Hotărârea nr. 5/2013

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNÎCÎPiUL CONSTANȚA CONSÎLÎUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța și

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului consultativ

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

18.02.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului,

domnul Radu-Ștefan Mazăre, înregistrată cu nr._, avizul Comisiei

de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 7 și art. 8 din Anexa 2 "Regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială" a Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art. 41 alin.

(2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

Luând în considerare referatul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța înregistrat sub nr. 38/10.01.2013, prin care solicită constituirea Consiliului consultativ al instituției și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului consultativ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța în următoarea componență:

Membrii:

-    d-na Fulvia Dinescu, director executiv adjunct, Direcția Administrație Publică Locală, reprezentant al Primăriei municipiului Constanța;

-    d-na Daniela Drecșan, șef serviciu Asistență și Protecție Socială, reprezentant al Primăriei municipiului Constanța;

-    dl Gheorghe Banu, pensionar, reprezentant al beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța;

-    d-na Maria Grama, pensionar, reprezentant al beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța;

-    d-na Carmen Onciu, consilier local, reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanța;

-    d-na Mihaela ionescu, președinte, Asociația "Dialogul vârstelor", reprezentant din cadrul ONG;

-    dl Gheorghe Chircalan, preot paroh al bisericii "Paraclisul Sfântului Mucenic Pantelimon", reprezentant din cadrul ONG.

Membrii supleanți:

-    d-na Elena Pavel, referent, serviciul Asistență și Protecție Socială, reprezentant al Primăriei municipiului Constanța;

-    d-na Ana Banu, pensionar, reprezentant al beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța;

-    dl Temur ibraim, consilier local, reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța, factorilor interesați și, spre știință, instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 5

Anexa la HCL nr. 5/2013

CAPÎTOLU LI DiSPOZiȚÎÎ GENERALE

A. Constituirea consiliului consultativ

Art. 1.

Consiliul consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța se constituie prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța și funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului consultativ aprobat de Consiliul local al municipiului Constanța.

B. Componența consiliului consultativ

Art. 2.

(1)    Consiliul consultativ este alcătuit din 7 (șapte) membri, după cum urmează:

a)    2 (doi) reprezentanți ai autorităților care finanțează instituția; reprezentanții sunt desemnați, conform prevederilor legale, de către autoritățile în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea;

b)    2 (doi) reprezentanți ai beneficiarilor; reprezentanții sunt desemnați, anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în instituție sau, după caz, de reprezentanții legali ai acestora;

c)    un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ teritorială funcționează instituția; reprezentantul este desemnat, conform prevederilor legale, de către autoritatea în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea;

d)    2 (doi) reprezentanți aleși de către și din cadrul organizațiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază funcționează instituția;

(2)    Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizație de ședință.

(3)    Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum și activitatea acestuia se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

CAPITOLUL II

ATRÎBUȚiÎLE CONSÎLÎLUÎ CONSULTATIV

Art. 3.

(1) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    avizează proiectul bugetului instituției și contul de execuție al bugetului;

b)    avizează structura organizatorică și numărul de personal;

c)    avizează statul de funcții și salarizarea personalului;

d)    analizează activitatea instituției și propune măsuri și programe de îmbunătățire a activității;

e)    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul Căminului, avizul fiind consultativ;

f)    avizează sporurile care se acordă la salariul personalului Căminului, precum și sistemul de premiere, cu încadrarea în resursele financiare alocate de către Consiliul local al municipiului Constanța;

g)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliul local al Municipiului Constanța.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ȘÎ FUNCȚIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV

1.    Organizarea consiliului consultativ

Art. 4.

(1)    Consiliul consultativ se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului Căminului; se poate întruni și în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea directorului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(2)    Ședință de constituire va fi deschisă de directorul Căminului care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea lucrărilor ședinței care are pe ordinea de zi numirea secretarului si alegerea președintelui Consiliului consultativ.

(3)    Directorul Căminului propune, din rândul salariaților, persoana care va îndeplini atribuțiile de secretar al consiliului consultativ și va motiva, argumenta propunerea.

Rezultatul numirii secretarului se consemnează în hotărârea nr.l semnată de președintele de vârstă și de un membru al consiliului.

(4)    Consiliul consultativ alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității membrilor, președintele Consiliului consultativ care va conduce ședințele consiliului și va semna documentele adoptate de acesta (avize, puncte de vedere, propuneri);

(5)    Rezultatul alegerii președintelui se consemnează în hotărârea nr. 2 semnată de președintele de vârstă și contrasemnată de secretar.

(6)    După alegerea președintelui, acesta preia conducerea lucrărilor consiliului consultativ.

(7)    Președintele ales în condițiile alin.(4) poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului consulativ prin votul (deschis) a 2/3 din membri.

2.    Convocarea consiliului consultativ

Art. 5.

(1)    Convocarea consiliului consultativ se face în scris, prin intermediul secretarului instituției, cu cel puțin 5 zile înainte de ședințele ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție membrilor consiliului consultativ materialele înscrise pe ordinea de zi.

(2)    în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor beneficiarilor de servicii sociale, convocarea consiliului consultativ se poate face de îndată.

(3)    în invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

(4)    Când pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise probleme referitoare la beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Căminului, aceasta (ordinea de zi) se aduce la cunoștință beneficiarilor prin afișare.

(5)    în toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

3.    Desfășurarea ședințelor

Art. 6.

(1) Ședințele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenți cel puțin 5 membri ai consiliului consultativ (2/3 din numărul membrilor consiliului consultativ).

(2)    Prezența membrilor consiliului consultativ la ședință este obligatorie; dacă neprezentarea la ședință se datorează unor cauze medicale (exemplu: boală care a necesitat spitalizare sau imobilizare la pat), deplasare în străinătate în interes de serviciu sau evenimente de forță majoră (exemplu: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în families au alte situații similare) absența este motivată. Membru consiliului consultativ care absentează nemotivat de 3 ori consecutiv va fi propus pentru înlocuire.

(3)    Membru consiliului consultativ care nu poate lua parte la ședință este obligat să comunice acest lucru directorului Căminului, președintelui consiliului consultativ sau secretarului.

(4)    Ședințele consiliului consultativ sunt conduse de președintele ales în condițiile prevăzute la art. 4 (4).

(5)    Dezbaterile din ședințele consiliului consultativ, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru al consiliului consultativ se consemnează de către secretar în procesul-verbal, semnat - după închiderea ședinței - de președinte și de secretar care, prin semnătură, își asumă responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(6)    La începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Membrii consiliului consultativ au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în sența anterioară.

(7)    Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele consiliului consultativ și de secretar, după aprobarea procesului-verbal; acestea vor fi păstrate în biroul administrativ, într-un fișet securizat.

Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

(8)    O copie a procesului-verbal al ședinței (extras din procesul-verbal) al cărei obiect l-au constituit și dezbaterile privind beneficiarii de servicii sociale din cadrul Căminului se afișează (de către secretarul consiliului consultativ) la sediul instituției, în termen de 3 zile de la terminarea ședinței.

(9)    La ședințele consiliului consultativ participa, fără drept de vot, directorul Căminului și/sau contabilul șef precum și alte persoane invitate de membrii consiliului consultativ, cărora li se poate da cuvântul în orice fază a dezbaterii și ori de câte ori sunt solicitați.

Art. 7.

(1)    Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul consultativ, la propunerea celui care, în condițiile art. 4 alin. (1), a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității membrilor consiliului consultativ prezenți. Scoaterea unui material de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului.

(2)    Ordinea de zi a ședințelor consiliului consultativ cuprinde proiecte (proiectul bugetului, al contului de încheiere a exercițiului bugetar, al structurii organizatorice a Căminului și numărului de personal, al statului de funcții și salarizării personalului, al strategiilor), rapoarte și informări ale directorului Căminului, analize și măsuri, proiecte programe privind activitatea instituției, a programelor de îmbunătățire a activității acesteia elaborate de conducătorul instituției sau promovate de membrii consiliului consultativ; acestea se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului.

(3)    Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a

proiectului sau a problemei înscrisă pe ordinea de zi de către inițiator. Apoi, se dă cuvântul președintelui consiliului consultativ și se trece la dezbateri.

Pentru informare, membrii consiliului pot solicita directorului instituției documente suplimentare, acestea putând fi puse la dispoziția consiliului consultativ conform legii.

(4)    Membrii consiliului vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, cu încuviințarea președintelui consiliului. Președintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii; în acest scop, el poate propune membrilor consiliului consultativ spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Membrul consiliului consultativ este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(5)    Președintele consiliului consultativ poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului; propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului consultativ prezenți.

(6)    Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către membrii consiliului consultativ; în cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele poate întrerupe ședința.

(7)    în cazul unor abateri grave săvârșite în mod repetat de către un membru al consiliului consultativ sau al unei abateri deosebit de grave se poate trece la înlocuirea acestuia, conform următoarei proceduri: președintele propune (în baza unui referat) înlocuirea membrului consiliului, propunere supusă la vot.

Hotărârea privind înlocuirea unui membru al consiliului consultativ se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

Hotărârea este adusă la cunoștință directorului Căminului care va întocmi documentația proiectului de hotărâre privind modificarea/completarea componenței consiliului consultativ supus aprobării Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 8.

(1)    în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul consultativ emite avize, adoptă hotărâri (exemplu: pentru excluderea membrilor, a președintelui consiliului consultativ), propune măsuri și programe de îmbunătățire a activității instituției (urmare a analizei activității Căminului), cu votul majorității membrilor prezenți la ședință, ședințele fiind valabil întrunite în prezența a cel puțin 5 membri ai consiliului consultativ.

Dacă în sala de ședință nu este întrunit cvorumul (2/3 din numărul membrilor consiliului consultativ), președintele amână votarea până la întrunirea acestui număr.

(2)    Membrii consiliului consultativ hotărăsc, la propunerea președintelui, ce modalitate de vot se va folosi.

a)    Actele consiliului consultativ sunt emise/adoptate prin vot deschis, cu excepția actelor cu caracter individual - cu privire la persoane (salariați sau beneficiari de servicii sociale) care vor fi luate prin vot secret.

Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. Votarea prin apel nominal se face în modul următor: președintele explică

obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "contra". Secretarul va da citire numelui și prenumelui fiecărui membru al consiliului consultativ, în ordine alfabetică, fiecare membru răspunzând "pentru" sau "contra". (După terminarea apelului, votul se repetă prin citirea din nou a numelui și prenumelui membrilor consiliului care au lipsit la primul tur).

b)    Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putința de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".

Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în

calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a membrului consiliului consultativ sau au fost folosite ambele cuvinte menționate la alineatul precedent.

(3)    Votul membrilor consiliului consultativ este individual.

(4)    Asupra documentelor care fac obiectul dezbaterii au loc discuții/dezbateri generale și pe articole (dacă este cazul), membrii consiliului putând formula amendamente pe fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor

(5)    Actele emise/adoptate de consiliul consultativ se semnează de președintele consiliului consultativ ales în condițiile prevăzute la art. 4 (4) din prezentul regulament și se contrasemnează de secretarul consiliului consultativ; prin semnarea documentelor, persoanele anterior menționate își asumă responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(6)    în cazul în care președintele consiliului consultativ lipsește sau refuză să semneze, hotărârea consiliului consultativ se semnează de 3 membri ai consiliului consultativ.

Art. 9.

Președintele consiliului consultativ exercită următoarele atribuții principale:

a)    convoacă ședințele consiliului consultativ;

b)    conduce ședințele consiliului consultativ;

c)    supune votului membrilor consiliului consultativ proiectele supuse avizării, precum și rapoartele, programele care fac obiectul analizei consiliului, propunerile privind măsurile de îmbunătățire a activității consiliului consultativ asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;

d)    semnează avizele, hotărârile adoptate de consiliul consultativ (exemplu: de excludere a membrilor consiliului), chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;

e)    propune participarea la ședințele consiliului și a altor persoane (specialiști) dacă apreciază că este necesar;

f)    asigură menținerea ordinii și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului consultativ;

g)    supune votului membrilor consiliului orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;

h)    propune consiliului consultativ înlocuirea unui membru al consiliului, ca urmare a abaterilor grave săvârșite în mod repetat sau pentru comiterea unei abateri deosebit de grave;

i)    îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea consiliului consultativ prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.

Art. 10.

Secretarul consiliului consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor consiliului;

b)    numără voturile și îl informează pe președintele consiliului asupra cvorumului necesar pentru emiterea avizelor, adoptarea hotărârilor și asupra rezultatului votării;

c)    asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale, etc.;

d)    asigură aducerea la cunoștința celor interesați a prezentului Regulament, a actelor, avizelor, programelor, proiectelor consiliului consultativ referitoare la beneficiarii de servicii sociale și/sau salariații Căminului;

e)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament sau stabilite de președinte.

CAPITOLUL IV DiSPOZÎȚÎÎ FINALE

Art. 11.

Prezentul Regulament poate fi modificat și/sau completat la propunerea Directorului Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța, cu avizul Consiliului consultativ (dat cu 2/3 din numărul membrilor consiliului), prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art. 12.

Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art. 13.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului consultativ constituit la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

7