Hotărârea nr. 40/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G. 834/1991, COMPANIEI NAŢIONALE DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA, PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI SEDIU SECŢIE, SITUATĂ ÎN STR. ALBA IULIA NR. 17, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2.687,02 MP;

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,COMPANIEI NAȚIONALE DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI

NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, pentru terenul aferent incintei Sediu Secție, situată în str. Alba Iulia nr.17, în suprafață de 2.687,02 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de // .2013:

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre nr.2441/09.01.2013, avizul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 nr.2439/09.01.2013;

în conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit."c", art.45 alin 3 si art.115 alin.l, lit wb",din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se emite acordul Consiliului local al municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,

COMPANIEI NAȚIONALE DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, pentru terenul aferent incintei Sediu Secție, situată în str. Alba Iulia nr.17, în suprafață de 2.687,02 mp, conform planului de situație anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, SPIT Constanța și COMPANIEI NAȚIONALE DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA cu sediul în Constanța, str. Traian f.n. și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de .    ^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANȚA,    ' *    MARCELA ENACHE

NR. 4 /? / /Z.    2013

SCHIȚA INCINTEI SEDIU SECȚIE

CONSTANTA, STR. ALBA IULIANR.17, JUD. CONSTANTA Scara I : 500


6anț:,&p.\^OMORA S'.R.L.

nț.

mnațjilâ^’stâmpij^! Ș-;

sa » #/


îa'râ

tSN.

.n"' A

=

V***

<4>


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enact+e