Hotărârea nr. 42/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR FANTANI ARTEZIERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA CASARII SI SCOATERII DIN FUNCTIUNE

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor fântâni arteziene din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța în vederea casării și scoaterii din funcțiune

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de zr. &

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 12188/28.01.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 12185/28.01.2013;

Având în vedere adresa Serviciului Dotări Urbane înregistrată sub nr.10644/24.01.2013 și adresa S.C. Confort Urban S.R.L. nr.15445/01.02.2013;

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, HCL nr. 526 / 2005 și nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cap. "Elemente decorative", H.C.L. nr.286/10.10.2012 privind transmiterea unor fântâni arteziene situate în Stațiunea Mamaia, din gestiunea delegată a SCIL Confort Urban SRL către municipiul Constanța ;

Văzând dispozițiile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea următoarelor fântâni arteziene, situate în Stațiunea Mamaia, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, în vederea casării și scoaterii din funcțiune:

-    Bazinele Select - 4 buc -0,04 lei;

-    Minicascadă - Telegondolă - 86.060,15 lei;

-    Sens giratoriu Meridian - 8.741,38 lei;

-    Sens giratoriu Cazino - 8.540,18 lei;

-    Sens giratoriu Rex - 9.067,76 lei;

-    Sens giratoriu Caraiman - 9.067,78 lei.

Art. 2 - Va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre Direcția Servicii Publice;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, S.C. Confort Urban S.R.L., Serviciul Dotări Urbane, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de S '_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJȚE

NR........

Constanta

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN IA