Hotărârea nr. 316/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 489/09.11.2009 PRIVIND REACTUALIZARE PUZ CONSTANTA CUMPANA, TEREN IN SUPRAFATA DE 89,14 HA. PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE;

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l din HCL nr. 489/09.11.2009 privind reactualizare PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTANȚA - CUMPĂNA, teren în suprafață de 89,14 ha, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0512

2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 123235/26.09.2013, raportul Comisiei nr. 2 de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului Urbanism nr. 123234/26.09.2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Avănd în vedere că prin HCL nr. 489/09.11.2009 privind reactualizare PUZ-CONSTANȚA - CUMPĂNA, teren în suprafață de 89,14 ha, proprietate persoane fizice și juridice și Decizia Civilă nr. 1624/CA/14.12.2011, având ca obiect anulare act administrativ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 489/09.11.2009 privind reactualizare PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTANȚA - CUMPĂNA, teren în suprafață de 89,14 ha, proprietate persoane fizice și juridice, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 89,14 ha a fost transferat în proprietatea municipiului Constanța prin Ordinul nr. 147/1990 al Departamentului Agriculturii de Stat. Terenurile au devenit proprietate privată a persoanelor fizice, prin acordarea de drepturi veteranilor de război iar o parte din terenuri au rămas în domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 489/09.11.2009 rămân neschimbate

Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, tuturor persoanelor interesate, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25

_consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Dobre Mircea

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 316    / 05.12,    2013

kallnla proloct


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

11848/273.01.2012--

PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA INTRAVILAN (V) -MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA

PROIECTANT: S.C. KALINIAPROIECT S.R.L.

2013

KAI-IWIA PROIECT

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

kollnla proloct

CUPRINS

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

[CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Definiție si scop Articolul 2 - Domeniul de aplicare

PARTEA II

REGULUI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

[CAPITOLUL 2 -CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII    "]

Articolul 3 - Parcelarea

Articolul 4 - Asigurarea compatibilitaii funcțiunilor si conformării volumetrice Articolul 5- Inaltimea construcțiilor

Articolul 6 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor Articolul 7 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente Articolul 8 - Realizarea de rețele edilitare

Articolul 9 - Amplasarea fata de aliniament Articolul 10 - Amplasarea in interiorul parcelei Articolul 11 - Parcaje

Articolul 12- Spatii Verzi

Articolul 13- Spatii Publice

Articolul 14- Aspectul exterior al construcțiilor

Articolul 15- împrejmuiri

Articolul 16-Accese carosabile

Articolul 17-Accese pietonalesi piste pentru biciclisti

Articolul 18- Orientarea fata de punctele cardinale

Articolul 19- Lucrări de utilitate publica

Articolul 20- Amplasarea fata de drumuri publice

CAPITOLUL 4 - INTRAREA IN VIGOARE

Articolul 21 - Intrarea in vigoare

PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Articolul 22- Lista zonelor de reglementare, a subzonelor de reglementare

PARTEA IV

PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR DE REGLEMENTARE

Articolul 23- Reglementari specifice

ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE

|ZL- ZONA DE LOCUIT

ZL1 - zona locuințe individuale/colective mici cu regim de inaltime P-P+2E ZL 2 - zona locuințe individuale/colective mici cu regim de inaltime P-P+3-4E

PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

iZM - ZONA MIXTĂ    "    ~ i

ZM 1 - zona mixata cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu regim de inaltime P-P+2E

ZM 2 - zona mixta cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu regim de inaltime P-P+3-4E

ZM 3 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+8E ZM 4 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+10E

IZF - ZONA ACTIVITĂȚILOR LEGATE DE CULTE    ~~l

iZln-ZONA PENTRU INVATAMANT    ~ j

[ZA - ZONA~DE ACTIVITATI PRODUCTIVE    "j

[ZE - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE

lZS- ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

|ZV - ZONA SPATIILOR VERZI    l

ZV 1 - spatii verzi publice:scuaruri, fasii plantate publice,plantații de aliniament ZV 2 - spatii verzi pentru agreement si sport

PARTEA V ANEXE

Anexa nr. 1 - Necesarul de parcaje

Anexa nr. 2 - Extras din Regulamentul General De Urbanism HGR 525/1996 - Anexa nr.4-accese carosabile

Anexa nr. 3 - Extras din HCJ 152/22.05.2013 - Suprafețe minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul

Anexa nr. 4 - Glosar de teremeni

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

IHRwi££wfi3/&'1

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla proloot

11848/273.01.2012

VOLUMUL 2

REGULAMENT DE URBANISM

B81

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kailnto proloct

11848/273.01.2012

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic zonal: PUZ-TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N), DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA INTRAVILAN (V) - MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

care este adoptat de către Consilul Local Constanta in temeiul art. 36 al. (5) lit. c din legea 215/2001 in conformitate si in aplicarea dispozițiilor legii 350/2001 si a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 /1996 si pe baza avizelor si aprobărilor PMC.

In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al PUZ se preiau toate prevederile cuprinse In documentațiile de urbanism elaborate anterior si aprobate conform Legii:

•    PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUN. CONSTANTA, aprobat prin HCLM NR.653/25.11.199, prelungit prin HCLM NR.77/31.03.2011.

•    Plan Urbanistic Zonal - Constanta sud-Cumpenei, proiect, S.C. PROIECT S.A. Constanta, HCLM nr.

89/1999

•    PLANUL URBANISTIC ZONAL PUZ CONSTANTA SUD - CUMPĂNĂ, aprobat prin HCLM nr.489/2009

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința S+P+1 E,lot 29 si 36, teren situat intre strada Fantanele si strada Mareșal Alexandru Averescu, HCLM nr. 221/30.05.2003

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+1 Ecu anexe si garaj auto, strada Fantanele, lot 1, lot 2,

HCLM nr. 412/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+M si garaj, strada Prelungirea Meșterul Manole, Lot 40 si

41,HCLM nr. 246/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+1E si garaj, Prelungirea străzii Meșterul Manole, lot

16,19,20, HCLM nr. 212/30.05.2002

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere depozit de mărfuri existent, strada Fantanele, Lot 6,7,10,11 si

12, HCLM nr. 580/18.12.2002

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința D+P+2E si garaj, strada Fantanele, Lot 13,14 si 15, HCLM nr.

488/12.12.2003

•    Plan Urbanistic de Detaliu - 2 locuințe cuplate S+P+1 E, str. Fantanele, loturile 30,31,32,33,34,35,

HCLM nr. 284/30.07.2003

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+M, garaj si împrejmuire, strada Fantanele, lot 1-2-3, HCLM nr. 660/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Atelier verificări auto, birouri, locuința cu garaj P+1E, strada Alexandru

Averescu-strada A, HCLM nr. 605/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+M si garaj, aleea Veteranilor, careu D, lot 37, HCLM nr.

322/02.08.2004

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Apartamente si spațiu comercial la parter D+P+2E, strada Fantanele, careul E4, lot 7, HCLM /2004

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința P+M, Prelungirea străzii Meșterul Manole, lot 14/3, HCLM nr.

16/2006

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința D+P+1E, careu D1, lot 26, HCLM nr. 697/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Atelier verificări auto, birouri, locuința cu garaj P+1E, careu C2, LOT 12,

HCLM nr. 605/2005

•    Plan Urbanistic de Detaliu - Locuința, anexa si foișor P+1E, careu D5, lot 13, HCLM nr. 39/2006

•    Autorizația de construire - Locuința S+P+1 E, strada Fantanele, lot 115/2.07.2007,

•    Planul Urbanistic De Detaliu -Construire ansamblu imobile S+P+15E-Locuinte colective, spatii comerciale si servicii

•    A.C. nr.229/23.03.2001


PROIECT NR, 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC -IACONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

kallnla proloct


CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin PUZ.. Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele PUZ.

(2)    Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ-TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N), DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA INTRAVILAN (V) - MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012.

(3)    Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic si permanent dispozițiile Regulamentului local de urbanism, in scopul asigurării calitatii cadrului construit, amenajat si plantat, pentru imbunatatirea condițiilor de viata si dezvoltarea echilibrata a localității si pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1)    Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele PUZ, pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

(2)    La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(3)    Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si, atunci când este cazul, a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

(4)    La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

(5)    Din motive operaționale, determinate de mărime si complexitate, zona studiata a fost impartita in Zone de reglementare si subzone de reglementare.

KAI-IWIA RHOICCT

|B8B

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1ACONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kollnla proloct

11848/273.01.2012

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

^CAPITOLUL 2 - CONDIȚII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCȚII
Articolul 3 - Parcelarea

(1)    Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

(2)    In cazurile parcelarilor se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei inaintea dezmembrării si suprafețele totale construite insumate cu suprafețele propuse spre construire

(3)    Autorizarea executării de noi parcelari, a dezmembrărilor de orice fel, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare parcela in parte se respecta prevederile HGR 525/1996:

a)    front la strada de minimum 8m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12m pentru clădiri izolate sau cuplate,

b)    suprafața minima a parcelei de 150m2 pentru clădiri înșiruite si, respectiv, de minimum 200m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

(4)    Autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca, pe parcelele rezultate sa fie respectați indicii de utilizare a terenului (POT si CUT) maxim admiși prin prezentul regulament pentru zonele in care se afla parcelele.

(5)    Autorizarea executării de noi parcelari pentru divizarea in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013

NOTA:

Loturile aflate intre Strada Fantanele, str. Mareșal Alexandru Averescu, Strada Lt.Col. Ion Jalea si Șoseaua Mangaliei - DN39, trebuie sa indeplinesca următoarele condiții:

-    suprafața minima = 150mp

-    deschidere la strada 8m

Toate celelalte loturi, aflate in limita PUZ,trebuie sa indeplinesca următoarele condiții:

-    suprafața minima = 250mp

-    deschidere la strada 8m

Articolul 4 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

(1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate in cadrul reglementarilor privind zonele si subzonele funcționale cuprinse in prezentul regulament.

(3) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea , aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare, zona si subzona.

(5) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla proloct

11848/273.01.2012

(6) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii.

Articolul 5 - Inaltimea construcțiilor

(1)    Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv a inaltimii maxime admise, stabilite in cadrul reglementarilor privind zonele, subzonele de reglementare cuprinse in prezentul regulament.

(2)    In condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

(3)    In sensul prezentului regulament, intelesul termenilor subsol, demisol si mansarda este acela cuprins in glosarul anexat.

(4)    In cadrul reglementarilor prezentului regulament, inaltimea construcțiilor se masoara de la cota terenului natural, inainte de executarea lucrărilor de construire, in punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul si care marcheaza retragerea de la aliniament, cf. prezentului regulament.

Articolul 6 - Evacuarea deșeurilor

(1)    Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

(2)    Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

Articolul 7 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

(2)    Se admit derogări de la prevederile alin. (1), cu avizul organelor administrației publice competente , conform HGR 525/1996, in următoarele condiții:

(a)    realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

(b)    beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

Articolul 8 - Realizarea de rețele edilitare

(1)    Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după caz, in condițiile contractelor incheiate cu Consiliul Local.

(2)    Costurile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

(3)    Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), vor fi amplasate in subteran.

(4)    Rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

(5)    Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii

KALIN1A PROIECT bd.mamaia 296 - constanta

tel/fax 0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro    B

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kollnla proiect

11848/273.01.2012

rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.

(6) Este permisa amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    in cazul amplasării pe o clădire de locuințe colective, se va obține, in prealabilul autorizării, acordul asociației de proprietari,

b)    in alte cazuri, daca pe parcelele imediat invecinate se afla locuințe, se va obține, in prealabilul autorizării, acordul proprietarilor acestora,

c)    obținerea avizelor favorabile sau acordurilor din partea instituțiilor specificate de către administrația publica locala prin certificatul de urbanism.

Articolul 9 - Amplasarea fata de aliniament

(1)    Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in cadrul reglementarilor privind zonele si subzonele funcționale cuprinse in prezentul regulament.

(2)    In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public. In situațiile in care PUZ prevede realinieri, aliniamentul se considera cel rezultat in urma modificării limitei dintre proprietatea privata si domeniul public.

(3)    In cazurile in care pe planșa de Reglementari urbanistice/Regulament, nu este precizata retragerea de la aliniament, clădirile se vor putea amplasa pe aliniament.

Articolul 10 - Amplasarea in interiorul parcelei

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa, conform HGR 525/1996, numai daca se respecta:

(a)    distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

(b)    distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

Articolul 11 - Parcaje

(1)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

(2)    Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate in condițiile alin. (1) se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementarilor zonelor si subzonelor funcționale cuprinse in prezentul regulament si conform Anexei 1 la prezentul regulament.

Articolul 12 - Spatii verzi

(1)    Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii plantate, in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform HCJ nr. 152/2013.

(2)    La realizarea străzilor noi, se vor planta arbori, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    pozițiile, sistemul de plantare, dimensiunile si esența arborilor vor fi stabilite prin documentațiile tehnice,

b)    distanta minima intre axa trunchiului si poziția rețelelor edilitare va fi de 1,5 m.

Articolul 13 - Spatii publice

(1)    Pentru lucrările de amenajare a spatiilor verzi/libere publice (scuaruri, piatete, alei, etc) se vor elabora proiecte de specialitate, in cadrul carora se vor amenaja si locuri de joaca pentru copii si spatii de odihna.

(2)    Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atat pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sau pe fațadele / calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului Local aprobat de

KALINIA PHOIECT


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

Primăria Mun. Constanta.

Articolul 14 - Aspectul exterior al construcțiilor

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor cuprinse in prezentul regulament.

Articolul 15 - împrejmuiri

(1)    împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții. Imprejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

(2)    Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta imprejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

(3)    Porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

(4)    Aspectul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

(5)    Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m

Articolul. 16 - Accese carosabile

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2)    Numărul si configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determina conform anexei nr.2 a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996.

