Hotărârea nr. 44/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 382/2009 PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII ŞI A REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI MUNICIPALE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

* ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 382/2009 pentru aprobarea constituirii și a regulamentului de funcționare al COMISIEI MUNICIPALE de AMENAJARE a TERITORIULUI și URBANISM a municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ZSto 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 22513/15.02.2013, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Serviciului Urbanism nr. 22234/15.02.2013;

Având în vedere prevederile art. 37 al (3) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9) și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică art. 1 al HCLM nr. 382/2009 pentru aprobarea constituirii COMISIEI MUNICIPALE de AMENAJARE a TERITORIULUI și URBANISM a municipiului Constanța, în sensul schimbării titulaturii comisiei în „COMISIA TEHNICĂ de AMENAJARE a TERITORIULUI și URBANISM" și a componenței, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se modifică art. 2 al HCLM nr. 382/2009 pentru aprobarea regulamentul de funcționare al COMISIEI MUNICIPALE de AMENAJARE a TERITORIULUI și URBANISM a municipiului Constanța, în sensul modificării regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA NR / /<f &

ROMANIAANEXAI

la Hotărârea nr,

Componența

COMISIEI TEHNICE de AMENAJARE a TERITORIULUI și URBANISM a municipiului Constanța

Membrii:

-    Decebal Făgădău - viceprimar al municipiului Constanța;

-    Luiza Elena Tănase - arhitectul șef al municipiului Constanța;

-    Mihaela Pătruțoiu - șef Serviciu drumuri și iluminat public - Direcția Gospodărire Comunală ;

-    arhitect Isacov Mihai

-    arhitect Ignis Duvagi

-    arhitect Dorin Bucur

-    arhitect Dumitru Calotă

Membrii supleanți:

-    arhitect Radu Cornescu

-    arhitect Alexandru Bălan

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA<


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2 la


Hotărârea nr.


Regulament de organizare și funcționare a COMISIEI TEHNICE de AMENAJARE A TERITORIULUI și URBANISM a municipiului Constanța

I. BAZA LEGALĂ

Art. 37 din Legea nr. 350/06.06.2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

II.    SCOPUL CONSTITUIRII

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, se constituie ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă.

III.    COMPONENȚA COMISIEI

1.    în temeiul alin. (2) al art. 37 din Legea nr. 350/06.06.2001, actualizată, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU) este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului -șef.

2.    Componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și Regulamentul de funcționare se aprobă de Consiliul Local Municipal la propunerea primarului pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului șef.

3.    Orice modificări în componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) sau în regulamentul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local Municipal.

4.    Comisia Tehnică are un președinte ce va fi ales dintre membrii numiți, la prima ședință de lucru a Comisiei, prin vot deschis, rezultatul fiind consemnat în procesul - verbal de ședință. Secretariatul Comisie va fi asigurat de către un funcționar public aflat în subordinea arhitectului șef, această calitate fiind consemnată în fișa postului.

5. In cazul în care documentațiile analizate ridică probleme tehnice specifice sau reprezintă o importanță crescută pentru comunitate, pot fi convocați la lucrările CTATU, la recomandarea președintelui, cu titlu de invitați, specialiști, reprezentanți ai regiilor locale, ai structurilor descentralizate a autorităților centrale, etc.

IV.    ATRIBUȚIILE COMISIEI

1.    Potrivit prevederilor alin. (4) al art. 37 din Legea nr. 350/06.06.2001, actualizată, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU) fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism.

2.    Comisia va fi consultată în scopul emiterii avizului de oportunitate în baza căruia se va emite certificatul de urbanism prin care se va solicita elaborarea documentațiilor de urbanism ce vor modifica prevederile urbanistice existente, cu respectarea legislației în vigoare. în acest caz, rezoluția comisiei se va materializa prin emiterea avizului de oportunitate, semnat de arhitectul șef al municipiului, aprobat de primar, care va fi anexat certificatului de urbanism.

3.    Avizarea documentațiilor de urbanism analizate de comisie se va consemna în procesul -verbal de ședință, iar rezoluția comisiei se va materializa prin emiterea avizului de oportunitate.

4.    Comisia nu este abilitată să ofere soluții la proiectele prezentate, ea oferă recomandări în anumite situații, conform reglementărilor și regulamentelor în vigoare.

5.    Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

5.1    solicitări avize de oportunitate în vederea emiterii certificatului de urbansim pentru elaborarea documentațiilor de urbanism (faza PUZ);

5.2    studii și proiecte de circulație;

5.3    studii de fezabilitate și strategii de dezvoltare urbană;

5.4    teme de proiectare pentru investițiile administrației publice locale în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

5.5    teme pentru concursuri de urbanism, amenajare a teritoriului și arhitectură, organizate de administrația locală pentru obiective de interes public;

5.6    teme de fundamentare în stabilirea unor priorități în elaborarea unor proiecte de interes municipal.

V.    FUNCȚIONAREA COMISIEI

1. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se întrunește în ședință ordinară la convocarea secretariatului acesteia, dar se pot organiza și ședințe extraordinare , la recomandarea președintelui CTATU, în funcție de volumul de lucru.

2.    Ședințele Comisiei sunt considerate statutare în cazul prezenței a jumtătate plus unu din membrii acesteia, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenți. Invitații nu au drept de vot.

3.    La lucrările comisiei pot participa beneficiarii lucrărilor ce sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței, însoțiți obligatoriu de elaboratorul documentației (sau de reprezentantul colectivului de proiectare, după caz).

4.    Documentațiile de urbanism ce urmează a fi analizate vor fi depuse în original, în două exemplare la Centrul de Informare Cetățeni din City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C.

5.    Conform alin. (3) al art. 32 din Legea nr. 350/06.06.2001, actualizată, avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise, cuprinzând următoarele elemente:

a)    , piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiției/operațiuni propuse, indicatorii urbanistici propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință și la nivelul localității, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale

b)    . piese desenate, respective încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studio actualizat, conceptual propus- plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților și a limitelor servituților propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităților.

6.    Rezoluția Comisiei se concretizează în emiterea avizului de oportunitate sau în redactarea unei adrese de răspuns cu recomandări ori prin care se solicită clarificarea unor aspecte tehnice incomplete detaliate în documentația prezentată.

7.    în situația în care se întocmește adresă cu recomandări beneficiarul poate solicita din nou avizul pentru o documentație modificată în concordanță cu rezoluția comisiei.

8.    La ședințele de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor, coautor sau beneficiar al proiectelor supuse avizării.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

3