Hotărârea nr. 49/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013

ROMÂNIA

i i JUDEȚUL CONSTANȚA


KQJârARE

privind aprobarea bugetului municipal pe anul 7013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară a data de jfr

Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Șl etan Mazăre ^.38507/20/03,2013, raportul Comisiei nr 1 de studii . prognoze economico sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public șl privat raportul Direcției Financiare nr 38510/20 03 2013 precum și raportul Direcției Tehnc-învestiții nr 39175/21 03.2013;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 prlvino finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 precum șl comunicarea D G.F.P nr. 38.834/20.03,2013

în templul prevederilor art.36 ,alln 2, llt.b, alin. 4, HI a si ait.315 alin.l, nr. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Bugetul municipal pe anul 2013 so aprobă la venituri in suma de □»»9 299 inii lei , la cheltuirii în sumă de 618.750 mu lei, cu un excedent al anului 201 2 in sumă de 49.451 mii Ini ,

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2013, detaliată la venituri pe capitole șl subcapitole, lai la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, in clasificați economică șl funcționala este prezentată in anexa nr 1,2 sl 2 bis, carp fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arta Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotărâre,

Art.4 Se aproba anexa nr 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Alt.5 Se aprobă anexa nr 5 privind bugetele instituțiilor din subordine și listele de investiții care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 privind bugetul creditelor externe și Interne cane face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.7 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 364.801 mu lei

- Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 503.614 mh lei, din rare venituri fiscale în suma de 469.949 mu lei și venituri nefiscale in suma de 33 665 mu lei

Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pr venit, profit ți câștiguri din capital in suma de 183.773 mu lei, impozite șl taxe pe proprietate în suma de 97.560 mll lei impozite șl taxe pe bunuri și servicii în suma de 167.524 mii lei și alte impozite si taxe fiscale în suma de 21.092 mii lei

Veniturile nefîscale sunt constituite din venituri din proprietate 6.424 în suma de mii lei, vânzări de bunuri și servicii în sumo de 27 241 mll lei .

-Cote și sume defalcate din Impozitul pe venit se aprobă la suma de 176 773 mfi lei.

Art.8 txcedenrul anului 2012 in suma de 49.451 mll lei va fi utilizat în anul 2013 ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Art.9 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugatâ pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 138.813 mii lei din care:

a). - Invalâmânt preuniversitar de stat

cheltuieli de personal

101.212

mll lei

- cheltuieli pentru bunuri si servim

14.315

mii lei

cheltuieli hotărâri Judecătorești

11 585

mii lei

Creșe

2.000

mii Im

C). Sume defalcate pentru serviciul de evidența populației

• 203 - mii lef

ci) Sume defalcate pentru persoane cu handicap 9.184 mll lei

e)    -5ume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe sunt în sumă de 15 mii lei

f)    Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in suina de 299 mi» lei

Art.10 Subvențiile de la bugetul de stat sunt in suma de 24 639

mii lui

Art. 11 Subvențiile de la alte administrații sunt in suma de 1 868

mu lei

Art. 12 Sume primite de la U.E/ alți donatori în contul plăților efectuate fi prefinanțări suni în suma dc 39 178 mii lei

Art-13 Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe se aproba In sumă de 35 869 mll lei din care 17.004 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii, 18.415 mii lei cheltuieli de personal șl 450 mii lei cheltuieli de capital

Art. 14 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă in suma de 203 mll lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii în suma de i 3 mii lei, (heltuiell de personal in suma de 190 mll lei.

Art. 15 Cheltuielile pentru Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi se aprobă în suma de 500 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri șl servicii in sumă de 1 mii lei șl cheltuieli pentru dobânzi »n suma de •199 mii lei.

Art. 16 Cheltuielile la capitolul Ordine publicâ și siguranța națională se aprobă în suma de 13 /20 mll lei din care cheltuieli de personal suma de 3.100 mll lei și cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 10.620 mii lei

Art. 17 Cheltuielile pentru capitolul învatamrnt se aprobă in suma de 127 41 1mll lei din care cheltuieli de personal în sumă dc iul.212 mii le», cheltuieli pentru bunuri și servlclî în suma de 14.614 mll lei și cheltuieli pentru ucordorea unor drepturi de natură salarlală prevăzute prin hotărâri judecătorești suma de 11.585 mii lei

Detalierea cheltuielilor pe fiecare articol și alineat precum sl detalierea cheltuielilor pentru fiecare unitate dc învățământ preuniversita^ de stat pentru finanțarea complementara se va efectua la prlrna rectificare de buget pv anul 2013

Art.18 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobe» in suma de 4 *132 mii lei reprezentând cheltuieli de personal în suma de 4 100 mll lei, 110 mii lei cheltuieli pentru asistenta socială si cheltuieli de capital îri suma de 22? mii lei

Art.19 Cheltuielile pentru Cultură. Rec ren re și Religie sp aprobă în suma de 2/165 rnn lei din care 755 mii lei transferuri "între unilâtl ale administrației publice, cheltuieli pentru bunuri ș> servicii în suma de 23 410 rnu lei, alte cheltuieli în suma do 3.000 mii lei

Art.20 Cheltuielile pentru Asigurări si asistentă socială se aprobă în suma de 51 714 mu lei din rare 6 675 mii le» bunuri si servicii, .11.510 mii lei cheltuieli de personal, 2 500 mii lei transferuri între unități ale administrației publice asistenta sociala în suma de 30.510 mll lei, alte cheltuieli în suma de 410 mii lei și cheltuieli de capital în suma de 109 mii lei

Art.21 Cheltuielile totale pentru Locuințe, Servicii și Dezvoltare publică se aprobă în suma de 202 102 mii lei din ore 14 000 mii lei cheltuieli de personal, 29.200 mii lei bunuri șl servicii, subvenții în suma de 5 283 mii lei, proiecte cu finanțare din FFN suma de 6.781 mii lei, alte transferuri in suma de 610 mll lei, rambursări de credite în suma de 53.386 mi* lei șj chellultfli de captai în suma de 92.842 mll lei

Cheltuielile pentiu bunuri si servicii voi asigura finanțarea următoarelor activități:

1.    Iluminatul public, <u 14.800 mii lei

2.    alte programe de gospodărie publică cu 6 400 mll lei

3.Serviciului Public de Impozite șl Taxe și alte venituri aie bugetului loca» cu 8,000 -nii lei

Art.22 La capitolul Protecția mediului cheltuielii!' se aprobă în suma de 71 385 mii lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de /1..380 rnn lei și Cheltuieli de capital în suma de 5 mii lei

Art.23 Cheltuielile ia capitalul Combustibili și energie se aprobă în SLinid de 35.030 mii lei din rare alto subvenții reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuinței ru energie termica în suma de 34.855 mll lei, șl rhoituieli do capital in suma de 175 mll lei.

ArL24 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă in suma de 49.219 mii lei din care 26.388 mu lei bunun șl servicii, subvenții în suma de 17.550 mii lei , transferuri in suma de 4 81? mll Ini șt cheltuieli de capital în sumî. de 469 mll lei.

Art. 25 La capitolul Locuințe, Servicii și Dezvoltare publică din anexa 6 privind credite interne se aprobă cheliuiellle pentru proiecte cu Finanțare din FEN în suma de 54 261 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 2.000 mii Ici,

Art 26 Din sumele încasate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat vom aloca în anul 2U13 suma de 920.905 auro pentru punerea în executare a sentinței civile nr. 4853/2004, pronunțată de Tribunalul Constanța in procesul cu FINCOGEHO SPA CATANIA respectiv eșalonarea plății din titlul executoriu pe o perioadă de 15 ar . în rate anuale egale, începând cu unul 2013, cel mai târziu 30 Decembrie ale fiecărui an.

Art. 27 în limita dlspombllltâțiloi bugetare se aprobă acoidaroa de avansuri către R.A.T.C pentru racilitâțile acordate pe transoortul urban de călători în municipiul Constanța

Art.78 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului l oeal va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnlr Achiziții precum ș< Compartimentului Auriit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța

Adoptată de un număr de//- consilieri din V membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,Constanța

Nr.

ROMÂNIA


JUDFÎUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA DJRFCȚ1A FINANCIARĂ NR 38510/20.03 2013

RAPORT

Proiectul de buget pe anul 2013 s-a eleborat avandu-se in vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici șl sociali penhu anul 2013, precum șl pentru următorii ani, conform scrisorii cadru <= Ministerului Finanțelor Publice nr.35164 J./d 1 05 2012 ;

-    politicile șl strategiile locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget comunicate de direcțiile din cadru Primăriei Municipiului Constanta , de instituțiile publice , societățile comerciale șl regiile autonome din subordine* Consiliului Local Municipal Constanța;

Legea nr.5 din 22 februarie 2013 privind bugetul de stat ,

Legea nr 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

Veniturile bugetelor locale se constituie din

a)    venituri proprii, Formate din: Impozite , taxe , contribuții, aitr vărsâmmte, iile venituri șl cote defalcate din impozitul pe venit j

b)    sume defalc ate din unele venituri alo bugetului de stat,

c)    subvenții primite de la bugetul de stai și de la alte bugeie ;

d)    donații și sponsorizări ,

e)    sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plățito, efectuate și preflnanțărf

Fundamentarea veniturilor prupnl ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile șl a bazei de impozitam în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și de alte elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor

De asemenea , s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pentru anul 20,3 precum șl gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2011 și 21112

Pentru anul 2013 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 569 299 mll lei , compuse din

-    venituri proprii    36*1.BOI mll lei

-    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat    138.03 3 mii lei ,

subvenții de la bugetul de stat și de ,a alte bugete    6 218 mit lei ;

sume de primit de la Uniunea Europeana    59.467 mii lei

Comparând veniturile propuse pentru anul 7013 cu veniturile încasate în anul

3012 respectiv 569 299 mii lei față de 505.671 mii lei , observam o creștere în anul 2013 cu 63 620 mii lei rare se datorează ir, special creșterii sumelor de primit de Ir. Uniunea Europeană de la U 196 inii lei în anul 2012 la 59.467 mii lei în anul 2013, precum și a sumelor re se vor încasa din taxa de habitat cu aproximativ 12 000 mll lei .

la elaborai ea bugetului pe anul 2013 avut ir vedere și excedentul înregistrat la data de 31 dec. 2012 în sumă de 49.451 mii lei care , în conformitate cu normele emise de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor bugetare din taurul Ministerului Finanțelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor

Cheltuielile bugetului local pentru anul 201 3 au destinație precisă șl limitat#, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinație

Cheltuielile bugetului se acoperă integral dlr veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți

Pentru anul 2013 cheltuielile prognuzate in buget sunt in sumă de 610 750 mll lei din care cheltuieli pentru Implementarea programelor finanțate cin fonduri externe nerambursablle pustaderare sunt ir, sumă de 59.467 mu lei.

Pentru anul 2013 cheltuielile sunt în general la același nivel ca și în anul 2012, excepție făcând cheltuielile de personal care au fost majorate cu 8,5%

De asemenea sunt evidențiate în buget In plus față de anul 201?, în principat cheltuielile cu administrarea Campusului social "Henri Coandâ" în suină de 2.400 mll lei

Urmărind dezvoltarca durabile Municipiului Constanța și a zonei Metropolitane, în conformitate cu viziunea șl obiectivele sectoriale ale Planului Local de Dezvoltare a Municipiului. în anul 2013 încep investițiile importante din programele cu finanțare uerambursabilă de la Uniunea Europeană, cum sunt:

"Restaurarea și reamenajaitd promenadei șl a spațiilor verzi din zona Vraja Mării Cazino Pod Tomls * , "Restaurarea și reameriajarea integrală a zonei istorice-Piața Ovldiu" , “îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale* , "Parcul Seniorilor” , " Promenada turistică Mamaia ” , "Rearrenalarea integrală a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța *

Având in vedere că proiectele cu finanțare europeana pnsaderare funcțiunea* pe principiul rambursării (se achită sumele de cMie beneficiar ș, apoi se rambursează de către Autoritatea de Management), a faptului că există întârzieri în rambursarea sumelor achitate, precum șl condițiile restrictive de acordare a ptefîrianțădl, Primăria a contractat. în luna martie 2013 finanțare rambursabilă interna sub forma unei linii de finanțare, pe o perioadă de 4 ani, pentru realizarea investițiilor publice de Interes local, respective proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile menționate mai sus

De asemenea se continua programele multlanuale, asa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea Infrastructurii, programul de plantari de imaterial dendrologic, ornamentarea intersecțiilor 51 executarea de covoare florale in parnin, executarea de parcaje iluminate si împrejmuite, continuarea realizării de platforme moderne penfru colectarea deșeurilor, betonate, împrejmuite si acoperite, in toate camerele de blocuri din municipiu

Programele și acțiunile cu caracter social ocupă o pnnflere semnific.itlvă în cadrul bugetului local. Se continua cunoscutele acțiuni de asistență sociala prir acordarea de ajutoare în natura cu ocazia celor mal importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri sl persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport. in cnrnun pentru persoanele ui handicap, premiile in bani oferite persoanelor car*? împlinesc varsta de 80 de ani si famillllttr care aniversează 50 de ani de la căsătorie, ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, butelii sl energie electrica, Ir anul 2013, pentru ca locuitorii din municipiul Constanța sa beneficiere de servicii medicale de cea mai buna calitate sl sa aiba sansa sa fie salvați, Primăria Municipiului Constanța va acordo sprijin financiar pentru susținerea cheltuielilor pacienților diagnosticați cu infarct miocardic

în conformitate cu art.?9 din Legea nr 2 73/7006 privind finanțele publice locale, sumele rezultate din vânzarea , in condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților admmistraliv teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale și se cuprind in secțiunea de dezvoltare, prin rectificam bugetară locală, numai după încasarea fur

Pentru anul 2013, In funcție de ratele contractuale ce se vor încasa în anul 2013 precum și ținând cont de noile contracte ce se vor încheia, prognozăm că in anul 2013 se va incasa suma de 7 100 mll lei Această sumă prin rectificare bugetră va fi alocata prioritar în uimătoaiele direcții

a)    punerea în executare a sentinței civile nr 4853/2001, pronunțată de Tribunalul Constanța în procesul cu FIN CO.Ge.R O 5PA respective eșalonarea plății din titlul executoriu pe n perioadă de 15 an», în rate anuale egale, începând cu anul 20 li, cel mai târziu 30 decembrie ale fiecărui an.in conformitate cu această sentința pentru anul 2013 suma ce va ti alocată șl plătită până la data de 31 decembrie 2013 va fi de 920 905 EURO ;

b)    completarea resurselor rinantiarp pentru construirea de unități locative iu Campusul social "Henri Coandă" ,

c)    alte proiecte de investiții ,

Menționez că la data de 15.03 2013 în conformitate cu contul de execuție al bugetului lucal eliberai de Trezoreria Municipiului Constanța , deja sumele rezultate din vânzări sunt în sumă de 2 36/ mii iei , dec| iu două luni șl Jumătate s-a încasat 30,5% din suma prugnnzată a se încasa

Stabilii ea cheltuielilor bugeteiul local 5-a efectuat in strictă corelare cu posibilitățile reaie de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimai e a se realua

Proiectul de buget pe anul 2013 se ba2ea2Â pe propunerile direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța și reflectă menținerea In condiții normale a proiectelor de investiții realizate în anii anteriori precum șl funcționalitatea instituțiilor din subordine

DIRECTOR EXFCLjTÎV

EC.MARCELA FRICIOJh

Ministerul Finanțelor Public*

• nii'v N/Mionaia de Administrare Fiscala

Act)vli3iBadeTrezor«n«»C6ntaWliiate    Xv'"

Pohltofl g județului Constanta    * vmm,u:.a;

-'i i 1 m i' Iți'.»*1 ■ i ii • • '»lir i. «. i .

Doamna / Demnul Primai Joatc »’rn .ariile

j.ideu onsiheu

' ulii

M< ÎMI

Va tn-..»nte»»n alatupt. in conformitate cu prevndonio 1 'nil >73/ 20OH • finanțator publice locale, decizia directorului sxmruhv .1 f.ictiei < ^nc” •'»

« Finanțelor Publice a județului Constant». nr 97    2C13 privitoare la

ropdrt’znrea stimelor alocata județului nostru prin legea bugehilni de stal f.»e mul ?013, piHCnrn si a plafonului maxim pentru cheltuieli de persou il

»« alinta,

Din cduz3 tJlMfomuiili. .tnurtv*-' j-au hy.i c«.h<u» h, <n.w "• >• Consit?nifl

t»Vl .«• »n tî.'Fil 'MKtft.ți v».n>‘..lenti

’i ...nO.    -3M.1K .11-' ill ajjx- <tui p    M

Jtuditr Q.niv •H'f.iu.ni iii> i v fwn»-.. i«rflllcirr i

c.*ninMiK.i    in.»    *:4 :

GOIUUI.J. iKAjttlol)'- Uwicl orop 'U    I

fTrU " ~---^TflS ~."?.-|l ~ «MJ.47-17"    OEM


iama


h

»•+

Cdd SIUUTA

bocpllier-i

’Draiiddu

.S.iurjtahJ

-*rno7 î w^nb r> -ir.nl 2012

.j'aniiH

■-..Ir.- ti*.'0|j

1 f*.v,.ijF.u

C1M19

CongțpqiR

209 U4I»

P el!*. 3£!

r • i. SF.'.i

>

0114453

M-'-qoI-1'

39 543

1 850 2/

?.i ru M< *7’

n,

i

i

l'.ttWX

43 570

1.2' IS

M 332.W9.75

£•7 J I

n<j»btP6

'l

81069

tUii-idc.^

5 1500

•4< rS

SC.307.WI

M t.i

joft liSP

$

62366

M» '■'g-Jai

W 792

Mfc r

lAfcSfl

IOC'Ăi

-.Jl'Vi^1:

i

60776

Cwr»o=6

re.3^1

372 CO

17 4L’£ 3Kh.4f

O6l7l

llW. IP.P

t

00456

Efarte

13 589

5(#€2*

: Q1.3 aO&xSC

10CLC

i»i nîi.

ti

C0H01

H4rjo>'3

% Sil

55/ 7?

3Q Si

971

3

H23B7

Mq’.l-XW»

r 55»

W2 17

i O27W»

85.30

947.331

13

C0507

6.Ai'c-Jwi

. «8 -JB

2J2S9T?

1-.9'..    .1|X

flfi 71

I-

60007

O*-4ftl

/-.-se

7Kf •;<

• (na «m-ko

81 OH

-3Ki lk

12

6063*

Twmrirtoi

?&3&

;9 ■ 25

• wj.aKi.ix-

82.on

-an *i5c

n

C.08IP.

AUdli ullji

2 AȘ.»

,u.. i .

<to2 flX'.fA'

01 ’II

R4I7.47F

14

6057(1

Agv-e5

7 272

2 40MB3

: 547. 312 vi

Ui 88

nfhl

IR

600*5

Alfcwjil

C«lS

36J r

7S 3'jS.IX

ioc.cn

Boa m

Iti

01006

Zdturan

2 891

237 86

2T7 37'J.iX

ea eu

1Z361

|7

ț3 "18

A.i.idLi'e

2 33

1*4 2?

U*7 .:*h iffi

P7.V1

3911.291

18

60 KW

. j *,42*43

C’T

97U 70

$6ri /2I Ki

<4 47

• 1.41 570

IH

0JZÎM

Ot'-ioani.

i ost*

227 470 35

«3.42

738 nrj

za

01121

CaslWki

r .>4

1417 .on

543 6-,ii)

lOQ.OC

■ osc,uy

îl

01187

C-jii: i'ii-.

1 -'•!

*&• r»;

544 ? li,i>?

pft..ir.

2 l.3dl

2?

61210

O'rrcaenl

225J

32L.76

7CS 47 **

U4.44

fcTîi. *1/3

..1

61256

v vici'-i

a.’-\

37 .'V'

1 V yi? fXi

5336

e-31 301

.4

61283

C ... ,-u a

.. u i.|

-ML,.”'

iiițr'xav    k-.?i

’ 7.523

OI31R

< JUUII -I

9i«b

JR'.OU

;• r.?-. ijo

nai

1 ăB'i.lRO

ul

63286

f Mimmii

L.7®

•1o«,$0

i iie» e o.,-!*

Hfc .!?

Jn‘ K 'l*

.-7

61372

r irjn, Inr

f JQȚ

drr.M-' I 182 75.4, •?

BeJIO

t i/ »7

.ifl

61452

Cjinaiui

1.653

372,2b    36? 7?.-4,Hli

HI .53

P 1/1

61»13|

Carta.

6 U9

l’JO.M

i j*t»6 rw.-'

HO.OQ

aii

OlG 99

T i lOQB

? 'Pi’

OZB. 1

hs: rjo

9*1, .20

».•?•• ’

hl

61B20

ChnroA.il

12.543

ii;.70

1 --1.1TJ’

B0.16

63300

GueB VwJc

20SI

’L'.t.. -    124 3IU/10

ÎW.UH

•r/yj;

61075

Dniwii

G20.I72'    4ț,BC3fi,jr.i    lll.IIP

fÎ4 1 -l.

;-4

ul737|DoniE T>li

'..015

IJD.uai    1S5Q, V

Wj.110

/35* n

63181 DliirmiAWtiilI

•: 731    IÎF. -I4.J0

’ri8i,

.i'ri

033Ji.l«nM/j|'L'e

T 7I.ÎJ

284,6 r

1331*544,11'

09.36

6 a2i

■7

61826. Gh|pdăms|l

2 «581

3U7..UH

162 509,3&

llt.7(i

624x77

",F{

6M76

Odlitti

1 ’W

IFC7J7 ft.

117.10

M) V3

■y

018011

Giii-au

1.70»

31\lflJ

«6 • 14, O'

M8.3O

-IS7J55I

*3

63270

H5 lh

I.8FV

,o-.,.1

102 Si'O, K,

71.77

3B& S’.*'

•M

01871

I.TOepenttintî

3J3S)

Kîî’.afii    7.l7 7Jr7,10

7W

iOBSl

.«?

01HR1

Ion r-lr.

7 17?

7i-..ur«

‘•3Q 511

4;i

02U20

IcUl 1

2.61 ’

-174.35

-i * mo.«6

•c.vo

t«i ;'•>

73

60532 Ui .ii j

f-J&3

53*4,111'    1117 1*17,1*.

oo.no

121-15311

.UI

fBcUSJ'IJpn,^

â-»«5

63<’,'li>I    •)?*?’«, j*.

M£.7n

7,11.6 H7

-III

63152

Lumi »

9 •««.

SKVM 1 W"Y,Ai

iț.

ir no

1 Mii 922

•*7

521J7

Merare

2.2 74?

.*•»:.    .:$/ 'M.X-

911/

<*fl

62191

M. rtop&’rot*,*. cnii

1ț. 184

; ^770

? 45 7.117.. 7

•V.Sh

1 9-Ji.HMi

«te

KC

_    62253

62280

M .'1 l <L

Minima Vodfl

2 56’ 5.07;

:3",5H^    l,»2b«b,'X.

*••03. ./Jkl.ZC-

72106

fră .140

1 OÎ l.tli’U

62440

W    «a.

r H6

acj.ua

1.«i ’O'J.'.II

nc ic

ICI 3U?

sz

02486

OM» ib

3B&.T4

p.:vu

xe.M

*r,i3 B'-.y

63

62530

06!fCb.'

S.2SM

83L22

91MWT

9t.00

1 1 .+4.946

‘ 5 5 . 'aîi

14

62MIJ1I

i tvr»

5JV.1

3im •ar,.ir

iio.no

*'*.

«jSWW

O<V ••cm

v-j

1.11 ,u|.

'• • •

HM *7

ra’» îĂiî

li

42797

Hflțloitf

3*82

5S2.4..

842 UM.00

no.no

'7/ -:»h

■■

6J7OI

MOllaJ I V

C i.’.r.

•158.-13

? '115 4®,*5

88.01

17.34*

&

627W

Paccva

./'II

2'7/lp

212 JOS,‘32

99.0P

Bo*. 1W

: j

62823

®#raU

1

iezi • •? Of

SC;>|

-134.1156

li!)

G3318

Sâirq/'i

2 >0-

387x7

isc*»®»*    ne 7C

B3li 31)7

m

62878

S.V HQ

5W6M

M

86,/L1

4' .UV/

020*0

1 416

i'if ,6?

1 1 1 256-31,

06.CP

Mâllrih

f.J

62885

Tjftțauyjr

1 595

Itt.,31

; i -i3fî -9.afl

115 fiL

Ct

60721

rum

L 8fGC

nE55

i- ’ 2 mi

lOOflD

.27^31».

[7

<13045

r.j|-aiii

i -5?

Vu 23

«8? in

inp.i.in

-?ctt GV)

im

63072

I|1| 1-31

Se-36

-PI'55

■ • 1 '.'k.-c'-

ioc or

• 301 -•+?

63160

rwxrami

1 722

777,45

•M. WV

9B.23

JPC 9»?

1 4

63*25

Val fui'iKinf

t? £7?

?'•

Shto

uâf

r-0

67170

'.inii un;

897

ITkSv

219.468.110

vg.OD

tFi.-ee

6WW

U.»|rr|yr

J 1=2

UI? |î

-M.G4

.173 41”

GoflnaniAu pmiv.in

C'.tli’1MI(li"l 'IUI (|i»wMmih»i

ikjsiiuiui

te-î at?

37 /of nv l

Mior»

Mr

«<

Coi

xllo «TA

LCiSlIl.ltA

l"A VOlf-C

'l,jMln i’O| 4 ■'vrlw’P'" .Jtol -,b*i«lia>

,’.J46i II

Pf?"i»<nn -in.|,-, • ’^llt'l

IIIVUMHân’

WnnirtH»

•nu»ti« 21» 1 i\'Al-mnn

|l»r

'ctRrrtjuo

l-*-vi«di‘,'O

Bl malb

l«inin-,l

P-J iO'l^l

I- '••VMll’lll. in i,*'. 2C 1 A

n i.j«r-’

I'K-IIW

'►‘*|.v-'llf>» 'I

AIII‘*|I,A

W1A '’••!»

.«»!» -!'•!

'.'IU A

IDZID inie. l'ivulellni

Totul

I

«M1|

/Jțir^lanU

“ îî /«>

14 i1.l 4?’

1.6RS -.21?

ă.1Mi21

lE.ono

iaon.noo

A? «80

lfl.Dri.5M

3

WMÎ

bUnil«,n>

14 429 OIX)

Z’fltM'.'./

1 u? C.44

eefr.4c.’

10. wo

2on mo

IU. |:'i

'Ajțfcllr |,

14,721-320

221tt-WE

S86U7-8

i ut/frr.

10.150

1l».350.«V

4

65062

-, niîin

1.534. Î0

-T7f vjl

9O.c5f.l

2AJ7 564

1C.G30

issRa

M'j*rea

r

62366

•.l.irtr ar

1.619. WO

32J.’22

1

*64 5? 1

3837.97

8.C30

g

.»n?/iî

. ren I,|l<.l1.'l

t.W> 7Sft

WlJ

'.‘10 ,’Tn

0.030

•tac 30

OA 032

6X17 tiu

/

«U4U

-tone

2.W11 7V

lJ ’.*3?

JȘOțl/l

7 03-?

8C C3O

«0.A73

2.881 33C

r-,

»nmoi

-J.'n nv«

'i.niii.ion

Soc,

06h /?<

•009

î IC 039

• if.233

5.W0 C-flb

9

rizia?

■'toi i.»wcn

1,Gf7 9,10'    IFr.’-l'

125 oro

fin .100

ie aw!

E&.3/?

um/asi

10

6Q5D7

IlavodEr

ir..i»/47fi    -j?9i.'i

ISA 375

1013 ?Ul

2 OM

ne 6că

- <9.122

’’

60667

.1,111 «4»l

11 î oaV

.iS/Li'

,i iriitfi

!?7f7

5f-V 875

IC?

4O5W

’W li ablol

t?m aoc

7-i. -n ".-7^ <JV.6f 7

•11 ?C!>

r/J&W*

1.0C1I

Albii

l 1

20064

AaarrcOsi

M'7. 4.ȘM

•4 6n:i

'7881A

6.6C1I

1.19- 077

1-1

W/0

% aia

i.2i3: in

f.3957 ?f.' 7--'

Hi '|Șf

...

K.oca

31.003

1.708353

10

OM 46

MfUH ,1.

• i| 4 ,,>u'    ••,4»'..

IT-7 •?»

. .1 ,<i.7.'Ki

lf-

țf»»U>

Alli vii

A. ,ifx'    ' *2.810

34.OTjO

611.893

•JW

1.040.503 "“liv 1U«

17

-Î31B3

Am?.*ic««

Rî2 34fl

•ir. sa;

•lE-iSTi

®esna

1    i.*rw

1P.

60568

2 2 Âujjusl

1 38/ -li «l

-ne 7X)

iat.3.rH

9K.

1,854 tfU

ie

?(

53704

B-Vflganu

519 2711

eftjue

26. ■•.32

2t.1

•-T ?fM

31171

Către Iu

L. 126780

3% 6?:

065B3

»3I -153

s.occal

.T&.54*

2.793 4BA

i11B7

Ojn.lltefll

if-ș ;•»> i

3000

71 259

6£0

«1210

Chin ■nji'i

SE? 570    « 5fî2

ăcîrol

?V. C-Xi

ăia

UAS;*'»2

Zi

31256

SiijHi'lu

Ml    >. ',49

♦ 16UHft

6 n ?T *1

- fifîll

1.175.501

24

61203

CÎ0ClifÎ6

«513.3(1    -:2 1B7

45J030

jB.tCU

220(1

1A!d0 971

6i:i10

Czilr.Bdlr.

2,fi® 14'1

489.-)Hfl

*54.000

290.7*12

3.500

ii*.» '120

2C.

2?

63206

Seirlnuțll

STB 3 90

fl’3EE

17 67H

i 11.585

Q

700,028

61372

Cont alM

I.2H7 7-0    J2W0

7?9K>

M'irw»

3/iC-i

42.0JCI

3W 03.609

2f,

61452

Cornii i

'..'1-;.'    o. f,-"

3E3L<72

8’u

ir. o

suo. mo

29

31513

COiUj

•iC O.»