Articolul 17 - Accese pietonale

(1)    Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

(2)    In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

(3)    Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 18- Orientarea fata de punctele cardinale

(1) Autorizarea executării construcțiilor se face, atunci când este posibil, cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 Regulamentul General de Urbanism.

Articolul 19- Lucrări de utilitate publica

(1)    Prin lucrări de utilitate publica se inteleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 din legea 33/1994.

(2)    Drumurile si caile de acces care sunt prevăzute PUZ vor fi deschise circulației si accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind grevate de o servitute publica.

Articolul 20 - Amplasarea fata de drumuri publice

(1)ln zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice:

a)constructii si instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare, bjparcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanți si resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor

KAi-IWIA PROIECT

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kalinla proiect

11848/273.01.2012

complementare: magazine, restaurante etc.),

c)conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații si infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.

(2)    ln sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fâșiile de siguranța si fâșiile de protecție.

(3)    Autorizarea executării construcțiilor cu diferite funcțiuni, altele decât cele enumerate la alin.(1), este permisa, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

(4)    ln zona adiacenta drumurilor publice - zona carosabila, acolo unde ampriza / distanta dintre limitele parcelelor opuse fata de strada, permite, este admisa realizarea de parcaje la sol.

CAPITOLUL 4 - INTRAREA IN VIGOARE
Articolul 21 - Intrarea in vigoare

(1)    Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Constanta.

(2)    Prezentul regulament abroga si înlocuiește Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, anterior aprobat.

|jjl

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kallnla proloct

11848/273.01.2012

PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Articolul 22 - Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele zone si subzone funcționale:

|ZL- ZONĂ DE LOCUIT    ~~~i

ZL1 - zona locuințe individuaie/colective mici cu regim de inaltime P-P+2E ZL 2 - zona locuințe individuaie/colective mici cu regim de inaltime P-P+3-4E

IZM - ZONA MIXTA    i

ZM 1 - zona mixta cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu regim de inaltime P-P+2E

ZM 2 - zona mixta cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu regim de inaltime P-P+3-4E

ZM 3 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+8E ZM 4 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+10E

IZF - ZONA ACTIVITĂȚILOR LEGATE DE CULTE

IZln- ZONA PENTRUlNVATAMANT

|ZA -ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

[ZE - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE    ~~

[ZS- ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

țZV - ZONA SPATIILOR VERZI

ZV 1 - spatii verzi publice:scuaruri, fasii plantate publice,plantații de aliniament ZV 2 - spatii verzi pentru agreement si sport

Partea IV.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

Articolul 23 - Prevederi specifice

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele reglementari, la nivelul zonelor si subzonelor funcționale:

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax 0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro


PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012


ZL-ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

ZL 1 - zona locuințe individuale/colective mici cu regim de inaltime P-P+2E ZL 2 - zona locuințe individuale/colective mici cu regim de inaltime P-P+3-4E

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1 - utilizări admise

-    locuințe individuale

-    locuințe colective

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admite extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    Funcțiuni complementare locurii: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de întreținere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar

-    grădinițe, caz in care organizarea parcelei va fi realizata prin Plan urbanistic de detaliu.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    funcțiuni complementare locuirii, care generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare,

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate,

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta,

-    depozitare en gros,

-    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane,

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice,

-    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice,

-    autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto,

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    se admit operațiuni de parcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția respectării capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții si a legislației in vigoare.

ARȚICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

KALINIA PHOIECT

li


PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kollnlo proloel

11848/273.01.2012

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de 2m-5m conform planului de Reglementari urbanistice

-    in cazurile in care pe planul de Reglementari urbanistice/Regulament nu este precizata retragerea de la aliniament, clădirile se vor putea amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia zonei si de geometria fiecărei parcele.

-    in cazul clădirilor edificate pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi

ARTICOLUL 6 - AMPLASÂREA CLĂDIRILOR FÂTA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR...............

-    clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu distantele minime obligatorii conform Codului Civil.

-    clădirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei astfel:

-    cu distantele minime obligatorii conform Cod Civil, in cazul parceleor cu adâncime mai mica de 20m

-    cu o distanta minima egala cu 3m, in cazul parcelelor cu adâncime intre 20- 25m,

-    cu o distanta minima egala cu 5m, in cazul parceleor cu adâncime mai mare de 30m

-    in cazul parcelelor de colt se vor considera laturile dinspre strada drept aliniamente, iar cele dinspre parcelele vecine, drept limite laterale

-    pentru noile clădiri se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.),

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.), ARTICOLUL8 -CIRCULAȚII SIACCESE

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZL1

P+2E

ZL2

P+3E+4RETRAS

-    suplimentar fata de acestea, este admis un demisol, conform definiției din glosarul anexat.

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

wîwfeîiife'î

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kotlnlo proloct

11848/273.01.2012

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie.

-    se admit derogări cu avizul organelor administrației publice competente, conform HGR 525/1996, in următoarele condiții:

(a)    realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

(b)    beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare ARTICOLUL 13-SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    in cazul clădirilor de locuințe colective nu este obligatorie realizarea imprejmuirilor

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

POT maxim

ZL1

P+2

50%

ZL2

P+3+4R

50%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

CUT maxim

ZL1

P+2

1,5

ZL2

P+3+4R

2,3


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

ZM - ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

ZM 1 - zona mixta cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu jegim de inaltime P-P+2E

ZM 2 - zona mixta cu locuințe individuaie/colective mici si servicii aferente zonelor de locuințe cu Tegim de inaltime P-P+3-4E

ZM 3 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+8E

IZM 4 - zona mixta cu locuințe colective si servicii cu regim de inaltime P+10E

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1-UTILIZĂRI ADMISE

-    funcțiuni administrative

-    funcțiuni financiar-bancare

-    instituții, servicii si echipamente publice

-    sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activitati de proiectare, consultanta In diferite domenii si alte servicii profesionale (notariat, birou avocatura, etc.)

-    servicii sociale, colective si personale

-    sedii partide, O.N.G.

-    alimentație publica: restaurante, cafenele, cofetarii, patiserii, baruri, etc.

-    fucntiuni turistice

-    funcțiuni de sanatate

-    locuire individulala si colectiva

-    parcaje, garaje colective

-    servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate): comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale individuale, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame si tablouri, oglinzi, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de intretinere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, servicii de deservire a locuirii: curățătorie de haine, atelier individual de reparații incaltaminte.

-    loisir si sport in spatii acoperite

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se recomanda ca fațadele orientate spre spațiul public al străzilor principale, piețelor sau scuarurilor sa conțină la parter funcțiuni de interes public cu acces direct.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat,

-    construcții provizorii de orice natura,

-    depozitare en gros,

-    statii de intretinere auto,

-    curățătorii chimice,

-    depozitari de materiale refolosibile,

KALINIA PHOIECT

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

£

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kollnla proiect

11848/273.01.2012

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane,

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice,

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice,

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    se admit operațiuni de parcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiția respectării capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții si a legislației in vigoare.

