Hotărârea nr. 36/2013

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNDREPTĂRII ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 323/2012 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND INSTALAŢII DE ILUMINAT ORNAMENTAL ŞI ELEMENTE ALE INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC DIN GESTIUNEA DELEGATĂ A S.C. CONFORT URBAN S.R.L. ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A HCL NR. 118/11.04.2012;

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea îndreptării erorii materiale din H.C.L nr.323/2012 privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public din gestiunea

delegată a S.C Confort Urban S.R.L. în patrimoniul Municipiului Constanța în vederea punerii în aplicare a H.C.L.nr.118 /Îl.04.2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

_//    47/2_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr ///yM- 2012 ;

Având în vedere H.C.L nr.323/20.11.2012 privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public din gestiunea delegată a S.C Confort Urban S.R.L. în patrimoniul municipiului Constanța în vederea punerii în aplicare a H.C.L.nr.118/11.04.2012, Referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr.948/14.02.2013, avizele Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei nr.5 pentru administrație pubică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit.c și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorii materiale prevăzută la art.4 din H.C.L.nr.323 /2012 privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public din gestiunea delegată a S.C Confort Urban S.R.L. în patrimoniul municipiului Constanța în vederea punerii în aplicare a H.C.L.nr.118 /Îl.04.2012 în sensul că în loc de suma de 9.192.827,97 lei se va citi suma de 9.020.368,32 lei astfel încât art.4 va avea următorul cuprins :

" Art.4 Se diminuează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L cu suma de 9.020.368,32 lei reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe ".

Art.2    Celelalte prevederi ale H.C.L nr.323/2012 privind aprobarea transmiterii

mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elementele ale instalațiilor de iluminat public din gestiunea delegată a S.C Confort Urban S.R.L. în patrimoniul municipiului Constanța în vederea punerii în aplicare a H.C.L.nr.118 /Îl.04.2012,rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Gospodărire Comunală, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Administrație Publica Locala-Serviciul Juridic și Serviciul Public de Taxe și Impozite, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire precum și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanta