Hotărârea nr. 45/2013

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL;

coWSTA/v^ ROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 22056/14.02.2013 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Compartimentului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal înregistrat sub nr. 22055/14.02.2012, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și demisia domnului Stroe Felix înregistrată sub nr,20023/11.02.2013;

Văzând dispozițiile art.9 alin.2 lit.a și art.10 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, republicată;

în temeiul prevederilor art.36, alin 1, art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.21.5/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se declară ca vacant locul de consilier municipal deținut de domnul Stroe Felix urmare demisiei acestuia.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, POPESCU RĂDUCU


CONSTANȚA

NR.