M > 95

3MI

1.^32.3011

30

51559

Cn. aia

^•2 511    J/.15,'

73 112

75r3JBW

3.(ir.ci

1 I5P.71-9

31

01620

Cii«nf4'ia

7-K2C5H    -MC 8®

229191

303J304

s oca

41 .-%

'.B.lîtâîw

53300

■'■uza Vadă

1,P'4S??f.    -14,65;

oe.'arn

i 17 7*6

: om

1 ,1:10.315

01875

jt.|e-i

oim.-.vi    iu

53 M10

178 ::■>•.•

7.090

I.94R 31 fi

bl

01717

□©blOTIII

1.14fifi»i    ■IO.?I‘,

0L1H.3

i.m -V/7

i. 000

1 f.5; r.0{î

63161

'uip*«f r.? n

• ■a 9/0    :i ,QS"t

,l.c- 150

?’i 153

HJU

2flh. IU ?

31

3Z

«11.1*

6ÂB7S

nriano ir

•liill    •'"•,(.IIH

31 636

i,i •<■*

ÎB0

Cr»no> wg

5>/iP2i    5S5P

4-1.OTU

64 5 1

HUO

i-

âaaefi

•3f»nn •

2(19 .fii    31.2 î ’

13 610.’

o: / ai

mo

360 '.i31

iS>

6ino$

Gâflk u

4£3?i0    :.t,W

22 *40

HH ’.v*

l.£ ouo

(Wb.OWJ

^0

«3279

.-tai i

:.O 38*1    w.20-1

Sb 122

.>.' ,fi

900

134, ItWI

• 1

6167»

ii • >1epe odar-t»

17^31 ’.flli    ’?.? r<J’

!396*2

fi A-Sf.

l.OOo

t 14.1.209

u

61051

lff-1 x>r./ir>

r.i i j.wij    tJ «;w

?rt AH?

140 ii'’.

.5 000

H2λ.-»77

. •

«020

llil tu

7ie5.'.1lW    hi ,’,?3

9/ 102

1.0110

P-'7 1138

*4

60032

Liniai iu

080.230    -53.506

83.302

137 163

1500

r2«D.' w.

62057

Upiillii

1.027 300    ”f.'.7-l

120 «3-1

iun /<w

'.-000

l.ifl 8lk(

<LC

6.1152

-iinitts

iflînsn    zi-.ffl-

124.35^

131 367

l.SCO

2 4 50,«01

62137

Mărar

insenl    cir «i3i

E-1.330

73^5

530

044 .ÎIB9

<h

«IM

M K'ji|-lf icitni u

> »H3 9'Al|    l« '2I>.

23» 250

C'tT.l 132

500

J.FA.JI&

ițf

62263'

M V tem,

WM

•82 ’SS

J6 136

19Qăi.1

500

I t2£,G.V.

Șl.

6T2JO

Sb<uev Vboi

i 324 «•t* '

•o, 6/4

1-.-.-Î25?

URA ST7

10 000

2 n:p r.70

Șl

«440

71 ltelMrț2l>

1 f46.23O

ii'7 '*«n

I ZC

l 1

rnr.JO

1 H/il. .410

5/

624661 .01T 3

036440

u2.W

3IJ 000

miizb

3 c-uol

H9?z73

5.1

63530 lOslîfc*

r.: 46 s-io

jon.53ft

Iți’ ’22

125 4ZÎ

3C301

2 7'U7£5

-;.i

CC7 2ÎI

7v4 7

1? esc

05 4«3

I.C30

79&' 02

X.i

8>67Z|-'«.yii i||;t

•, i ap

?2 1 IS    r-îl 4i4*

.'.,10

frai *«î

».}

627071

'-H 4 3' K?

•L'o 364

17 IIP

1 0110

!î •«*/¥..

5/

«761 Hanii Akl

221 730

*24 (MICA

1 ry 8-*

?5U0

<«a*i azi

l 4

62798

62023

^«awa

r.'«- a»

•S9.Î22

90 514

159 175

saa

VÎAIIa»/»

S «mit'

374 '-«DO

«Cc$2

0

5*50?

1.000

-1« 1 446

l>'

Iii

633l8l54l.-any

HIÎ.57D

V7 75c

5JÂX

3 • -IUS

530

FEEdă?.

620701 SâuBie

C 75.990

fM.72l

71211

sa «?-*••gfwi.

-51

r.c

6204913 icisî    |    '11(1701’

54 11II

3H«»1

’.a âSĂ>    »<)u

m

«B8&,(nrH,u.L    1    «’ ,'«i

'•1* «'.'-l

;<s w

4-.i .912}    8901

Î.'PI • 7.5

I-:

80 7211 lu'i I

1 294.2OT

• ■ 5 4116

10UIJ0Q

1.2.. HZ. 1    5. J0‘

l.n'57 !,1A

f>,

63045 Ti'Vfl'i.

d'io 7(r

57 |-52

24 420

\7jd»l?f    2 7.y«’

l/.

63072 7t<rii«»

2 IQ2.3C

iîâ 497

202 rw

yUUSlt

rgxi

2.9^ :;rn'

ITT

«J    Tcuromnj    :'9R zic

vrfiifi

gb nu*

5-i.mi».i

•50fij

9I?T?Î>

63125 Vau il 1 .aian    2 £29 71;:

«u rMj    i'jmiufi

i?34 ,*«»

3 aou

1H 85*

A «71 /.'.A

’dS

61 *70. Vi 41. ia.    ZI*i6T.

2S ,iB»l|    6^ 065

-314 5» »

500'

,il(. 71«4

. 1.

U49CKI iSeonom

R° -iWii    54.JOC

«3.022

500

WA ciii

I?O,Mi'CUMWA un** ?• l'T' n*1 mi • ni'»>|r'/liiiiiiiil i «i mi , ii' i np i«i «im» i i un 7D1 .1

S'-h i i ; i i.-i . .•I«aiiih'iIi nAjx.>miwk u» aomune-sita» inu*":i3ll U«i<kMi)C.'    i'T/'ll Otlțwl 15C.5    , tl4"2C9


|p"1    3 32$ 355.000 5lO?kpM in.BW.flOb iz^QO.OflP

30fl.7&.W0|


Ui i. tn ?/iwm «iimaiar 1»»wii:.ila tir. unrir »-rnliWI aii buc «f* mi.u cr

fl". 3JH$ .luilin    Suri*    Ji* |l/A*ii»pl»ii*i1lftl*»i"i    . a

C'inaiuntii    «ici nuflwi jocm • • i'ilSî+Jt

Mr.

r.r

țx-tsifi'.rrA

Lccalltct?

Petf'UBvB

SuoialHia

•ropoflî '«en 1 T ar. n 26 «2

I '

eol»fiUT*

ZT’Ji

F-'hVKdore-111 niiu 2(J1S

i

R(U1»

Consiant*

?39 riA

5 ’W5/.«

Mfli1.hp.4i

9Z.W

2HS.94Q

2

0<M82

MoniB Ir

29 543

7 63A.27

z42l6 3Căe-»

6C..7

29ft • IU

i

00847

Medîloh

UfiTB

.2’V5

• 4 -392 +43 75

97.40

2.286.293

4

H1O«J

Bâi«< -j-4

5E88

K5 73

* 7£n 7S7.rO

SP173

1-15 740

1

BM60

Murtat-si

13 79?

2>74 44330

106.00

521 S'!D

e

R1I776

C.i io»i*p."iti

1S .K-’

btha

1b mfiflflî !7

95.iX'

-iS3. 09

r

DH455

Fora

17 C-'b?

536.22

șoitewez

100.00

4/2 122

i

11(1801

Hri.5o‘>-

1 ? »3

35773

3’6' 66766

99.9’

??2,072

3

62397

NecuMcia

SlWO

b32’7

1 6K- 516.00

St.,16

IM 109

10

fiOaOT

NS-od»

36*80'

2.253 5?

15.93P 11’’ 34

99.71

Z154 723

1’

110687

Cl'/ii- 1

1 a ăAB

7W-5'

fifll I

nrăfb’fl

P

6QS34

Tecl'TflhîM

SM 25

1 463 200 Oc

-SsJW

2ă‘J 734

15

«08831 .Marnei w

3 15?

53-.SH

■•63-63.'..eif

âl.Tți

I57V7

I4

B0S7C1JA2 J9u

•2j:

zayz-u

5.546312.21

31.«'

1 339

12

00445 A lK?i

5.515

eeo »5

75’.8G5JO&

OO.Ki

237 54'

fi *00? .'MImiuit

: .-.«•

70760

.W7 37’ 00

a;.ixi

bl 159

631981 Amsaceo

£ ?£i

•16B ?2

Olt Ot-

07.1X1

2 - .M P 2

III

CQ 598 [2 3 Augur

£.57?

?70 7Q

55£ *21JQP

7-.42

3S&ÎS9

I J

691294 FUrasiur.

I 05?

3/2 71

127 '-7996

03.10

136 37'

SO

61121 Castei.

' ,204

je.’ 00

M3.ieioc

oc.uo

334 530

b l 167 OttllMU

I .ĂIU

4Î496

tMAj'te/ie

90.40

135 800

îî

61210 C1iI«t<iuojiI

3 4'aj

021176

ÎOF 14, 12

fU.4.1

2-?- ? IA

:."i

RIMBjGwifcw.i

33» 9C

134 69z,0Q

«4,33

234 543

t<l

6i 2flJiC«carlw

'•'2 77

’ IP 5i5.CC

M.00

545 3â2

25

maiSiCaLaJb.

? UE-S

967.93

2 aaaoozzio

’-.Al

•15.VZ6

’J5

63?8fl;Cofflin«sii

2.’Z0

J68 80

i l<56 E-3’100

«6,23

r 123

IZ

013T2 O.-wlat

5 Oft?

05f X

1 Ifl7 7'.n Î.

:î2.iXi

516125

<3

SU0Cai'««a

1 Kt?

:/2

,iSC« liâ.ijL

«1,33

1 îl 755

. 3

61513 GniWl

-80 14

1 J9E J94.1?

flO.Wi

3?j05-

23

p.iswi cn,.jo

? l«ă

323 î:

IOCOI4 06

236 » V

r

61620 CiM-'pil-s

17.540

163 70

' 7?5 101 7S

90.15

707 920

32

63300 Cu-«i Utnra

j.y.1»

I3â 67

22A.iS39.UU

«i,98

Î7J f'l'

23

6IB75 CMei .

*.394

020 61

460 RS5 no

R1JM1

183139

34

61737 (lobau- r

J.Q13

-vene

17? 96? Of'

9f.U0

îsn::46

15

63161 CJ«iiiiljrîwar4

7.M

173

1?£ 664 0C-

93,â(l

3 «âO

. ■;

6332* biMarWh

1.71T

754 67

l 2SE >14 60

ift.30

7207

B1l!26>Gnir«3£iMli

IRC

240.00

1 Si 036.00

fl6,7O

173 505

‘SH

63326 «3j«> i -

1

393.25

1*9 727 00

îfî.lfl

133 330

33

61808 i5/l«l- |>,

1 •’*

. •, pa

>v. OIjiljQO

9b,an

151353

40

63273 Hoi«

1.87?

191,U

102 583,00

71,77

r- eaa

-»•

67871 Indufu.i-'iente

3 0'V

GOH 8B

7^7 *7000

73.Î19

1117 .337

•fi

61951 IC icuiu r

IC’?

’59 00

137 35£Ot

’Îj.cO

r 3194

43

671120

lrr-3

-,RC

«74 85

ai? “85 <5

35,30

125 204

41

R0Hj2 Iun mu

c.78?

-53'J 61

1 U3WJUG

- ixi.on

410733

•IS

62057 Lipnifn

? '45

334.90

434 8i4 aa*

PQ.,70

254 535

49

631521 urina

BSHS

083 ?fl

i Afli 356.00

oc,r»o

B23 5 -1

b’

62137 Mdiel î

i?/s

ZB‘j.78

43? 15640

75.94

163 2 -1

40

62191 M. «xqâhicearj

la.ift»

1.20730

3 450 16? li

9.-,53

£5- 328

43

63753 M Unea:

3 585

59Q .sa

RIS €65.00

57C. 130

r.:i

62280 W io.ii V-Jttll

£.071

445.08

'A.’KIJI

92.70

307 3 36

5’

624*0-rJ-BâiteeaL

2 06

06453

l 4<E 162.00

%.!5

345 132

st

,CHHru

2.736

33fl ig

•J'o rjip.or

*5.38

l£l73?

53

62536

Osirt-v

652.12

9C'4 867 17

«,iX»

S2J553

Bl

62609

Fm»aiii"rtin

1 SQ3

53ÎI 51

210 190 00.

•no.00

1:13 737

5S

6Î672

Hscviofc ••j

? 3S4

4in au

W 16'.'JOJA

«î+.Ji

-J3J '1/5

56

62707

r esiei*

3.«‘62

522-4*

542 022.00

■ao;oo

206.300

J2

67761

p-.ârta Alții

5DS3

15B.4J1    5 315 423.CC

GT..00

3 =13 J

53

62798

KeswH

3.914

21036

2ID2D592

99.00

2J-4 Zii

Si

112823

Saraw

1 302

505 63

iflB 11200

902-

12-9 £H4

9U

63318

248’

397 «7

19.1 A5ACP

(♦9,70

-7 ÎW

ai

62878

SâCGle

5-271

280.51

541 512.71

3923

1HI..953

GM4B

S ii? :m

* 41f,

3SWÎ 57

1.19753.00

96.06

125 OG

61

02085

lâfț.Jjt'f

£90

•132,4

-o.nai3.es

05.1X1

CJhî

64

00721

ÎU23

0&U0

795.30

t ?.12 cn

10C Of-

170 3'ifl

8304$

Topit L

' W

30J ,aj

66-’ 3B6K1

îot-.oo

2a M

60

63072

lopotsac

: u&

$T),56

2 i&aomfl

10Cfl0

-1 1 337

07

«3189

luckia,iutiM

Z7S

2/143

J’jSX'.'JJWJ

96 ?O

7').n«J

66

BÎ125

Val i l • 1' iuin

12 475

: 51b. i»)

T2? 147 P5

XAj'i

,*O’ Al

>34

•3ITO

V ll U'J

_

155.50

21S3WLM1

7(.()O

a.i 'ti

rn

0290.1

Seimen

2 153

3C7/IQ

225 91 Cil

/•!.<>•

27.531

ri

r 'rlKpi-l.m omioC"

(.‘-iii, i 1 iri iln.nnr.r-i d/im

Cr-mlliul JuiiHiou. ougnl oro

JIIU

1

IV®/ ÎA0

^TTTW

1.553.5/0

*6**>.K7 47b

4.VI-.IW)

hkal I l4ilr||'.    «IU >n|u—1,(| . » «I II. i..«l||l|(l|    •'H’UthUI U llll

.iiiiln»    < mit ■(•fnli-ib» r.t- I 7 u»d,l< «tlllllirMI»

L<vi»l«nw    ' h.n«i kir.m îtllM 0» lM

Ml.

illl

Cei MfitiTÂ

Loca'ilaia

Populai»

Succalsla

‘--•PCCX V-ÎPU ir

anul 2012

r„^j nr •raxiclaiK

f'f/'vrtrtk-'i'’ -j^ut u ZI?*

1

«wiaCi.Trswni.’i

lOM.IMfl

W2

128. »l M.2T7,»'

Kif.XO

îJTjcT:

80492    s

an .543

52r,£7

2*î2l6J261,1l

ioi:.cn

ÎZf! ,.H!

«A

fiOMT.Netfci*

-i3,97e

’ ’6

•i.'W? 44,l,7.î

i or.cn

•1 372.996

4

61069

RanosâM

3, 5M

nRf.,76

1,15îj;?l7,3n

IPCC'4

•52.220

r

•BttfiO MiifMla:

«n

' -li >. 1.,

.14 74 4.19. l'l

lor. cq

-147

ii

06770 Ci- • iiiux*).*

IR IM

MO.Of)

■’U-trîfiUH*.,?

ne r.i

P1 .»tt?

î

MMSS fcTP.ie

105S9

ew.,22

[i ino»3i*.iiS!

18} 03

- 1711-13

<?

WBO’’ Hfifyivw

»'J SD3

357.79

3.    887.36

1OT.W

- 7'1O 313

10

62997 NeqroMMln

00507 74a «oca'i

ă,6&Q

JV..7tta

12ÎC.C3

|.6 • 3 5 •i'XE 113.84

10T că

'271036 '' 5 ral324

11

00887 O-r.Lj

I44fc

73<GI

' 9(4 807 -,71

iM.rn

? »Kft 46S

r;

WS3*

7 39$

394.25

1 US328C..3B

WCÂfl

' W.Httfc

60880 Adwnel»

l. iy.

‘.fU.S4 7 1^7,ĂJ

4(.? CT0.-10

103 W

307. -sr

t.i

•10670. Ag-^a

7,77?

r • 04.-: 3'.2.2!

<ECM

10.17'

IC

00946 A beții

. nlf

dlV'. A

• Si 8::.i,.i'i

lOT.CG

96 •' i»46

«

81005 AipEi

207 37a;,i>

10L’.03

371.207

-■>

'33196 A'T'i.tcea

tS*).Z7

'>:? ?4b, jO

nit ci

324 iîf.4

0,'Rfle .*•> Au juSI

6.Iî7i-:

■371,71'

|V.E / • .?.U

- I.î- W,

1'.1

6223*1 BârtsdiBU

4c!>

i^,r

llll .tlt!

4-dr.tV!?

6110, ICastel..

S2M

967. JO

134.20

I0t .OG

!>W i7b

t'l

61î'87Tc»rc|iani

MM

5-1,16

W-l ?»«.?•«

ÎOE.OS

TK 50

Zc

6iili> i-h nciceu)

41-165

CZj.TL.

oies

foi o;

XI

ai29Bl<aoi-.4nn

: s.i'i

|u

?f4 8R2,.10'    HllllR

4.11 437

9,283>Cfc»r la

1CM

*4<73

•’.1O.5B,E0

KIDXlC

7 10 j-4

«WtfiQMlBdH

1.085

987,13

Z 036 '137.5U

IflP.OB

' 963 4«2

u-

«JÎBBlCeSb-'Ofl

:72a

1,056 524,IOT-CC

■332.748

ii

61J7Z Cogeilni

5.45

•866, ±3

l ,’■«£.'53,17!    10''^

246 65

•*

M46Z

Cort'3'ie

1.V J

'»■>

366 rXV-'Ol    lUDflO

404, î%

%

61513

Coran

C »w

4rf>l,

1 .W--S4.17

Ulf C'O

ISU.'IW)

.ui

61Î99

Ciutus

! 1118

ykM, i

iwcu5N.no

ioc or.

915. KV

ii

616 20 ('si- rr până

•îr.4?

,K<,?n

1 283    .731    1 ÎIC.OS

2 33S 36 b

R

tS3300|Gii-r» V'Uk.

1. ’M

. -.-133.1,SO

l fle.OC

95(1.302

1..

61675

Oi*i a

ZJP4

Wt-J.Uc

.ifiSiiBJ.Jq

1I1C 0'

o7l

ia

«rar

r/Pbiuinii

1CK3

42°»»

•'îlfi I.20I

hll.'ujl

m no

JC

6318*

CJl if L -j •jiu

594

21’X2

-25 554,.10

iOL. CC

,<14 27,

w

8X134

► 3ntnqi’l£

’ 7B1

0.

l jnr. 344,10

ior nn

7-lt,

17

01026

GlKfltăreSi

J.«82

24 '.'K'

i2.0'1,20

im i.)

T0 7IX.

632 ?5

Grâin ,n

?3.’,25

'70 727.70

ioc o*.

J/'i..kw

81808

GOn m,

i t i.'.id

'irin4.no

iiifx"’:

•l'/7 Zih

-il]

63278'HOIT*

t.37C

(52-5fiy,SJ

lOC.OC

41- 000

61071 inije|jen-li?rna

-3J3B

.Ajii.H’,

7(7 735.30

IOD CC

7W.20&

••£

61B61

l'l CO|.’»I

Zll.»f

if\i,JO

117 ’Db.JQ

mr

HR

• j

02020 3l-ifi

301

■MO

•ie îes.-iul

IkV. w

S4. )‘JC

■-J

«1532 Lwiui u

V. AJ

i'A'.fli

1 1^.2 i37,noi

10C.W

zib twe

021)57 lU'i k>

1 4».

634,. in

4S4 8’4,Stl

iar os

0 0 0,

<E

63152 lumi. ?

9,0»

606.26

1 X’l'JBO.-JOi    101 v ;

- 0f 1 1116

<?

62137 Mku- U

2.2'°

^..rz»

.1315I’..’I'    It'L'Oi;

.'HI b«

iis

62191

M konălf'-uc.hu

id-ilM

2C’5t.

r 4Sf 137, îs

ior.cn

T/'» 7I6

in

G22G3 M V tsti.

ăr»ci

5Bi.,56

luzson.noi    ifccn

94Z-ÎO,

bU

02230 Mut-ia Vi-Ji-.

6 1171

I1.5.J6.

ier. os

Ai • ,r

M

«2440 N, âslw»ai

6. 106

064, J3

1 ij? i3?,J0j    înv l. :

'/q H.r

52

62486 'JlUfTB

3.706

335, - 9

mato,oo

ItfJ.M

S'iZZ':

f,3

C2S30 0sl«2v

5.2M

602.22

K. 1.527, ’7

IOD £3

2 a 527

6ÎIWP PinfeliniQii

• 41 ‘

C.l/i, n

216 «flu.țlD

mr. os

jlMtAîE

61677 H idl- 'u»k

IVfl, In

751 '{P. IO

iu;:py

•.r«n ăi:-

62707 rașfera

■. •' .

52S.M

fM2 026,OU

WZJ

M

62.'9ir-jariBÂ'liâ

•...QÎ3

„5 420,05 21 f.. 235.J5

it>: ca

it- !7-.‘

Ml

62790 Rewea.

«.iu

103-03

i'V.cnp

r.E

62823

Saic-L

r.-ÎLS

iaâ i’j.ji»

103 ci

,.-k..2bb

f.n

03318

?<&•

5^',37

îe« iui,.ou

IOD f 1

34,Cioc

M

6M78LSÂra«R

7-77,

78C,,‘.1

cu ••,•/

ic::r i

<ur ?ir.

61'

62849

SÎ IțftHt»

1 41&

2W.fi>-'

wa aso.ou

1DU l'.J

tifl

62985

i 'iryiif.

r.52t

•124.11

i'-i..    •.,<<

,03(2

0. MS

.1

60721

luz-a

c sea

731^35

i fif2îii,..in

icon

1<MI.|'§J

6»?

63046

iQpy-»

i <««

3,»^y

6e/3«(5,'rti

it'-r-.i

«d W W

63072

Vjp’jOMJ'

5,«£

O'C.66

7 IUI,fei,(M

rj].r-7

I, 'W.203

C7

63169

loiioinsnv

I.723

271 -i?

•!«n 50P 00

1X1.20

iflOJfcJ

63125

V«6 'UI 11 3IUU

,£477

5-iC. .15

■■ 75a «87.x

«XI.8ÎJ

7.1320 073

i-a

U3t?(l

VuKun.

!Cl6.7~n

62801

S#ti<n,.i i

. 1

io< i.:

-l’l li!-

1 ::<I,7. îi’l

,;a,

cotoțaroon cc-ar.»

Goi "animi u»n n«c,.'Mn:,n«.

□otist u JuUelwir. bigot arop iu

«.SAPJl»

J

wyflcxir :

1

Toiul

ib&bu

,303'.' iW.dfflWiMi

I*.||,.«TI.S «llM .1 < III» t'i’lrllltilll rll'niill'» '(••1111111 ll>'IIU||'>I"<1II llt '.I , Ml *11II .'014 Odrtnl    •iid'iii tb '«|i>iin'i ('«'II iii 4i" • -Mitra iîoic CHnionr» i» !•••• «»«.♦ -Ut

Connt/iniâ    .wti •.ude* Inom 3| ii»3 r»    t

N

• ■n.

Cai lini t;.

l oealwMB

pfț-xecarp.

.«nu»ia^(4

•Tvatarrtflni

r.f»,(rw»e'5flai

salam

Prevaili-Ti an elfi z( •' invaui-tpn Ol»wi’u1» -In ratai lat

PnxiecerE ,v1U4Ci 701 1 imatarraiîi

•?w Ai'zesiw t’Ov! 311 |ud

Prevedere

am^aKi

Ha intri pe-aonnl

PWrtVOTE

4nuals2H1.| i| Haite llvaiTi’e

pfr»v«i«np

armau

i't 4 r.infift

Preverteiw

onimi/i

2011

ovinaiilă

prsuletiei

Tolfcz

v

C0<19

•’oiT-iei'T?

îTd .5T»P 9C0

•4.707 9t’

îf.STT-Wl.

® i'xcr

H2.iK.ri

Miw.orir

21a oifi

147W «>•«

T

C0402

Mangalia

11 106 501

:,aro --’A!

f|6l .1(11

O.O0Î1

2Î0 'Xif:

101 i,Tf.

•TI 671.3.12

0Q64 7

Medgidia

11 mc r i

cifiil.Si 1

2.0308»

1 107 1 1 >

19.1 Ml

Jil.îl/l r.-ir.

41

OIOOU

Baieass

Vtf 2f01

401 (te-

;jn t.im

in.win

11200

? 777*385

6

02500

•V jrfsiifii

1.H0 tffi

5,-ffl 'XI /

2A0 MG

w w

4.?M!.n8H

_ 6

0077C

CcrnzifoaX

6.651 CV

i.o.TSjac

5QftOCiC

djf T'<5

«.iwn

IKi.'MiC.

3-i.no.-

?

CM5S

-Ici &

i.£? l 566

~5:

’ MlCM

_• v2 ’70

«t.iX’I

8 ij'l'i.

frj <170

G.fiJÎCU.Of

a

fioăf/i

l»r=2"C

1321156

CR5.O0C' EO? ’2'

I«K

zid,.<ir;

1 1 i 200

R

«2337

Negn.-Vo'Je

Z£)2E 432

±8(1 • H

5M3L756I    S5 456    '5,303

E7 77E.

••jweî .' •• X» M i

11?

MSP

Nevt.a ui

103 IE 241

• p? •e’E'

803231

i'JQD

icoane

l.l« ifl’j

11

R0OT7

J

-1.434 244

133.447

5ĂZ.8B0

3J7.C37'

TȚf*»

fi lâi.zeq

u

R05M

Te» qî.cniol

•.364 304

223.746

228.225

130559

LWfl

S: 1

?t! h4

tl*sA7

12

60883

Adafc Igi

V3 SSI

125.449

162 700

126-6331    5.5OT

14

ROSTII

AjineP

.52' ?3d

I92.7E9

”3550

171 456i

£0 LlOC

3ț3

j »z»t.<rA

1!i

Bl'ftMS

A i.eț i

•#•8 3IV>

17.T.2M

im 4îfl

24g£

*3/ »ip'i

ift

B1005

A Im., i

1 itfA 73U,

ITT, 804

'*9 1 Hi

fi*. A I.3

BCB

1

17

0»193

Att.art.O*

8T» -0

III lfi».(

HM.III

?.'5 "Hb

1 4f.11

Jiir.ă'Jy

18

«0393

£• t Aufliim

1 l"r'i ■»?*,

Iflltirx/'

•W 7?B

'SE ’54

«fiii

iNfjj'ai

19

(fi2S"

RintOiira

4«S .M •

an;iM4

ti> bHH

06 844

•{fiii

au'W

dl

«Iii»

Castele

?.-.*•« di.

,i 11 nli8

î30lX3i

131 46H

mir.n

25 î-4

t j 11 Sa

:-i

(II IlFlOrrn»su

:0'-B 302

'i:> hm

1?.lliXKI

71 1598

flBI

iuti z5/.t

. i

flQTftjCh <nc x»i

1 li Ti ??>.

194«83

FA 471;

215 ?<K(

fiCil

• ,604 -Mjâ

23

(II23B GlnhJir.1

1 fl58

1 l.i 886

i J3 &T8

,9E 6Z4

h HL9

*06 rlfl

;-4

(112B3|ClrciilM

9Si tllt

H5 88B

fii 7il

240

0 bfcf

2fî

(Î1318

Ccoun.n

L-rth-

'.tO 10 ‘I

777 I.T

290 .'•*-

9L$C*

4,64t.?Sc

2B

B32HB

1 .m.lllii.n

rH-4 3W

941’<1

’i» <29

'I’<?»E

•3

iw6.esi

2Z

(11372

riiTMiaft

2 HR98S

03-4131

21 * 8 • ’

Î10 Jf)

!

zid (ISC

> 5 ’î

1

• 1432'r. . <n.

«07 HlM

3K <16

II! Oi

»R0

U82 (Q •

. M

6i6i j    tu

1 <10? IU-'

?1'| fîl Z

ra C.ir

!lKU

iT.-iî W7

3 1

(HSMft.iure®

101 SfiR

1' 1 >29

1.4 WB

- (llin

.«><,227

J1

6162'Î'Ci t Jiir 3

. • t..» l /1 ■

.tur. h2,"

//'AC.-.I.

(.' ;,..

5JIKU

•1 mc

4.WE C47

!,*

61300'»...»■! lZ©0:i

1 Il/J .101

. 11 MU

•• 01£

17 7d..

- llHil

;.Wf «.ai

n

01673

Umerii

i or, ni/.

Z'il <31

C1 :7eîî

;fi .1»

mm

.wx. un

• ■

CITIT Ecur.im'

1.740(192

246.O0D

01537

CB «î

SJ1IW

’■ *’ !d ■'

BJlOriliin jijvmi

IW» 401

iDTieaJ

00 CP.

2.9 453

i:;o

1

«1/ t’.i;

ft3J34>P»cww|n

iU?O1/

36 .1«C

36 45»

48fl

_ yp £ .0

• f

IflfiZd Gt- ”d»i«r,l

»er joi

dt-l/j

t-.l OV

G.|âl,

iiujii

.Hb.2-?

U3326    a

2f?l 31 JL

lJ.’-'Jlli    1., 7-1

•10 776

IGil

UIT 124

3-5

SI «06 62flir.lL

487.70C

>£•01.    25 171

36 340

5.0C0

723Za'.B

•IA

B3376 bans

2842(1’

352351    90 COC

323 5

52(1

•K2..I2.

1

S1B71 lndc-»rjfirlu

1388.64.’

l.îfiOCC

«18 782

8 4BE

I.OCil

&27.SH

42

B19B1

lene 3i wn

426430

7C ( 79

23.225

4B 8 '

3.0CM

«UP

43

0020* ICI. Ic

483.352

3J.Î381    ?5 C00

77 «

1.0M

•ĂTO.^nl

1-1

W.j2|liminu

I.7G7 MUT

1SÎ.S3?

3h ni»

■c; «

1.5C0

1 .iKir-.flOiI

•li

<*yt>57,L.| nțs

3*4

nS.'.O6t    i?(uaS

•00 .HC-

s.oni)

L.Zj? ‘1 O?1*

46

C7.T52|LbiT d

2 Al? $71

3(ll.»l

in ift

•5’36’

1.50(1

-\inWrt

•17

52191 |M HoîftldicesEllii

•47.47?

V.41PI    74 1T5

H515

îînn

•|«li.Q7il

•16

5.5P-1 6!t

177.0291    Tâ-n >?

Î63 ’3Î

5001

4 l'l'.fî/U

19

62253'M '/llMhi

I.SPMl»'.

•V •.??£,

ion fjp-j

300

1 /ftn.wiS

M

522BĂlMa:»« V«jft

i.t>9£ fl'i

m 75

ir 1B|Z

I0WQ

2 4 15 997

fii

«244061 HAkUBCU

1, /i.o 3n'i

?5f..țlZ.H1

> 'nu

1926n\

IttWO

î ’.SI 991

«2486[L4lliiî

r.'.îți zn

7f.?M

S 4.5( (Li,

Aii V26,

3.J.JI'

ASG 'J S

#Î2538|OSI'OW

: .c 17 428

i 16.1158

■6. JOI

1 .X> «&•

3030

2m2 707

•.j

62B00 IPhiiIU triton

697 A.i,

\7 FZO

75. !«■?'

<5 v:3

•1030

S«X> 649

56

(UOTjtaoKIBHgH

•.O52.5M

■!' IJ2

25.571

00.-Ml)

502

1.754 4t.$

56

62707 IWfntn;

l.G'lh-uV

.•C 4W

157.039

1 wo

1 (OR fl 7

37

62761 Poema Albi

1726 «.<

i7n n&J.

25â.62f.

lojile

2.500

58

6279* Rasova

f. l yiffiM

<i? 9A«

22.191

IE”, 75

500

1    1 9

•39

S2W25 Sanlu

e5.W7

47 ■»•♦

1)0.000

E4.3-3

1 030

i4' 7V

W

63HB

S./il|£Miy

590 SC 1

«9 002

*>1,1.00

'■fl. Wt

W0

"SJ W'

SI

62B70 Ibicelc-

T10.6T6

67 530

82.(19“

W.BJ7

3*03

I "1 • V

31'

6^949 ÎKlislefi

456 6 "5

5E 046

M.736

’j.iac

EO3

f<.-J A

♦țy

eTUOsF'ATV'M'î'

A,”, 6?4

6R B’-l

46GK6

40.782

SW

»!/•'1

• i.lL

1 .»Zc !»•!

1‘IZ

■'i'.'XIll

VB.'ttH

fillJ

iii UB

8t<

f r: vili

ih?.:w

©'JtJl

•6 i’tH <

’ ! '. Vi?

2 ’JiMi

6,’î AM

•Ai

6.11P2

7 aotâewr

2 33! 685

?W?6(1’

>3.7 4' (

V.'.l

• Cil»'

521T623

67

6.1109

“snenarj

7-.7îT&5

aț* 9»

•Ji'L’iO

•ju !(f.d

!ilK'

yAZl.sAz

«R

8315S

V4!t ’l Trai.tn

3 37.* * 13

Ml Oii;

2'1 IJO

234 «41

.(-JIM.»

.'8 «(' •

- !«0 zoii

<3

63*7(î|V(. Iun/

2J’ 124

;<? 38<*

»« 12 1

jH li »T

•im?

4im.nisJ

70

67Wl.1|£(t- iul» (1

S02 1(17

’ 5H6

«f cT3

t?

31»

XBU 00’

ata.    2S<L<auXjn 1luJ*’Sj5lH.    >-lOu liCl .153 JW» 37*ii: .Ii'Mi • Hirii:ti)110Z-Z4,.-||O

juifin •,>in”'->»" w *•'! • v,1* iiu’Ki '«i'HMtii» ut Quitfoitto    <• •’»741'6

Armx a j


k

,<ri

k)f SIR.HA

•40OW

^•'M^iiinur

3viirR'f”n

fl >|IOtl1 utilii |l. «nul 20 lî

131 ni di ZifpJ.lP-

|,<m

? i ii.Ju 2lll4

i

004-19

Consuli»

>iW&

-we t?1

îăiS.'

?i*ao2i

’J

MMM

fctențpiiM

m.fi.i-.

1 *Mfi zT

M : 11. Wfclll

loa.’jo

’7?.7O7

flOWI

U* Jiirlsj

AX 078

1 21H i

14 3119 44& JF

mân

2.127 STfc

a

61050

Bsraare

G.uDS

IsSL'T?

1 3ât’ 307.00

ICO uo

im ‘2Z

fi

C23GC

Multei

10.792

546^3

3 47a.4AS.30

103.00

<W3 ’2î

i'.

BBT7C!

CettT.dii.Jo

If. 351

117080

1 . •116 Tfiâ/T

in.£i

T3|7. 'T»l

t

60*55

Elonț

10.EBP

680.22

5 C‘1lî 3OC.SG

itii.C; i

l/'J ÂT7

fi

60001

1 iâițova

10.9C3

357 7?

3.75 .587.86

10.320

537J.JO

ti

02397

Nftqr.iwaa

S.S50

6.72 17

IZ -2.3l'6.iKî

IC3 W

?nor.,

•it

MJSlP

A < i -lini

.n-.ni

2.25567

139-10. 1.I.0-:

IOC 03

2234.1»

•1

«Oflfi?

Owiilhi

1.» afiji

7ftiiAI

9" .1.877 fii

ii'iiC’i

759.15/1

Î3

60534

rechogQiâl

3l<25

î 9fti 2110.15b

lua bă

«Idb 4«â

0QB83

AfcWl'-J

550

5N £4

4341,400,1$?

1C3 02

2" 17?

• A

005/0

Aqcea

Z.W’-AT

S64J. 312.21

inaqș

T'îi?<ir

•0.7.4»

li

00946

AlMgă

.xBlr

Cflr? 15,

-’i', V5.LX11

•aj/az.i

«1

niflioB

AKx.oii

.'f? Ml

2f7 J/3.O-

fir. oa

n h fi

’7

63'OH

Ahiebcsb

2.7H?

4Fc. 2?

•.<4. ’JXB.uC

i»jl' O1:

>1/4/1

0

60500

2 J *,,<au3’

Ț/.7S

17C7Q

551 721 (IC

ne .oc

>i3.5 axa

fl

63 2&4

Rârâganu

f.05.

372.17»

227 FT f«

ne oo

»33373

211

61121

C3fit<|M|

•\ ?t-,

•torpcr

643 '

ide b:

377.57/

<•»

RÎ167

CjiiViui.,

• 4P4

4S4HF;

64o .’TB.iJI

vor- na

im nv,

61210

C*’i»rcau«il

.39C

62015

••A' 5

nibbe

ztîMlîi

>,l

61256

C ioai o

5X03

33Î0O

rSflg'JZ.in

no oe

324 2IU

61203

CacSil»

J.'IM

**»<n

ans 6,ix,

nene

2S43Î7

2i.

01J10

Coocic r

9.065

W 0.1

: a:« cx i7.'>.i

>T oc

f8S,-'f,v

2H

B328O

C jhln«it,.ii

<L7»’

ah? uf

* ilbH 5MPC

•no Of;

Hfi nk

77

61372

C3g«.^c

7Aî. :o

• 162 763 '"

nc.oc

•ij i uza

41

61452

Cinîana

,J?3

3 7? îfc

aea

ne o:

IS 740

.•îi

81813

Ci’tou

•»W 1 1

1«6 4"> Z

voo oc

I2MW

m

01859

C lirAll

a 'in

329 11

flMC*>. 'XI

mr cu:

Uîli

n

61820

Cjoipifinj

•2 54'?

•iA: ZV

• £31 -"1 73

’illiOC

61 i ».»h

J2

63300

Cija ’.ațiw

-.,13)

:&3F7

224 3 Vi IX*

no bc

238 ano

Ui

61875

Palorii

62.

160. JOb.lXÎ

no oc

£i »,rtr*r.

k

C1737

Orar n i

i.'llv

4L9.W

•7? «60. IX

•■•Ude

r-;.5.?25

w

03161

Cdmutâvoi

ÎW

ZlT.’j

»2fi5&A.0C

nc.oc

□7.53S:

03334

Hiinenalii

f.njc

iM.tZ

» 2M JA- 'X

mo oo

.- 3W

i/

61826

OhînrlAitiBțl

iK-dlVU»

mr oc

,14 5%

W

63326

Gradina

I.’2S

ir*'25

i;o.?27 iij

TOT oc

1 ?). !>•/

JM

fi 1408

Gdiilulu

I.7F4

21» an

65 3ln.lV

m? oc

132.773

>111

6327»

Harta

» (m

*9 1!

T12 ir.B.lC

icaoc

ij- jjz

H

61*71

lin Imnnilonls

iau

6t» ri^

7*7 ?.i5.or.

IOT OG

232 507

42

61051

km* an/ii'

J.JTT

7&M1C

»0T JO6.IM

IUD.UC

1 bî -HM)

i.:

62020

ISlflB

£.61’

474.8S

4n.fAb.a5

W Ou

229.21 1

4X

60632

1 imanre

LI jir.

539 01

7.14J.1Î7.DC

mc oc

420 ab

46

02057

ll| !-•«

.1 14£

634 ucr

1A4 9l«țOO

mc oc

231 a<

44.

031«

1 WTli Vi

9.3?/

•,t?yc.

■»/?;•.-. i6b.'V

mc oc

f5- jrui

. Z

02137

Mei sili

2.278

?a$ 76

40” 160.01

11)000

.-56 ?a»

02101

O, htițăi mcuarni

10. ’r-4

1.217^ :,V. 53

•?43tl,1f7.V

mo c:

•24. TA»

• HI

62253

M VlifliL-

£.55 >

C I2 <105,00

TOT OG

îSl.Pl.i

60

62280

iXMnua VoUă

£<r-

«? 06

SL 3 521-ZCÎ

102 OC

!•'. OZ

’»1

«2440

0. •‘iîICURf.l

r 'O.

€61 »;«

t m: Mî2.nă

103 OC

37L'l.itb

f>r

6WW6

OHiryj

***

,:u i î,

IZO-liftW!

mp nn

î?6 f«i

•■;•>

6253»

Cisiiov

Tv2W

51    '. ;

81» 86. •

1 i.n.1 vo

4/.J *H

54

C26V9

Pa> leljuji

r.r-,03

5 '9.51

210.1951»

nro:

|1\2O11

r.r»

02672

FwnBB&a

.2.

ii • ?

%• -rifri

iuG GG

:H2fl7

02707

HSS.I’l 1

.-. JHÎ

f.Vt b.)

■4- r-b.i.

IC0C.0

?/l> Uf.

fi/

02761

Fos’i” AIU6

453 4A

J 7»«,.20a*-

urnea

•1.-47

fii»

6$

C2706

#LM23

Rascjj» fj-în il, 1

i.014

Uft2

213.96

.iCS/jj

_2'".2V£.:«

•flii'iiuc.

1L.I M

i oarba

J Oft. »96 ni/tvo

<10

D3318

•Jahrry

2 40?

.197 ;57

T8« 46L\{ICf

ic-i.oa

222 *.£,

(11

82ST»

Sr>c«P

i£.4£»

aaosi

-4 '• ••!•..ZL

ii’ i r i

1113 Ci

»/«

6204?

«liste,

1 416

£•3357

•4-J.25OZiO

iraoci

IV.-Vf

bl

02005

i ârgjgp)

LfiflF

432 3 î

i«Ju.iJl$,li&

î&toa

^*lit

Ol

R072T

Tur»

[î U0P

730.00

• 612 201.0C

ic-a a a

Î8G91S

13.

B3046

rponin

i zer/

WJ4?3

667 JbO./lU

JO-J.O'J

i?5 «xe

tu

B»72

• L ."»l!>yr

rt?W

"70 75

2 «19 iX.4.59

li.--», jn

4'7 |£?

01

03 IBS

TsnflmBM,

i >î.i

273 43

45B.6S0.00

103,20

.lS.iiyî,

•lâ

63125

Vaiu Itl T%lai

t»il7O

15’.) Țfl

i?23 167 25

103.30

n.5.?nf

i.y

831711

‘fGUlii '

897

I.<5.50

J'-y. 368,00

150.30

50,755

t:

829113

Sirinn «i

.• IV

•mz ho

l-ii «O'1.11)

mcr.țio

Tif .738

->ll),\l|| loi SiTMOft

.O’1 «mUli "li Hft

Dwl-CWi-

’*-Srifc 1fif

r

-onsiliuiJuoam3n.iupinc«anu    | i*.317.516

fi",--------ytH - a." i«u^-»â>r

'«I    flrtll-. .|||. "|t[ta»th|| !■’ ••'•iroflll 1 • «M tsll lllinWli»

,in(/n<    !ftlO    , |t- lin ? i.iPIi.i i|i«n "i

i.onwtami»    lum'i    V11MWM

h"

.'1

Ciîțl^IRUTA

' .Kalflae

«opwlaitt-

Siteiafata

•nxiro hmc m

imn H1?

GTBîl« colfir.'3i«

Pw/fders -fTiua/.* 21 )ifi

-r

«UI»'

Croiam m

2S-3 Grtf)

f- 9fp 2î

!t2« I 207,61

1'<I«X)

ft.14.1'1

ckmtcI

Menualiii

aa 543

1 H36.27

ilie.81

ICKtiX»

7.O7S Cili

60W7

MMfluJjn

-? ??3

1 2 1 16

14 302,4X9 75

100.00

7X62456

i

61069

nat'feaf»

- -'"1

uf.? ’A

2fl7 flD

100.011

1 IC? 1 4

R23OO

Mi ori. i

1 '83

. -11- «3

:i .1/4 40.30

W.90

t/jt3t«.?7

0

R07TP

Gv’iih^l

1» 3B1

. 7C/3C

1Q.-I'J6L 982.47

00.00

t.119 223

7

■A

C0X551

EJoiie

12Ș?>

-?C •'? 47 7®

5,2.C.'ÎO6 8?

•’Oo.iyj

1 3/2 511

60601

1 (ArfD>3

laaw

1.0 1

1.00.00

i ’issxt

a

R23fl?

llrorTu-x-la

-, :.i •

«■.1717

• a-? rdf nn

•00,1X1

1 13fl ffcfi

IU

nawj7

h&varfat

,tf>

: 2'.3«;

- )«< T13E4

•■11,1X1

f .1/? 111/

*♦

ROM?

Qvidfc»

1«f a j.Tl

7BBC’

A 3*'i >w ue

•IX.I.UG

5'«P3 r:i?

60534

recxlripifii

L

-.wizar'js

-oo.oo

135 223

aoaaa

Adamditi

2 30

KM 5«*

UK» b.lf <W

00.00

01?

-•>

55575

AgIQbc

7 272

.• .v?7 -IA

5. B-l.l. .117.21

00. W'

•- .1 •».

• -

80945

Afcații

3^16

«0.16

.'nl.HOb uâ

UL1.M0

674 Ș-ÎK

61003

Miirvor

WA

207 66

377 273 Oț?

iXUX>

f-77 55?

C31B8

An£6C94

2 W3

406.22

3.17C-I6OQ

•V.W

1

A.    Q0500

7 j August

4 «fi

9715 70

5V 721 00

00 <X7

1 12? fi 0

•A    irast

B&ragjmi

’ 3SU

.P?

>'J' o/Ht"3

'«1,1X1

•Irl .1 «:■!•-

.'.o

01121

Caso*u

5 .i*M

.'•U/ OD

□4L< IlirtOl)

-OO.IXJ

,1.024

01167

C«rCTEtij

- uea

.124 36

■•4.21300

'•», no

011608

■r-

□1210

ORfiogoi*

J Î50

UT 76

•.,fV f*/ 12

1X1,1»

«3 - l-l.)

.•3

9I26B

fîinos iu

?.|33

IA. Oft?no

no.»

SM 740

,1^

81283

ClOvJifci

J

44?.73

2'0 5)ÎOO

00, IZ'

^■7 ana

25

613IP

ixibadln

3XJB5

M752

2.576 IX-7 OC

(JO.IX-

1 6E3 423

26

EJÎfiE

CoailreșO

2 "20

466*3

' 05C.794 0Q

no.»

£20 430

2?

61372

:>x»«iro

3 IS2

‘ H5S ??

’. Uf Tir? 17

».IIC

125«3P1I

•ii    BUM

*2.»O3l'rt

' ?'■>

rr?

1/19 ,VI1X1

463 ESI

IHMM

.Onnu

.<aP -.1

ir

11.J0U

l Î5Î1MH

Al)    |1ftt

So. >'u

A ’ hU

WO - i

OWI i >1100

IUJX.I

•••i i rai

?1

CI «20

Cumpăna

7 ;.«•-’

>103 70

3iS IC’ 73

ICiJICi

£.329 207

w

țwgo

Sara </cU

1 ?l«

ia>c z

2Î-ÎA3MOO

»,6c

69?

III

jS^ “

I în»

4h02i96£d

«J.EIV

t/7 5»'

51717

□DlSTWtt

1 Iii

.G'9'4A

»7R95n.'X1

IX'.OG

An

03161

.iwmbifcudni

5MA

21 \73

126.564 01

W;fio

IIlâflQS

w

M33«

Cgn1anf.lt

7110

23.7 67

110.00

7 ??Z

1/

«W

430ii ieâ- Bîfl,'

/ r,M

MtUTI

•jOi tcr|

IM •.Ol’

AH

BM»O

Gr»»»

• ’firt

.m?r.

nrzrro

OC'JIO

2/ l.fitt?

AII

81803

sanie j

1 754

2’ : 551

304 M

00.00

I?2 rât

■10

63278

tar. a

’ .67D

191 M

•lesei w

00.00

•I3fl 322

41

61071

Ir 1Hpl?ntJe«ț3

1

CO66A

74T 7<j ca

00.00

75Q SUI

•»9

A1V61

• 1 ’Jiviii

.’

ISBLW

•<r âtora

00.00

44-!7«-

l'.l

«020

Kfllre

2?1l

£7< 36

113.? 15

oo.oc

54J.357

-hi

01)632

Limam

OJUlA

63M J1

i '.o,

ncoc

• 2îG.5Ci

IX.

6ÎO6T

hpr'Ui

1 4'

»:<i

»;i.i ou ?-i

’OOOC

S?3 191

■IV

«152

l iii- itro

•J ;

<0W.2K

i joi «Mm

iio.6r..’

-r »?•:/ jim

<1/

«137

'tewi

l.2f«

7BS. Ztt

■i.v i»ca

’floaa'

? 42.361

!5

«131

7 '■j.iilnltw.nu

1 <M

, 207 30

■    13/ ■••

nooo.

2C'I7.‘1‘

-19

62253

M

J 551

590 ÎH

012 6C 'i iL- l

ot« că

e-19.4^

OO

■52200

M -»a Venă

5 C71

*7 l.oa

â()3S2n.n

<1000

1 13.1327

21

■U ll.ilrisau

». •/»

or* m

i «Mp. 162 l?A

<H .110

■t r-ii "i •

5>.

«486

'inii-3

2 KM»

•IAU. 1*'

4n-4noj

1 UP.01A

șir -i*m

w

«538

Qslrcv

*/î“

nn.|flP?,!7

92". *75

fel

68009

■aisMlirran.

i.JoS

San^i i

21*. I3C.,M

I-Jt 6c

50S.3CO

flf.

62672

Psdrsaqa

n i2-i

40'., 30

7fiî 132.SOI

1 nr.nci

70 J TM

«707

3 -*t»:

522.4*

•5i2 0î#« 1»

’ oo.oc

/ 17 .'79

V

«781

nsmU AII-3

46-e.43

3.»15.42:i.A9

un..nu

2',. Ai'

66

627 98

.Î1&ÎC.-/.W

iot OD

mzsi

on

62823 5»’9iu

♦JQZ

□05,«

op hZzd

I<1E 02

4fil». 69

Ol?

63318 Sa .v-jm.

2 ă'1

3f»TJ7

.04H-jCt3O

IOE.CS

3.10.202

01

68B70- Sâcu- a

2 27 1

ara.ji

6» • -12.72

IDE OS

•li7JP

M

«0<»0 S MF.1M

’ ii-

1 40. MII, 10

m::o;

.188 114

«9Hb

1 MIJUț.f

'.6sS

4Ae.il

i mo"'fl,oo

102 0.'

D.41M

0-1

W7Î1

luxa

6.3e£

ra»,ao

14112.211,00

I0S.S3

410.577

ti

03045

loțwitf

r?C7

34!ajai

UE? '5315,01)1

I0SC.Ț

180 0ÎC-

r,i

eain

Toții ai»....

C.«6

•-•/0.6'J

k Uit'i.Vj.t.GU,    v.m ca

• Q-i/n?

U

«IW

lurtomai’u

1.723

?7;.»i5

4SB.SX-.U0

1O7.E3

393. »7

• P

63I2S

Vani mi 1 ntan

-2 470

• 5’L.IL

5    ««7 25

ICO E-3

2351.711

l 8

03170

vataiv

I-A7

•A».' ■'

>• i aed.ixj

1OWJ

' 7C 1Z3

MÂSÎI

:i c

Au? r:

« 1 l«J

HM EQ

518.153

r.viiînn.jHi r«r» ml»

‘K........... Mfll fi«QW0Olu/i'

a.s0?.nc7

HfluA<|i llt , Oii ,vi'i'( 1lrt It1' k olr» ■ i|".tr v^tiili, mic »ih iiiiilhii Ut ’int |< gr jl J(Hft

HMftj    ..iiiiii'11 mliltl. H"»llll lli I' f.iYiTNi ll •.(• ...TPWnc Hl.*'< (TU Tlllîll

(iKiîNmnlii    i'ivii «uimii*>1    • *Vf-*PW    Apwxi J

••'i    «2wi

•f    • llî.lT/»

l.ocar ls(o

r’fl.Vri'Mrf

).iii>Ii' ycs 1|lV*'i""')"l oi..uo'v**ii tar LfclSIII

■-••ivarime i_irtain 20(5 ii /nlnin-m C^i cilvi3fS|(ar •rtOWIIWQ

PfMVI-1»..|

priuiuv >' n.

ili''=iM'iiil'l

prau'ti'iHLOtffi'

nao-riM uu

k*l,lV«ll<if»

iiiii,iii.

ftolO

ntP'iii'iiii

pyrsarali

Vn .-«ninr* i.tii.'in Tu .• .«iiiioAr» ii»iii,' ■i»

l-'P't'-ICU'M

.= ' I3t

20‘Ar f*tn

ri»tM o*'-»* M(U«I«

5

"•■'btiif.t!* ■mul uit.

I.-Jsl

OOA11I

Oantis-riE

iitt.?7<- Ti»

15.2fIP.-i»-'

2SW.W

.) 14/1.021

137,(MIC

zzw.ooc

-I/AH.'

2    60*182 Mârâita

14.80» 95.2

2J33574

'■■ 1A9 Oflf:

G^C <102

■W|

dflO.rtfiT

|H. 41'

#1 164 OP

4    60«47 Muck J<a

bl ?•    1

c 393 30il

7 344 3Ws

1-1K7 I.V

Ș 'Ut ^

1    6106«i Baiiea»

?. 5*17.705

5C5 695

21 XflUC

3B7.|țH-l

1ft -ui

Ti 2flv

.* I’CQJJ-V'

7    G2360 Mi«tte(lar

3 l>?G.0&5

5S4 915

3m5kI

-Ma zar

a ;iut

6    fiIRTG •..nu cimI;

6 0.. V.M

i .OH 025

000 ’V»

9?3,(UȚ.

aioti iîauui

54.193

3 fa» <XÎ

<’    filMM

Ersina

z ft/o lor

‘5C3 T IE

JDO.COC

233.776

J.2WÎ1    “OiHk

en 4Z'j

:i W.169

«    AttSCrt

■iii? -<r

r.'G ,W1

âfio.oon

C 59.?2Î

n.OOOl    2V),«0C)    115 200

a 731. St*.

.1    82397 n-cgiTj VrJ;i

;i :i8? iwt

J79 .1 ir,1

?J57.79fll

(Yj.dftfc

Kl .176

?.^.54ZJ

in    6(1507 Mwa.i

io S'.u.iii*

T rp i’âîl

9B11A*.

«11 <»--

’.IWtl    ITziiH»!    1-I312f)

4.0-ufi 11! 5

6ftfiS7 OaiO u

o 5 5 6 629

HTSS61

'trfa 4f*-S

337(307

1 ioni

3 707

5.3U.1M

|2    605M Ternt-fi|- =

1 516.766

43?. H’ 1

ÎM273S

i .'»«<

ll«lf

fi' '

fc.WSTi

1.1    6(1854

’A.IiV’K li

-•IfiSn

1^6.5150

176 tlVij

»2iM303

0 504-1

1 J8TJ U»1

1*    G0.L70.3ui.tti.

■> !.7'i.LW

198 155

157 5Ș0I

• 7" .456

til 3i«l

21393

32i]6,8S3

15    60046-

Xleu ir

i r.'o.'.L.-'

• xfl .'<35

l'Blrbi    I '17.0ȚC,

22ÎM)

1 jSIiIKȚ

18    6(1(06 .Voir i

1 UZIMC

■Jți.pr,

;• 1 WO

SO.ZM?

300

1."    63106 A'iuiiivii

5 J8 504

’W 57*7

15*3 10?

.-.Z0.08E

- 40P

1.301. «ftJ

1«    6(1398

Ci3 Auqiztl

1 3» W4

1»« uni

ÎBț) 7W

• MV* VW

HnO

Î12 5fi?

1?    632V D^rscanti

E?<3St

70.30*1

59'.WC

250

7iM Î5Î

23    61121 Certai»

2Eii -ur.

3C7 fi«W

ÎS» -IOC

• 3'4»

rraiKi

3P£«4

? Ilfe.OM

?'    61167 •Ce'dtsi-

: 56.734

*i«i oe?

I-MJ3QC

?’,36£

E50

»'■    61?l0'»"hr»OA,Tii

1 m •îr

Î5Î f.TD

CT <?£

4" d. 501.

SOO

• .5MJIW1

ZI    h12S6

C|.tl «im

11157.2Ti9

'47f--i4

147 572

fi6.6?*

.IfrtOl

• <1I«4Î0U

j<1    612831 Ciucur

S7f *21

»9 l 35

KTT'

39. W

2.209

200 -110

35    6131BCcBadln

3 753.735

535.335

ISf* 130

29SJ92

J5O9

*t,?rziwc

25    63206 .Cc&t naști

GS322Î

Pi :i03

M3S3

«’i-sac

0|

315 620

?/    61372 'Ccqoulvc

2 J4M.V*7

M3 547

2’7 2’7

■'III (61

130O

42 359

VKfc.24?

20    r. MKtCcnand

7-.7.-I2B

05 291

•Iu Sili

•joaio

S00

.Kg «M

20    «ISIS.Cc'bu

- 708 <Uf

21Q 757

33 OPO

• 0-1,296

SCO

2-9’ 402

30    615S0lQuofri

- 330OKI

I/fi (i&4

«V. 51?/

cu,ani

13U0'

' •1<1(>.15-1

MIWO’Ci lUlâiu

3 •16.755

S-5O.4ZI1

'2092189

311.1.01(4

5'J-H»

11 7 56

‘ î.oiKdisa

«JOOÎtx-j, Vpfls

2 •-'•5-19!-

ĂI9517

F-| Î|»C

(17,74?.

l-Wl

5 ).ld 1J!»1

61G75 IVcil

1 ‘MO 31 (

2£Y

T5525

I26.0SC-

a'nooi

aorw

bl737;Df urvi'ii»

1 786 -324

S&wn

77557

1364J7

hlKMl

2>,1C-.W

AS    63161^ Dl rlr.Svsrv

174 757

21.231(1

ii.urr

soîscf

|(Kl

g im

AS    63334 Tai Ivnala

1Î3.27I7

M612

30 JSC

«0358

100

•iut- «52 ■

37    6(626 Gkii-ilreH

5’1 S?7

H' 1.4».

’jJ 915,

2:i(W)i

iWhHfiG

Â>    63326 Grj-Hoc

J6 2S1

.'fi,,- 1

J'.-’Tf,

IUI

5?    613066. > an

•jtxr ir.'

HOfJi.J    Ui .l/|

• t'jp

15 HW

ZA? 115

ir<    f»3ÎT^    iy

’PH im

•*5 ia

1 '•(, 'UQ

E M-

1îiM7i

M37l!li»Je|'a(icc'i;3

<79 oM

SU 5 vvt

1,4.,’. |

<1 -Olt

. .106

1

>•    010'. 1 ’lwiinilr

54J. -fi''.

-ț}/'7

17,22;

i-i9ulr

ț.jlV

yBiîfiu

43    62020 IfUt»

niSîîea

05 5B9

1 î‘?.0:i0

47 luî

arc

•inț.iuo

W    60622

LnOii J

\Tk- ît 1

(Oft • ’.U

• ,]|»'^ir

"17 IflP

i h:-M

-15    62057

Lipn^a

MC -E 1

(>3.W

* 33 afrS

1191 >63

•’.'X'i.

1 JTf.jg

-1Q    CJÎSi

Luna

2-461? '20

Am qa

*6» 2-'*5

• i ;

■iSC't

17    62137

Werem

,’«• 41 I

3&O2A

']£ -*J5

73515

3QT;

1    L<7

ifli    (UiiLn

M Hi.;,,'»IOini'ir>ii

3 4/» «p»

«W1 .?»JJ

ttH.000

2*T 132

30C

<J(’7-20

18    0Z2S8

(1 ufloaco

l.*IJ7 143

04 OR2

70.023

300

1.886.811

oîlț    67260

G4» Vodf*

1 739.737

ii-l.>5t

i 55,731

352.517

unor.

3.4K*.i îl

51    02440

(4 R&KcKU

1 73F. 747

242.101

înnoi

• P25E3

9 nor.

