Hotărârea nr. 37/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 333/2012 PRIVIND APROBAREA ÎNCETĂRII GESTIUNII DELEGATE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFLATA ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L nr.333/2012 privind aprobarea încetării gestiunii delegate a sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul muncipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr^.7.9/ /S-    2012 ;

Ținând cont de prevederile Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L nr.333/2012 privind aprobarea încetării delegării gestiunii sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul municipiului Constanța, Referatul S.C Confort Urban S.R.L. nr.949/14.02.2012; avizele Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei nr.5 pentru administrație pubică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c", alin. 5 lit."a"și art. 115 alin. 1 lit. „b"din Legea nr.215/2001 privond administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorii materiale prevăzută la art.5 din H.C.L nr.333/2012 privind aprobarea încetării delegării gestiunii sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul municipiului Constanța în sensul că în loc de suma de 112.599.610,68 lei se va citi suma de 106.462.915,62 lei ,astfel încât art.5 va avea următorul cuprins:

" Art.5 Se diminuează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L. cu suma de 106.462.915,62 lei, reprezentând contravaloarea sistemului de iluminat public reabilitat".

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L nr.333/2012 privind aprobarea încetării delegării gestiunii sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul municipiului Constanța rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Patromoniu, Direcției Gospodărire Comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

PlAt-CEUl