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de 2m-5m conform planului de Reglementari urbanistice

-    in cazurile in care pe planul de Reglementari urbanistice/Regulament nu este precizata retragerea de la aliniament, clădirile se vor putea amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia zonei si de geometria fiecărei parcele.

-    in cazul clădirilor edificate pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu distantele minime obligatorii conform Codului Civil.

-    clădirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei astfel:

-    cu distantele minime obligatorii conform Cod Civil, in cazul parceleor cu adâncime mai mica de 20m

-    cu o distanta minima egala cu 3m, in cazul parcelelor cu adâncime intre 20- 25m,

-    cu o distanta minima egala cu 5m, in cazul parceleor cu adâncime mai mare de 30m

-    in cazul parcelelor de colt se vor considera laturile dinspre strada drept aliniamente, iar cele dinspre parcelele vecine, drept limite laterale

-    pentru noile clădiri se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.),

■ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.), ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, conform normativelor legal aprobate.

-    accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor

KALINIA PHOIBCT

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

11848/273.01.2012

Articolul 9 - staționarea autovehiculelor

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZM1

P+2E

ZM2

P+3E+4RETRAS

ZM3

P+8E

ZM4

P+10E

-    suplimentar fata de acestea, este admis un demisol, conform definiției din glosarul anexat.

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate

-    se va asigura o tratare similara a fațadelor clădirilor înalte (accente verticale) avand in vedere perceperea acestora din toate direcțiile,

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice

-    se admit derogări cu avizul organelor administrației publice competente, conform HGR 525/1996, in următoarele condiții:

(a)    realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

(b)    beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

-    datorita fluxurilor pietonale importante, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare,

-    firidele de branșament vor fi integrate in impeijmuire, îngropate sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice precum si dispunerea vizibila (aeriana) a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013._

_KALIWIA PHOIECT_


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

-    spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate si tratate ca grădini de fațada,

-    pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    in cazul clădirilor de locuințe colective si a celorlalte funcțiuni admise cu caracter public, nu este obligatorie realizarea imprejmuirilor

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

POT maxim

ZM1

P+2E

50%

ZM2

P+3E+4RETRAS

50%

ZM3

P+8E

40%

ZM4

P+10E

40%

ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

CUT maxim

ZM1

P+2E

1,5

ZM2

P+3E+4RETRAS

2,3

ZM3

P+8E

3.6

ZM4

P+10E

4


PROIECT NR, 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

ZF - ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Amplasamentul cu destinație legata de culte se afla pe Aleea Veteranilor, iar clădirea este in execuție.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    lacas de cult

-    dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    nu sunt

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    orice alte utilizări nespecificate anterior

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) .

-    amplasamentul are o suprafața de 1510,00mp

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALiNlĂMENT

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE Sl POSTERIOARE ALE PARCELELOR............ . j

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Sl ACCESE

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 10-INALTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    conform autorizației de construire

KALINIA PROIECT


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

-    conform autorizației de construire

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

-    conform autorizației de construire

ARTICOLUL16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

-    conform autorizației de construire

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax 0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kollnlo proloct

11848/273.01.2012

Zln - ZONA PENTRU INVATAMANT

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    grădiniță, scola primara si gimnaziala, liceu, scola postiiceala si profesionala, instituții de invatamant superior din reteua de invatamnt public; terenuri de joaca si sport, ateliere si laboratoare aferente instituțiilor de invatamant.

-    dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    nu sunt

ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISE    / _    L

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat,

-    construcții provizorii de orice natura,

-    depozitare en gros,

-    statii de intretinere auto,

-    curățătorii chimice,

-    depozitari de materiale refolosibile,

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane,

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice,

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice,

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni).

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    suprafața amplasamentul cu destinație invatamant este de 2303,OOmp si este amplasat intre străzile propuse A si E.

-    se menține amplasamentul existent, conform limitelor cadastrale

articolul 5-amplAsaREa clădirilor fAțade Aliniament

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de 5m conform planului de Reglementari urbanistice.

Articolul 6 - Amplasarea Clădirilor fata de limitele laterale si posterioare Ale parcelelor

-    clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelelor cu o distanta minima de 3m.

-    amplasamentul nu are limite posterioare

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

■jl

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

l

kollnla proloct

11848/273.01.2012

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.), ARTICOLUL 8-CIRCULAȚII SI ACCESE

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, conform normativelor legal aprobate.

-    accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice, ARTICOLUL 10-INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Subzona

Număr maxim de niveluri

Zln

P+2E


-    suplimentar fata de acestea, este admis un demisol, conform definiției din glosarul anexat.

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR    2 \

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA    .......

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice,

-    datorita fluxurilor pietonale importante, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare,

-    firidele de branșament vor fi integrate in impeijmuire, ingropate sau inzidite iii construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice precum si dispunerea vizibila (aeriana) a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013.

-    spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate si tratate ca grădini de fațada,

-    pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda.

||iK

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kollnla proiect

11848/273.01.2012

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

- se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Sl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

POT maxim

Zln

P+2E

25%

Teren ocupat de construcții

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

CUT maxim

Zln

P+2E

1

[iB

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

l

kollnlo proiect

11848/273.01.2012

ZA - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

In acesta zona se incadreaza doua amplasamente cu funcțiuni existente, amplasate pe strada Fantanele.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1-UTILIZĂRI ADMISE

-    hala de producție, prelucrare, asamblare

-    sediu administrativ, spatii si anexe destinate personalului (exclus locuințe)

-    depozit, centru de distribuție

-    comercializare materiale de construcții

-    dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    sunt admise extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISE

-    sunt interzic funcțiuni imcompatibile cu zonele adiecente

-    sunt interzise orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)........

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    se mențin amplasamentele existente, conform limitelor cadastrale

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT    /

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții

-    clădirile se vor retrage fata de aliniamentul străzii Fantanele cu o distanta de 3m conform planului de Reglementari urbanistice.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile se vor dispune izolat fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la o distanta minima de

5m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.),

-    in toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendii si alte norme tehnice specifice,

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kollnla proiect

11848/273.01.2012

-    se vor respecta distantele minime de protecție impotriva riscurilor tehnologice,

-    se vor asigura in interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația pietonala, carosabila

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Sl ACCESE    '

-    pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata cu lățime de minim 3,5m pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele

-    se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare si control si trasee pentru transporturi agabaritice si grele,

-    pentru circulația pietonala se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfășurate.

ARTICOLUL 9- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZA

P+2E sau H max hale =10m


-    suplimentar fata de acestea, este admis un demisol, conform definiției din glosarul anexat.

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR    ..    _    ..

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate

-    acoperișurile vor fi terasa

-    volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate

-    fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

ARTICOLUL 12 -CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA    '

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie

-    amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

-    se vor respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea apelor uzate si a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor si din procesele tehnologice aferente funcțiunii.

-    se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice etc)

ARTICOLUL13 - SPATII LIBERE SI SPATIIPLANTATE

-spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013.

-    spatiile libere, vizibile din circulațiile publice vor fi amenajate si tratate ca grădini de fațada,

-    pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si trotuare de garda.

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

BMyjSBșg

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla proiect

11848/273.01.2012

'ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI - se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului

Subzona

număr maxim de niveluri

POT maxim

ZA

P+2E sau sau H max hale =10m

60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

CUT maxim

ZA

P+2E sau sau H max hale =10m

1,8 sau 6mc/teren

1888

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

l

kollnla prnloel

11848/273.01.2012

ZE - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona conține construcții si instalații aferente echipării edilitare.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE ...... . .... .. .'

-    construcții si instalații aferente echipării tehnico-edilitare majore: captarea, tratarea si furnizarea apei potabile, evacuarea si epurarea apelor uzate, transformarea si furnizarea energiei electrice, punctele termice de distribuție a incalzirii urbane, rețele liniare de transport si distribuție, instalații telecomunicații

-    dotări si amenajari aferente funcțiunii de baza

ARTICOLUL 2-UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI    /.......

-    nu sunt

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE    .    /    ‘

-    sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

-    sunt interzise activitati sau procese tehnologice de natura sa producă poluare de orice fel cu efecte asupra vecinătăților

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Sl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL. 4CAf^CȚERISȚICÎ ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    se mențin amplasamentele rezervate, conform limitelor stabilite

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT    . /

-    conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE Sl POSTERIOARE ALE PARCELELOR......

-    conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL8 - CIRCULATIISI ACCESE    '

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

-    se vor respecta cerințele tehnice specifice funcțiunii

-    se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulație publica

-    condițiile de acces in incinta vor fi reglementate prin regulamente interne de funcționare.

ARTICOLUL 9 -STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    staționarea pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spațiului circulației publice

KALINIA PHOIBCT

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla proloel

11848/273.01.2012

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    regimul de inatime maxim admis este conform cerințelor tehnice

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinătățile imediate

-    acoperișurile vor fi tip terasa

ARTICOLUL12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie

-    se vor respecta normele de protecție a mediului privind gestionarea apelor uzate si a deșeurilor provenite din întreținerea instalațiilor si din procesele tehnologice aferente funcțiunii

-    amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

ARTICOLUL 13-SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    nu este cazul

ARTICOLUL 14 -ÎMPREJMUIRI

-    se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiții generale privitoare la construcții.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - procent maxim de Ocupare a Terenului

Subzona

Număr maxim de niveluri

POT maxim

ZE

Cf. cerințelor tehnice

Cf. cerințelor tehnice

ARTICOLUL16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

Număr maxim de niveluri

CUT maxim

ZE

Cf. cerințelor tehnice

Cf. cerințelor tehnice


PROIECT NR, 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

ZS - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona conține un amplasament pe care se afla o cazemata, intre strada D propusa si Soseua Constanta-Cumpana.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    unitati cu destinație speciala

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE    / \

-conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 5 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

Articolul 6 - AmplaSArEa clădirilor făta de limitele iaterăle si Posterioare ALE PARCELELOR

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

1181

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

<

kollnla proiect

11848/273.01.2012

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARȚICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 10 -INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR    J

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR    ...

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA    . . '

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 13 -SPATII LIBERE Sl SPATIIPLANTATE .    \    ...    ...

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

articolul 14-împrejmuiri _    .7.7.7..    77    ...... 7"'    77    7. 7 777-7.,

-    conform Ordinului MLPAT,    MApN,    Ml,    Ministerul Justiției,    SRI, SIE, STS, SPP nr.

3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Sl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 16-COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

-    conform Ordinului MLPAT, MApN, Ml, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla proiect

11848/273.01.2012

ZV - ZONA SPATIILOR VERZI

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona spatiilor verzi cuprinde următoarele categorii:

iZV 1 - spatii verzi publice cu acces nelimitat :scuaruri, fasii plantate publice,plantații de aliniament ZV2 - spații verzi pentru agrement si sport

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

ZV1

-    spatii verzi si plantate de folosința generala

-    amenajari ale spațiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

ZV2

-    spatii verzi si plantate de folosința generala

-    amenajari ale spațiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

-    funcțiuni de loisir public:parc

-    funcțiuni sportive

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZV 1

-    nu sunt

ZV2

-    se admit următoarele clădiri: sala de sport, sala de antrenament pentru diferite sporturi, sala de fitness/intretinere corporala, alimentație publica cu suprafața construita desfasurata mai mica de 200mp, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza, cu respectarea contitiilor cuprinse in Secțiunea 3.

-    se admit locuri de parcare la sol, cu condiția ca acestea sa fie inierbate

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    conform prevederilor legale si limitelor stabilite

ARTICOLUL 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

Articolul 6 - amplasarea clădirilor fata de Limitele laterale si posterioare ale Parcelelor

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

KAi-IWIA PROIECT


PROIECT NR. 14/2013


PLAN URBANISTIC ZONAL TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 8- CIRCULAȚII Sl ACCESE

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii, cu următoarele condiționări:

-    accesul carosabil in interiorul zonei verzi este permis doar in scopul realizării sau intretinerii amenajărilor si construcțiilor sau pentru situații de urgenta.

-    parcajele publice vor fi inierbate

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

ARTICOLUL 10-INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

ZV1

-    nu este cazul

ZV2

-    clădirile permanente vor avea un regim maxim de inaltime maxim P+1 E si nu vor depăși inaltimea de 6m.

-    construcțiile si instalațiile temporare vor fi configurate conform documentațiilor tehnice

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    acoperișurile vor fi tip terasa

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA    7 L

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie,

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

ARTICOLUL 13-SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

-    parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI    Ț

-    conform documentațiilor PUD si/sau studiilor de specialitate avizate conform legii

PROIECT NR. 14/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N),

DC 1A CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E),

LIMITA INTRAVILAN (V) -

MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ DE OPORTUNITATE

kallnla preleet

11848/273.01.2012

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

POT maxim

V1

-

-

V2

P+1E

20%*

*pentru construcții permanente, construcțiile temporare nu sunt supuse acestor condiții.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

număr maxim de niveluri

CUT maxim

V1

-

-

V2

P+1E

0,4

*pentru construcții permanente, construcțiile temporare nu sunt supuse acestor condiții.

PROIECT NR. 14/2013

PUZ-TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N), DC 1A

CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA

INTRAVILAN (V) - MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ

DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

kalinla proiect

ANEXA 1-NECESARUL DE PARCAJE    J

'    Locuințe

Locuințe individuale: minim 1 loc de parcare/ se recomanda 2 locuri de parcare

Pentru servicii aferente zonelor de locuințe prestate pe parcela, cu excepția profesiilor liberale sau manufacturiere: doua locuri de parcare (suplimentar fata de cele necesare locuinței).

Pentru grădinițe: cate un loc de parcare la 5 angajați, dar nu mai puțin decât 2.

Locuințe colective: 1loc de parcare/ apartament cu suprafața max.100mp, 2 locuri de parcare/apartament cu suprafața max.150mp, 3 locuri de parcare/ apartament cu suprafața max.200mp

Funcțiuni administrative

Funcțiuni financiar-bancare

Se va asigura pentru salariati un loc de parcare la 60 mp din SCD utila, plus un spor minim pentru persoane externe, după cum urmeaza:

-    un loc de parcare la 120 mp din SCD utila pentru clădiri ale administrației publice si sedii fianciar bancare;

-    un loc de parcare la 300 mp din SCD utila pentru restul funcțiunilor.

In cazurile in care clădirile cuprind săli de conferințe sau alte spatii destinate reuniunilor, se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.

Birouri

Se va asigura un loc de parcare la 30mp din suprafața desfasurata utila

!    Funcțiuni comerciale

Funcțiuni comerciale

Se va asigura 1 loc de parcare la 35mp din suprafața desfasurata utila

Unitățile de alimentație publica vor asigura pentru clienti cate un loc de parcare la 5 locuri la masa si pentru personal cate un loc de parcare la 15 locuri la masa.

Se vor asigura locuri de parcare pentru personal si pentru vehiculele destinate desfășurării activitatii, separat fata de locurile de parcare rezervate clientilor.

Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.

;    ______ Funcțiuni legațe de culte

Biserici: se va asigura cate un loc de parcare la 20-30 de locuri.

J _    Funcțiuni de invatamant

Se va asigura un loc de parcare la trei cadre didactice.

i ______ Funcțiuni de sanatate

Se va asigura cate un loc de parcare pentru fiecare 5 persoane angajate, cu un spor de 10%.

j    Funcțiuni sportive

Se va asigura cate un loc de parcare la 30 de locuri.

Funcțiuni de turism

Hotel, hotel apartament, vila, pensiune turistica: se va asigura minim un loc de parcare la doua camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal cate un loc de parcare la 7 camere de cazare.

La untatile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Activitati Productive

Activitati desfășurate pe o suprafața de 10-100 mp: se va sigura cate un loc de parcare la 25 mp din SCD utila

Activitati desfășurate pe o suprafața de 100-1.000 mp: se va asigura cate un loc de parcare la 150 mp din SCD utila

Activitati desfășurate pe o suprafața mai mare de 1.000 mp: se va asigura cate un loc de parcare la 100 mp din SCD utila

Activitati de depozitare: se va asigura cate un loc de parcare la 300 mp suprafața de depozitare.

Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activitatii, in funcție de cerințele tehnice specifice.

Sevicii aferente zonelor de locuințe Echipamente publice aferente zonelor de locuințe

Se va asigura pentru clienti cate un loc de parcare la 150 mp din SCD utila , dar nu mai puțin decât cate un loc de parcare la 100 mp arie utila.

Se va asigura pentru personal cate un loc de parcare la 75 mp din SCD utila, dar nu mai puțin decât cate un loc de parcare la doi salariati.

ANEXA 2 - EXTRAS DIN REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM HGR 525/1996    ]

ANEXA NR.4-ACCESE CAROSABILE

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I și a ll-a, ca și localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluența circulației.

4.1.    - Construcții administrative
4.1.1.    - nu este cazul

4.1.2.    - Construcțiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 (1.1.11. - Sedii de partid - filiale, 1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvemamentale, asociații, agenții, fonduri etc., 1.1.13. - Sedii de birouri) vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică.

4.2.    - Construcții financiar-bancare

4.2.1.    - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a ll-a, după caz.

4.2.2.    - Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.

4.3.    - Construcții comerciale

4.3.1.    - Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare.

4.3.2.    - în funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:

-    alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului;

-    platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.

4.4.    - Construcții de cult - Pentru construcțiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu rețeaua de circulație majoră.

4.5.    - Construcții de cultură - nu este cazul
4.6.    - Construcții de învățământ

4.6.1.    - Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.

4.6.2.    - Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).

4.7.    - Construcții de sănătate

4.7.1.    - Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accese carosabile separate.

4.7.2.    - Accesele carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a ll-a vor fi realizate prin:

-    străzi de categoria a IV-a de deservire locală;

-    străzi de categoria a lll-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.

4.7.3.    - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:

-    cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;

-    cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.

4.7.4.    - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.

4.8.    - Construcții și amenajări sportive

4.8.1.    - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi și personalul tehnic de întreținere.

4.8.2.    - în interiorul amplasamentului vor fi asigurate:

-    circulația carosabilă separată de cea pietonală;

-    alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcție de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puțin de 7 m lățime;

-    alei carosabile de circulație curentă de minimum 3,5 m lățime;

-    alei carosabile de serviciu și întreținere de minimum 6 m lățime.

4.9.    - Construcții și amenajări de agrement

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul se serviciu și de întreținere.

4.10.    - Construcții de turism

4.10.1.    - Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.

4.10.2.    - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.

4.10.3.    - Numărul acceselor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.

4.11.    - Construcții de locuințe
4.11.1.    - Pentru locuințe unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;

-    în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

-    cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;

-    cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

4.11.2.    - Pentru locuințe semicolective cu acces propriu si lot folosit în comun se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

-    cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;

-    cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

4.11.3.    - Locuințele colective cu acces si lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    accese la parcaje și garaje.

4.12.    - Toate categoriile de construcții - Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

în cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

ANEXA 3 - EXTRAS DIN HCJ 152/22.05.2013 SUPRAFEȚE MINIME DE SPATII VERZI AFERENTE CONSTRUCȚIILOR REALIZATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUD. CONSTANTA

Procentele minimale prevăzute mai jos, reprezintă raportul dintre suprafața aferenta spatiilor verzi si suprafața de teren deținuta de investitor/beneficiar, cu mențiunea ca investitorul/beneficiarul poate repartiza suprafața de spațiu verde pe:

suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcărilor aferente suprafața fațadelor construcțiilor suprafața teraselor/acoperisului

Construcții administrative - minim 50%

Construcții financiar-bancare - minim 60%

Construcții comerciale - minim 50%

Construcții de cult - minim 40%

Construcții de cultură - minim 30%

Construcții de învățământ - minim 30%

Construcții și amenajări sportive - minim 40%

Construcții de sanatate - minim 15mp/persoana

Construcții de turism - minim 50%

Construcții industriale - minim 50%

Construcții de locuințe colective- minim 5mp/unitate locativa

Construcții de locuințe unifamiliale- minim 5mp/locuitor

PROIECT NR. 14/2013

PUZ-TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N), DC 1A

CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA

INTRAVILAN (V) - MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ

llgllfeilii

DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

kallnla proiect

^ANEXA 4-GLOSĂRDEfERMENI    _ -_;

Accesul la drumurile publice - accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcela(G. M - 007 -2000}.

Ampriza drumului - suprafața de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrări de arta (G.M - 007 -2000).

Ape uzate - ape provenind din activitati casnice, sociale sau economice, continind substanțe poluante sau reziduuri care-i alternează caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice inițiale, precum si ape de ploaie ce curg pe terenuri poluante (Legea 107/1996)

Atic - parte a unei construcții situata deasupra cornișei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). in cazul clădirilor cu acoperiș terasa, se considera atic elementul superior al fațadei, care depășește cota ultimului planseu si avand rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale invelitorii si rol in ghidarea apelor meteorice.

Branșamentul de gaze - conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o conducta apartinand sistemului de distribuție pana la ieșirea din robinetul de branșament, statia sau postul de reglare (G.M - 007 -2000).

Branșamentul electric - partea din instalația de distribuție a energiei electrice cuprinsa intre linia electrica (aeriana sau subterana) si instalația interioara (a abonatului) (G.M- 007 - 2000).

Categoria străzii - se stabilește in funcție de rolul si caracteristicile funcționale sau tehnice, pe baza studiilor de circulație, definirea si stabilirea elementelor caracteristice fiecărei categorii de străzi se face in conformitate cu actele normative specifice domeniului (G.M- 007 - 2000).

Construcții cu caracter provizoriu - construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorita cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizația de construire. De regula, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale si alcătuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea inițiala (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul legii 50/1991, realizarea construcțiilor provizorii se autorizează in aceleași condiții in care se autorizează construcțiile definitive (Legea 50/1991).

Demisol (prescurtat: D) - nivel construit al clădirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din inaltimea libera a acestuia si prevăzut cu ferestre in pereții de inchidere perimetrala. Demisolul se considera nivel suprateran al construcției. Atunci când pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumătate din inaltimea libera, se considera subsol si se include in numărul de niveluri subterane ale construcției (P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor).

Deseu - orice substanța in stare solida sau lichida, provenita din procese de producție sau din activitati casnice si sociale, care nu mai poate fi utilizata conform destinației inițiale si care, in vederea unei eventuale reutilizari in alte scopuri sau pentru limitarea efectelor poluante, necesita masuri de depozitare si păstrare (Legea 107/1996)

Domeniul public - totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publica, ce aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes național, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea in regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor (G.M-007- 2000).

Drumurile publice - drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritatile administrației publice centrale sau locale, si clasificate tehnic, conform legislației si terminologiei tehnice, in autostrăzi, drumuri expres, naționale, județene si comunale in extravilan si străzi in intravilan (G.M - 007 -

2000).

Echiparea edilitara - ansamblul format din construcții, instalații si amenajari, care asigura in teritoriul localităților funcționarea permanenta a tuturor construcțiilor si amenajărilor, indiferent de poziția acestora fata de sursele de apa, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecției mediului ambiant (G.M-007- 2000).

Edificabil (suprafața edificabila) - suprafața componenta a unei parcele, in interiorul careia pot fi amplasate construcții, in condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Funcțiuni de interes public - acele funcțiuni urbane caracterizate prin accesul direct al publicului in cea mai mare parte a spatiilor in care se desfasoara. (comerț, servicii cu acces public, alimentație publica, cultura, dotări etc)

Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării si al dezvoltării durabile a zonelorurbane, care se definesc si se calculează după cum urmeaza:

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție,

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita (amprenta la sol a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafața construita.

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT si CUT:

Daca o construcție noua este edificata pe un teren care conține o clădire care nu este destinata demolării, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculează adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale construcțiilor noi,

Daca o construcție este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează in raport cu ansamblul terenului inițial, adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale noii construcții (Legea 350/2001).

Interdicție de construire (non aedificandi) - regula urbanistica urmare careia, intr-o zona strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistica durabila, este interzisa emiterea de autorizației de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusa (Legea 350/2001).

Imrejmuirile - construcțiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile invecinate (G.M - 007 - 2000).

Hotel - structura de primire turistica amenajata In clădiri sau In corpuri de clădiri, care pune la dispoziția turiștilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigura prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/receptie si de spatii de alimentație publica. . (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Locuința individuala - (in sensul prezentului regulament) unitate funcționala, formata din una sau mai multe camere de locuit, situate la același nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependințele, dotările si utilitățile necesare, avand acces direct si intrare separata, destinate exclusiv ei, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita de o singura gospodărie, pentru satisfacerea cerințelor de locuit. De regula, locuința individuala dispune de o parcela proprie.

Locuințe colective - (in sensul prezentului regulament) grup de locuințe, amplasat pe o singura parcela si situat in una sau mai multe construcții, avand de regula acces comun si unde exista atat proprietăți comune cat si proprietăți individuale.

Mobilier urban - Elementele funcționale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea autorizației de construire, fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banei, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea (Legea50/1991).

Nivel - spațiu construit suprateran sau subteran al construcțiilor inchise sau deschise, delimitat de plansee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a incaperii/spatiului in care se afla (P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor1).

Obiectiv de utilitate publica - se considera obiective de utilitate publica: prospecțiunile si explorările geologice, extracția si prelucrarea substanțelor minerale utile, instalații pentru producerea energiei electrice, caile de comunicație, deschiderea, alinierea si lărgirea străzilor, sistemele de alimentare cu energie electrica, telecomunicații, gaze, termoficare, apa, canalizare, instalații pentru protecția mediului, îndiguiri si regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apa si atenuarea viiturilor, derivații de debite pentru alimentari cu apa si pentru atenuarea viiturilor, statii hidrometeorologice, seismice si sisteme de avertizare si prevenire a fenomenelor naturale periculoase si de combatere a eroziunii de adâncime, clădirile si terenurile construcțiilor de locuințe sociale si altor obiective sociale de invatamant, sanatate, cultura, sport, protecție si asistenta sociala, precum si de administrație publica si pentru autoritățile judecătorești, salvarea, protejarea si punerea in valoare a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice, precum si a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale si a monumentelor naturii, prevenirea si inlaturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundații, alunecări de terenuri, apararea tarii, ordinea publica si siguranța naționala. (Legea 33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000)

Parcajele - spatii amenajate la sol sau in construcții pentru staționarea, respectiv pentru adapostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M- 007- 2000).

Parcela - suprafața de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor proprietari, apartinand domeniului public sau privat, si care are un număr cadastral ce se inscrie in registrul de publicitate funciara. împreuna cu construcțiile sau amenajările executate pe suprafața sa, parcela reprezintă un bun imobil (G.M- 007-2000).

Parcelare - acțiunea urbana prin care o suprafața de teren este divizata in loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuințe individuale, de mica inaltime (Legea 350/2001).

Pensiunile turistice - structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri de cazare, funcționând In locuințele cetățenilor sau In clădiri independente, care asigura In spatii special amenajate cazarea turiștilor si condiții de pregătire si de servire a mesei

Profil stradal - in sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare si amenajare a amprizei stradale, in secțiune transversala.

Racordul de canalizare - canalul de legătură situat intre ultimul cămin de vizitare de pe terenul abonatului si primul cămin de primire din canalizarea publica (G.M-007-2000).

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor (Legea 350/2001).

Reparcelare - in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o alta impartire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante avand destinații si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren invecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si/sau obiectivelor de utilitate publica.

Rețeaua publica de alimentare cu apa - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura aprovizionarea cu apa

PROIECT NR. 14/2013

PUZ-TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE(N), DC 1A

CONSTANTA-CUMPANA(S), SOSEUA MANGALIEI (E), LIMITA

INTRAVILAN (V) - MODIFICARE HCLM 489/9.11.2009 CF. AVIZ

DE OPORTUNITATE 11848/273.01.2012

kollnla prolee,


potabila si industriala a localităților, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M -007 -2000).

Rețeaua publica de alimentare cu energie electrica - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura aprovizionarea cu energie electrica din sistemul național a localităților, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M-007 - 2000).

Rețeaua publica de canalizare - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura evacuarea apelor uzate si meteorice de pe teritoriul localității, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M- 007- 2000).

Sistem de utilitati publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții si instalații tehnologice, echipamente si dotări funcționale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale cărui exploatare si funcționare se asigura furnizarea/prestarea serviciului (Legea51/2006).

Străzile - drumuri publice din interiorul localităților indiferent de denumire (strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundătură, ulița) (G.M- 007- 2000).

Străzile si artere pietonale - străzi rezervate exclusiv circulației pietonilor si ocazional accesului vehiculelor in scop utilitar - servicii si intervenție pentru parcelele din zona (G.M - 007- 2000).

Subsol (prescurtat: S) - nivel construit al clădirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumătate din inaltimea libera, subsolul se considera nivel subteran al construcției (după: P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor).

Suprafața construita desfasurata (scd) - suma suprafețelor desfășurate a tuturor planseelor. nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție (Legea 350/2001).

Suprafața construita (SC) - suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale palierului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces, proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafața construita (Legea 350/2001).

Zona funcționala - parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina funcțiunea dominanta existenta si viitoare. Zona funcționala poate rezulta din mai multe parti cu aceeași funcțiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea funcționala este acțiunea împărțirii teritoriului in zone funcționale (Legea 350/2001).

Zona de protecție - suprafețe in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensa etc.)(Legea 350/2001).

Zonele de protecție sanitara cu regim sever ale captărilor de apa din surse de suprafața si subterane, se instituie in funcție de condițiile locale, astfel incat sa fie redusa la minimum posibilitatea de inrautatire a calitatii apei la locul de priza.

Zonele de siguranța a drumurilor - suprafețe de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantație rutiera sau alte scopuri legate de întreținerea si exploatarea drumului ori pentru protecția proprietăților situate in vecinătatea drumului (G.M- 007- 2000).

Unitate teritoriala de referința (UTR) - subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale de baza, constituita pe criterii urbanistice similare sau omogene, avand drept scop pastrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului in concordanta cu tradițiile, valorile sau aspirațiile comunității la un moment dat si

necesara pentru: agregarea pe suprafețe mici a indicatorilor de populație si de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistica omogena. UTR, avand de regula suprafața de 1-20 ha si in mod excepțional pana la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, in funcție de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:

•    relief si peisaj cu caracteristici similare,

•    evoluție istorica unitara intr-o anumita perioada,

•    populație cu structura omogena,

•    sistem parcelar si mod de construire omogene,

•    folosințe de aceeași natura ale terenurilor si construcțiilor,

•    regim juridic al imobilelor similar, reglementari urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor si la indicii

•    urbanistici (Legea 350/2001).

Utilitati publice (Sistem de utilitati publice) - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții si instalații tehnologice, echipamente si dotări funcționale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale cărui exploatare si funcționare se asigura furnizarea/prestarea serviciului. Utiiitatile publice cuprind:

a)    alimentarea cu apa,

b)    canalizarea si epurarea apelor uzate,

c)    colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale,

d)    producția, transportul, distribuția si furnizarea de energie termica in sistem centralizat,

e)    salubrizarea localităților,

f)    iluminatul public,

g)    administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea,

h)    transportul public local

i)    ședința publica - ședința desfasurata in cadrul autoritatilor administrației publice si la care are acces orice persoana interesata. (Legea51/2006).

- KALINIA PROIEC T s.r.l. - STR. SABINELOR NR. N23, CONSTANTA 8700

tel/fax 041 831 222

44


TEREN DELIMITAT DE STR. FANTANELE LA NORD, DCI A CONSTANTA-CUMPANA LA SUD, SOSEUA MANGALIEI LA EST, LIMITA INTRAVILAN LA VEST -

MODIFICARE HCLM 489/9.1 1.2009 PRIVIND REACTUALIZARE PUZ CONSTANTA-CUMPANA CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 1 1 848/27.. 1 .2012


<i
JP.H ZI,

WC

P+3-4E

1

n

.a»


(& rt Q clo


qO■=&/

h iic3
Ol

ZM2


l’C


a-sasM’ETROh

J8»


CENTRUL COMERCIAL PRAKTSKER


5fLEGENDA


!■ —I


...I


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN

LIMITA P.U.Z.

CAREURI LOTIZARE

LIMITE DE PROPRIETATE EXISTENTE

LIMITE DE PROPRIETATE PROPUSE


AMPLASAMENTE PENTRU CARE AU FOST APROBATE DOCUMENTAȚII P.U.D.


ZONE SI 8UBZONE DE REGLEMENTAHE PROPUSE

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE : SOSEUA

MANGALIEI-DN39/E87 - CATEGORIA II

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE : SOSEUA

CONSTANTA-CUMPANA -DN3OE - CATEGORIA III

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE ! STRĂZI DE IMPORTANTA LOCALA - CATEGORIA III (COLECTOARE)

CIRCULAȚII AUTO PROPUSE CONFOHM

PLAN LOTIZARE EXISTENTA

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE

ACCESE

ACCESE AUTO INTRARE

ACCESE AUTO IEȘIRE

RETRAG ERI, RESTRICȚII

RETRAGERE DE LA ALINIAMENT


ZONA CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU I LĂRGIRE SOSEA CONSTANTA-CUMPANA


CARACTERISTICI ALE U.T.R.


zli—H>


> TI PUL ZONEI


50%    2,5


{>REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T.


- COF1CIENTUL DE UTILIZARE

AL TERENULUI C.U.T.


KREGIMUL DE CONSTRUIRE

1=IZOLAT C=CUPLAT

—[>i*=iNsinunr


NOTAb

Loturile aflate Intre Strada Fantanele, str. Mareșal Alexandru Avereaou, Strada Lt.Col. Ion «lalea sl Șoseaua Mangaliei - DN39, trebuie sa Indepllnesoa următoarele oonditll:

-    suprafața minima = ISOmp

-    front la strada mln. 8m

Toate oelelalte loturi, aflate In limita PUZ, trebuie sa indepllnesoa următoarele oonditll:

-    suprafața minima = 25Omp

-    front la strada mln. 8m


ANEXA La


PROIECTANT GENERAL

PJNMPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SL S'&'/ZSS?7?


Atest document. nu va fi reprodus sub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c KALIHIA s.r.l., Constanta.Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.