Hotărârea nr. 43/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANZACŢIEI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR ŞI CONSILIUL LOCAL, PE DE O PARTE ŞI POPA FLORENTINA, POPA BASARAB, NEGREA ELENA ŞI NEGREA NELU, PE DE ALTĂ PARTE;


>4

© RO.MANIA 1    .11 DEI1 I CONSTANTA

Mi nicipii i Constanta

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța prin Primar si Consiliul Local, pe de o parte, si Popa Florentina, Popa Basarab, Negrea Elena si Negrea Neiu, pe de altă parte

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit in ședința ordinară din data de    • ZC/J ;

Luând in dezbatere expunerea de motive inregistrată sub nr.22638/15.02.2013 prezentată de domnul viceprimar Gabriel Stan, referatul întocmit de Direcția Administrație Publică Locală înregistrat sub nr.22640/15.02.2013 avizul Comisiei 1 de Studii, Prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei 5 pentru Administrație Publica , Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului ;

Ținând cont de dispozițiile art.2267-2278 din Legea 287/2009 privind Codul Civil ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂREȘTE

Art.l Se aprobă încheierea tranzacției dintre Municipiul Constanța prin Primar si Consiliul Local, pe de o parte, și Popa Florentina, Popa Basarab, Negrea Elena si Negrea Nelu, pe de altă parte, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Constanta să încheie prezenta tranzacție in numele Consiliului local al municipiului Constanța si in numele Municipiului Constanța.

Art.3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, persoanelor nominalizate la art.l, in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța .

Nr. 4% / /Of. 2013

CONSTA/V 7^

* ‘‘r-    % Roman ia

j .1 . Județul Constanta L i/    I •' Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL

nr._£2_J SS/3_

între :

Municipiul Constanța si Consiliul Local Constanța având sediul in Constanța, B-dul Tomis nr.51, legal reprezentate prin Primar Radu Ștefan Mazăre ;

Și

Popa Florentina și Popa Basarab domiciliati in Constanta, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.10, Bloc L52a, Sc.A , etaj 3, Ap.9

si

Negrea Camelia și Negrea Nelu, domiciliati in Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.84, BI.LE33, Ap.34

Având în vedere :

Dosarul nr. 44198/212/2010 aflat pe rolul Curții de Apel ;

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr.148481/07.12.2012 prin care sus numitii isi exprimă disponibilitatea în vederea incheierii unei tranzacții judiciare ;

în temeiul art. 2267-2278 din Noul Cod Civil republicat, s-a încheiat prezenta :

Tranzacție

Art.l Părțile înțeleg să stingă, de comun acord și în totalitate litigiul ce face obiectul dosarului nr.44198/212/2010 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța.

Art.2 Popa Florentina si Popa Basarab, Negrea Camelia si Negrea Nelu se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra terenurilor, proprietatea lor, situate in Constanța, Zona Compozitorilor- Baba Novac, lotul 48 in suprafață de 623,23 mp si lotul 47 in suprafață de 533,83 mp in patrimoniul Municipiului Constanța si Consiliului Local.

Art.3.Municipiul Constanța si Consiliul Local prin Primar se obligă sa plătească către Popa Florentina si Popa Basarab suma de 515.184 lei reprezentând valoarea de circulație a terenului proprietatea sa, în suprafață de 623,23 mp, lot 48, situat in Constanța, Zona Compozitorilor, Baba Novac, conform raportului de evaluare imobiliară întocmit la data de 8 februarie 2013 .

Art.4,Municipiul Constanța si Consiliul Local prin Primar se obligă sa plătească către Negrea Camelia si Negrea Nelu suma de 441,266 lei reprezentând valoarea de circulație a terenului proprietatea sa, în suprafață de 533,83 mp, lot 47, situat în Constanța, Zona Compozitorilor, Baba Novac, conform raportului de evaluare imobiliară întocmit la data de 8 februarie 2013.

Art.5 Negrea Camelia si Negrea Nelu sunt de acord ca suma de 427.600 lei să fie transferată cu ordin de plată condiționat in contul R042BRDE140SV28632411400 titular Negrea Camelia si să fie utilizată cu prioritate pentru rambursarea integrală a creditului , a dobânzilor si a comisoanelor aferente. După efectuarea plății Negrea Camelia si Negrea Nelu se obligă să prezinte declarația de radiere a ipotecii de rang 1 emisă de Bancă.

Art.6 Popa Florentina, Popa Basarab, Negrea Camelia si Negrea Nelu înțeleg să renunțe la suma de 506.440 lei, respectiv la suma de 427.600, reprezentând despăgubiri pentru imposibilitatea utilizării terenului, proprietatea lor, stabilite conform sentinței civile nr. 1340/31.01.2012 pronunțata de Judecătoria Constanta in dosarul nr.44198/212/2010 si Deciziei Civile nr.541/26.10.2012, ramasa definitiva.

Art.7 Primarul Municipiului Constanța, în numele Municipiului Constanța prin Primar, va duce la îndeplinire prezenta tranzacție, punerea în posesie urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacții prin Hotărâre a Consiliului Local Constanța.

Consiliul Local Constanța    Popa Florentina

Municipiul Constanța    Popa Basarab

Negrea Camelia

Negrea Nelu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARC! TNApTE


Bd. Tomisnr, 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-41 -708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA