Hotărârea nr. 314/2013

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE SPORT A PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN VEDEREA PREMIERII MEMBRULUI FONDATOR GEMBĂŞANU ION PENTRU ACŢIUNILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL JOCURILOR NAŢIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI EDIŢIA A –XX-A DESFĂŞURATĂ LA CONSTANŢA


H O T Ă RÂ R E

Privind alocarea unei sume de bani Asociației Județene de Sport a Persoanelor cu handicap, în vederea premierii membrului fondator Gembășanu Ion pentru acțiunile desfășurate în cadrul jocurilor Naționale a Persoanelor cu Dizabilități ediția a-XX-a desfășurată la Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 05.12.2013    

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 151773/29.11.2013, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 151768/29.11.2013;

Ținând cont de prevederile Legii Educației Fizice si Sportului nr.69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare precum si ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica locala;

Ținând seama de H.C.L. nr.49/2013 aprobarea bugetului municipal Constanța pe anul 2013;

în temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.7 precum si art.39 alin. 1, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei către Asociația Județeană de Sport a Persoanelor cu Handicap, in vederea premierii d-lui Gembășanu Ion, pentru acțiunile desfășurate in cadrul jocurilor Naționale a Persoanelor cu Dizabilități ediția a -XX-a, desfășurată la Constanța.

Art.2.Se aprobă modelul de contract de sponsorizare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și Asociația Județeană de Sport a Persoanelor cu Handicap, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța să semneze contractul de sponsorizare.

Art.4.Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Asocieției Județene a Persoanelor cu Handicap, Direcției Financiare în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 25

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

Constanța

Nr. 314 /05.12.2Q13