2.250 *<4i’

r?    E24ÎIK

0 lins

G7-1 EK

77 12J

Afl lifE]

ItftMkU

3110G

»?5 4-.-1

53    G253B

Crt-w

2 27? •. 3fl

^•y'4..

ns’.asi

lk'fc.421

■MRffl

2.057 173

5-1    526 CB

Rar e imoi

71/ :«4't

6’t 9 1

rîBorn

Ji 4fil

-OC3

92-j 3-î.l

65    62672

l^-iliitdf’ja

1 HM 4",'

I «It!"l

■3L871

ITB -mo

5D3

1 ane. *»; 9

OG    62*07

pcjo.»

l.Ut'.7 c * 7

I Vfl?7

97 0T91

•57 C39

IOC!

1 4î.< 5W

82761

Pca-lâ *db(i

aecî.fts»

3â£iV

zrieâi

*79016

2 OCA

'i.WJ. w

OH    32768

Rwkjlși

1./I5 985

l-iu u3s

in&£»i

1W7T/5

51: l

IK .277

50    52DI1

Sa-aiu

.161 '47

I.i ^S9

94 0lkl

h4 - H "t

1 <11 ’J

țf<3.»W

Oll    03.71 B

Se ipny

r.i*e î»32

7* țjr-1

8:t(HX)

'4 505

•'.('1

niz’Jrș

or    oan?B

Sacate

'»:* azi

•k? .Mî i

HHW/

'-IH F?Z

'. fll'-l

I.C47.O5

«••    02S49

Silufliu

•>E9 375

d- '1:1

5S -• Î6

5J 3'IIJ

sa)

610,152

f:    6238S

Tâ>gL<cr

ifi6 '36(1

’Â -b’

•4U r»j

JKW

rv.rtft

l-4    60721

l ' / ' Liî'

M ..W

34

I ?5 16H

520

2 17II.7UO

C5    «IMS

Topeii,

13i>a/:<

(jkjys

<7 ZȚB3

1f,3 10?

3 030

n»w in»x

C-S    03072

’ej'i .«la •

i 4 k<5»;,

«•7 3,m 'W .Jl?

217211

.-.4.M 4.W

1 r:n»

IJW.rJtiO

uf    «139

lOlOIH 1 .J

F»Asae

IO4CW1

ru «13

Hll

IA!. MH

M    6312ă:Vdlj u Ti3i.ni

.1 439.134

1>'. Ib)7

?/5 «4ol

M '-ii

2 MO

ifi.a.5

<ii.Irtw IÎ72

6I170]Vjl;i u

2-5)3 157

M l-î.’

•î 47H

9 571

ean

«.43 Tj'r.

W0''Z-iinmp

533491

73 £32

?î\7|;

-1.1 li?

mi

•Sirî«2i.

]T£ÎnȚ~2^ ?7rj tui urm oi    IWi


-Iii lllllli •••• II III (••••• 'nu i ,,'*111 • i-^MHI |• • l'yo • „b < nil •iiiii !•> iț*ii ii il ■'! I • Of 32

intri* *

NI

»(

Cod

ipiZTA

XI'JHhNI'-'

f^rver-aic • r-juli> 201«

nvn primii piUUnto-MUllB. '.tul» III

^l'verfon unjiili 3011 PVIIIIIIIi.Hll

pei iii/uiiilini

liiill.'i.lli;

PlțVHIMll' II. uliii .

■Alin * ivi n mi i n ii |»'<i|l,V.«l..11 .«1

lMlHlly.il ilill

Hv •»O0n» ipMiiD X<1»

IMV-11'lMl

A-.i<iii .«||

,«>..lMl.» Zl'l

3Hi»m«i • v*l: i<»

i'ihv»h|«h «inalfl 20ir,

PievArtaia nni.ila 2010 evtoanta pODUlailHI

• ntfii

i

6<»41Q

Goq&l Uliii

•yi.L23.77£

)£,&9»i5Zi

143 au^

•I1S4 :.7’l    2-*ttUB

5.C<?3 UM

20Î-.69U

1VAZ1LW7

y

6048Î

MMM <

l\2?3 65.1

2 C3' 674

3 025 2 M

aweoaâl    iocoo

S'L'll HCE

IK',1511

22 2W Ă9i*

608*7

fondfllv a

18.05*-247

2.-H2AX'

2,027 *70

i w.eifi

13 1»

2 <xi8say

.1

61 OSt)

FUivodio

î «27573

f.id 331

Î9fl 214

2S7B84

1CC0U

-16.23U

.1 UJ? ov:i

r

63 3 50

Mvîfliiiii

'i. *99522

96T511»

P.ao 214

380.707

9 C-Xi

■1«4, 7țJ|

6

60776

G<wn«vod4

V?0 #P°

1,00i’< J62

W3 2'4

13EC<$;    eeno

*501 WC

^•.023

V '.32 sta

ii

(10456

Efori*

;53j >7^

.‘Pr...|5[

te2?'4

7?t ’?«3j    C CX»

BO.iKlE

acu*.??

1 •IIW.M.’U

ll

60061

l-UtyiMft

•1.586 ry

7$C‘ Vil

• 9*2

W 72

eox<

519,'XC

V5.2CS

zcnîȚtș

f

62307

Neor/fV'oda

;-. i *o :*e

66 i:f.

-,*:i ni*

j.fijflAi    ie?x*

8O.S7S

*3*1.877

11)

60507

NfcvadfK

jv

■'

,.'I6 W

uor<;Hi

*.i7«.y?

;ox<

liftOOG

149-, 2i)

14,p2t^'

11

60097

r.'.tdli ■

<1,606

A ie u-;-

•5*1 fio#

î i&e

5- /r:

V.o

1<

60534

1 echlfflMo

1ăSIji>3I

ii»;1

•,2!» 4.0

' .w JM

rox-

16.61'

\*t.-

1.1

60083

AdB’noJIci

97&35H

l’A Fb

26 M O

IK €93

£:x.

.weisa

11

«0070

Afjthrili

a.V.i *..7?,3

2Ui IfF

lî7.Vfl

T7Î Ăăfl

5o.nnn

,31 081

?,:ir<

11-

«084S

Alin «/li

îi.Jin/-:,

-) i. 0*3

'QIV118

n <i 02^1    îf-JO

- IH5- T W

,f-

61006

Allinni

- «Î* «FIR

meafi

•>;. 8i:îi    r hi

.•i2£fiV4

1/

«HRfl

Aid •Whi’

ftflî.WH

iilB’9»

79 Olifi

i 4f¥»

,izrO2.J

IR

40S9H

ii 3 Aii|| ml

i -69 ffî3

iS/iwS

iflii A>8

1«.3W

1    «flit

■ ,wre 7p.î

19

«,20*

FMihOiimi

r<Hil

’P.lrf

.10,888

,1ț« Li 4u

&90

"<p TIS

ai

Hi 12,

Qiti mii

71:i

isi.nni)

■ i iiSs

.    «■ 'Ml

36 6,4

1 O.lf

ZI

81167

Gfcrt1)«zi

73R iTS

4’D88

l&J HUO

•• ’ ■■ s?

0ăO

«'.-7 f<«:i

?2

B1210

GlHmiX/mn

1 I47i'.i'1

147 ir*?

ii? *76

2TS30D

©.*0

-'•șa i

3'l

61256

GhXiP'iu

1 rO7.U2

15*241

W 511

36.674

s ex«

', ‘.ȘR.Ci'n

34

S12B3

Ciix9illc

1 r-riA..

122112

?15 750

Î3-2DAI    2 2>4<

,.'81 I>1

JE

6131H

GObadm

2CSU.IK

592 Î37

z-rw

28B-»2l    3S3P

d.V?4L?3'j

63286

Cosilrațli

732.363

96 fif.1

î » j'/Ct

iHtSâî    <

zz

01372

Copuaiac

25l6.k<2

352 >2 1

287 î 11

2 iP iii <

acoo

.1» Uliii

ljiiLIuJ

"J

01*62

Cantona

797523

97 *24

»i 548

ssayn

501

-.00I.C31

61SÎ2

CeflQu

1 75652*

2*6 <123

M32WD

144 736

500

? KlL.t4f)

-9

8 7553

CilMc?

1 C31IJ1I?

1 ifl $35

I4A 37?

1520/''

3M0

ns£753

61820

Climpanu

2 051.76

623 182

2J9 •-««

si L- tos}    5 000

i • ui

v,W3.?52

•!i

63300

C.UÎ.I V«k

2 031 9E ?

»c?26

13». »lfl

1’ ’WÎ    3 000

O 23Z.3S0

•3

6TC7S

Ddlem

1 480 ‘>74

2" 023

ÎTÎ525

i?F C42

J '3UO

1 %»?.Kni

6172’

Drition*

r.Pif..«l44

2-90<'7q

17. 88/

ne i/z;    <îiw

?    . V

;C

63161

rjupip' iMeni

17M61

>) r/-2

isajxiv

•10(1

i/'. 5/ii

2,G

63834

F murate

*2*669

IV, <5

1 iu. *80

.10 "Sil

4110

OW 471

27

6iaz£

GhmiMrz -.11

l-ZS.BS&l

11.1.830

64 6" -

«! IOD

zei r/o

39

63326

GlUdloc

28’,7lil)

ari.irâi

TO.711

36 m

'fll'

Ciilî 520

30

613111

36rl|cn/

!î»6>12

80.471

9B 3*6

13. mo

U1II 4)Vl

■10

63273

' lena

3®. £U2

P2HS

IfWJKJU

sa a-w

iui'

524 457

4'

61871

nilapjilcsnla

•1 467 saj

?06 S2fl

224783

«ne

XII)

1 III'» TIO

42

6195.1

ian :c<\ r

362 •’ «5

3" »< 4*

0 7 ÎZ5

4110* 1

s, sin

y&i'nâg

•13

62KÎC

Sllij

177

J7 73/

150 nou

07 102

.mr

1.O0&M,

<11

60632

i tmaeu

3/1512

17? HI

lîll.lKHI

'0? »68

T III.' 41,

4S

62067

Ui» ib-

' <lfeV4i'

rJfz •»

• ri|> iimi

ion zoo

1 <' ll!Î

•16

Ml 62

Lumi- i

Z95E 133

?17 T5D

J4I7 2'Aft

151 367

7.30C

i .?34 iWi

if

6/13.’

Mtov*ii

Zi." ' U

H9 411

)f, I7Î

7-1.5151

»c

t ii:u ’.nn

18

62191

M fc*ttJjl"MOHHtll.

-> 57.1 ;•’/

yi- .131

i )9 nc<)

iiW Jî

ăn

,.->7 jir.

ll.l

622M

M VlfUICd

461 ț'.n

W 901

I2C 92S

i#fl.>3C3

apa

i .mi: . imv

2'j

«2280

Mlrc->

• ZV’ÎC

I Ift 4157

:>:<S'5. i    at i«i7

unea

M:. <»,

S’

«2*40

hr. JfflesecJ

; 8o? seri

2.MJ.I51

fit. aci

192. iM

’lUIOtl

-J?5i>V.'

32

02*8*

OK rin

602.45?»

70.357

•E SCO

88 32E

«mm

U'

5>

«SSeiOsiO*-

2-155 995

2.*: 057

raclai

I2G.42D

3.I1KJ

.    <7,

>.

02000'Pmitell<noi’

73 7 <1liv

«£#19

I i9 OCB

J:i 463

uiiiî

1 l. iS ri H

£>

rieaqa

|.,o- sp

123.957

ae.f»? i

OILiPil

JIK'II

, j.'V, .0,4

«ÎW hj» r

1.09 7 -IZI

125.Mi7

!'»?C7ft

157.05W

i oca

s/

6î7«||p<Mim

22ÎQ 3«r.

Sfr-I 0R7

.i3?h>K

nil «Hi

•-.56<J

565

&

12E7.36L

Uit 730

i6B ri 1

150.175

-WQ

1 ?o5»3m3

■'

nsistsifiiu

--T73.W6

I:i6l.

1 «4 JX

1..; țp A

10li6‘

(Q£r. If •

bO

»3’6l

-j*«sr.2_

r.ll.rilli

?y . <»?

'13 JA'.l

UȚ65I

?3o‘

iT'j.ua.

52fl7«l Sâ.:««•

7P12S4

R2.'-|-

1 *8 iOT

k C-27

;.50<

î li,'. 87'’

EU

$29491 yill 1145

• e lorii

ifthtth

ilR .* '6

500

~V«'.O1

5J985

TS’V' *t‘i

53CSB4

li* ,4'l

'■-l

H /'!?.    f'l.lb,

Îlîttii

$0721

Ti.jj

1 tZfl.OSC

i 99 fll'x

M ioo

wom;    -:>j

2.A3 Om

o’i

83045

Trauiu

f.14 ’K.f

s.:' •'a?

Xd h A

zr.oo

JTjYTS

£5

63072

“aprae.*-*

•>f    1£ț>

•'56 1.7

iw.’ll

’t’& iso    15:»

• «a, «n ț

C l"

63)09

ailun..! i

f'J* Iii •

>*■ .'.57

l-îo.JlO

■-l.f.-j.i

5<X

. "H8 M.

t-9

£3175

VsgIl rțiiar.

ainjhw

4.«6 47

275. MB

2Â4 MI

3 3'X

ygesi

« ,»)

63170

vri. Imn

'■«S.'W

v.wz

n.,420‘

sotH

5IIC

j t v<>

rp

6291)3

Se nuni

5i$căB0)

75*9'

126.175

<-1 022

inc

hm st»

Țoî5r~^2~^    2 / iDJir.T .iKIOXail 264.3iH.llOI)
JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ -ten tonala :CONSTANTA

t ori” ui ar

ANEXA 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

/Mfl 1

1

^<5

- mii lei -

Buget 2013

Estimări

PRrVEOER

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ridicător

ANUAl r

2014

20I5

TOTAl

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16-H)0.17+45.02,

0001

569299

650262    531404

556763

VENITURI PROPRII (00 02-11.02 37 02*00.15*00.16)

4B 02

364301

382078

387614

393337

1. VENITURI CURENTE |ccd 00 03*00.12)

00.02

-■i036l4

530964

5,18004

552A33

A. VENITURI FISCALE |cod 00.04+00.09+00 10*00.11)

00.05

*09949

497IW

504534

517228

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.00^0.07)

00 04

I34T2*

16524*

A1 I IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

('“’Oote

0

0

0

0

01.02)

Impozit pe profil (cod 01.02.011

1)1.02

impozit pz    ce la agent economici ’)

131.02 01

Al 2. IMPOZTT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZJCF

000b

183773

5^'28

•45244

186472

(cod 03.D2+04.02I

Impozit pe venit (coti 03.02.17*03.02 IB)

03.02

7000

7220

7300

fsoo

Imcrizit pe. onoramn avocatimr ? notarilor pi.miir

03.02 1 7

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imocillarc din pstnmcniui personal

03.0218

7000

7200

730C

Z500

Cote ai sume defalcate din impozitul pe Yenii (cod 04.0Z.01 *04.02.04)

04.02

176773

17502=

1779/1-1

17B972

Cote detaiuale dir .nipontul pe weflil

04 02 0

I/39OU

I7B0GD

<77000

17S00Q

Sume giorate dir ccte-e defalcate Uiri it pozitul pe venit peniiu ectl'liMBiea Cugeîeior ocaie

04 02.04

873

926

3*4

37T

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL ^cod 05 02)

OG 07

G

o

0

-

Alte Impozite pe venit, profit el câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

g

0

B

D

Arte impozite pe venit, p'ofl si cesliguii din capital

0502 50

DENUMIREA INDICATORILOR 1

]hi . •.. yzL

Buget 2012

PREVEDERI

ANUALE

fOlAL

estimări

2CH

20)5

20:5

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

ou.oy

97560

112400

114300

16450

impozita si taxe pe proprietate (cod 07 02.01+07 02.02*07.02.02+07.02.50)

07 02

97560

112400

1U3-00

•164:0

Impozit =i law pe cledir fcort 07 07.(11 1)1-07 0? O1.02)

07 02.01

30500

OpOOl

960UU

97IXMI

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice')

UZ U2.d1.di

1900(1

2200C'

22500

23000

Impozit si raw ps :|ad,ri de la ywsuane gr ilice '

07 07 01 0?

Ci 500

7300C1

73500

74000

Impoj.l si ia.rej pe <eiw (cnc 07.0202.0)+07 0? 02 02+07 02 O2.O3i

07 02.02

10360

11900

*IZ3UQ

12950

impozn pe 7ereni ir de la persoane Fzice * i

07.02 U2.U1

3850

-500

-7r.fi

5000

impozit si taxa pe teren do la oersoene ju> diuu

07 fE 02 C7

5850

7000

7200

7500

iirpoTitul pe terenul din extravilan ') + RtaLirilt du enu «■ i-t-y i- impuiilti oe teren agi col

07.02.02 Câ

360

4111

400

450

“axe Jude are ce Umbru si ate -axe zq umbru

07 02 03

70OC

5500

6000

6500

Alte iripczite si t3M> pe orop» etate

07 02 50

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BONURI SI SERVICII (cod 11 02*12.02+15.02+16.02)

00 IO

87524

17905’'

182845

191P41

Suma defalcate din TVA (c-oO H.02.0V11 02.02+11.02.05+1) 02.06,

• I 07

36813

l-iâOft1)

15*290

159066

Sume defalcate din taxa valoarea acâucată iwitni thaniaree r/,eiiiu«Hor Itescentralitats la nivelul judeteio»

H tPCt

Sume decalcate din 'ara pe valoarea adăugata pentru Fnsti|ares cbe.iuiebiot descentralizate le nivelul comunelor, oi=șe!ot niuincipukji sectoeretof si Murlapiuiul Buc-mesi.

11.02.01

W

l«?78J

<80964

168717

Sume dssfcate din raxa pe valoarea 30âtl£=rtâ pentni drumuri

îl O2.CS

Sume dealcaie din !iy,a pe valoarea acăucatâ pentru acniHhrarea Bugetelor locale

•1.02 06

299

323

549

Alte impozite >i taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12 a?

1000

1050

rco

11:0

laxe uulel«e*e

12.02 07

1000

1050

1-tXJ

115U

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02.01+15.02.501

15112

2GO

200

700

•>no

impozit cc spectacole

15 07 01

200

200

200

200

Alte laxe pe servicii scecificH

15.02.50

Taxe pe utilizarea nuntirilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16 02 03*16.02.50)

,6.02

2751 i

29715

1.-G5-

3422?

mpozit pe mijloacele de «ransuor. (cod 16 (Jzjdl.OV 16 02 02 02)

<602 0?

23700

2580C

25200

2700C

Impozit pe mijloacele cet-ansprrt deținute de fterscar e llzce

16.0G.U2.C1

12-00

1330C

-3500

4OL,(;

irrpoc't pe mijloacele ce transport doi muie de pereuary juritiipt" •

'6 02 02 OZ

11600

1?5fK

-?7oa

•300P

Bugei 2013

~drEVEDERÎ ANUALE

TOTAL

estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

ti

C.nd ndliam»

201-

20‘r

2018

Taxe s* arre pemr. «liberarea de ilocmte si autorizații de funutiuniire

16 0203

5

5

o

b

Arte taxe pe utilizarea Dunurikr, autorizai ea utiiuur» biirunior asii pe destasurar» rie activitate

’ 6 02 50

360b

.3910

1050

47/fi

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE icod 18.02)

00.71

71097

216'o

22145

22065

Alte impozite el ta»e fiscale {cod 18.02.b0|

18 02

21002

21615

22*45

2266c

Arte mpozhc-si taxe

18.02.50

21092

716*5

22145

22665

C VENITURI NEFiSCALE lcoc 00.13*00.141

00.12

33665

33770

34370

3517-

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 02*31.02)

00J3

642A

6500

5700

7000

Venituri din proprietate {cod 30.02.01+30.0205”30.02.0B*30.02.50)

30 02

6424

6500

5700

70W»

VeisamiNfc. -ii» p* utilul ne* ?*j neq dor sutnmmr»

30 02 0t

Vfenitun (lin mncesiuni si închinări

30.02.05

1974

2CO0

2000

2«K)

Venituri din dividende i cod 3G.02.bfc 02- i(»-0208,03> 1

30.0? OR

4450

45W)

4700

.5000

Venituri din dn/idrmcc- de ly ari PldW

30.02.03.02

0

Dlviiiente de virat oe către sooelâl'lft .-i aimnftnille nelirvi&lrt $* 9uP48lâ|Wecu canitai mape ilar rte srat

10 02 O»* O!

4450

4500

4700

-5000

Aitc vonitur dm proprietete

30 02 50

Venituri din dacanzi {cod 3i .02 03)

3UB

0

0

A

0

Alte vwirtun rlin dotanz

ÎÎ.0803

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (COd 33.02*34.02*35.02+36 02+37 02)

no m

27241

2727(1

27670

Z8V5

Venituri din prestări de servicii alte actlvitall

(CO<133.02.O8*33.O2 10+33.02.12+33.02 24+33.02.27*33.02.28*33.02 50)

33.0Î

964

PRO

100?

r>2n

Veniuri cin prestai i deservic.»

33.02.08

250

255

260

26?

Contribuita aannfttor sa.j suBlinamnlor lejali pentru Irlrefinerea copiilor in cresc

33 02 10

400

420

430

<40

Cer,tnhrilia persoanelor beneficiare sie canunefor de aiului srotaai

33 0? 12

Taxe Pir» act vitali cscaslraie s« ayricu tura

33.02.24

4

•a

5

a

Conlp beta lup&ra a pe nților centru Mirat naraa copiilor ’n unitățile ce protecție sociaia

33.02.2.'

Van-tun -,n roraiperorea cheltuielilor de .udecala, iTioutatii si oespsuuti'!

13 n? 28

300

300

300

300

Alte venituri am presta-, ueservicii si alte acivitati

33.02.50

10

io

10

iu

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.D2.n2*34.02 50J

34.02

•3435

9535

9655

9885

~a*e =cr?>ud.asre >ie htin.

3A02J2.

’aoQ

1910

1925

/y7

DENUMIREA INOICATORILOB

“cri indircAirî’

Buget 2013

Estimări

2015

- mu lai -

2016

°REVeD6RI

ANUALE

TOTAL

2014

Ane ven'Luri cin taxeaduiinfătfative. eliberau permise

3a 02 50

753=

7625

7735

7955

Amenzi, penalltati el confiscări (cod .S5.02.01 la 35 02 03+35.02-50)

35 02

3105

3000

3000

3000

Uenilun -In amenzi si a!-.e sancțiuni aplicate potrivi tlispooUilot eyd-e

35.02.(11

3100

300O

-300u

3000

Penaiitati pam- noriepiinerea ?au depunerea ou inflrziers a declarației de rm&oziîc 5i taxe

35 02.02

5

încasat dm valorificarea PununlOi •.onfisCete. atandonaie ?.> alte sume constatate odaie ct-OJfUKCBrBa fxnnvi legi

35 02 <JS

AlieaiiiMEj pen3iiis» s confisrar

35.02.50

Diverse venituri |cod36.02.01+36 02,05+36 02.06+36.02.07*36.02.11+36.02.22+36.02.50I

36 fT

13737

•7.7.5?

14010

14270

Vemtun Un apucarea prescr*ptiei extinciive

îb 02,01

Varsanwnte d«n veniturile suseu dispon-Piilatile («liiuinlur puntioe

36.02 05

5300

5100

5200

53CO

Taxe speciale

36 02 06

841T

8325

879-0

8950

Varsa.riiine din amonizăft» mHmacetor 'lxe

3b.02.G7

VsHUi o .t|n ajutoare de stat r5ctiperate

3H.02.1 •

Venin-n ân restituirea sumelor dJceate penlr. educerwî oscului sulsuii»

36 07 22

Alte venituri

36 02 50

20

20

2Ii

20

Transferuri voluntare, altele dscal subvențiile (cod

37 02

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37 02 50)

0

Donații si sponsorizau

37 02 01

Văr»âmlnte Cir. secțiunea de funcționare pentru fnsntarea secțiunii de dezvoilste e bugetului local (cu semnul rmnusi

37.02 03

-50943

55374

46904

-4031?

Vă-sâm-nte cin secțiunea de funcției «are

V 02 Ou

50943

55374

46904

40312

Sume pnmnc din Fondul de Solidaritate el Uii-uiwi Europene

37 02 05

Âtie transfflmri uotuntam

37,02.50

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

OU <5

0

0

0

P

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02 01+39.02.03*30.02.04*39.02.07+39.02.10)

39 02

-

2

a

n

Venilui. din vatonficaree unor bunuri ale inst lutii.nr puplfee

39.02.01

Vftnttur fin vansarea incu nte’or consxrute cin fondurile stalului

39.02.03

Venîtur din privatizare

39 o? rx

Venituri 1ln vanzarea unorbjnur spartane cornerului pnvai al statului 3Si al umislilor adminislf ațv-iei lluriaie

39172.0/


»•) I


Bocet 2013

Estimări

PREVEDERI

Cot indicator

ANUAL £

1 >2

TOTAL

2014.

21)1.6

2Q1&

Depozî'e speciale centru cnnstmctli de Iccuinte

39.0210

Iii OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

C

Q

P

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.0&+40 02.07*40 02.10*40.02 11*40 02 12+40.02.14+40.02 50)

4U.U2

O

0

0

0

încasau du» rerriljurssrea 'mprurruliiriinr pentru inf1lntares unor instituții șl servicii publice ele Interes locai ssu 3 _nor activ lat Vanțffle integral din venituri creprii

401)2 06

'ucas&i1 .i' rambursarea nncracreoitBlor re la persoane fizice ?i uridice

40 02 07

împrumuturi temporale din trezoreria stalului

4002.W

£

X

•X

X

Sume din ewoederl'. i anului crececent pentru ăccpennea jobnlor temcwrare de casă ălesecțluM de knicX"'bre”r

4002.11

X

X

X

X

Sume din sucedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare o= ^asâ sie secțiuni de dezvoltare”)

40.0213

X

A

x

$

Sume din «maorn*! bugetului local utilizate pemtu finanțarea cne-uieitor sacțimiii i« dezvoltare”!

40 02 l-s

A

X

X

X

încasau &n rBmnuisa’«« «tor ImoiuiriUtun £»'nfOtJte

4002.30

IV. SUBVENȚII (cod 00.1

00.17

2650/

tTW

4S50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELc ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (c«J 42 02+43 02)

00. »8

29507

43584

1737a

4350

Subvenții de ia bugetul de stat <cod42.02 01+42 02 05+42.02.09+42.02.10*42.02.12 ia 42.O2.21+42.(l2-2S+'42.O2.2S+42.02.32 la 42 02.36+42.02.40 la 42.02 42+42.02.44 la

42.02.46+42.02.51 +42 02.52+42.02.54+42.02.55)

42 02

24«3â

4L5W

1/IU

4360

Releliriutogizar®^ centraletor termic» și e«wjri«î rle (ermofirani

42 07 01

Plani in x. regulamente de •.•rba«-|sm

42.02.05

rirantare* qragwtnulir. ne pietruire a drumurilor camime ș =|rme'r.=rer.ii gpă ș $a»*Mor(Grir| 42.02 OS 01+45. 02.09 02+42.02.00 03)

4? 07 02

Finanțarea subprogramului priv nc pieliuir^a • tab'iiTarco. modernizarea și/sm usfullar&e □rumurilor de misies mue, casate

42 02 09 C1

Finanțarea Suuarnțjran’UlLi pnv>ntf alimentarea nu apa a satelor

47 n? 09 07

Finanțarea suburuflrai ului priv«Kl canalizarea ș« epurarea apeu» uzate

42 02 O9.G>

Finanțarea acțiunilor priv'nd reducerea riscuiu seismic ai construcțiilor existente cu ăespnaiie de •ocuinia

Subvenții pentru reabil.taras tamicâ a cfâdlrilnr np. locun

42.02 10

42.02.12

iubven». pentru finanțarea programelor mi .manuale prioritara de rr.xdlt ș. gosportări-e a are»n-

42.02.13

r—-     '

DENUMIREA INDICATORILOR    V

inocacr

S ger. 2d3

prevederi’

ANUALE

tOI AL

2014

festinan

•»U

itjin

Finanțarea unor cpehwdi 20 capitol alb uniaților ce învâPânân». preuntverscar

42 02 14

Subvenții primite jiu Fondul Național de Dezvonarc *•)

42.02.15

X

X

•*

Si/hvflnții rie »ș- riugatt l de ftfat cărre hi.q«;elfl ocale penii <ir.*oituied -iweâtlUlIui in sarielaiCțGOd

4202 <6 01 *42.02 16.02-42 02-16 03'

Subvenții ce ia bvpetul de stat către bugetele KrCute uCfflVu finanțarea acaratun. nedic-3<e si

42U2.1t5.Ui

echioarrartelor de oocnur.icsr în urgentă în sănătate

Subvenții de te D-gecnl de stai către bugetele tocate 3Kimi finenterea renar3ții<nr capitale u-

•4202MB 02

saneiaie

Subvenții ne la bugetul de stai catfe bugetele locale ?enir<J finanța»ea altar investiții în

42 U2 I*» O?

sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucra- io de construcție a așezămintelor cuiU/rate

42 02 17

Suovenți- cin veniturile proprii ale Ministerului- Sănâlălii către bugetele 'ocaie- per-rr , finanțarea

investițiilor in sânftate |w<>42 0? 1891 MZ.D2.16.U2M6.G2.W 031

Subvenții dl:- veniturile procrii a«e Ministerului Sănătății câlre bugetele locale oentru

fîrvintarfca aparaturi- nedroic și ren panier teior de comunrcațll îri urgenta în sănătate

Subvenții dir menim» le propui a<e Ministerului Sânataui către:ougelek; Meale oentru

AP 09 !fi (b

-Tron ța rea roparaTiiior capita-e în sănătate

Subvenții din vermut le proprii se Ministerului Sănătății către bugetele icca<o oentiu

D <P Ift (D

finanțarea ailor investit!» Tn sănâiAip

Suovent- către bugetele locate pentru » naryve* progrernului mullieriucd de asistenta lelinica

pentru pregătirea proiectelor de -nvestp- aubHce finanțate pnn Progrsrrnl operațional ragHioa

4? n? 19

2007-20<1

Subvenții ce ia ouyetui ce stat caoe bugetele locale necesare susținerii derulării pmiecteinr

4? CJ2.7U

20289

4-9234

13024

finantsts iln fonduri externe nerarrnurafcbi'e (FEN) poa Iade are

t-inanlaiea dieptenla acordate peisoanete* cu rienaicap

42.0221

Sunvenril primite din Fondul de niRrzertie'" •

42.0228

X

X

X

Ț»'

Finanțarea lucrăntor oe cadastru imâWllai

42.02.25

Stiawvrî pentr-. oomoertsarBa creste- lur nepievuionete ale prețurilor la oombusllblli

42.02.32

Senini l:na ;e;ar a constitui'tȉ familiei icstante din anii prevederii

42.02 33

Si.bvenț|l pentru 9cnrdarK> ajutorului pentru încălzirea iocu.nt» cu lemne cărbuni, ixjmbpsllbill

42 02 3*»

25U

230

250

Z50

petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unitâțilo* de asistență 'necico-sociaie

42 02

DENUMIREA INDICATORILOR r-

1-    XZ

Tcc indicator

3 a« 20-3

PREVEOm _ ANUALE

TOTAL

TUI 4

rstiman

J0t5

201$

Snnvemii pentru atwi1are& husoului centru nou-uâsuuj - restontC din anii precccenc

42 02 36

^i fovenrl' de 'a bugetul ne 3tat caire bugetele ocale ueniiu '©alLcaree ooioctiveter de investiții In tUASiT

42 02.40

Subvenții din nucetul de stei periiiu fiiibiiteneesaOaîaîi'

4?02 3i

3100

410U

4100

*>Q0

Sume pnmiîe dc acmimsustiiic ocatfe în csdftfl prog'-arrecr +FGA irr’rîlemenTats ne apia

*ZUZ.<2

Subvevli' Cin trvgețui de stat bentr. inantarea csmeretor agr cote-

42,02.44

Sume pornite de arimfnrstrai'ite locale in cadoti piogranielof Tinantate dir Pondui Șoca» Eurooeer

42.02.4c

Subvenții :e la bugetul de stat către bugete a locale bentru acn-terea uciiuatnloi «estante Către luinizwit ile ei ergit- emiică și ale centralelor de urmofcare

42 02 4C

Subvenții priitele de a buy*-i,.l de stat pentru finanțarea unor programe de interee naiic-nai

142.02 51 01 *42 02 51 02

42 025*

rt

II

Subvenții u- mite de 12 djgetu de stat pentru finanțai ee unor nrrgrame de interes ngbonsi obstinata secțiunii debirct onsre a buget Jui loosl

42.02 5101

Suov'enxti pnrrne oe la bugetul oh stat pentru fhisutâ«ee v or propiar = de inteies național csstinaie secXnll 'Pe c-szvoilare a ougetclit. local

42025102

Subvenții primite ce la bugetul de stai pentru Onaroaraa investițiilor pentru insOuit) uuunce de ■iîisierita socie-s si unitEtl de asistente mocico sociale

42.02 5?

Subvenții pentru aprijlnirea roftstniirti de locuințe

42 02 54

Subvenții pentru finamarea ocu nlelor sociale

42.Q2.5c

Subvenții da te alta administrat» (cod43 02.01*43.02 04* 43.02.07*43.02.08+45.02.20)

43.02

1368

6

0

Subveiftii primite de la ougc;cie cons Hllor județene pentn ■ TrnrwJls» mp.luiui

43.02.0i

Subvenții de ia bugetul asigurânlur pentru ^oinaj către cugetele locale, pentru finanțarea piogiuneior pentru ocuparea lerrpcrerâ afonei de munca »i RubvnnttanarBBlocunur de munca

n «2,04

SubvpHi pnmiîe de la alte cugete 'ucale pentru instituțiile dc asstcntâ soclaiâ pentru pereoanete cu handicap

42U2.0-

Subventi pr.mre de te bugetete consiliilor locale ș. județene pentru autoare 7h situații de extmmâ dificultate **)

4JQ2.UH

a

X

X

X

Ane subvenți. pnmPe ca 15 administrația centrala pentrufin&nlaree unor activitati

43 02.2C

1868

Sume primite de la UE/altl donatori *n contul plăților efectuate ai preflnantan (cod 45 02 01 la

45 02 05 +45.02 07«45.02 08+45.02.15 ia 45.02.21)

45.02

50*78

75714

251M

1

Suget 2013

Estirnar

□ E N U M I R E A INDICATORILOR

IJJ_    Z)

Ctic indicatei

ANUALE

TOTAL

2014

2015

2016

Fuiitfui ctujpeaiioe Dezvoltare Regionala (cod45.02.01 01+45 02 01.02+45.02 Oî.flȘi *

45.02 01

30173

?5Î14

25'26

Sumo primite în eontu plâțiio» eJeeluaie în anul uuT?ni

45.02.01.0"

X

X

X

X

Suire umilite fri uwnu plaiimr HianluaTn ir anii anterior

45.05.01 02

X

X

X

X

Preftnanțare

46.02.01,03

X

X

X

X

rondul Soaa European (Coc 45 02 02 01+45.02 02 02+45 02 C2 .03) i

45.02.02

Suma onmiîft în conrn plăților efectuare fr ?nul curent

45.02.02 01

X

X

X

X

Sume primite în eontu plăți ui electuate ir. arm gntannn

4502.02 02

X

■X

X

r

Prefir anțare

45 02.02 03

X

7$

X

Fc+rtul de Coeziune (cod 45.02.03 (T -45 02.03.02+45.0203 J33) *)

45.02.03

Sumo primite in eontu plăților eteduaie in andl curent

45.02,03 0i

X

X

X

ț.

Suma primite în eontu plăților efectuate în anii ăntenon

45.02.03.02

ȚI

4

X

X

Pnillnarirare

45.02.03 03

X

fr

■<

Fondul European Agnoot de Dezvoltare Rara a (cod 4S.02.04 01    02 04,02+45 02 (w 03) *)

45.02.04

Sume primita în connr plăților efectuate in anui curen:

45.02 04.01

X

X

X

Surne primite în comu plăților efectuare in anii anteriori

■15 02 04 Cî-

X

X

X

X

Rrefînanțare

45.02.04 03

X

X

X

IX

Forwui European pentru Pescuit (nori 45.02 05 01 + 15.02 05 02+ *5 02.05 03) •)

45.02.05

Sume primite în eontu. plăților efcrhiana în anul curam

45 05 05 01

X

X

X

Ș

Sume primite în eontu plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05. uG

X

X

X

X

PraTînarrarfi

45 0? 05 03

X-

X

X

x

insmimenTul ne Asietftnra pentru Preadsrare (ox* 45 02 07 01+45 02 07 02+45.02 07 03) ‘)

45.02.07

Su-ufc primire in cu» nu. plâțilo' «actuale în anul curent

45.02.07 01

X

tf

X

X

Sume primite in eontu. plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

*

X

X

<

Pian ramane

45 02 07 03

X

X-

X

insîmmftn-hi European rle Vec-natale Si Parteneriat (cop 45.02 08,01+4502.08 02+46 02.08.03)*)

45.02.0S

Sume primite în i:untu. plăților efectuate *n and curent

45 02 0801

X

x-

X

Sume primite in cornii plăților efectuate »n anii anteriori

45.02.06.02

■X-

X-

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 20*3

PREVEDER'

ANUALE

Est! nan

20’S

2U1fl

VOTAI

2014

Lr&

Prefinanțare    ■ - - ■ - ■

- ^^45 02 OP 03

X

X

X

X

PiogjHiire comunitare finalitate in ueiio&te 2007-2013 (cod

4" IY3 1-

45.02 I5O‘ -45.0? -5.07*45.0? 15.03)’}

Sume primite te nonnil piarilor fiter.luate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

¥

Sume primite n uuruul uiațtlui efectuate in anii ameno

45.02.15.02

X

X

X

X

Prefinor.ia-e

45.02 15 03

X

X

X

X-

AilsTaeiitigTi st insmimente ros 1 aderare (nod 45.02.1b (11 +4.5.02 1b.02«45.02.18 031    45.02 1b

Sume primite ~i< crom plăților efectuate in arul curent

46.02.16,0*

X

X

i

X

Sume primite "n conțin pieilor efectuate in anii anteriori

«15 02.16 02

X

X

<

X

Freffnantara

45.Q2.18 03

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45 02 * 7j0i+45jQ2.V 02*45 02 1 7 05/ ’

45.02.17

Sume primite *n contu. slâtficH efectuate Tr. anul c-reni.

45.02.17 01

X

X

X

Sume primite Tn contu DlâȘ'oi efectuate in anu anlenun

45.02.17.02

X

X

X

X

Sume primite in avans

4? 02 17.03

X

X

X

Mecarvsmul financiar norvegian <:o<J 45 02 *6.01+45 02 1B 02+45 02 18.03) ’ i

45.02 18

Sume pi imite în contul ulâțiioi efectuate în anut curent

45.02 18.01

X

X

fc

X

Stime primite ’n romul planor efectuaie in ani' anteriori

45 02 1o.02

X

X

X

X

Sume primite ti avans

45.02 13.03

X

X

X

X

Programul oe cooperare elvetiano-roma* vizând reducerea PisoaritatHor economice w social® te

cadul Uniunii Europene exîinse(cod 45.02 i9Qi-«i5.G2 19 021*)

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curern

45 02 1001

X

X

X

X

Sume pnm4« în conți i| plăților efectuate în anii antanop

45.02.19.02

X

K

X

X

Asistența tehnică pentru îneca: ismeie financiare SEE (cod 45.02.20.0**45.05.20 02*45.02.20.03}

Sume nrm ra Tn contul plățile.* «wniale în an*.! curent

45.02.20.0’

X

X

X

X

Sume p' rute în cunlul plăților efectuate n anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

Sume p-rnite în avans

45.02.20 03

X

X

X

fc

Rondul național penrrn re afli trilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cuc    ,

45.02 21.01+45.02.21.02*45.02.21 03) J    U°’UZ'~

Sume p nule în contul plațlor efectuate în anul curent

46 02 21 01

X

X

Sume pnmile îr. conlul plâl Io' eîecîusle în anii anterior

45 02 2> 02

«X

X

X

3.get 2013

EsSmari

pREVEDEF.I

ANUALE

TOTAt

2014

2015

mc

UtMUMIKtft INDIC ATOiILDa

I

ujrvr mcieawi

ș

Sun e □umile in avans

45 02ZI 03

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod (H).02+<K).16+00.17)-TOTAL

0001 SF

456889

479940

498350

516441

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

184801

3828/8

38/614

393337

1, VENITURI CURENTE (cort 00.03+00.12)

00 02

.52671

4755SQ

197000

512091

A. VENITURI FISCALE (cod 0O.O4+OO.Q9+()O 10+00,11)

00-03

469949

497194

504534

517228

A1 IMPOZIT °E VENIT. PROFIT $| CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05+00.06+00.07)

00.04

183773

ie41«f

165244

186472

AU. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE |cod01.02)

00.05

0

0

</

9

Impozit pe profit    |eod 01.02.01)

0102

0

0

ÎO

Imixizil ne profit oe le ageriți economici')

01 02.01

A1 2. IMPOZIT PE VENI 7 PROFIT, Sl CÂȘTIGURI DIN CAF1TAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03 02*04.021

00 06

183773

184128

185244

188472

Impozit pe venă (cod 03 02 17+03 0218)

0302

7000

7200

7300

7500

Impozit oe onorariul avocsy or și ncienlor publa

03.02 17

Impozitul .*e vemtume din transferul oropnetâlllor mob bare din psinmoniut personal

03.02.18

7000

7200

7300

7500

Cel* îi sume defalcate din impozitul pe venă (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

- 76773

176328

1779^4

178972

Cote defalcate dir mpadiui oe veni!

IM.02 D'

*75900

17600U

177102

1/80®

Surite atacate dir. cotele dote-cate din impozilul pe venit peniiu echilibrarea uugeleloi locale

04.02.04

873

-29

9U

372

A1 i ALTE IMPOZITE PE VENIT PROAT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05 02)

00.07

D

0

0

0

Afla impozite pe venit, profit ai câștiguri din capital rlo la oersnane fizica (con 05 02 50)

05.02

$

0

n

0

Alte irnpuziie pe venu, profil a» cesliguri dir cspnai

05.02 5U

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00 09

97560

112400

1*4300

11M50

impozitași taxa pe proprietate (cod 07 02.01+0".02 02+07.02.03+07 02 50|

07 02

97560

n?ino

1+4300

116460

Imjwzit si tata oe clădiri (cod 07 02.C1.01+Q7 02.0102)

07.02.Gi

80500

9500C

96000

97000

Impozit pe piadin de la persoane fizice ’)

07 02 0' Ol

19000

220d0

22500

23000

Impozit si taxa pe ctedin cp. la persoane juriflioe ’)

07.02 fb O;

fi i500

73000

73500

741)00

Impozit si (axa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02 02+C7JC2,QZ. 03)

07.02 02

10060

-1905

12300

t?950

Buy ei 20i 3

Estl-nari

,—m

PREVEDER

nPUUMipPA i m n > r a t n n i . ne    - — ~~

, ,zXi)'J indicator

Anuale

r    - y?

IU tal

K’ÎL

2015

2716

impozit po terendll Ce la persoane nzirn ’)

Of.02 02.tr

3850

45.no

<700

5000

Impozit ai laxa pe jere-> de <3 persxmo jurid ce "i

07 02 02 n?

5250

7000

7200

7500

Impozitul pe lerenul di- pxvavfen *3 - Reatarte din anii pntnnnn pir mpoz’l l pe ’.erer. agncoi

07 0? 02 03

360

iOC

-iflC

450

Taxe i.diciare de liihbiu si alie *awde -fmtr

07.02.03

7000

5=00

5000

6500

Alle npozle si laxe pe proprietate

07 02 50

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02+12.02+15 02+16.02)

00 10

167524

17905-

-62945

191641

Sume defalcate din TVA (cod 11.02,01*11.02.02+11.02.05*11.02 06)

11.02

133813

148006

151290

l59065

Sumo CâfGdeate din laxa pe valoarea adâunatâ pentru nnanțarca cnoliu.eliiQ» descentrările tg •ivtîl ?l iiKlKelcr

HXttO-

Sume defalcate . in ia»a pe valoarea artâi nată pentru nnanțaree cheltuielilor debCentrali ■ ale .g "iveli’l ooiiunetor orașetaf, mu-lcipM-or. sectoarelor 3» Municipiului București

11 0202

138514

11776?

=Oi>-

*50717

Suma cereale om laxa pe valoarea adâegatâ pentru orumur»

11.02 05

Sune denlcate din laxa pe valoarea odâuyata pedni «d-II tonii ea Ijugetelor locale

11.02.06

299

323

130

349

Alre impozite sl taxe generate pe bunuri «1 servicii (cod 12.02 07)

TZ02

<000

<050

UDE

1150

Taxe hoteliere

«202 07

1000

'050

UDC

1190

Taxe pe servicii specifice icod 15.02.01*15.02.50}

16 02

20C

200

200

20T

Impozit pe spectacole

'5 02.01

200

20C

ZOO

200

Alto taxe pe servicii specifice

15,02 50

Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea uWItzani bunurilor sau pe desfasurarea de activilati (cod ,

18 02.02+1C.02.03+16 02.50)    16

2/5-1

29/15

30256

31225

Impozit pe mlj'oacele de transpun (cod 16.02.02.01*16 02 02.02)

16.02.02

23700

25500

26200

27000

Impozit pe unjlcaoeie de transcori rtâlinute de ctersoanftflZlte -)

l6.0i.G2.0-

1?nV.

13300

IJ5D0

l-UGU

Imaozil pe mi|icar»s de transzort det nute dc persoane juridice ’j

1&02JÎ2.0S

1160'

12500

12700

13000

Taxe gr tarife nentni eJtoerare-î dc licențe si autoi zali- de funcuurtare

16 02.03

5

s

5

3

AHr taxe op. utilizarea bunurilor aulouzaiea utilizării aunurnot eau pa Gesfațurare np arrivrtm.

16.02.50

3d0b

39 n:

4IJ5O

4220

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE =1 SCALE (COd 18.02)

00.11

21092

21615

22145

22665

Alta Impozite st raxe fiscale tcod 18.02.50)

1B.02

21092

2’515

22145

2MC5

Alte impozue st taxe

1&O2.5O

21092

21615

22145

Z266&

C. VENITURI NEFISCALE (cad 00.13*00.14)

00.12

17278

-21604

-12534

-5137

C1 VENITURI DtN PROPRIETATE Icod 50.02*31.021

00-3

6424

6500

6700

7000

•h

______ - —

Buger 20*3

PREVEDER

ANUALE

TOTAL

Estimări

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

|nciLac

2014

î-015

Venituri din proprietate (cod 30 02.01+30.02 05+30.02.08+30.02.50)

30 02

5f24

650C

5700

7000

Varsamrflle ilm prufltu ne. ai leyiiiai ouioiiunțe

30.02.0t

'/pnrun nir concesiuni si inchînfip'

30.02.05

1974

?<xyj

2000

200C

Verdturi dir dividende ( CtfC 30.02.08 02* 30.02 08.03) -)

30.0? 0»

445C

45GO

4700

5000

V&Wturi dm dividende de le sil. -ilautui*

30.02.0S.02

n

Dp/tdenîn ne vira* de căina scfFjăim și cnmpwiiiie ngiionaie «i souretame uu cam lai

30.02.08 03

4450

4500

47QP

3000

majoritar de sta:

Afle venituri din proprietate

30.02 50

Venituri din dobânzi (cod 31.02 03)

31.02

0

0

0

Q

Arte venftun nin dobânzi

31 02.U5

C2. VAN2ARI OE 8UN0RI SI SERVICII |cod 33.02+34.02+35.02*36.02*3? 02)

Ut) K

•23702

-28104

.19234

•12137

Venituri din prestări da servicii si alte acîi vitali (cod 33.02.0B ♦ 33 02 10 * 33 02 12 * 32.0224

W

200

-1005

1020

♦33 02.27+33.02.28*33.02.50)

Venitur. dlr, orestan de servici-

33.02.0B

250

255

260

2fiS

Contribuita panniitor sau susținătorilor legali pentru întreținerea cop.lior in crese

33.02.10

400

420

430

MC

Contribuita persoanelor beneficiare ale cantinew iio «intorsoclfii

33.U2 12

Tsxo cm 5divitali cadastrale si agricultura

3302-24

4

$

2

c

Conțrihiitj* lunarș g oârinhkjr penîru imretip<<eo copiilor In ^nitaiiin dft proiectesonata

330227

Venitur din -ocuperarca cr>cfonefilo<*cfe judecata, imputaiii si desoagubln

3302 28

300

300

300

300

Ane venituri din prestan de servicii 5 alle acUviiau

33.0250

T’J

10

-0 _

10

venituri din t3*B administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9435

9535

9065

9885

Taxe extrajudiciare dc timbn.

31 rr? 03

•900

1910

-920

*930

Ai’sveniiur dm laxe administrative, eliberai permise

34.02.5C

7535

7625

7735

Z9S5

Amen7l penailtall sl confiscări (cod 35 02 01 la 35.02.03+35.02 50)

35.02

3105

30OU

3000

3000

Vcmtun din amenz' s. aice sancțiuni aplicate ootrivit dispozițiilor lecaJe

35 02 ai

3100

•3000

3000

3000

Penalitah oontni nodepunerea sau depunerea cu inuaiere a declarației ae imoozitesi taxe

35.02.G2

£

încasau dm valorificarea bunurilor cor f scote etiandonalo s> ahe sume constatate octete cu

oonftecârea potrivii le»3li

Alte amenz penalltati si oonflacar

35 0? 50

3Lpet 2013

csymari

PREVEDERI

-    Ț"

liod rdicalcr

ANUALE

i

I

TOIAL

2014

2015

2016

Diverse venituri /cod 36.02.01 +36.02.05+36.02 06+36.02 11+36 02.50)

13737

13745

T40W

‘4270

Venilur dir aplicarea pfeșcripliei EAinctive

36,02.0-

VarearoiMe din venituri1»» r</e»ii ritepomlMatiis nstltutii or publice

36.02.05

5200

510C

5200

5300

Ta.v.- speciale

3R D2 ne

0417

Rn?r

B73C

«960

yanium nin autoare ce stai recuperare

3G02 11

Alto veflitu»

36.02 50

20

20

•ac

20

Transferuri voluntare altele decât subvvlltllle (cod 37.02.01+37.02.03+37 02.50)

37.02

50643

-5537^

-4031?

Donelii 3i «porsorizan

37 D2 0

VaiBdjPi'nv om ț-eqiLUMB ce furcțtorwp sermi finanțarea secțiunii de cezvoitare a nuqconui iocsJ Ivi» «BfnnUI minus,

37 02.03

-50043

-35374

-*6901

-40312

Arte fanstafun voiuntare

37 0? 5C

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |cod 40.02,

0016

0

0

0

0

încasări din rwnbur&area împrumuturilor acordate (cod40.02.06*40.02 07*40 02 10* 40.0211 +40.02.50)

40.02

H

0

R

L'

încasări din rambursarea împrimdLr'tor pentru îhî mțarea unor ins,IIP,II și servic i pubtfee de interes local *au a unor aetivitâțf rinanlaie integral dir venftun proprii

40.02 0C

incasnâr din •arnoursarea mlC'OCred.lelor de ta oerscane fizice și >ui ibire

40 0? 07

împrumuturi temporare pir trezererie statui J~)

40 02 10

X

X

X

A

Sume din enxerțiji anuiu« precede-1 penlru acoperirea coknloi temporare de casă ale sactium de funcționat”.

40.02.11

V

X

X

X

încasân din -ambunsarea altor‘mprumuluri acoreaie

40 02 ăl

IV. SUBVENȚII (cod 00.18,

00.17

6213

4350

4350

4350

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE AlE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02,

00 10

5210

4050

4350

435U

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02 J8+42 02 32 la 42.02.36 +42.02 41 + 42.02.42+40.02 44 la 42 02.46*42 02.51+42.02.54)

42 02

43GC

4350

4350

1350

Finanțarea drepturilor acnrcaie per scenelor cu handicap

42.0221

SuhVflnti. primite din Fondul de Intervenite’*)

42 02 2F

V.

«

X

Subvfltifr penfnj pnrrpertS3re3 creșlenlor neprev cicuaie alt crețurilor a combustibili

4? 0? 3?

Spn)in nranoer la constiturea famiiei resinnle cm anii p’ecadentl

42.02 32

SuOVerițli oentru acordarea ajutorului pentlU ncalaairBa iccum» cu lemne, căm, ni rombuMlrW petrolieri

42.02 34

?sn

250

230

5SC

• rniiloi-

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 20’3

Estimări

i Soc indicator

PP.SV60ESI

ANUALE

total

2014

20IÎ

Subvenții -iii buyeiul de siai penlfu hnanterea un i&ț'lor de asistență medicoaac’aie

42 02 35

Si-nvend' -enmj acordarea truse ului pentru noe născut» restante din anii preoscerrt?

42.02.36

Sunventli ’-ln bugetul de stat pertn. finanțarea sanatatii

42.0241

Sume pnmțte de sdmm-sii ai jlt locale în jauiul piepiemekr FEGA implementate JeAPiA

42 0? 4?

4100

4-00

4100

«vn

ouoveni i iln bugetul do stat pentru fi-antarea carierelor agricole

42.Q244

SumapnnuLe de admirisnal iir local» in csdrtll programelor fineniaie tir “orcul Social r-rnnesn

42.0245

■Sunvenfli :p iahugntul de .stat cjfir» puggtfile locale centru achitarea obitgeliiicr ’sssartte către âjmizori. de energie 'jermicâ și de centralelor de teonoficare

42.02.45

Suoventii odmitette fa bugetul de stat pentru f nanțeieă unei wojjieine-.ernietes uitnnsi i42.0Z.51 01J

42.02 51

0

0

a

ii

SubVer.Ll prim.iB ce? la b^pe-.ui do <a penlfu fir-untaiăe nun/ uiogiartu-. Jfe miaffcă nătloM 'ăsrin«te secțiunii de funcționare 5 bugetului local

42.02 51 O’

SuDvantli centru sprijin-rea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții de la alte administrații (cod 43 02.01 *42,02.04+43.02 07*43.02.08+43 02.20)

43 02

IBffc

£>

0

6

Subvenții primite de la bufetele conslIIHor iddeiere pent»u proiecția copilului

£3,02.0*

Si.ihVRnt; <■*<= <» bugetul as-.gurâriirr oettiru șomaj către ouoe'ete 'ocale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a foite» de munca si subvenbuiteiea locurilu» de munte

4102 04

•Subvenții crmtte ce la alic- bugete locale pcmr- instituțiile cc asisocntă socială pcnmj pcr3oane.,c cu handicap

43 .32 07

•Siibvsntl prrr.itB cb ia n..q«Ț«'fi consiliilor lor.aiA ț» iidetam* pfimrr-^iițoan» Tn sffUății ne ajnr«fiă dificultate u>

4Ț 02 Oc

X

X

£

X

Ane sucmentll primită de la administrația oartrale 3sntru finamaree unor activnati

43 02.2C

îâes

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

110410

170322

85054

40312

(00.02+00.15+00,16+00.17+45.02) • TOTAL

• • • *•

VENITURII PROPRII (cod 00 02-11 02-37 02*00 15+00.16)

46.02

0

0

0

G

1 VENITURI CURENTE (cod 00,12)

00.02

5094.1

55374

469CM

40312

C. VENITURI NERSCALE ( 00.14)

oo ia

50943

55374

46904

4031?

C2 VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod36 02+37.02)

0014

5094»

55374

4B9CM

40312

14

DENUMIREA INDICAT0RILC5-- - -

! Loc! i.'CluatO.

Buge: 20* 2

PREVEDERI

ANUALE

Total

2014

=stimari

»'lc

ÎSift

Diverse venituri (cod 36 02 07+36.02.22)

36 02

Varsaminto din amortlzaroa mlj'oacc or fxe

36.02 C7

Vemiuri diri reslilurr»: aume'or etocale pentru iecueei=c sculu- seismic

36.02.22

Transferuri voluntare. altele occat subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

60043

S5374

43904

40312

Varaannnie dm secțiunea do funcționare

37 02 04

50043

55374

48904

fcqtz

Sume uinin'io d:n Hr’du» do SolitlarlfilB a< Uniunii Euope"e

37 0206

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

0015

0

0

0

u

Venituri din valorificarea unor bunuri i cod 39.02.01+39.02.03*39.02.04*39.02.07+39.02.10)

39 02

0

0

n

0

Venituri cin valorificarea unor eunur ale i.-îDtuliiior poetice

38.02.01

Vewtufi dm vanrarea locumielui eonslfuite din fbncunm sleiuitii

3802 03

Venitun din privatizare

39 02.04

Venltur» cir. vanzsrea unor bunuri apari.nard domeniului privat a' statului sau e. .riteUlor

aomiitisl’al iv-lentonale

Dapoziîe speciale pentru construcții ob locjfrite

39 D2 -C

HI OPERAȚIUNI FINANCIARE l.cod 40.02)

00 T5

0

9

0

II

încasări din rembursaroa împrumuturilor acordate (cod 40 /02.1S+40 02 14)

40.02

Sume din accodentui anului nrccocnnl pentru acopenrea goiurilor temporar» .ie casă a»e saciiun"

4d n? i -

x

x

X

I

_e oezvullare”)

Surrcdir -xccoccctul duscIuLi local Utilizate pentru finanțarea crieltui^llor seoțjpnil ne

4(1 (12 Î4

X

x

X

X

OBZVPltBe*’)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20289

î9234

13024

8

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

0010

20239

79234

noM

D

Subvenții de la ougelul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42 02

20230

39234

13024

0

42.02 20*42,02.29+42 02.40+42.02 51+42 02.52+42 02 55)

Retehnn.rgirerea rentra'emr terrrire ș( enctri-a ne tBrmrfîeârB

42.02.01

Planuri sl regulamente oe urbanism

12 02 05

r'nanțarea programului ne nietnure a drumurilor comunale șt alimentare cu eua a saielor (coc

c

U

42 02.09.01*42,02.09.02*42.02.09.03)

Bnanlarea subprogramului privind pieunirea leaoiMsrea modernizarea și/sau asiaha*sa

4? 07 081)1

ciururilor de interes local desale-

nan tarea subprogramului privind ălimaroanaa n:. apă a satelor

42 02 00 02

_

DENUMIREA INDICATORILOR

, ^._X>d inflteator

Buflăl 2013

«REVEDERI

ANUALE

TOTAL

201 â

Estimări

1015

• mu «oi

20i€

rmanî3rpa subprogramului privind cardlizaita ți epurarea apelor uzate

42.02 93 03

Finanțarea acțiuni or pnvnri reducerea riscului sesrr.ic al construcțiilor exialeslte uu destmaua ca locuință

42.0? 10

Subvenții panlni reab'iităree termică a clâciri & de lecuit

42.02 12

Subvenții pentru finanțarea ptoy ci -ele- itiuilianusleprnrnare nn menii, ?• gospodârire a apelor

42CZ14

F nanțarea unui cheltuieli de capita sie un |ăi lor rie :nvătAmâni preurovetsită

42(12 '4

Suuve-iui primiia efin Fondul National de Dezvoltare '*)

42 0215

Z

i

X

Subvenții ne la jugettl de stat estre buantoiR ocale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

4202 1b

n

d£02 1*011*42 02 *6 02*42 0216 03)

u

Subvemfi ne ia bugetul de st3t către ougeteis locale penVu finanțarea aparaturi mediraie $ echipamentelor de comunicații In urgența în sănătate

<2 02 -ed

Subvenții de a bugetul de 5 iul către t’uye'.eie locale pentru finanțaraa raparaiiUor caDllaie î. sănătate

42 o? - o n;

Subvenții de a bogatul rtă si al rjlre bugetele locale penlru finanțarea altor invesupi în sărâtaie

42.02 T5.0E

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a «ezaminipint r.uiturate

42.0217

Snbventi- cin venHuri'o proprii a't M niswului Sănătății către bucutma incva pentru finanțarea

42 0218

0

’O

nvesiiliilrr in sănătate (cod 120? 18 ni +12 02 18 02+10 02 18 03>

0

w

Subvenții din veniturile proțjrti aie Ministerului Sănătăți zâtre turelele locate pentru finanțarea aparaturii merhca'e ți Rctiipamantefcr de oorndnicsfiî în urgență in sănaleie

4202 18 ••

Subvenții din vet mut-la proprii ale Ministerului Sânâîățf către bugetele locale pentru ’Vwntam» reparațiilor cap-t3<e Ir sănătate

42.02 18 02

Subvenții din .•e-iujrle proprii ale Mmistei Ju< Sdiiuteyi către UugfraiR loram pentru finanțarea altoi investiții în sănătare

4? 02 mm

Subvenții către h.,g«Rip' înrola pe-t.'- finanțare.’ programului mulliânual de eeiațență telminâ pertn, pregătirea proieexlor de ii vesl ț i publice 'rentate pur 'roorami» operațional rogtor >ă1 2007-2013

12.0219

Subvenții de ;» bugetul de stat către ougetele locale necesare susținerii derulării -mieeteiur fir^ntate din fonduri externe nera'no..râahile |FEN) pusiederai*

-»2.02.2d

P02O9

29234

now

Finanțării lucrărilor de cadastru mobi na»

42.02.29

Subventl. ne a cugetul ae stat caire bugetele oca © pentru- eeiiz&iea obiectivelor de investirii ir turiștii

d? r.? io

Subvenții jim ile de la bugetul de stat pentru finanțarea unor tragrame ce interes «-aiional

42 02 Sl 0?)

12 07 51

0

0

$

•1

I»1

DENUMIREA INDICATORILOR '

v L3- -

C®4 indicator

3. gel 20' 3

Estimar,

axis

PREVEDERI

ANUALE

TOTAI

20-4

2015

Subvenui primite de la ougeiu1 ce stei pentru finantaiea uiwr proyianie ue interes nanona» destinate secțiunii de dezvoltare b bugetului tocai

42 02.51 02

Subvenin primite de la bucali J da arar parrnj finanțarea nvestltlHor oentru nstitctll publice de asistenta scclaia si unitei de asistente med uo-souiafe

42 02.52

Subvenții peH*v finanțarea locuirțcior sociale

42.02.35

Sume primite de la UE/alti donatori in contul pielilor elecluate si» prefinantari (cod 45.02.01 ia 45.02.05 +45.0X07+45.02.08*45.02.15 la 45.02.21)

4502

33-176

7571-1

2SW8

u

Fo-dui European dc Dezvoltare ReyiOuala«ood *5 U2.01.01 «45.02.01.02 «45 02.01 03) *)

45.02.01

3917»

757-/4

25125

SLne nnmtte in conntl piătilor efectuate în a,-ut curent

45.02.01 a-

X-

X

*

X

Sume p.nmnB in contul piălfe- efectuate fn arii anteriori

45.02.01 02

»

X

•X

X

Prestnanțare

45 0201 03

X

X

■X

X

For lui Social European (cod 45 02.02.01 *45 02 02.02*45 02 02 03, ')

45.0? 0?

Sume prmlie în contul piațtor efectuate în arul curent

45.02.02 V

X

X

X

x

Surite pnmitB în contul plăților efectuate în arii anteriori

45 02 02.02

x

X

x

X

Prefinantare

45 02.02 33

X

X

X

x

Fordul rie Coeziune (cod 45 02.03.01 +45.02.03 02*45.02.03.03) •)

46.02 03

Sume primite ir, contul plâ|>lor efectuate în anul curent

43 02 03 0'

X

X

*

X

Sume pnmitft în contul piâpipr efectuate fe arii artonori

45,02.03.02

X

X

•>.

X

hefinerițare

45.02.03 03

X

X

X

X

Fondul Europea- Agricol de Dezvoltare Rurala tcud 45.02 IM .Ut MS 02.IM 02-45.02 04 03» •»

45.02 04

Sume primite ir. contul piățiloi efectuate "n anul curent

45 02 04 0

X

X

X

A

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterori

45.02 04 02

X

X

X

X

Htefttanțere

45.02.04.03

X

X

X

<

Fiorcul EuroDean oentrij Pescuit (cod 45 02 05.01*45 02.05 02+45.02.05 Găț -

45.02 05

Sume primite in contul plăților efectuate "n anul curent

45 0? 05 0

X

X

X

<

Sume primite în contul plăților efectuate *n anii ante uri

45 02 05 02

X

X

X

•x

Pretins- țâre

45.02.05.02

K

X

X

Instrument!, i ne Asistenta perr.ru Preacerarș (cod 45 02.07.01+45.02.07.02*45.02.07.03)*)

45.02 07

DENUMIREA INDICATORILOR

Tz-m-

Buget 2013

PRI* VEDERI ANUALE

TOTAL

Estima»

Cod mnicatnr

71)14-

2015

201 e

gunts primite "n contu> plăților efeetualftlh anii» «frsnt

45.02,07 ui

fr

X-

V

X

Sume primite în contu plăților erecLaie i- «mi arie- on

45,02.0" 02

X

Xr

X

X

Rrofinaniâ'v

45.02 07 03

X

X

X

X

irîtP.mert'j. European de Vcc-natațc st Porțencriat (cod 45 02 09.01*45.02.00.02**15.02 00 03)’)

45.02.00

Sun C pratiile ii- cui Iul ulațilur elecluate h» anul CUienI

45 02.09.01

X

X

X

A

Sume primite în cortul plăplor efectuate in ânii anteriori

45 0? 00 02

X

X

X

X

PreFnarțare

4b 02.0803

X

X

X

■x

Programe comunitare âitaritale >it peuoede 2007-20' J taxi 45.02 15 0» • 45.0? 15 02 45021503)’!

45 02.15

Sume tmmiie îi contul Plăților eieeJuate in anul c.rent

45 02.»5.0-

X

X

X

¥•

Sume primite în autul plen! efectuate in ani. anterior

45 02 15.02

X

:<

X

PrelinartarF.

45 02 ’303

X

x

X

x_

Alt©facilitat! si instrumente posiaderare (coc 45 02 16 01 *45.0? 16.02*45.02 1 5 03| ‘

45.02 16

Sume pri n ie în contul plățitw efectuare în anul curent

45.02.16 01

x

A

X

X

Sume prirnile in contul plsțfur efectuate în anii antenei'

45.02.16 ca

X

X

X

X

Prgf ngnțare

45.0216.03

X

<

X

X

Mecanismul financiar SEt (cod ^5,02. '7.01+45 02.'7 02*45.02.17 03) ’i

45.02.17

Sume primite în centul plăților efectuare în aiul curent

•J5Q? I7D1

X

X

X

56

Sume pnmile în contul plăților efectuare în an.i arata rori

45.02.17.02

X

X

X

X

Sume primite in avars

4502 1703

X

X

X

X-

Mecanismul Financiar norvegian (cod 45,02.1 B-O5-45.02.18.02*45.02 18.03) *)

45.02 18

Sume pnmiie ir, contul plăților efectuare în an J curent

45.02.18.tr

X

X:

X

X-

Sume primite ir conlul plăților efectuare în an i amerion

45 0? 18 0?

X

X

X

X

Sume prmlift ir avar*

45.02 IBOj

'*

X

X

X

Programul ce coopera»* ©IvaftBnp-roman Vi7ânn reducerea efisparitatitar economice si sociale IU •>xirul uniunii Europene extinse icoC 45.02.19.01 *43.02.19 02> *)

43.02.19

Sume primite In contul plăților efectuate Ti anul curent

45.02.19 01

X

A

X

X

Sume pi imite in contul plăților efectuate n anii anter on

45.02.10 02

X

•X

X

X

Asistentă tehnică pe.' Ir - mecanismele financiare SEE (cod 43.02.20 01*45.02.20.02*45.02.20.03)

*)

45.02.20

Sume primita în contul piat.icr efectuate în ar ul curent

4;.02 20.01

X

X

X

X

Sume onmr.e in contul piățilcr efectuate în arii antenon

45.02 20 02

X

X

X

X

Șume primite în avans

43.02_20.Q3

X

X

X

X

ift

mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

fO}3 Coo indicator

Buget 2013

Esomac

PREVEDERJ

ANUALE

total

2014

’nin

2016

Fondul raționa» c&nuu relații fcilaterae aforon; rrccanismeio- financiare SEE {cod

45 0???.01 -45112.21.02»45 .023 1.0», ’>

45 02.2

Sume prin te “n centul oblilor efectuate in anul curer.l

45 02.2 Ol

X

X

X

X

Sume prinde In contul piâWnr «TectiurR în =nî aninnar

45.0231 02

X

X

X

A

Sume punțile iu avană

45.02 71 03

X

X

X

FRESEDINTE DE SEDlNTA


-    ,    ||    -1 V, Mfll Al

-: .

KHC*

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea artninisiranv-ieritonaiatCQNSTANTA Formular ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

mii fai -

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc irioicaior

Buget 2013

2014

“55'Ti^r

cO‘b

’RFVFDFRI ANUAL

TOTAt

20<r

TOTAL CHELTUIELI (cod

50 02+59.02463.02+70.02+74.02*79.02)

49 02

618750

684380

614150

564976

Parrea »-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02+55.02+56.02)

50.02

36572

18140

396’ 9

409*9

Autoritari publice si acțiuni externa Icod 51.02.0V

5i.O2

35869

37419

38873

40239

Din total capitol

Autoritaii eooscuW 5. legislative (cod 5’ 02.01 03)

51 92.01

35859

3/4)3

■38870

40239

Antrenați auacubv»

ăl .□2.01.0.1

35859

37419

38878

40239

Alte servicii publice generale (cod 5a 02 05 la 54 02 07*54 02.10+54.02.50)

54.02

203

200

203

203

D-r. irnai c«Mf+

reno e: r?zer/a bugetara la ctepâr tia 3iroritati!or locale

54.02.05

Fond pentru pamntarea împrumuturi lor externe, contructeie/oaramaifl tp sta»

54.02,06

Fond penlru garaultuea îinufuiiiirtiirinr maorne, coptractcteMșaantaie d& ednnnrstrațiiin □uoltc= ocale

54 02.07

Serve» (XjQlico euniunilate oe svntentâ a persoeneior

54.02.10

203

203

203

KG

Alte s«v»eh publice gnne’ale

54.0250

Tranzacții privind datoria publica ți împrumuturi

55 02

500

518

538

5S?

Transferuri cu caracter general Intre diferite nivel* aJe admiinstrstiai

56.02

cod56.02.06+ 56.02.07+56.02.09)

0

0

0

D

nin total csoitor

denumirea indicatorilor

Gno înniraun

Buget 2013

’REVEDERI ANUALI

TOTAL

Eslirnan

£814

7-715

7010

Traosfi^-n din bugete e cu elhiluj județene usnlru finanțarea centrelor perm nmtțx$a cuuilului

56 02 06

”<ân$fen-ii dm uuyele e locale pentru nsliliitmene as-slenla snctati» pnntn. persoanele cu hanrtînsf»

56 02 07

i ransrer.n din nugetee locale către bugetul Fondului ce asigurări soc.ale cesănătate

bb.O2.0y

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.02)

59.02

13720

13455

1401a

4505

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

D

0

0

Din tutei captral;

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.01*61.02.05*61.02.50»

61.02

13720

134flc

14014

14505

Din total -capitol

Crdine publice (ccd 61 02.03.04.

61 02.03

5070

4523

4734

4669

Politie locala

51 CV 031»

5070

4523

4704

4880

PldtecOe ovha $ nrotecp3 contra rncondiior [proiecție eivlâ nonmiiuaiă•

61.0205

15U

155

151

167

Alte criclluielt în domeiiul ordinii publice ș siguranței nețion&e

«1.02 nf)

8500

8B0G

9149

9469

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65 02*66.02*67.02+68.02)

63.02

210722

22249?

226875

239611

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07*65.02.11*65.02.50)

65-02

127411

135567

139706

14/404

Dm lotel capitul

invaramănt praRmlar ț( primar (crwi "5 n? Ol 01*65 0? 03 02)

65 02.03

45363

A699T

48830

50539

Învățământ proscoler

85.U2JXJ 0-

28192

29197

30336

31398

Tnvâteroâm primar

65 tp -13 02

17181

17800

18404

19-41

învatsmant secundar (mc rfi 02 04 01 la 66 0? 04 03}

55.02.-34

51234

33/47

90000

9S95R

Iftvotarrânt secundar interior

65.02.04.01

22000

33152

34445

35651

învatair.ănt securde supei «

65 0? 04 0?

45858

52C07

51920

55545

inv^iamam profesional

65.C2.04.03

3376

3408

3635

376?

Invatamăc: poslliceal

«5 I® 05

814

04$

676

007

3*.yet20l3    csswan

____ ’REVEDERl ANUALI

DENUMIREA indicatorilor!    lfs

TOTAL

7014

20i S

2016

87.02.05.0

<7tî

4385

50*6

5254

»mana;

67 0? 05 02

|:itjBjnem grădini ni W ce 'arar.zo.-p veni 6320 >pd >i*e f de ugienta'i

«7 QZ. 05.03

’GOOO

16576

1X222

17825

Serbai religioase

67 02.06

50

52

54

bt>.

Alte servicii in domeniile -Jlunt. rer/Rerii 51 relicie

67 02.50

5545

•5348

SC 76

n2BK

Asigurări si asistenta sociala |cod68.02.G4*68.02 05+68.02.06+88.02.10*68 02.11*68.02.12+ 6802.15*68.02.50)

68 02

51714

5W&3

55/12

57772

Din tnlai capitol

Asistenta acordate perfcOeneior in vars-a

68 02.04

3075

315T

3311

atar

Asistent» suctsia |n caz de col si invaădital. (Cod 68.0203,021

88 02.06

16720

17322

17998

1862?

Asistenta sociala in car de nvaMflitalfe

60 02.05.0»

16720

17322

•7-996

'862/

Asistenta sociala peni'u fan lie s :opi

68 02.06

Ajutoare pentru locuințe

68 02 tO

1000

1036

WX5

nu

Cnașe

88.02 11

2555

2534

2833

2725

Untârs de asistentă medico-sociale

68.02 12

Prevenirea sxciucer soaaie (con 68.0? 15 04 *68.02. ’ 5 02)

68.02 15

7565

2745

2923

ioar

Ajutor ăuaal

68 02.15.0»

265

352

•M?

52.5

Cantlr ft rte aj. ,ior sociai

68 0? 15 02

2300

2333

247fi

2562

Alte cne ljieil ir domeniul asyufsiilor 3. asistenta: sociala

68 02.50

25799

25778

27771

28742

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PbBUCA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE Icotl 70.02+74.02)

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica țcod 70 02.03+70 02.05 la 70.02.07*70.02.501

70.02

202102

254674

169993

102556

Din totai capitol.

Loouime icod 7ttO2 03.01 • 70 n? 03.30)

70.U2.O3

a

D

0

U

Dezvoltarea sistemului de locumlc

70 02.03 01

AAe cheltuieli ii domeniul tpcuinietor

70.02.03 3C

Alimentaro r.n apa s amenaiari h-drolennicc (cod ?O.92.'c’S 0i *T3 OZ.Uâ 02)

70.02.05

0

ii

0

A

Alimentare cu aoa

7002 0501

DENUMIREA INDICATORILOR;    r.j

jgg^ț€a«

Buget 2013

701.»

Estima.*

REVEDERI ANUALI

TOI Al

5015

2016

Amenajări hidroiehnc»

fU.U2.05.U2

Iluminai puhiir. pi electrificări rurale

70 02 06

•4800

152*3

1593»

16488

Alimentare cu gaze natura e m tccslitau

70.02.07

Ane serviv îr comeniî e incutntrtor een/lcltar 5 dezvoltării comunale

70.112.50

187302

230341

•54062

86060

Protecția rostitului (coti 74 02.03+74.02.U5+74 02 06)

74.02

71385

73860

7fifl.11

79523

Din tntat capitol

Reducerea ș uvulioiul pu-uării

74 02 U3

$a»ub"(ale =» gestiunea ceseu'-lo'- (cod T4 02 05 Oi *74.02 05.08)

74.02.06

71370

73040

?SK24

79515

Salubritate

7* 02 05 01

71570

7304C

76824

79515

Colectarea, nararea si rjsiruuerua deseunior

74 02 05 02

Carraizerea n tratarea nnetOF rsaitiuale

74 02Ue

15

10

10

-to

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02*83 02+84 02+87 02)

79 02

84240

6ib3u

84814

87/82

Acțiuni generale economice comerciale ai de munca (ood 80 02.01)

80.02

(I

0

0

6

Din teta1 rapitol:

Acțiuni yenera e eccnnmioe si cor ad3le «coc 30.02 0' .06 - 60.02 0' Oft • 300? Ot 10 ♦80.02.01.30)

80 02.01

O

n

0

0

Prpvcn.re si comoaîere inundați- si qtisiur

80.02.Qi .08

Stimulare întreprinderi mic îl mijlocii

B0.02.0I.OS

Programe de dezvoltare regoncla si sociaia

80 02 01 »0

A-te cheltuieli pentru acțiuni yeneieie economice s- cronarnaife

80.02.0V3C-

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07*81 02.50)

61.02

.350.30

36-iD

37516

38831

Din toia tapilui:

Dnsrgifi termice

81 02.06

34855

38V 0

375-8

38831

Atti combustibili

81.02.07

Alte cbe-luie i privind cnrnniiFtib'll Si snerg a

81 0250

175

Agricultura, silvicultura, piscicultuia s» vanatoare (coa 83.02.03)

63.02

fl

(J

0

C

Din total capitol.

Aq; cultura (cori 83 02 ?3.03+83.02.33.07*63.02 03.20,-

83 0? 03

U

0

a

Arotecțis plantelor ți carantina fltosâiiitara

83.02.03.03

Eojet 20'2

Esârrtari

’RrVFDERI ANUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Coa inateato

-    ■ -i

«015

2016

f

TOTAL

’fî

Camere =anco:e

03.02.03.07

AJie •-raiîi.iieli -n domeniul agr culturii

83.02.03J0

Transporturi (cod 84.02.O3+M.aZO4*W.O2.O6«84 02.50)

84.02

49219

45520

47296

40951

Din total cauituț

Ttarapor n trier (cod 84 02X13.01 Iu 04.02.03 03)

84.02.03

40719

45520

47296

40951

Drumuri si puduii

BA 02 03.0'

Transpari "n comun

04 02.03 02

22362

1BIRÎ

10391

19552

SlrSZi

64 02 03.03

26857

27336

2840b

29399

I ransnmt feroviar

84 02 04

Transport aerian t cod 84.02 06.02i

04 ()2 06

0

c

d

9

Âyratw ovMs

04 02 06.02

AHh cheltuieli »n domeniu' L'S'ispcrturilo'

64.02:50

Alta acțiuni economice (cod 87 02.01 *87 02 03 la 87.02.05+07.02.50)

87 02

0

•n

B

<

Or totai capi Lo:

For Oul Român de Dezveli are Sociala

07.02.01

Zore libere

87.02.03

Tunam

87,0? G1

°roieat. de dezvoltare mutn'unrfnnale

87 02 05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-V|l-a REZERVE EXCEDENT i DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 • 90 0? 07

98.02

u

e

3

u

Excedentul aecțun i de fimcfo-are

98.02.98

LxcMtfWiil ser.fiuo'1 de dezvoltare

3802-97

DEFICIT 11    59.02 96 A 99.02 97

99 02

-49461

-341111

-32746

-6223

Defic tul secțiunii de funcționare

99.02.96

-4!M51

-34110

-32746

-8223

Deficiul Kftcxi..nli de aezw'lare

99 02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 5C.02 + 59.02 ♦

49 02SF

458889

<79940

496350

5*4441

$3.02 + 70.02 ♦ 74.02 + 79.02)

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2013

’RLVtDEfîl ANUALI

2014

Eslimar

701b

Xrțc

Gcc «pchcaiof

TOTAL

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02+55.02+56.02)

50 02

36122

38140

38619

40999

Autonrati public* M âctlunl externe (cod 51.02.01)

51.02

35419

374W

36378

40235

Din mrai caoitoir

Aufonteu executive ei legislative icoc 51 02 01 03)

51 02.0»

35419

3t4i9

388/8

40289

Automăti Rxficutive

51 OLOI 03

35419

3/419

30070

4023?

Alte servicii publica generale icod 54.0205 la 54.02 07*54.02.10*54.02.50,

54 02

_

_ .703

203

202

Din total capitol

— &

>.yf

Fonc ce re/eivH bugetara la dispnrtîia șutorttatllor locale

5a 02 05

O

Ffmn perrrr, caranta'âa împrumuturilor externe ucniiacJate/garanraiB de stal

54.02 06

Fond penuu ga»antarea tiTfprumutunior externe ram»aciare/yarantale de adm'nistrațnie Publice focale

54 02 07

Servicii pubflCA comunitare de evidența a per$cm' Mior

54.02 IC

2C-1

203

203

203

Alte sotuicT» publice genera b

54 02 50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

609

515

SIS

55?

Transferuri cu caracter general Intre diferite nivolo ale administrației (cod56.0206+56.02.07+S6.02.09)

36.02

0

Q

O

a

D'ri tcrai csptol:

îrsmsierairum ovgeteie eons unor poețonc pentru tu «anțarea cernisior pentru pmiema ramuani

56 02 06

Transferuri din bugetele locale penlru mstiuibiiR tl« asistenta sociala pentru persoenoîo cu Handicap

56.02.07

Trar-sferur din bugetele ocale către hiigatm fond ?Iul de asigurări soăaJe de sonatele

56 07 08

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.02)

59.02

*îf2C

13489

1014

•iw

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

n

0

0

n

Dir. total cap.tnt

Aparate naționale-

60 02 02

Ordine publica »i siguranța naționala (cod 61 02.03*6t 02.06+61 0? 501

61.02

1.17Î0

13469

T4Q14

14505

Din total cqprtol

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc moicator

Boilfeî 2tr 3

’REVEOrRl ANUALI

TOTAL

ESfimah-—    —

2014

2015

TtUS - -

Ordine publica i cori 61 07 03 04

61.02 03

5070

1578

4704

4369

Politie nxala

61.02.03. W

5070

4528

4704

44jea

Protccac ovHs și piuita a contra mcendiiinr (protecție civlâ nonmilitarâ)

fii 02 05

ISO

•PP

tai

157

Alte uieH'jie’i în eainBPiirt ordinii publice și siguranțe naționale

61.02.50

35Cv

8306

9149

9*6?

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE Icod65.02+66.02*67 02*58 02)

63.02

210391

>224țfî

27007c

2390’1

Invatamanl (cod 65.02 03 ta 65.02.05+65.02-07*65 02 11*65 02 50)

65 02

12/411

i36537

13970c

147404

Din total capitol

invsamănț preșcolar si primar ictic 65.02 03 0' -65.iI2.03 02)

65.02.03

45363

40997

48830

505)9

’nvatamâ't preșcolar

65.02.03.U1

23182

29197

3033*

31398

‘nvatamâ^t prima»

65.02.03.07

17181

17000

"3494

19141

inva..«<vw seconcar tcoc 65.02 0-T.C1 a 6* 02 CM 03)

65.02.04

88747

90000

95953

Invatamânl secundar irfeno

65 02 04.01

32000

33152

344A5

3565-

îi'vatamânl securdar supenoi

65,02 04 02

*5358

52097

51920

565*3

Irvatamant ivCFfts ona1

65.02 04.03

3370

3498

3635

3762

Invaismânl OOStliOftâl

65.02.05

su

843

876

907

Invatamânl nedefinitul prin nivd (cod 65.D2 1)7 04)

65.02.U7

0

0

0

0

Invatantăni special

K5.fl2.07 0-1

Saviui auxiliare peirinj educație (cad 65.02.11 03*65.02 11 301

05 0211

0

0

0

a

înrămate «| cantine pentru ccvi

65.02.11.03

A>te servicîi auxiliare

85 02.11.3C

Arie caeiluieli in dumeriiui 'nvatamânttiii.l

65 02 50

âaiatate |cod 66 02 06*66,02.08+66 02.50)

66 02

4210

1FM

4210

4222

Dir rota1 capitol

Servei? Tiedicsle in ur iiah sanitara cu patVr (cod 66.02 06.0i*66.02.06.03)

06 02.06

0

n

0

0

Spitale geneaie

66 02 oe Ol

Jnitâti marSoosdcisle

66 02 06.03

Swvioi de sanatate publica

66 02.08

4100

4100

4100

4100

Alte dx/iuiel. m domerlui s an stat li (cpfl €6 ?? 50 50)

66.02 50

110

IM

im

177

tijei 2913

’RtVtDtRl ANUALI

Estimări

2016

201’ț

2015

DENUMIREA INDICATORILOR

Cc-d indicator

total

Art© instituții si acțiuni sanitare

6G 02.50 50

1-»0

•14

MB

’??

Cultura, racrsBra si religie <cori 67.02.03+57.02.05*67 02.06*67.02.50)

67 02

27165

28-43

19243

30253

Din total capiîo •

Servicii «Murale tcod 67 52 03 02 a 07.02 03 08+C7.02 .03.12+67.02 03 3C i

67.02.03

765

762

•12

5Z0

Biblioteci publice comui ale. oiase» estl. niumbțae

9? t)2.03.U±

Muzee

67 02.03 03

755

7B2

812

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03 CU

Scoli J»pulare de arta si meserii

67.0^03,05

/2.

lase de calibra

bZ 02 G3.U8

——

Cămine culturale

67.02 03 07

Centra pentr. conservarea si promo/ara-a cui tu t»Iradilionate

67 02 03 08

Sonsolicarea si restaurarea monumentelor istouce

67.02.03 12

Alte servicii c.ltura»e

67 02 03 30

Servicii recrM»V« &» sportive («jc 67    05 rit m 61 02 05 03)

67 02.OS

20715

21461

?7?9M

Sport

67 02.05 0-

4715

4885

5076

5254

Tinenct

67.02.0» 02

ntrcdnara gradin publiGe, pait-ri, zo e verzi baze sportive ai 'Je agrement

67.02.05.03

tcOOO

16578

•7222

17825

Servicii religioasa

67 02.06

50

52

34

56

Aile SfcSVic.i in donief.it e cultur.l recree' i si religiei

57 02 50

=645

5&4fc

«ore

6286

Asigurări si asistenta snciala (cod68.02.04+68.02 05*68 02.06*68.02 10*68 02.11+68 02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

51695

53553

55712

57722

Din mtal r-spcnl1

Asistenta acordata persoanelor in varsis

68.02.CW

3075

3187

33'1

3427

Astâienia sucala in caz de buii si invaWratf (mo 68.02 05 0?)

68 02 05

16720

17322

1/998

18627

Asistenta sociala n car de inyalioftate

53.02,05.02

7G720

17322

17<»ft

1862’

Asistenta sociala pentru familie si cuoii

68.02.06

AiLtcara pentru locuințe

63 02 10

1000

1036

1076

f114

Ereșe

68.02.1l

2*46

253A

2633

?>3S

DENUMIREA INDICATORILOR

Cted indicator

Buget 2013

>REVEDERl ANUALI

IO7 AL

7M4

Eâlrman

>015

2016

Uniiat de «sistema mRdr.o-soclale

R3 0? 1?

prBwenirea excluderii socfeio (cod 68.Q2.13.O1 ♦«& 02 •§ tu

68.02.15

2586

2745

70»

3087

AjUW secul

08.02.15.0»

?B5

3C2

447

525

Canhne rin ajutor *r>c»3l

nan? 150?

2300

2383

jWfB

2562

Alte crifilUKeli n domerlui aâiyy^iilu- si as ilenle: -joase

63 02.50

25799

26729

27771

25742

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cad

70.02+74.02)

Locuințe servicii si dezvoltare publice (cud 70.07.03+7D.02 05 la 70.02.07*70 02 50)

70,02

48403

50234

52108

54027

Om iota capitol;

Locv.nie (cod 70.02 03 CT-70 02.03.301

70 02.03

r?—*

-

Oazvoitarra sistemului de ucur (t

70 OS .03.01

[lh_

__£5

AlimurTiHre cu aoa si amensjar ridrciennice (cod 70 02X35 Jt+70.02.05.021

70.02.05

0

c

0

C

Âi.menrare apa

70 02.06 0»

Amenajări brerolehnree

70 020502

llum'nst oubiic si electrificări rurale

70 02.06

14800

15333

15931

1648c

Alimentare cu oaze -aiurate in tecflliten

Z0 02.07

Ane servicii in domen lin reunitelor, servre dor si dezvuiterii comunale

70 0? 50

33683

34901

36262

37533

Proiecția mediului (cod 7A02.03+74.02.05+74.02 06|

74 02

71330

73960

715034

78523

□<n total cawtol.

Reducerea controlul nnluârtl

74 02 ra

SaiuOmsiR si gesti. nea deseuricz (ooo 74.02 05.01+74.J2.03.U21

74.02 05

71370

’3940

76824

79513

Salubritate

74.0205.01

Z1370

73940

76024

79513

Colectai ea. iralarea s- oismige--a deșeurilor

. - 02 05.02

Canaiizar-fia si tratarea apelor ■ezidualc

74.02 o»;

10

10

io

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02*83.02*84.02+874)2)

79.02

78793

B1BJ0

848M

3778?

Acțiuni gen?rato economice, comerciala si da munca (cod 80.02.01)

80.02

0

8

O

On iota cscitoi.

DENUMIREA IHDIC ATOBILOR

Bugei 2013

Eaflnari

2015

7015

Cric moicatoi

’Rfc VEDERI ANUALI

W»a

TOI AL

Artliini pener-ile euwiomicfe Si comerciale (cod 90 D2 (T .06 • BU.02J01 00 -80 02 01.30)

8032 01+    80 0ZU,

0

0    u

3

Prpvfinirg «j comOaiBie IHuHJfcll' âl ghewn

60 02 01 06

-    te ÂZ&

Stimulare Tntpepflnder mm» si mjlocji

80C2.01.09

t%grame de dezvoltare reglorala si sociala

80.02.01 10

Alia nhotniieli penlru actiun Literate economice st cnmerciete

60 02 0V33

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07*81.0230)

81 02

34855

375-»F

38831

□in total uauiiul

Energie termiua

81 02.06

34855

36110    37518

30831

Alt* coinbustirilll

31 02.07

Alte clieltuiel si ivinc «combusacili s> enerfl'a

81.02 J0

Agricultura. silvicultura piscicultura si vanatoare (cod 83 02,03)

83.02

6

3    0

i

Din tnlal caatnn

Agricultura {cna 83 02 03 03*83-02.03 07+83.02.03 301

83.02 03

0

0 0

0

FMrtecția alamelor și cărări r.A Mosamiarâ

83 02.03.03

Cairiens agricole

83.02.03.0?

Alte chrrfnireii ?n domeniul agriculturii

83 0? 03 30

Transporturi (cod 84 02.03+8* 02 04+B4 02.06*84.02.50)

84.02

43035

45520    47296

48951

rjin tatei ceaiiol.

