Hotărârea nr. 47/2013

HOTARARE PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER A DOMNULUI VASILE CHIRONDOJAN

HOTĂRÂRE

privind validarea în funcția de consilier local a domnului Chirondojan Vasile

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.40310/22.03.2013 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Secretarului municipiului înregistrat sub nr. 40309/22.03.2013, avizul Comisiei de validare, precum și adresa Partidului Social Democrat înregistrată sub nr.40127/22.03.2013;

Văz ând dispozițiile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, actualizată, precum și HCL nr.45/18.02.2013 privind^declararea ca vacant a unui loc de consilier local;

în temeiul prevederilor, art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă validarea în funcția de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Constanța a domnului ChirondojanVas ile în locul domnului Stroe Felix.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 47