Hotărârea nr. 48/2013

HOTARARE PRIVIND DELARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ;26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.36160/15.03.2013 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Compartimentului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal înregistrat sub nr,36165/15,03.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și demisia domnului Gheorghe Florin înregistrată sub nr.30067/04.03.2013;

Văzând dispozițiile art.9 alin.2 lit.a și art.10 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, republicată;

în temeiul prevederilor art.36, alin 1, art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se declară ca vacant locul de consilier municipal deținut de domnul Gheorghe Florin urmare demisiei acestuia.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 48


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 - PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

RAPORT

Având n vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul(a) primar -Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 5, întrunită în ședința din data de j/    , avizează

favorabil / nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

PAPARI GEORGE DANIEL