’rșwunon rulia itxxJ 84.02 03 01 la 94 02 03.03)

84.02.03

4303B

45520    47296

<6651

Drumuri al podan

84 O2ÎT3.O'

Transport în comun

84.02 03.02

17558

-8182    13891

19552

Străzi

84.02.03.03

26388

27333    25405

29399

Trarspnrr tnrnviar

94 .02 IM

T aiTsoort aerian (ootf M 0? 08.02i

84 02 06

0    B

fl

Aviația civila

S4.02.06 02

Alte cheltuielii*' domeniul uansporiuriior

84 02.50

Alte acțiuni economice Icod 87.02.01*87,02.03 la 87 02.05+87 02.50)

87 02

0

n    n

0

Om tola capito


DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 20'3

’REVEOERI ANUAJJ

Estiman

2015

2016

Lee indicoio'

tqtaL

2014

Fondu» Rorrân cte Dezvoltare Scoate

87.02 01

Zone libere

37.02.0S

Turt&rr

37 02 0-1

Proiecte ne dezvoltare -n jililunctiar.ale

37 02 05

-

Ai»e acțiuni economice

37.0250

Panea Vll-a REZERVE. EXCEDENT t DEFICIT

96.02

REZERVE

97,02

FXr.FDFNT W 96

08,02

n

0

0

0

Excedentul secjiunil ne ftmqjcnara

98 02.96

n

0

0

0

DEFICIT 99.0296

99.02

B

0

Q

2

OePcilu'secțiunii de funcyonaie

99 02 96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 ♦ 59.02 ♦ 53.02 t 70.02 *74.02+ 79.02)

49 02

1s»l

20444»

117900    435J5

Panea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE (cod 51.02*54.021

50.02

I5T»

0

0

0

AutoritatJ publice si acțiuni externe (cod 51.02.01,1

51.02

460

0

0

0

Din lotal capitol;

Autuntatj execLLve si legislal ve icoc 51.02.01 03)

91 n?.m

450

0

a

TI

Auțpntăti evBaftive

51.02,01 ca

450

Alta servicii publica generale (cod 54.02.05 le 54.02 07*54.02.10*54.02.50)

54 02

0

a

a

Din total

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autorităților locala

54.0Z.0b

Frmd pentnj gargot^rsa ltrpnim>rtt rtinr externa, contractateigerarvate de siai

54.02,06

For-o pentru garantarea împrumuturilor wtvne. coniracrate-^arantots de adj urniși/âlfite oublice .-ocsic

54.02.07

Servicii publice comunitare rte nvirierțâ a pemoanacr

54.02 10

Alte servicii publice generale

54.02 .50

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.021

59.02

a

n

n

0

ft

OENUMIRlA INDICATORILOR

Bligei 2013

iREVbOtRl ANUAL.

Estimau

7111*

,015

2016

Sov ndicaiei

TOTAL

Aparare (cod GO.02.02)

60.02

0

0

0

n

Din total capitol:

Altare naiiir sla

60 0? 0?

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.501

61.02

0

0

9

0

Din tola» capitol:

Ordine publica (cod 6* .U2.Q3.D-»

B1 02.03

0

a

0

"7

Politie locala

61.02.03.tM

r

Proiecția civila și prcoscția cori.-a ncsnGIbor (protecție dvlâ nonmlbt&rai

61.02,05

AltecnsUud' în dcim-ntd wdlnii u jbU n s o iiipame- naționale

6i.U2.50

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod 65.02*66.02*67 02+68 02)

83.02

33-»

0

G

G

Invaramant (cod 65.Q2.D3 la 65.02 05*65 02 07+65,0211+65,02.50)

6502

C

0

0

3

Dlr. total capitol

învățământ prescoiai st primar (cod 65 02 03.01 »65 02 03,02)

65,02 03

0

6

0

D

învățământ preșcolar

65.02 03.01

învățământ primar

65.02 03.02

învățământ secundar (COC 65.02.0* 01 l& 65 02.0*031

05.02.04

n

0

0

0

îi vatamâin secundar interior

65 02 04.01

învățământ secundar 6upencr

05.02.04.02

Invatamant profes.onsl

65.02.04.03

Invalamânt ixistliceal

05.02.05

învaiament nedefimbil onn mvel (ax! 65.02.07 04

65 02 07

0

0

0

0

învățământ spec sl

65.02.07 04

Servla- auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65,02.’ 1.30)

65.02.11

0

c

0

Zi

1’iteuiaie si cantine pentru elevi

65 02.11.03

Alta servicii auxiliare

65 02.11 30

Alte cheltuieli în domeniu înv&larrentului

65.02 50

Sonatste (cod 66 02.06+66.02 08+66,02-50)

66.02

222

3

u

J

Din iota! capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc indicator

PREVEDERI ANUAl 1

TOTAL

201-

2515

70 Ui

Sev.-.'l rnedkele -n unrtati Sanitare cu paiur (eud 66.U2.06 O1 *66.02 06C3)

66 02 06

222

n

0

0

Spitale generale

G6 02 06 0

222

Jrriăti medicu-sauaie

66.02.06.C3

--

Servicii de sanatare publica

66 02.00

AiLt- ehellureîl in domcr.iu sar.a^aUi (cod R6 02 50 50)

66 02 50

0

0

6

n

Alte irisliluiii ai acțiuni sanitare

66.02 50 50

Cultura, recreare sl religie (cod 67.02 03+67.02.05*67.02 06*67 02.50)

67.02

0

0

0

o

Din ’ntai carolol:

Servicii ailtotete Icod B7.D2 03 02 la €7.02 03.08*67.02 03 12*07 02 03 30i

B7Q2 03

ș

0

Q

Biblioteci publice comunam crasenesli, mumcoale

67.0z 03.UG»

Muzee

67 02 03 03

Inși l ui publice de speciacole » ccnctre

67 02.03.CJ

Scoli oopuiare de ana si mese»-1

«7 02 03 05

Case de cultura

67 02.03 06

Cămine cultureie

67 02.03.07

Centre pentru conservarea ai promovarea cuituni trad:Lune<e

«7 02,03 00

Consolidarea 5< reslaurare? menumentetor isterice

67 02.03 12

Alte servicii culturale

67 02 03 30

Servir i racreetive a sportive rcoc €7.02 05.01 a 67 02.05 03)

67.02.05

U

0

y

0

Sport

fl7.U2.O6.0l

Tinere!

R7 02 05 02

întreținere grădini p>*b»ir.e: parcuri, zone verzi oaze sportive si ae agreren:

67 02.05.03

Sarvicfi religioase

67.02,06

Altesen/lcli Tn fipmenii.fi culturii, recream s. religiei

67 02.60

Asigurări si asistenta sociala (cod68 03.04+SB.02 05+68 02.06*68.02 10+08 02.11*68.02.12*

•|M

Q

3

1

68 02.15* 68.02.50)

Chn iutei cssaloi

A&isi£'»ta acordate yersoarelc’ 'n v&îis

66.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR


Bi/get 2013 REVEDERI ANUA'J

Coc maicato-

’DM

1U1AL


^stirren


7015


?Vlfi


As«en1a socia a in czi ce zoii si invafdnav (Cod 53.u2.Ub.j2i Asistenta sociale ii caz. <Ju mvalicitete

Asistenta sutiulb pertr. -ami.ie si coolî

4»ik<wtb pentru ’OCU.nle

Oreșe

Urotây de «sistema meriico-soeiaifi

Prevenire excluderii soclaie {cod 68 02/5431 +€8.02.13.02)

Ajutor gocel Cantine ca ajulcr sjuei»

Alte ciie’luiel- in dOneniul asigurărilor si asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PURLICA LOCUINȚE, MEDIU St APE (cod 70.02*74.02}

Locuințe, servicii si dezvoltare publica icod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07*70.02-50)

□In total capitol

Locuințe (coc 70.0? 03 01*70 02 03 30)

Dezvoltarea sistemului do locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu ape si trnenaiari hirimîRnnoî (cod 70 02 05 01+70.02.05.02> Alimentara nu apa Amanajari hidrotehnice

illtmlPât pudic si cicctrncsn ruiate Alimentai e cu ytue nelurate in Incaffratl

Aia- eervia ’n domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam coii'u/iats Proiecția mediului (cod 74.02.03*T4.02.05*74.02.l)6|

Din rate cepHot

Reducerea și controlul c»olu-ânl

SaluOTtâteSi gestiunea deseuriloi (coc 02 05.01 »74 02.05.02)

Salubritate

Coiactarea tratarea sl d istrugesea deșeurilor


68.02 03 68,02 05.C2 »8.l«.O6 60 02 IC 68.0211 68.02 12 6RW15 G8 02.15.C 68 02 16 02 68.02 50


70.02


70.02 03 70.0? 03 01


70.02.03.30 70.0205 70.02 05.01 70 02 05 02 70.02.06 70,0X07 7PO2 '0 74.02

74 0203 74.02.05 74.02.05.tr 74 02 05 02


__,-L-

100

t    i?    «i    n


5536*9


?04Mf    t ’ 7B00    48S1F-50618    704440    I ;7rt0*“    46535

=    2    O    0


'A


DENUMIREA INDICATORILOR

Ekyet 2013

3RFVFDFRI ANIJAI1

Eslir+en

2015

201 £

Cori -ridicător

TOTAL

201-

Canailsarea si tratarea apelor -zzldualc

74.02.06

5

Parte? ? V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 30 02+B1 02+33 02+34.02+87.02)

79.02

54»

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.011

30.02

fl

0

fl

ii

Din -n>ai caoitoi:

Antumi generaie economice 3» comerdate (coc 80.02.01 0C * 30.02.01 09 - 30.02.0,. 10 + 80 0201.301

ao.o2.oi

0

0

0

o

P»«swwil'e 5 Pomlialere Inundații si ghețuri

no o? 01 06

Stimulare întreprinde- mici sl mijlocii

50 02 01 09

L_'"

Programe de dezvoltare regionala si șocata

30 02 Ol 111

Alte chsltuieir p».-ntnj aot-um ganera'ft economice $• ujmeiciwife

80.02.01 3H

Combustibili si energie {cod B1.02.06*81 02.07*81.02.50)

81.02

175

c

0

o

[lin total caaitol-

Energie lerrr.ica

H l 02,06

Alti combustibili

81 02 07

Alte cheltuieli pnvmo conotiustinlll sl enerfl-a

81.02.50

175

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare {cod 33.02.03)

33.02

0

3

0

0

Din total caoitoi

Agricultura (ccd 83 02 03.03*83.02.03 07* 03 02 (KL30J

83 02 03

u

0

i:

Protecția plantelor y carantina rtosantUrâ

33.02.03 03

Camere agricole

8302.03 0/

Alte clielluitli ui domeniul agriculturi

113 02 03 3(1

Transporturi (cod 34 02.03+84.02.06+84.02.50)

34.02

52B1

0

n

o

Din mtai capitol.1

Ttertsoert rutie- {cod 84.02.03.01 la 84.02.03.031

84.02.03

S2BI

0

«n

Urernun si podim

04.02.03 0-

'ransport în comun

34.02.03.02

4812

Straii

84 02.03.03

469

■ ransperr aensn (cori 84 02 06 C?)

84.02.00

0

0

5

7

Avjetia ci’/îia

84 02 06 02

Beget 2013

3REVEDFRi ANUAl 1

ssumar.

DENUMIREA INDICATORILOR

Con imiiosmr

70 M

201 p

2016

TOTAL

Ato crcituicli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+67.02.03 la 87.02.05-67.02.50)

Din total capitol'

Foodj' Român de Dezvoltare Sociala

Zone licorn

Turism

traiecte d6 dezvoltare muH.LnUionu'o Alte aduni econom ce

Partea V!l-a REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 5.02 97    ~~_

eKccdcntu soctun-i de dezvclare

DEFICIT V 99.02.97 _

Deficitul secțiunii ne dezvoltare


87.02
87 02 01 87.02.03 87.02.04 37 02 06 37 02 50

96    02

97    02

98    02 33.02.97 99.02

99    02 97-494c 1    -3*M8    -32746    822»

l ista obiectivelor de invesiiții pe anul 2013

CAPITOL! L SI

LuuiL din care:


autorități pvnucrși actbm externe

450|

450

0

450

450

0

0

0

0

0

430

0

0|

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

—rr


.SM I ii •fini In

r' <r>'» ten paftfl n ?L *.i

Dl Inimiriii u/min i vuit

1 nUnin.il

l u/uartL.

?L>CC/i

FfUjl

Talul

din

v,

>*>im iun r»n. fwiflei iltrna. a>mii \'r fi nr.ru npoh/ini

i Uluiri mlftahl

/mată

iifittwlbmll

• r.vc.în Io

II <* ll/IJ

• \rv;Uti. In

il i? jiu?

noi ■ t4l

.*ntn.L

Lf-U'.l

IW4

Fi >n:t

umdtu

Prun :l, FEX

are.

hmi

wnai

1 114.90

l .•.iiu/trrun le l • finwvelt

litygl

fma.1

1 *U/w/ te fo >.J\

jr HUI

ț

3

4

S

6

d

■>

!0

Li

• *

TOTAL GENERAL, din cane:

1.021.076

1.025.527

490.879

534.648

158.993

0

1.868

59.299

0

5.644

92.182

0

f o nst merii-Montaj

482.634

393.059

20276

372.783

59.492

0

1.616

57.015

0

241

620

0

A

Obiectivi dv investiții

254J3H

112.996

30 J11

82.485

22.066

0

0

21.0P

0

330

719

0

iii unulinuare

180 J54

83.897

19.991

63.906

112(19

0

0

20.581

0

24)

587

0

H

Obiective dr investiții

346.826

351.925

7.694

349.231

41.004

0

1.868

38.282

0

0

854

0

noi

302.280

309.1 G2

285

308.87?

38.283

0

1.616

36.434

0

0

233

0

C

Dotări si alte cbciruieJi

420.014

560.606

457.674

102.932

95.923

0

0

II

0

5.314

9O.609(    0,

dt iute Mi iii

V

. IV

r.'Htu , i'iwni.uhi

•    /./•! ' ' £|M/U <Hh>

<■    •> Jrrfti

• . r.

• V

Itu k///

initmia

1*. (Zfts

/llltllu

V» ițfir i

Vin*

A«WI«- e

-

< nia1

./A A/rr

■ !h

1« ►' • • 1

Sjwi

11 v.tt.

Fzz.nZ

ri.z</w

Pnw.S rr £P

frwfiiitfr--

JZ'f

! U i ’Jt,

A- * Aj fi A

fi tcii/H

Tro^l

H’ 1,1 f‘>in

tir l- ltn

-i

0

ț

a

A

Obiective de investiții

0

n

0

0

0

0

fi

0

(1

0

0

0

în continuare

l)

u

0

0

0

0

fi

0

0

0

fi

0

B

Obiective de investiții

lini

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări Si alte cheltuieli

450

150

0

450

150

ol

0

“1

0

0

150

°J

de investiții

Total, din tare:

•-studii și proiecte

450

45l»

fi

•150

450

0

0

0

0

11

•l5ll

0

•dotări

II

li

fi

0

s

0

1)

0

0

0

0

0

I

C A P 1 T O L U L 66

5ĂMÂTATE

r l|t 0 i

Totul, din care:

280

2X41

0

280

222

0

0

0

II

222

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

fi

fi

0

0

0

in continuare

0

0

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

noi

0

0

0

0

0

0

0

n

i)

0

fi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

280

280

0

280

222

0

fi

0

0

•1??

0    fi|

de investiții

1 ntâl, din care:

•dotări independente

0

0

0

Q

0

o

0

0

0

fi

0 «

•.heltuieli asimilate

280

280

fi

280

222

212

CAPITOLUL 68

ASIGURĂRI S1AS1STF.NȚĂ SOCIALĂ

0-11

lotul, din care:

652

1.250

1.152|

118

JWl

d

0

0

1Z

OL

109|    0|

11/

..... ■ ■

a tj..»/ ’

1-4    ’

•    «’«>    tu i?o

•    . . • •    ■    1 . ir//. •

.    .i    .    ,,

• h •'< t'l

/|W w

i .< ■11

(uluia

/ <t«i

VLutc.an A/

• /

. •' ■ J-T'

•    ii in»

-1/ L*li>

( Hll't. iiui./n,

/’iT .’.'l . .

IAIM..,.

NVW

i • /.

h »•••/• •

1

/iMBfr

i M <y»

* .    </i>

,L i.J

y

7

6

*

<*

10

u

!j

573

1.118

1.002

116

IOV

o

o

0

0

îi

109

0

A

Obiective de Investiții in continuare

652

1 250

1 132

r»«

.09

0

ol

0

0

0

509

0

573

1.118

1.002

116

KW

0

0

0

”ol

0

109

0

LOCUNTh.,SERVICII ȘI DEZVOLTAM* PCRI.H Â

1 ntal, din care:

937396

928.897

405.991

522.906

152 751

0

1.868

592299

0

hlo

90.974

~~ol

479.495

389.761

18.989

370.772

58.918

0

1.616

57.015

0

241

46

(1

Obiective dc investiții

252211

110.373

79 313

81 040

21.552

0

0

21 017

0

330

205

0

în continuare

178.618

81.6)6

18.^89

62.627

20.868

0

0

20.581

0

211

46

0

l otal. din care:

Construire lucuiuit ieftine jientru tineri rtcstinaic cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnicii edilitare. lifturi aferente -zona

168 128

26 155

24.366

1.769

205

205

Baba Novac TICLM 230/2008 ,actualizat de UCI.M 152/201 Lachializai Hf TM 244/2011

109.805

16.254

15462

792

flb

46

ie,. '4 f

.    ,h, wwiu-ii

fxV - -    • '•<*

1 _ --    -    - i.iT»

'•c J ._t"    . •

1 •• /_• y»/'

Abt'i ••

••f I .<T ,‘c

tl ' *••/?

ftJitif

■ • • ---ft • I)

, ■ - - i h

• --Ti. k - .

uu/c

11 >

.Vinr

/?'. 1

T-’iA,

/-I. ,1/,

/1

w •. < .•

Ut *

i.Zfr,

A./>/. ('('A'A

fWfcjAr

'Trit'»

(Wtrfi

f

f

j

3

f

V

Âfl

Restaurarea si rea menajarea promenadei

2 spatiilor *er/i din zona \ raja Marii-C azino-Hort

lomb

IICLM J1/2011,modificai de HCLM 15/18.02.2013

r 129

1.016

I 232

12 7R4

10,077

0 977

15.228

729

Îl 6I3

10 7R6

10 '86

Referai nr,1345O7/05.l12012

Restaurarea si rea mena ja rea integrata a zonei wlonce/Pinta Ihidiu

HCLM 113/201 Lmodificai de HCLM 14/18.02.2013

1 1.504

11 341

259

11 082

10 040

UI 010

<2.660

9 705

0

9.795

0.795

0.795

Construire unități locative modulare iu Mun.

52.450

58.XX1

M76

55 405

330

310

< -ta șt LFF aferente - Compusul social

40.925

43225

2 798

40.427

241

241

Henri Coanda (Zona 1) prin UAEHPP HCLM 148/08.07JOI L modificat

HCLM urJ47/05.09J012

1

435?

Obiective de investiții

345.270

350,78!

2445

348.436

40.765

0

1.868

38.282

0

0

615

0

noi

300.877

308.145

n

308.145

38.050

0

1 616

36.434

0

0

U

0

l otal, dia tare:

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Surd

ion 647

100.647

389

100.258

17-1

174

01 III

HCLM 113/16.07.2010

89.805

89.805

0

89.805

0

0

2    Amenajarea parcului Carul 1

2.027

2.020

102

1.918

1.896

1.868

28

01:01

HCLM 462/2009 modificat de IICLM

î 778

1.616

0

1 616

1 616

1.6.6

0

229/21111,modificat HCLM 255/2012

3    Programul de dezvoltare edilitara a

54.743

54.743

0

5 1.743

113

113

J U

ui 0!

LonstanU-zona f ulezu>lr..Miltai Eminescu

48 796

48 796

0

48.796

0

0

•ifit/e

filUNI'i

*,4»

/c.

»/ 1 * 'm,0

ral i ;

(OV.//O,1 1"

r/

- •.

Â.

‘    -    -|T |    -

i 'i

. o

IM .

•    »<w

iW    . "Vl<.

7“ 1

1#n»

1 /I t

>9 94

vnvMM*

fll L.lUjJ?

llt-C

htmf

ut!

! I't W

T, ’iic/t ttu i /' Ulllituuh

Ihiv.T

Itnjtif

Zi '»*

S> .lut

o

,1

5

4

fi

V

/J

HCLM 114/16.07.2010

4 Imlrunutaiirea accesului io Stațiunea Mamaia

10284

30.284

22j

10.061

9.721

9 721

Ol.ul

prin construirea unor pasarele pietonutc

9.641

9.6 H

0

9 o ii

9 545

9.545

HCLM 111/2IJ1 (,modificai HCLM «4/2012

5    Parcul Seniorilor

5.915

6.159

148

6.011

5.844

5 3-4

01 III

IK I M 14/2011,modificur HCLM «2/2012

5.053

1.712

0

4.712

-.712

4.712

o    Promenada turistica Mamnin

61 977

64226

699

63527

8.893

8.893

Cll-dl

HC LM 112/201 Lmodifkat de HCLM 220/2011

55 421

60 1 39

0

6(1 139

8.677

8.677

7 Ueamenajarea integrata a zonei pietonul? din

47.448

47 448

278

47.17(1

15.824

13.824

01.01

centrul iatoric al municipiului CunManla

44.244

43.933

0

43.933

13.500

13.500

HCLM 222/2011,modificai <k HCLM 106/2012

« Amenajarea integrata a zonei dc acces hi Portul Portul Turistic Tomis si Plaja Modern

42.000

41.950

50

41.900

ri

290

ULIII

2R308

28.308

0

28 308

0

0

HCI M 206/2011,modificat HCLM 288/2011 HCLM 289/201 Isi HCLM 111/2012

j.    Zsft

Construire parcare mulictajată P-7L-1, Zona Cazino-Albatros

HCLM 443/30.092009

20229

23.304

456

22 848

10

10

ni M

17.831

21.195

0

21.105

0

0

modificat HCl.M2.W2012

Dotări și alte cheltuieli

339.915    167 7.13    374.313    9j 430| 90 4U|    0

0

>1 0

280    90154

de investiții

Total, din care:

’suidii >i proiect?

4.135

4 135

379

3.7j»i

7-60

0

0

0

0

254

506

II

•aport capital SCII CON1 ORI l RBAN

Mi 698

463.526

373.934

89 592

89.592

0

n

0

0

II

89.592

.U> M

••/heltuieli asimilate investițiilor

82

82

6

82

82

0

0

0

(1

2b

56

II

\r

• •«

|V •«

•'XW*

"*// •>/' t

V

■ - • ..

/ iim

ii . ,Vfi

• Ui

-"KM . .    *    .

' = r»,    :.,p- flV/1/7

♦- l . O'.. .’<•! -wr

WM

hhbn/>i

Xf>,

/Z/Wh

1 n.'l f

'/f .tiu

n:\

•W

• -in/?

;zvi lut

J.j )4

OW ■ Idi-.;

ii#'

•«O/

7- tari

<■' .1 '• '?

/(

1

j

4

-1

5

iJ

B

Obiective de investiții

noi

1)

fi

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

II

0

fi

0

0

ft

0

0

0

fi

ft

0

(le investiții

Obiective de investiții in continuare

168.128

26.135

24.366

1 .769

175

0

fi

0

0

0

175

0

109.805

16.254

15.462

792

13

0

0

0

0

ft

13

fi

1    Construire locuințe ieftine pir tineri deșt,

168 1?8

26 135

24 366

1 769

175

0

0

fi

fi

0

175

cumpărării, lucrări pregătitoare si tchnico-edilit

109.805

•6.25-

15.462

792

13

fi

0

0

0

0

u

1.01

zona Ral™ Nuvac-Centrnle termice HC LM 230/2008 ^clualizat de HCÎ.M 152/2011 .actualizat HCLM 244/2011

IU

cri

*4 ■■ 4t|Aț.“«— i

1' VI 1 • I • h |<    >11,i ■ iluu.l anul

J»    I<A-VIZ-VH

ll'tlll

fw/irtr, .

5 •' f* DiV

>.-.,flHII !

'    . :>,i±

' MnUrx

'•WV«

i'viZi.iZ*'

-A

’incrbî

ilblfllfl/ IV»} ' fiii

v.- /».•

jm » •

_z Ih»

1'.' 77

i

înmiii

A 6? f-Uillbb'

.r.

/ uni

■ IIIUIIl}

•’ ••zum"

/i /iz z>»zu.’Z«?Z»

.'ovuli

lOnil

' « -’iZ

/• UZ- >i

lîr iLul

3

<1

7

Ă

i?

îi

12

iJ

D

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

0

(1

0

0

0

0

ol

1)

I)

0

0

n

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

0

O

0

o o -4    n|    qU    «|

°l

0

de invexliții

I i " Jj S&Z

Total, din care:

82.293

94.645

83.756

10.889

5281

0

0

0

0

4.812

469

U

2.560

2.180

285

1.895

452

0

0

0

0

0

452

0

Obiective de invt-Miții în continuare

1373

l 373

46

1.327

230

0

0

0

0

0

730

0

1.163

1.163

0

1.163

219

0

0

0

0

0

219

0

CAPITOLUL 74 1 Olul. din cure:


I'ROILLJIA MIDII LII

5

5

0

5

5

0

0

0

0

0

5

0

0

fi

0

fi

»

0

II

0

0

0

0

0


Obiective <lc investiții in continuare


0

0

fi

0

0

0

fi

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi


* midii $i proiecte


Total. din care.


capitolul JT

Filial,din cure:


COMBUSTIBIL SI LMRGIL

168,128

26.135

243*6

1 769

175

fi

0

0

0

0

175

fi

109.805

16.254

15.462

792

13

0

0

0

fi

0

13

0


Modernizare drum zona Aurel Vluiru, municipiul Constanta (str. Ștefanii-a Vodă)

IIC1.M 248Z05.0Q.20I2


1.373

1.373

46

1327

230

230

1.163

1.163

0

1 163

219

219


B

Obiective de investiții

1556

kl44

549

795

239

(1

0

0

0

0

239

0

noi

L403

1.017

285

733

253

0

0

(1

0

0

233

6

l oial, din care:

1

Pietruire sl asfaltare in zona Polara Mare, municipiul Constanta (str.Dumbrăveni,

•47

49)

187

304

107

0

D

(1

0

0

107

o

HCLM 241/31.10.201 1 .actualizat Refera*

673

454

15/

277

104

41

0

fl

0

n

104

N

11.61937/08.05.2012.inodifkol

HCI M ic 276 ZIO. 10.2012


Pietruire si asfaltare in zona Foii» str. Moților, municipiul Constanta

iiCLM 242/3 J 10.20î I acluali/iv Referat ur.6193 VO8.O5.2012, mudilîcat HCI Mor.275/10.10.2012


809

653

162

49 i

H2

0

0

«'1

0

0

132

0

730

583

128

455

;29

0

0

0

rt

0

I2‘»

0

(LV


./•:

‘ 1. huhbi» ■'    •

I il/t z/i, 4 r< ,~n i (!>(<«/ /.i./.i ulmi,

\*    -T»

• /.

luluh)

tititto

■it l-tnf ni '

/•w

>v,.i.7-3ri t,

?/ i1'

.- WIDill .4

î? il.ț'ti.

,    3’•/?

'IJIi tJ//7

----—

dwiiir H'U    ) •>

/V

/ nml

unil.u

f'fNKMt'

- u>lnaei

PV

fwM

i / / / 96

7e<MA*J r-'-l if in tutșelrh

fixate

Ipi Ul

•r.7*./*

/.• I,< bllft

di Xlili

0

t

2

j

j

î

s

n

f'

C

Dotări si alte cheltuieli

79564

92.128

83361

8.767

4812

0

0

o

0

4.812

0


dc investiții


loial. din care:

•dulăi» independente


79.51,4


92 128


83J61


b.


^3-


8 767    4.812    0    0    0

PRESEDLNTE SFDÎNTA,


I) 4,812. jv-Tr ASfcMNr^ZÂ arcRiriAR

M    F.^ACJIE'ROMAMA

i ista de Mudii si pnuecte pe anul 2013


2? zz/j


MUNil (FIUL C< INSTANȚA riuMwuA

CAP 51 AUTORITĂȚI PUBLICE Șl .ACȚIUNI EXTERNE

V.

II

L'OtUfWM llfllctvilu.

5 ithcGure, RMffuitsahll

I li/tllli 1

MWW

,S<.-<zn.«r

nâna ia

- / Z • «W2

i, «» tit

IU

wi

\iwn w*

.71 n unt

Fffnitfi

• CM'

p/unid*

7»'<•!»»’ t.tfi t/lU9lfitlt,

i'jSlIV-'

.«a/

■VtflJ

I

Actualizare documentau» alvr.iue ubiGClivului de investiții "Cazinou Cunsluxilu-iedbiliiurc si TvytuiiTjrv”

OFB*DÎA

287

0

287

2X7

287

2

<'ereiL do finanțare penrru obiectiv ui de nivțslitii "Cazinou ('onstanța* reabiiitare si restaurare”

DPD

38

0

28

38

38

3

ProiCctan: "Cenmil l- air Plsv- modernizare m extindere ''lEvpereza

Elinică DAM PAC. P I .OOP ovi/ci

DPEHDTA

100

0

100

100

100

1

Cerere de finanțare pentru pbictlnul dc nnesliu 'Cenirul rau P!a\-tnodemizare si «tindere "

DPD

25

0

ES

25

25

TOTAL

CAP.70 LOCl INȚL SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ.

*««

0

450

450

0

0

450

0

nm lei

••

l '• inimici ’i t'ri.’lt,’iul4

Sit'Ucilare

RtW/titaiHril

l .i/rtOTt

)a9Wa

u&ia ia i: rw

‘Uji ar

sactam «u

201.

.llutuain ?i»»3

ib Huita

J'rv./.h-Z

eFEF

pmiaJi'

Hir>‘

Tlan'ra; b) hn/t- ‘Ini-ittnfl"

»!■=« ‘

<«wii

I

Actualizare PUC Municipiul Constanta

DU

100

170

20

20

20

2

PI 7 -Tuna de coasta <1 Mani Neir? dc la Pescărie Ia Porwl Tonus

DL

120

77

~43l

43

”43

Actualizare PUZ - privind reabtlilarcu si re vitali zare-a Zonei Peninsulare -iiiud» HCI.M 416/2003

DL

I5U

IU

fib

66

66

4

tlaboran; PUZ peutni terenul dclmuiut desuoda Comarnic. Del005'110.

