Hotărârea nr. 38/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 354/17.12.2012 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 4 ŞI COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL NR. 351/2001 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN S.R.L. ŞI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ CĂTRE SCIL CONFORT URBAN ;

cOHSTAW?xj


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea îndreptării erorii materiale din H.C.L 354/17.12.2012 privind modificarea prevederilor art.4 și completarea anexei 2 la H.C.L.

nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban S.R.L. și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunala către SCIL Confort Urban S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

_// - ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 22601/15.02.2013 ;

Având în vedere H.C.L. nr.354/17.12.2012 privind modificarea prevederilor art.4 și completarea anexei 2 la H.C.L.nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban S.R.L. și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunală către S.C.I.L Confort Urban S.R.L., R eteratul S.C. Confort Urban S.R.L, nr,947/14.02.2013, avizele Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin, 2 lit, „c", alin.5 lit."a"și art. 115 alin. 1 lit. „b"din Legea nr.215/2001. privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorii materiale prevăzută la art.3 din H.C.L nr. 354/17.12.2012 privind modificarea prevederilor art.4 și completarea anexei 2 la H.C.L. nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L Confort Urban S.R.L. și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunală către SCIL Confort Urban S.R.L. în sensul că în loc de suma de 433.428.775,81 lei se va citi suma de 423.409.079,23 lei astfel încât art.3 va avea următorul cuprins :

„ Art.3 Se diminuează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L. cu suma de 423,409.079,23 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor din patrimoniul public

reabilitat.

Art.2    Celelalte prevederi ale H.C.L nr.354/17.12.2012 privind modificarea

prevederilor art.4 și completarea anexei 2 la H.C.L. nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L Confort Urban S.R.L. și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunală către S.C.I.L Confort Urban S.R.L. rămân neschimbate .

Art.3    Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va

comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Direcției Gospodărire Comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Constanța

Nr