 233 mii lei 8 967 mii lei 14 225 mii lei

25 mii lei 610 mii lei


-    surse de la bugetul local pentru:

a.    acoperire deficit Țara Piticilor

b.    acoperire deficit Pista Roleri

c.    administrare Campus Henry Coandă

d.    acoperire cheltuieli cu modulele din Campus Henry Coandă

-    surse proprii

-    cheltuieli în sumă de

-    profit brut

-    investiții din buget local

ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, conform anexei nr.10, astfel :

1. Obiective noi de investiții

( construcții de unități locative modulare )    610 mii lei

ART. 3 Se aprobă obiectivele si criteriile de performanță ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanța pe anul 2013 conform anexei nr. 11.

ART. 4 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 si nr.ll fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ................ consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONSTANȚA NR.................


50/26.03.2013


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Preli minat an 2012

Propuneri

2013

%

Estimări2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd . 4

1

12595

14250

1,13

14808

15036

1,04

1,02

1

Venituri din exploatare

2

12561

14235

1,13

14793

15021

1,04

1,02

2

Venituri financiare

3

34

15

0,44

15

15

1

1

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

I

Cheltuieli de exploatare din care:

6

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

6769

7445

1,1

8003

8231

1,07

1,03

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

921

875

0,95

875

875

1

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

4623

5905

1,28

5905

5905

1

C1

ch. cu salariile

10

3333

4213

1,26

4213

4213

1

1

C2

bonusuri

11

240

400

1,67

400

400

1

1

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

68

100

1,47

100

100

1

1

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

982

1192

1,21

1192

1192

1

1

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

178

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

104

25

0,24

25

25

1

1

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

81

4

0,05

4

4

1

1

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

23

21

0,91

21

21

1

1

1

Rezerve legale

22

5

4

0,8

4

4

1

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

18

17

0,94

17

17

1

1

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societătilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

9

9

1

9

9

1

1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

9

8

0,89

8

8

1

1

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚAREA

INVESTIȚIILOR, din care:

39

3268

610

0,19

28079

25002

46,03

0,89

1

Alocații de la buget

40

3268

610

0,19

28079

25002

46,03

0,89

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

3268

610

0,19

28079

25002

46,03

0,89

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

125

145

1,16

145

145

1

1

2

Nr. mediu de salariați total

44

115

141

1,23

145

145

1,03

1

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

3527

4431

1,26

4431

4431

1

1

a)

cheltuieli cu salariile

46

3287

4031

1,23

4031

4031

1

1

b)

bonusuri

47

240

400

1,67

400

400

1

1

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)Z12*1000

48

2382

2382

1

2382

2382

1

1

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2556

2618

1,02

2618

2618

1

1

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

109

101

0,93

102

104

1,01

1,02

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

112

104

0,93

105

107

1,01

1,02

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

992

998

1,01

998

998

1

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

860

650

0,76

650

650

1

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat)

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)

1

14694

15863

14860

0,94

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l3+Rd,14+Rd.l5), din care:

2

14680

15829

14845

0,94

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care:

3

7500

8175

8852

1,08

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

7200

7311

7352

1,01

a4)

alte venituri

7

300

864

1500

1,74

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll +Rd.l2), din care:

9

3912

3912

5283

1,35

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

3268

3742

710

0,19

fl)

din amenzi și penalități

16

474

100

0,21

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

£3)

din subvenții pentru investiții

20

3268

3268

610

0,19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

14

34

15

0,44

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.I39)

30

14684

15759

14835

0,94

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd,116), din care:

31

14670

15759

14835

0,94

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:

32

7820

8916

7305

0,82

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

950

1050

3000

2,86

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

250

284

300

1,06

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

5

7

0

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

100

106

100

0,94

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

200

217

1200

5,53

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

500

549

1500

2,73

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

610

841

755

0,9

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

600

727

600

0,83

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

0

102

140

1,37

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

102

140

1,37

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

10

12

15

1,25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

6260

7025

3550

0,51

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

115

38

35

0,92

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

15

3

5

1,67

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

100

35

30

0,86

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

56

• ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

25

10

0,4

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

25

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

10

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

20

20

20

1

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

4

4

0

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

4

4

0

0

- interne

66

- externe

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

65

68

70

1,03

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

20

23

25

1,09

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

2768

3579

2780

0,78

il)

cheltuieli de asigurare și paza

71

867

866

1593

1,84

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

107

107

107

1

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

27

27

40

1,48

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

3268

3268

610

0,19

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 8

80

900

921

875

0,95

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

900

921

875

0,95

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)

87

5200

4623

5905

1,28

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3780

3287

4031

1,23

a) salarii de bază

89

2980

2550

3231

1,27

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

800

737

800

1,09

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

250

240

400

1,67

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

85

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

193/2006. cu modificările ulterioare;

95

85

b) tichete de masâ;

96

250

240

315

1,31

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l06+ Rd.l07+ Rd.108), din care:

104

120

114

282

2,47

a) pentru directori/directorat

105

70

68

100

1,47

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

50

46

182

3,96

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

1050

982

1192

1,21

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

812

753

933

1,24

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

20

38

22

0,58

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

203

191

225

1,18

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

15

12

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l 17+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l2

116

750

1299

750

0,58

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd.l 19), din care:

117

0

23

0

0

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

23

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

155

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

750

737

750

1,02

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

384

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

388

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

4

0

£2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

4

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34)s din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

bl) |aferente creditelor pentru investiții

136

b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

14

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

10

104

25

0,24

(cheltuieli nedeductibile fiscal

141

410

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

2

81

4

0,05

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

125

125

145

1,16

2

Nr. mediu de salariați

145

125

115

141

1,23

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

146

1987

1848

1910

1,03

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

2520

2382

2382

1

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură |(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12* 1000

148

2687

2556

2619

1,02

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.l/Rd.!45)

149

118

138

105

0,76

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoanâXRd.149 x ICP)

150

121

142

108

0,76

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd. 17-Rd.20)/Rd.l45

151

91

109

101

0,93

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd. 17-Rd.20)/Rd.l45

152

91

109

101

0,93

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.l45

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare=UFxT/P

157

- pondere în venituri totale= Rd.l57/Rd.l

158

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent, 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare

(exemplu) *:

7850

9203

7203

0,92

7500

8646

6796

0,91

2

- din producția vândută

3

- din vânzarea mărfurilor

4

- producția de imobilizări

5

- alte venituri din exploatare

7850

9203

7203

0,92

7500

8646

6796

0,91

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii Iei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent, 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

14860

2500

4120

4503

3737

Venituri din exploatare

2

14845

2500

4115

4498

3732

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

8852

1875

2340

2340

2297

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii

6

7352

1500

1965

1965

1922

a4)

alte venituri

7

1500

375

375

375

375

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l 1 +Rd. 12), din care:

9

5283

600

1500

1883

1300

cl

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

10

5283

600

1500

1883

1300

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

710

25

275

275

275

fl)

din amenzi și penalități

16

100

25

25

25

25

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

£3)

din subvenții pentru investiții

20

610

250

250

250

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

15

0

5

5

5

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

15

5

5

5

e)

alte venituri financiaro

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.l31+Rd.l39)

30

14835

2500

4112

4495

3728

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.l 16), din ct

31

14835

2500

4112

4495

3728

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din c

32

7305

737

2222

2506

1840

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3000

530

970

970

530

a)

Cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

300

75

75

75

75

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

100

25

25

25

25

<=)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

1200

600

600

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

1500

455

295

295

455

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

755

35

235

350

135

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

600

200

300

100

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

140

35

35

35

35

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

140

35

35

35

35

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

15

15

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

3550

172

1017

1186

1175

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

35

1

17

1

16

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

5

1

2

1

1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

30

15

15

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

10

0

10

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

10

10

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

20

5

5

5

5

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

70

17

18

18

17

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

25

5

7

7

6

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

2780

144

710

905

1021

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

610

250

250

110

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+]

80

875

125

201

345

204

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

875

125

201

345

204

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+R

87

5905

1451

1501

1456

1497

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4031

1006

1008

1008

1009

a) salarii de bară

83

323)

