Hotărârea nr. 32/2013

HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2012

ROMÂNIA

11T? JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 18,02.2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.19013/08.02.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.4-Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei nr. 5 - Comisia pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 192012/08.02.2013;

Având in vedere prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29, alin. 1 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență ș i Protecție Socială ș i Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 21 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR.JL?_/ 18.02,2013


ANEXĂ LA HCLM NR. 32/2013

RAPORT

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2012

în conformitate cu prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, raportul conține cel puțin următoarele:

a)    dinamica angajării asistenților personali;

b)    informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

c)    informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

d)    numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele: Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 110/2000 s-a aprobat un număr de 1000 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, iar prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 133/2001 a fost suplimentat compartimentul asistenți personali, cu încă 300 de posturi.

La data de 01.07.2012 se aflau în evidența serviciului un număr de 845 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 352 indemnizații lunare. Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere a acestuia), la data de 31.12.2012 se aflau în evidențele Serviciului de Asistență și Protecție Socială un număr de 824 asistenți personali și 381 indemnizații lunare.

Evoluția asistenților personali în semestrul II 2012:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr

asistenți

personali

la

începutul

lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr

asistenți

personali

la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

salariale

-lei-

1

Iulie

845

7

17

835

770.344

2

August

835

15

22

828

760.163

3

Septembrie

828

15

14

829

767.904

4

Octombrie

829

18

18

829

761.613

5

Noiembrie

829

15

22

822

752.723

6

Decembrie

822

19

17

824

787.076

Evoluția persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul II 2012:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări in luna

Număr indemnizații lunare la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

aferente*

-lei-

1

Iulie

352

9

5

356

211.057

2

August

356

11

9

358

223.281

3

Septembrie

358

16

11

363

214.353

4

Octombrie

363

23

6

380

221.840

5

Noiembrie

380

13

19

374

239.533

6

Decembrie

374

14

7

381

226.995

* Cheltuielile aferente indemnizațiilor lunare includ și indemnizațiile echivalente cu salariul net al asistentului personal pe perioada concediului de odihnă a acestuia.

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a

centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art. 144, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată și a prevederilor art. 37, alin.l, lit. c din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă. Conform prevederilor art. 37, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 448/2006 pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în

2