Hotărârea nr. 313/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE MANDAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUŢIE ENERGIE TERMICĂ CONSTANŢA PRECUM ŞI CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI ACORDATE ACESTORA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea modelului de contract de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța precum și cuantumul indemnizației acordate acestora

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 5.12.2013

- z

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 151744/29.11.2013 , Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 151598/29.11.2013 .

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.51/29.05.2013;

Având în vedere HCL nr.185/31.07.2013 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR AȘ TE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă indemnizația acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Constanța, în cuantum de 2500 lei/lună, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, modificată și completată.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța să semneze contractele de mandat.

Art.4. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, in vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 313 /5.12, 2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr. 313/2013

CONTRACT DE MANDAT NR._/_

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.l

Consiliul Local al Municipiului Constanta, cu sediul in bd. Tomis, nr.51, in calitate de autoritate publica tutelara a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanta, mandatat prin HCLM nr. 185/31.07.2013, in calitate de mandant

si

Dl. _ _cu domiciliul in_, str._, nr._, et. _, ap. _,

posesor al CI, seria_ nr._eliberat de_la data de_, in calitate de membru

neexecutiv in Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta- in calitate de mandatar, s-a incheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

In temeiul Ordonanței de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Constanta, in calitatea sa de autoritate publica tutelara a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta, acorda imputernicire persoanelor mandatate, pentru incheierea de acte juridice ce rezulta din calitatea sa de autoritate publica tutelara, iar membrii in Consiliul de Administrație isi asuma obligația inclicierii actelor in numele mandantului, indeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Autoritate publica tutelara a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta,in calitate de mandant imputemiceste pe membrii in Consiliul de Administrație, in limitele stabilite prin prezentul contract, sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanta in Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta. Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, in limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI SI REMUNERAȚIA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE

ADMINISTRAȚIE

ART.4

Durata prezentului contract este de 4 ani, incepand de la data semnării.

Mandatul poate fi revocat oricând de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Remunerația membrului din Consiliul de Administrație este in suma de 2500 lei /luna, cu încadrarea in limitele impuse de prevederile art.8 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la indemnizația fixa lunara a membrilor neexecutivi ai consiliilor de administrație. Plata se va efectua din fondurile Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE:

A.    OBLIGATIILE MANDATARULUI

ART. 5

In cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are unnatoarele obligații:

a)    aproba direcțiile principale de activitate si de dezvoltare a regiei autonome;

b)    verifica funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificării financiare;

c)    numește si revoca directorii si stabilește remunerația lor;

d)    evalueaza activitatea directorilor, verifica execuția contractelor de mandat ale acestora;

e)    elaborează raportul semestrial, prezentat autoritatii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include si informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

f)    elaborează si prezintă autoritatii tutelare spre aprobare, in termen de 90 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

ART.6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, in exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației in vigoare, au obligația ca, ori de cate ori constata situații de natura sa prejudicieze activitatea economico-financiara a regiei, sa anunțe si sa propună mandantului modul de rezolvare a acestora intr-un termen stabilit.

ART.7

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obliga sa îndeplinească mandatul pe toata durata contractului si răspund fata de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 si vor informa pe mandant, semestrial sau ori de cate ori li se soliciata, de modul cum isi exercita obligațiile cu care au fost mandatați.

B.    OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat in situațiile prevăzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CON TRACTUALA A PÂRTILOR SEMNATARE

ART.9

Răspunderea membrilor din Consiliu! de Administrație:

a)    membrul in Consiliul de Administrație este tinut răspunzător in condițiile legislației comerciale si prezentului contract. In acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totala/partiala, cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia;

b)    producerea de daune materiale si morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse in executarea contractului de mandat atrage răspunderea civila a membrului in Consiliul de Administrație.

In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul in Consiliul de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspundere:’, mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operanta in situația nerespectarii obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum si in situația executării defectuoase, a neexecutarii totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de membrul in Consiliul de Administrație prin depășirea competentelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din parti cu acordul ambelor parti, sau prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanta.

CAP VIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12

Contractul de mandat inceteaza prin:

a)    expirarea termenului;

b)    imposibilitarea fortuita de executare;

c)    revocarea de către mandant;

d)    renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

e)    punerea sub interdicție judecătoreasca a membrului in Consiliul de Administrație;

f)    decesul mandatarului;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare si restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face si in caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odata cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, isi inceteaza valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, _in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

MANDANT    MEMBRU

MUNICIPIUL CONSTANTA    IN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PRIMAR    REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUȚIE

A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA

RADU ȘTEFAN MAZARE

Anexa la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

I. OBIECTIVE

1.    Creșterea capacitatii de autofinanțare urmărind echilibrul intre veniturile proprii si cheltuielile materiale pentru activitatea de baza;

2.    Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

3.    Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

4.    Diminuarea pierderilor;

5.    Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

6.    Creșterea productivității muncii;

7.    Calitatea serviciului reflectat in gradul de satisfacere a cerințelor populației;

8.    Utilizarea adecvata a resurselor umane avand la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANTA

1.    Reducerea obligațiilor restante;

2.    Reducerea pierderilor;

3.    Creșterea profiturilor;

4.    Creșterea cifrei de afaceri;

5.    Creșterea productivității muncii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Dobre Mircea


MARCELA ENACHE