806

808

808

809

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

800

200

200

200

200

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd-97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

400

78

122

79

121

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

85

43

42

- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

85

43

42

b) tichete de masă;

96

315

78

79

79

79

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut

în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 +

Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

282

70

71

71

70

a) pentru directori/directorat

105

100

25

25

25

25

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

106

182

45

46

46

45

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

speciale și alte obligații

legale(Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+

Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

1192

297

300

298

297

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

933

233

234

233

233

b) ch. privind contribuția la asigurării pt. șomaj

111

22

5

6

6

5

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

225

56

57

56

56

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

113

12

3

3

3

3

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l 17+Rd.l20+Rd.l21+Rd.

116

750

187

188

188

187

a)

cheltuieli cu majorări și penalități |Rd. 118+Rd.l 19), din

care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale și necorporale

123

750

187

188

188

187

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l25+Rd.l26), din care:

124

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

C)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

£2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din

care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd

137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

25

0

8

8

9

[cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

4

1

1

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent, 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent, 2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profil

2

Alocații de la buget

3268

3268

610

28079

25002

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3268

3268

610

28079

25002

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- Campus Henry Coanda zona I

30.11.2015

3268

3268

356

28079

25002

- Campus Henry Coanda zona II

254

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold    la

31.12.2012

Intrări 01.01-31.12.2013

Ieșiri 01.01-31.12.2013

Sold la 31.12.2013

Sold la 31.12.2014

Sold la 31.12.2015

aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1

Materii prime, din care:

0

la)

- stocuri fără mișcare

0

2

Materiale, din care:

4

300

304

0

0

0

0

2a)

- stocuri fără mișcare

0

3

Obiecte de inventar, din care:

0

1200

1200

0

0

0

0

3a)

- stocuri fără mișcare

0

4

Piese de schimb, din care:

0

4a)

- stocuri fără mișcare

0

5

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6

Alte stocuri, din care:

0

6a)

- stocuri fără mișcare

0

TOTAL GENERAL

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

4

1500

1504

0

0

0

0

- stocuri fără

mișcare(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+

Rd.6a)

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

mii Iei

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2013

Reduceri

Sold final an curent 2013

Reduceri Total an 2014

Sold final an2014

Reduceri Total an 2015

Sold final an 2015

Total an curent 2013

din care: Surse an curent 2013

încasări creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

01.02.13

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din care:

0

0

0

0

la.

- buget general consolidat

0

0

0

0

lb.

- alți creditori

0

0

0

0

0

0

• 0

0

0

0

0

0

02.02.13

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-l)

(Rd.2a+Rd.2b), din care:

0

0

0

0

2a.

- buget general consolidat

0

0

0

0

2b.

- alți creditori

0

0

0

0

NU ESTE CAZUL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

ANEXA nr. 8: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii

lei

Nr. crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2012

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013

Valoarea anuală scadentă în anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioan

e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

0

0

0

al)

0

0

0

a2)

0

0

0

0

0

0

b)

0

0

0

bl)

0

o.

0

b2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total A

B. Credite pentru investiții

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

Total B

A+B

NU ESTE CAZUL

CONTRASEMNEAZĂ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

MARCELA ENACHE

Dobre mircea

ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii Iei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent, 2012

an curent, 2013

2014

2015

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a arieratelor

1

Creșterea gradului de ocupare a spatiilor de inchiriat, darea in folosința si exploatară de noi obiective pentru închiriere

X

X

677

2

TOTAL Pct. 1

X

X

677

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

prevăzute la Pct. I

1

Majorarea cheltuielilor de administrare si a

preturilor la utilitari

X

X

-756

2

TOTAL Pct. II

X

X

-756

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

104

-79

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

Anexa 11


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta stabilite pentru anul 2013


NR

CRT.

EXPLICAȚIE

Valoare propuse in mii lei

Cote prognozate in 2013

1

Venituri totale minime

14.250

2

Productivitatea muncii pe salariat

101,00

3

Perioada de recuperare a creanțelor (in zile)

70,00

4

Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)

30,00

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

1,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE