Hotărârea nr. 4/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 620/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.620/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Automome "R.A.D.E.T" Constanța

Consiliul Local ai Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de A 02.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu

Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.^<?.£Ț./ /.//.:.<?<...2013, Referatul D.A.P.L. din

cadrul Primăriei Municipiului Constanța nr.    ......./.AC....<).4.-...2013, precum și

avizele Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și Comisiei nr.3-pentru servicii publice,comerț,turism și agrement;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale actualizată, ale Ordonanței de Guvern nr. 15/1993 - privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările si completările ulterioare, ale H.C.L. nr.620 diri 22.10.2008 precum și ale Ordonanței de Urgența nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Analizând prevederile Deciziei nr. 47/1990 privind înființarea R.A.D.E.T. Constanța emisă de Prefectura Constanta , Contractului de mandat nr. 12 / 26.02.2009 , H.C.L. nr.435/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al "R.A.D.E.T" Constanța, precum și a Organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând demisia doamnei Donea Cristina precum și faptul că doamna Doga Tincuța deține calitatea de funcționar public,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit(a), alin.3, lit(c) și art. 115, alin 1, lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.    - Se    aprobă    modificarea    art.l din H.C.L.    nr.620/2008 în sensul

stabilirii numărului de 5 membri pentru Consiliul de Administrație al RADET Constanta    până la    definitivarea procedurilor    in conformitate cu

O.U.G.nr.109/30.11.2011

Art.2, - Se aprobă modificarea și completarea art.5 din H.C.L. nr.620/2008 în sensul prelungirii temporare a duratei mandatelor membrilor Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța, până la finalizarea procedurii de constituire și numire a unui nou consiliu de administrație, în conformitate cu prevederile art.3 pct.l coroborate cu cele ale art. 5-13 din O.U.G. nr. 109 - 30.11.2011.

Art.3. - Se aorobă modificarea art.3 din H.C.L. nr.620/2008 în sensul că se prelungește temporar durata mandatului directorului general al R.A.D.E.T Constanța, d-nul Rachieru Iile și se numește președinte al Consiliului de administrație al R.A.D.E.T Constanța,, d-nul Tulică Tănase, până la finalizarea procedurii de constituire și numire a unui nou Consiliu de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011.

Art,4. - Celelalte dispoziții ale HCL nr.620/2008 rămân neschimbate.

Ârt„5. - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "R.A.D.E.T." Constanța, persoanelor interesate, Direcției Administrației Publică Locală, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de ...... consilieri din    membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

SECRETAR,


Popescu Raducu

Constanța

|\|r 4........../18.02.2013