Hotărârea nr. 34/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA

ROMÂNIA

£ JUDEȚUL CONSTANȚA


JUULj UL L-C/l I nn j (H

™ MUNICIPIUL CONSTANȚA 4 CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri referitoare la Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data


Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 22137/15.02.2013, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Raportul Comisiei nr.3 Servicii Publice, Comerț, Agrement, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 22132/15.02.2013,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind .guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr.621/22.10.2008 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta;

în temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reînnoirea mandatelor unui număr de 4 (patru) membrii din Consiliul de Administrație al RATC Constanța, conform anexei nr.l care face parte din prezenta hotărâre , până la îndeplinirea procedurilor prevăzute de OUG nr. 109/2011.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administație al RATC Constanța conform anexei nr. 2 care face parte •Integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. începând cu data prezentei, încetează mandatul ca urmare a “expirării termenului pentru un număr de 3 (trei) membrii din Consiliul de (Administrație al RATC Constanța, conform anexei nr.l care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică (corespunzător componența Consiliului de Administrație al R.A.T.C. Constanța, stabilită prin HCL nr.621/22.10.2008, numărul membrilor Consiliului de 'Administrație se menține la 7 membrii.

Art.5. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Transport in Comun Constanța, persoanelor prevăzute în anexa 4 la hotărâre, precum și Instituției -Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.

'PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

i*    SECRETAR

MARCELA


Anexa nr. 1 la HCLM nr,_ J7 / J0/3

Membrii din Consiliul de Administrație al RATC Constanța al căror mandat se reînnoiește:

NR.

CRT.

NUME PRENUME

1

MUSTATEA DANUT

2

CRANTEA GHEORGHE

3

AFUZII CHIAMIRAN

4

FRONESCU NICOLAE

Membrii din Consiliul de Administrație al RATC Constanța al căror mandat încetează ca urmare a revocării din funcție:

NR.

CRT.

NUME PRENUME

1

COICIU DUMITRU

2

OTELEA VASILE

3

MAC0VE1 REMUS

președinte ȘEDINȚĂ.

)......

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA£HI