DelP'Jv vș. De 1088/1

DII

78

0

78

78

78

5

Actualizare PIJZ Maniaia-modificare HC-LM 285'» 8 0j20117

DL.

85

48

37

37

?7

ILT>

P3gfe î ;»2

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI

.ri

C-rrivwzd pnuurfHllil

Salnnarr

KrtjiiuuAhil

I’-i/xiiit

nOhtt tu

>• i?

IfS-S ift

Ui

-i r. ’ni •

p.,T.;p/; :.U_:

Olt, 1409

Itvrfxi

rf’KK

f/OSbide

VW

i taatf.de iii

hușsuU

iwufc

Vi/x»j

lircdl

£*țt i «UI

1

Documentație necesara oblintui ai)ton?aiin da Gospodărire a apeloi pnvtnd "Alimentarea cu «pa a sistemului de udat spatii verzi m municipiul Consumtii

DPD

5

o

5

5

5

TOTAL

£

0

5

5

n

ti

5

ti


PREȘEDINTE ȘEDINȚA.

BȘ EJ •

$c' R.E7 «F-


It.l


F^ge- Jt r« i

Lista de dotări independente și utilaje P<? amil 2013

< \r7(l t<H Vlftjt.htiOK ilfti OI.ZVCH I’AWF PVBÎ Tf j    _mu ta

Ar

crA

/ 'prrwmwr .Am.-

•s'nw.-.'top, . kut.iAiij.iy

i mm/rw.

..••J/.. .->l(Au£

u|d

l'rral naiaar-

<u .-7

-j ăr

3. /.-

f.Uj' IU... tOtK

iot eanr 1

W

.7.1.7,

w

F-o*»f

•wsAm

1'fOlECI

e r&v

/’HTJ.T/Z-

ra^e

Foiuf

7

| ,1/ W

• i»i

fjue»; Jv.ui

U4»<

W

1

SI 4L L'WJiDP 1 btisn • jprr. «3|țitzl|

iw

535 693

463 526

373.9X4

$9492

89392j

«9 593

IO! AX

AJ5.698

463326

3TÎ.934

89.592

89.5921

0

0

0

0    0    89,592

0

LAP-M IKAASPORU kt

»»

lUitlMit Jnu»-

KOT>nPf»kll

/uiMJW

■ ‘owurta

.‘4*3*4

mc.wIcttM

lut.il

ia n n.j/ia

-xj—

..AM Al

.7/1 • aiit MU*

,1*ru-

i-lUb

/**!

fvii/m/

ț>£«v

fi-.u/jA:

/■u.'

fW

V*

I iJJWi

b

BU^ttsk

it'-lnY

ZUq .-*!•>«>/

O.nei

Mi

1

Aukwbfs M \7 (l&asine) n.Ș! 2t5«20'l8

RAI'C

79 364

92.128

M3.3hJ

6.767

4.812

4.812

TOTAL

79364

MZ.128

83361

8.76’

4 812

0

II

II

4 <12

0

(1

FRtSEDlMt StDLNIA.


i? - EVf*lA. i i ?e*AH

- •••

li


; i«nu\n

'    (HH ii i ro\‘J AMA


i | 8 J /.< W ’M<.w- L«:I?\Si.<\3 I A

V PRîMARî*

Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2013

< M*. AA SAV4TATE

ion le»

■TT.

UUhuInli? iliWe

/frMwinuiA

1 uhuirKi. rnmM mninlt)

1

nunti

.mițl^i*- ii,.

-J>

... ■

•U- A

. • •. »

:/.// .

huni

aJarmr >0.<. -Un

ettr.

V«T»

cfOC

IW

Funii

mutilu

Fhnrlfirl

rhart

Fw?4

UHflt

HM- 1 ,ll

1:1 l’H).‘hl" /<*Mta

S’lgcf

Irn-Ttl

for-i

■nul

L

l'iu.e^xfc .1 v>« vJliv .'Xidntic irnnKE jnlHp. Jh’/irnp)

Sjhl

( IttTii-boli i.ifc»* C

tt

2X0

780

II

7X0

222

jm

IO! Al.

280

230

0

280

222

0

0

0

0

222

o

o

CA

70 LOCL1NȚE, SERMC n ȘI DEZVOl . l ARE

?n

• »7n-»j<rr Ptai fii

To&AMri

N.'Miumab

tf'

’nlMi

ii-ilfi uuiluth

f .urii»

•mtu£

icviiniiiu

ik.i'in II ,*tU3

m

- /2-<12

ittsi ac tistJUUl iu

tl

2inz

Tulul uli&auv •71/ . iAli

îw*.

IMTIM

.7 exr »*w

Fnn4

•UrlIHi

liroiejg

2EN

PS&UUiSlX

r<

/ a,ni

vp»--

//NW

'nmKf

1 1 bui-ih'lx

/X,Vi

Hwi

Imul

HW

4M

1

1‘rniâcwrc sj cw«nir împrqnniue/gni . bKCffra Si.»nni! Apostol si L-vxuțJidisI iowi -zonr- Henri Coaivfc

li -1 ti*

26

26

0

1b

26

26

->

CoasuliUuiv gard Riivriuo Slana Cruce, ztma llubu Novuv-tfxctfîiai,

DALI.FAC.PT.DDL.O -a cxccmic

Jl«.

5A

$0

0

-•••

56

Sn

tot ai

82

82

0

82

82

0

0

0

0

26

56

0


|„V| c,VS?.MSE**A -• I ’ \ A

H’h£|    4

*h i    ,

“ItlMAItl.»
Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013

ui linie hnaiivirc contant i HCL nr.321/20 12012

CAPITOLUL 74 Total, din cam


PROTECȚIA MEIUVU'I

257.461

237.275

261

237.014

2.000

0

0

0

2.000

0

0

1**5.412

177.223

261

176.962

2.000

0

0

0

Q

2.000

0

0


Ar

;Țf

1: V»n/«<»?»nx! <iA/e, ’f ><b/i

1'tfW '7/<.l/*"7»O 'i-vllul f/«Uflî UVVif

Jl dUUl nervii,irii

' V/IMva

<uSutn

.luthllâ

( (ilnfMSli wjaltf urtuatGfti

M»/

irtwra/-» iu

ftiST du suaciimr Iu < J- M/2

1‘lWrdfi i analm 2bl-

7 uatf

iun ora iert ~ ih

fiuantai? tiir

Sunt

-tUb

/ nud

IIH'l/lU

PiVU',11

n a

pvihiuei

un

f3'«l y?i litfl/

1 Il4

»mir

luiam

ÎJClEi 12

Inutil

la l'i'p

.U- 'iul

0

t

3

■t

5

A

b

V

W

ii

1

Li

l OT AL GENERAL, din care:

/ 'oioirurlii- Montaj

25X4*1

237,275

261

237.014

2.000

0

0

0

0

2.000

0

0

195.412

177.223

261

176.902

2.000

0

0

0

0

2-IMI0

0

0

A    Obiective de investit?!

în continuare

257.161

237.275

261

237.014

2.(100

0

0

0

0

2.000

0

0

J 05.412

177223

261

176.962

2.000

0

0

0

n

2.000

0

0

ReâbililarvA șî modernizarea sistemului j    de alimentare cu apă și c«nalizare.in

regiunea Constanța-lalomiia din rare

cofinutitan* VA'l Municipiul Constanții

MVl Al JfâttM-W moilifieat de IICl M 27/201»

257.461

237275

2(»l

237,014

2.000

? (ion

195.412

177223

261

176.962

2.000

2.000

HRESLDI.M'L ȘEDINȚA.


-1 • (Nt V/ «fcCHc.’JA*'

» ..hC» l ‘

JUDEȚUL CONSTANȚA    v    _

UNITATEA ADMINISTRATIV Ț^RHORIALA MUNICIPIUL CONSTANȚA formular anexa 4

ntUMltoa NERAMBUHSABXL.E PIN FQNQUM HIMJCE

a)fmanțare rifeJ amhursabllă din funduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privai și ale asociațiilor pe lamurS de sport județean..

Primăria Municipiului Constanța îs» propune sâ finanțeze programele sportive din uimatoarele ramuri volei băieți, volei fete, handbal fete, diferite proiecte din cadrul programelor 'Promovarea sportului de performantă", "Sportul pentru toii", "întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive" Pentru toate acestea se alocă pentru anul 2013, suma de 1.675.000 lei

Finanțarea acestor proiecte se face in baza prevederilor Legii ur 350/2005 cu modificările si completările ulterioare precum și in baza Legii n» 32/1994 modificată si completată.

fi) finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonproflf de interes general.

Primăria Municipiului Constanța își propune să finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes publit general, regional sau local astfel organizarea in perioada de Iarnă a "Orășelului Copiilor" și a spectacolelor din această perioadă, precum si pehlnJ diferite actlviratl oin domeniile cultural, artist Ir, educativ, de învătâmînt, ștlfnțlFIc-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico sanitar, de asistentă și servirii sociale de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum șl de mli epnerea, restaurarea, conservarea și punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se alocă pentru anul 2013, suma de4.925.000 lei.

nuanțarea acestor proiecte se tace in oaza Legii nr 350/2005 cu modificările sl completările ulterioare, <• Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările și completările ulterioare precum șl în baza Legii nr 32/1994 modificata sl completată.

Atribuirea contractelor de finanțate nerambursabilă se tare po baza dc selecție de către o comisie, numită prir dispoziție de primar Atribuirea de Contracte de finanțare se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual fn bugetul Primăriei Municipiului Constanta

Orice persoana fizică sau juridică are dreptul de a propune un proiect Cil condiția încadrării în condițiile de eligibilitate, înregistrare, capacitate tennică și capacitate financiară stabilite de reglementările legale în vigoare și in limita fondurilor publice aprobate,

Propunerile ae proiecte se voi depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanța , direcție ce va tace toate demersurile necesare și legale pentru desfășurarea în Dune condiții a tuturor proyiamelor șl proiectelor derulate din fonduri publice ce vor tl selectate pentru anul 20 J 3.

n • iu i AV ,n ii. • < PA* dfc

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriala :CONSTANTă


Instituția publică? ______

Formular:    1 ANEXA 5

_    BUGETELE INSTITUȚIILOR SUBORDONATE

LEI

""    - : Ojv--    j

beget local    finanțam de besa

Nenicun propti

....

NR

CRT

DENUMIREA UNIT ATU

Cheltuieli oe personal

Cheltuieli bunuri si

servicii

Cheltuieli j» capitel

Transferuri

Alte

cheltuieli

Cheltuieli pentru drepturi casuqate In insianta

Cheltuieli de p-ersonal

Cheltuieli

bunuri si servirii

Asistente

sociala

Alta

cheltuia

II

Proiecte din

FEN

Cheltuieli ds capital

1

GRĂDINIȚA CU

PBOGRAM NORMAL •MICUL UNIVERS

304.3B3

60 557

43.B79

2

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM NORMAI NR.51

ZBO.353

55.776

24 777

3.000

5.000

4 000

ă

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM NORMAL ROBOȚEL'

321.765

18 402

24.295

4

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL 7UBEYDE HANIM

575438

39.242

47.478

$

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT ‘AMICM*

1.072.187

116693

• 02 796

23 901

S73.01O

6

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE1

543 442

56 563

«905

11U.0UU

.rg &q\

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER'

666.513

72.350

48 285

420 000

â

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT •LUMEA COPIILOR-

58/ 505

63 744

79.288

250*000

9

3RĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT •LUMEA POVEȘTILOR*

B37.443

39.162

128.334

201.230

10

GRĂDINIȚĂ CU oR0GRAM PRELUNGIT •MUGUREL'

646.256

70 118

84786

526 680

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NOROCEL

439.282

54.1B2

55.309

134.000

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR10

440:829

47.808

34 040

153.808

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII •DUM3RAVA MINUNATĂ-

522.8B0

5t?J2

56.230

197.659

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

404.B77

60 557

71 441

150000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

475-BTH

51.633

64 387

220.000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.42

614 446

83186

70.379

285.000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

470.004

30.995

44.583

208.000

♦3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

693 256

75.218

73 023

34.000

450.000

-tâ z<<3

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT •NEGHINITA*

470 004

50.995

«074

158 104

20

GRĂDINIȚA Cil PROGRAM PRELUNGIT NR.53

540 505

58 645

7=707

300 000

21

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR.57

499 380

54 182

54 470

390 OM

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.B

983 497

I11.258

92.405

3.000

747.582

5 000

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT pERLUȚElE MĂRII'

743.194

80.636

109.194

716.000

2*

GRĂDINIȚA CU PRCGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

1.324.825

144.168

125.028

335.246

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ‘ANGHEL SALlGNY’

618.351

132.265

128.755

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 AUREL VLAlCU*

1.571.412

230.159

208932

4.080

8.736

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 12 B.P MASDEU’

2.338.047

348.879

285.002

32.000

5.500

3.500

25

ȘCOALA GIMNAZIAL A NR. 6 ’NICOLAE TI7ULE5CU

927 923

131.358

191 914

3.826

24.500

25

-ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRLAN PORUMBESCU'

902 B7B

133.493

138.524

4 000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRÂNCOVEANU'

1.184.091

184.741

153.349

y.wu

31

școala Gimnaziala

NR 28 'DAN

BĂRBI LL IAN

1.613.412

227.398

214.624

70.000

Z^.

f

pj-

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 38'DIMITRIE CANTEM1R'

1 004 999

161.413

64.535

5.000

13.000

33

Nfi 11 T>R CONSTANTIN

745.273

116.307

03.276

1 OOo

9 000

34

școala Gimnaziala NR. 43 FERDfNAND’

1.195.514

163.00b

166.569

37.600

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 30 T3HEORGHE ȚTȚEICA*

2.191 732

534.317

222J7B

55.086

36.500

67 660

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 T C. BRATIANU

900 589

116614

231 079

6.000

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 24 ION JALEA'

2.298 *73

351.358

253.700

10.000

7000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 17'ION MINULESCU*

1 182 065

177 06»

131.338

1.8,7

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. IB'JEAM ȘART*

394.244

144 847

171099

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 MINAI VITEAZUL'

1 655 461

250.3S0

154.298

20.000

34 540

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 111 ’MIHAIL KOICIU'

1.01S.3B7

156.508

153 670

1.000

3.000

42

ȘCOALA GIMNAZIALA Mft. 5 NICOLAE (ORGA*

951.095

152 212

97 379

3.826

71.000


<3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 NICCLAE TONnZA-

2224.510

327.810

242.745

1.900

24 100

44

ȘCOALA GIMNAZIALA Nfl.14

735 167

115.38^

104 474

45

SCO.*!A GIMNAZIALA

NR.1S

1.523.905

226 170

207 665

16.000

3.000

46

ȘCOALĂ GIMNAZIALA NR-31

736.651

132.379

106.967

4?

școala gimnaziala MR.37

2X151 319

304.372

277.686

1.900

90.113

46

școala gimnaziala nro

1 873.361

276.687

236 927

5 900

49

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 7 'REMUS OPREANU’

1.592.963

233.842

186 472

33.000

40.000

50

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL r

2693218

378.683

310.274

11.000

138.200

3.000

1.000

51

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE REGINA MARIA’

4.367.779

426.453

349.606

91 407

53 251

52

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAJ EMINESCLT

2.333.138

351.253

258.904

4.000

08-000

53

COLEGIUL NApONAL 'MiRCEA CEL 8ÂTRÎW

3.036.283

441.563

181.776

40.155

314.379

6.615

54

UUUCU'UU MR | Itnftt

PEDAGOGIC

CONSTANTIN

KgĂTKSril'

2 721 316

416.622

4,8.354

110.000

360 000

17.000


55

COLEGIUL TEHNIC DE marina alexandru IOAN CTJ2A'

1.234.542

189 336

,24.711

2.522

197.478

S6

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

1.549.597

232.680

166.647

10.000

97 000

. OOO

25.000

57

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

1.251.316

2’2126

285 378

4O.liH<l

249400

5 000

58

COLEGIUL TEHNIC ’TOMIS-

1.623.126

278.310

307.644

50.000

212.000

59

COLEGIUL TEHNIC •VASILE PARVAN’

1 263.542

230 241

105.555

14 000

50

LICEUL TEHNOLOGIC C.A ROSETTT

! 891 15‘J

265 357

387.642

223.000

ei

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN"

1 152.129

,55 635

174 029

292 000

62

LICERUL TEHNILOGIC 'DIMfTRIE LE OMIDA'

2136.423

295 090

Z78.510

192.000

928.879

63

LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARLl'

2.911.395

387 305

228.814

2.000

3-4.900

64

LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PAiAJDE'

1.429.615

208.002

80.007

120 500

240.740

55

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’

1.366.362

221.723

186.58B

4.000

42.000

2 000

2.000

56

INDUSTRIAL DE

FI ECTROTFHNICĂ Șl rticrnuiimr.Tn

ăLttiT 1Tfi

257.044

Z19.835

15.420

9.400

555.500

Jtă

67

LICEUL

TEKNOLOGICTOAN N. ROMAN'

1475.160

261.520

ISO.396

19 000

r,î.

LICEUL CU PROGRAM

SPORTIV ’NiCOLAE

ROTARU-

2.766148

356094

261 003

28.520

1 199 600

160.UOV

B9

LICEUL TEORETIC •DECEBAL

2.T70.482

427.362

159.785

40 000

165.000

5.000

30 000

70

LICEUL .'EORfcllC GEORGE CÂLINESCU'

1770.561

243 S34

259 966

40.000

107.000

15.000

35 000

71

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA*

2.670.122

421 682

302.135

e.ooo

36.000

T2

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’

2.905.346

413.097

187.489

16.200

182.800

1 000

73

LICEUL TEORETIC TRA1AN

2.579.753

368740

171.649

26.000

85.000

2 000

4.000

15.000

74

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

399 737

50365

223.000

75

IMPOZITE SI TAXE SI ALTE VENITURI ALE aiînmii iiiînrii

14.000.000

8 000.000

76

MUZEUL DE ARTA POPULARA

755.000

118 309

77

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

2.500 000

1.419.000

78

CENTRUL SOCIAL

275.000

300.000

7B

cantina palazu mare

135.000

1.070.000

eo

CANTINA CONSTANTIN BRATBSCU

no.ooo

925 UOO

Bl

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESELOR

1.105.000

1 341.000

109.000

82

SPITALUL CLINIC DE SOLI INFECTIQASE

83

handbal club MUNICIPAL

IOT*.

HB.8M7S0

fr SSKUJI

1M.000

1.ZS5 000

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

7.800.000

30.064.000

1.101.000

3.000 000

□ 000,000 11 58S.C20

Fă*

a.no.123

ÎS

«JMO.000

• ♦ • ’ifcAZ* ECiU

.., .rHi s cH ^Jrt

JUOEȚUL:CONSTANTA

Unitatea admlm si raHv-Tentonaia:CONSTAN TA

Formular:    ANEXA 6

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2013

mii lei -

3-yui 20n

hsliman

PREVEE>EP. Anual"

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod maicamr

TOTAL

20M    2015    2015

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL

n_2’‘    q    o

CREDITE EXTERNE

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE {cod

50.06*59,06*63.06+70.06+74.06+79.06)

Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE(ctxJ5l 06+54.06,

50.06

Autoritatl publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51 0b

Dbt loiai capitol

Auwntâțl execUiv6șl_ieQislstive{c?d 51.06 01.03)

51 06.01

Autordeți executive

5» 0601.03

Alt* servicii publice generale |cod 54 06 1 0 * 54.06.50)

54 06

Servkai publice comunitare de ev«denjA a persoanelor

34.06 IO

Alte servidi publice generala

34 06 50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA hATtONALAjcod 60 06+61 06,

59.06

Apărare(cod 60.06.02)

6006

_Din lotai capitol:

A^srare națională

50 06.02

Ordine publica si siguranța r»aiionala(cod 61.06.03* 61.06.05+61.06.50)

61 D6

Din rntal capitol.

Orr.ine Obblica i coc fa 1 06 03.04J

31 06.03

Pohue tocata

31 06 03 04

Proiecos civile st proiecția conlra incendiilor!proiecția civila nonmilitara)

91.06.05

Alte cheltuieli In domeniul ordinii publice si siguranței naționale

91.06 50

_

___ -

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06-^66.06+67 06+68.06,

63 06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cuu indicam*

Buget 2013    Estimări

PREVEDERI ANUALE

2014    21115

TOTAI

W16

Invalamant (cod 65.06 03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50?

85 (W

r' 222

Din total ttpilui.

învatamâol preșcolar si prima» (cod 65 06.03.01+65.06.03 02»

65.06 03

învatamân preșcolar

85.00 03 0’

învatamâ'ii primar

85.96 03 02

_Invgtarnâm secundar (cod 65 06.04.G1 la cod 65.96.04.03»

65 06.04

învățământ secundar infermr

85.06.1X Ol

Irvatamăn'.^BCunrtar supe*or

65.06 04.02

Icwaiamant nmfesiona

65.06.04.03

Invatamânt poillicesl

65 06 05

învățământ necefmibfi prin nvei icod 65.06.07.04»

66W.U?

Invataniânl special

65 OG 07 C4

Servicii auxiliare pemru educate <coa65.06 ■ ".03*65.06. i • 3U»

65 06 11

internate st cantine pent^* **

65.0C 11.03

Alte sarvîcîl auxiliare

65 06 1 r 30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sanatate (cod 66.06.06*66 06.08+66.06.50)

66 06

Din to/a» '-aptioi

Servicii medicale in unitati sanitare cu paltin (cod 66.06.06.01 ♦ 66.06 06.03)

56.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Undat medico sociale

88 06 06,03

Scrvicn oe sanatme publica

66.06.08

Alte cheltuieli In domeniul sanatad' (cod 66.06.50.50,

66U6 50

Alte Ir stilul ii si acțiuni sanitare

66 06 50 .50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

«7,00

H/n forai caprtoL

Servicii culturale (cod 67 05.03.02 la coc 67 06.03 08+67,06 03.12*67.06.03.-30)

67 05.03

Biblioteci publice comunala, orășenești, municipale

67 06.03.02

Muzee

67 00 03.03

Insfitutii pub.ice de spectacole > concerte

67 06 03 04

Sepii populare de ana 5» insse-H

67.06.03.05

Case de cuib rs

67 06.03.06

Cămine culîurais

67.00 oa.o?denumirea indicatorilor

Cod '-.dicalcr

Buyel'2013

PREVEDERI ANUALE

total

Estima-

2014    2015    2016

Centre nanwi eonsc rarea »» promovareaculluili uaditldngte

67.06.03 08

- - r

Consolidarea st restei rare3 monume"lelor isronce

67.06.03 *• 2

-TĂ

Alte servicii culturale

07.06.03Jd

|b i 1

Servei recreative si sportive (cod G7.06.06.lH • 57 06 05 02-G7 06.0b.03)

67.0605

Sport

G7 06 05.01

î mirai

87 Utt 05.0?

InlreLnera grădini publice, param zone veri;, baze sport'V» sf ce agrement

67.06 05.03

Ails servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

6Z06.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68,06.04+68.06.06+68.06.11*68.06.12*68.0$. 15)

53.06

D/n țoiul t&pttoț:

Asistenta acordata persoaneloi in varsia

B8.O6.04

Asistentajociala pentru familie si copii

58 06 06

Cnwe

68 08 11

Upflâș ds asistei >ță medic» sociale

68.06 12

Prevennea excluderii sociale (cod 68 06 15 02+68.06 15 501

68.0615

Cantine- de ajutor social

68 06.15.02

Alte cheltuieli in domen ul prevenim etrliderii sociale

98.06.15 50

Partea a fV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE» cod 70.06+74 06|| Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.0605+70.06.06+7006^07+70.06.50)

Dm roia/ capitul:

70 0C

Locuințe {cod 70 06 03.01+70.06.03 30)

70.Utt.03

Dezvoltarea sistemului rtf? înrâurite

70.0603 01

Alt® cheltuieli in dumerim locuinteior

70 06.03.30

Alimentare cu apa si amenajsri nidrolHhrîce (cod 70.06.05.D1 +70.06.05.02)

70 06.05

Alimentare cu apa

7O.l)6.O5.CP

Amenaian hldrtxentwce

7(1 06 05 02

'luminat public si electrificări rurale

Alimentara cu gaze naturale m localitati

70 0605 ?U Ofi (17

Alte servicii în domeniile locuințelor, servicl lor si dezvoltării comunale

T0Qg.SU

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod (Wlcato

Btigel 2013

PREVEDERI ANUALE

total

Estinten

201-

2015    atne

Protecția mediului (cod 74.06.03+74 06.05*74.06.06)

Din Un?! capitol'

7406

Reducerea și oonțnclul puluarli

74.06.03

--- . ’

♦    Zy_

baluDritois sl gestiunea deșeurilor (cod 7-s.Ofl rtb UI+74 06.05.G2;

74.0&05

Salubritate

M.oe.osni

Colevifcraa, Tratarea si distrugerea deșeurilor

74 06.05.02

Cariaiizaiea sl tratarea apelor reziduale

74 06.06

Partea ăV-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.08*81.06»B3 06-64 06)

7906

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

00.06

Dmtoial lapifaT

Acțiuni generale economice âi comerciale (cod 80.08.01.00+80 06 01 10)

80.06.01

-'ngvenir* sl combatere inuncatli si ghețuri

80.06.01 0«

Programe de : ezvoltare regionale ș sedate

80 06 01 10

Combustibili sl energie (cod 81 06 06+81.06.50)

81 ce

Din loial capitol.

Energie termica

81 06.06

Alte cheltuieli privind combustibilii sl energia

81.06.5C

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

Din loial capital*

Agricultura (cod 83.06.03.03*83 OG 03.07+83.06.03.30)

3306.03

Protecția plantelor și carantină ftoos&nâară

83.06 03 03

Camere agnoote

83 06 03.07

Alte cheltuieli ’n don ier iui agriculturii

83.06.03.30

Transporturijcod 84.06 03+84.06.06+84.06.50)

04 06

Din loial capital-

Trartsoort rutier (cod 84.06 03 01 la cod 84 .*36.03.33;

34.06.03

□rumuri al pOCUri

84 06 03.01

irartspnn in comun

S4.0C.03.02

Snazl

64.06,03.03

Transport aenan (cod 84 06 06.02)

«4 06.06

Aviația civila

34 06 06 02

Alte cneituieii în domenlm transporturilor

84 06 50

PARTEA a- Vli-a REZERVE. EXCEDENT / 0EF1CIT (cod 98 06)

36.06

DEFICIT

39 06

DENUMIREA IMOICATORILO5

3uget 2013

»" euman

Cod mcirattjr

prevederi ANUALE

TOTAl

211’4    2015

7016

CREDITE INTERNE

56.251

71 271    :

a

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAREțcod 5O.O7+59.O7++63.O7+7O.O7+74.O7+79«07)

56.261

7I.Z71

u

PartBa l-a SERVICII PUBUCE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

Autoritatl publice si acțiuni externe (cod 51.07.011

5< £F

~ ■ —_

Dtn fotei L-d^'iol

~1

Auînntâț» executive sl legislative («hJ 51 07.0i.Gi,

51 07 0’.

Aumrtăt executive

51.07 O-» 03

"'—- —

Alte servicii publice generale |cod 54 07 tD+54.07.50}

SA 07

Servic» pub’lce corn jicaie de ev-dentă a persoanelor

54.0710

Alte servicii ouhuce generam

54.0750

Partea a il-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATîONAlA |«XJ 60.07-61 07»

59.07

Aperars (cod 50.07.02,

60.07

Om tatăl capitol

Ao Erare nalmna-a

60 07 02

Ordine publica st siguranța naționala (cod 61.07.03 *61.07.05+61 07 501

61.07

Din rnlaJ r.30®0l:

Ordi’ = jubiica Icno 61 D7 03 041

67 07.03

»’wiria locala

8-1.U 7 U3.O-

PrniBfile ciute și protecția oontra incendiilor iuretecțin r.lvtiâ normlîlnarâ)

81.07.05

Alte cnekuieii ir don ren ui ordini' nuhi re și siguranței naționale

Si 07 50

Partea a 111-3 CHELTUIELI SOCIAL»CULTURALE(cod 65 07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07*65.07.11+65.07.50,

65 07

Din tulat capitol'

îitvatamânr presccar sl primar (cod 65.07 03 01+66 07.03.02')

65 07.03

frvaiamariL piescolar

65 07 03.01

îr vattjmârr. primar

65.07 03.02

invslamânț secuncar (cod 85.07.04 01-65 07.04 02*66 07 04.03»

65 07.Q4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod i'<licotn

3uge*2(V3    E sumar

PREVEDERI ANUALE

2014    20*5

TOTAL

2016

învățământ secu.-dar infedoi

65 07 04.01

--~

:nvatarriurt secu dai supentr

65.07.04.02

- A    *

uvaianai l picresionH

35.07 04.03

X">z

învatarwii ,K>.siiice3t

05 07 05

i

'rvalamânr nedeflri&tl prin nivel 'cod 65.07.07.04,

05,07.07

învățământ scec.a

65.07.07.04

ȘerviCI suflare penf, SCUCatie (uu<J65JU7. 11 U3-65 07/1 .30)

65.07.11

ti lernaie ai Lanîire pernru elevi

35.07.11.03

Aiie aervidl ajxiilare

65.0711 30

A.te cheltuieli ir, domeniul învatamâniului

65.07 50

Sanaiate (66.07.06+66.07.08+66.07 50)

66 07

Dm K'tăf Z9pitol

Servicii medicale in unftaO sanitare cu paturi (cod 66.07 .06.01 +66. 07 U6 03 1

66 07 06

Spitale generale

86.07 06 01

unități medco-socisde

66 07 06.03

Swvrc» (le sanatate putnca

66 07 08

Alte cneltuiell in domeniul sanatatii (cod 66.07.5U.50i

S6.07.50

Alte mstitutii ai acuuni sanitare

66 07 50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50|

67-07

Din mini capnm

Servicii culturale (cod 57,07.03.02 ia cod 67 07.C3 OStKZ 07 03 12+67 07.03.30,

67 07 03

Sibiioteci pub ice comunale, orășenești. municipale

67 07 03 02

Muzee

67.07.03 03