Hotărârea nr. 312/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 277/2013 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE ELECTRICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT, LEMNE DE FOC SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.277/11.11.2013 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

data de 05.12.2013    ■

Luând    în dezbatere    expunerea    de motive înregistrata sub    nr.

151385/28.11.2013 prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Serviciului    Asistență și    Protecție    Socială, înregistrat    sub    nr.

151381/28.11.2013, avizul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L.M. nr.277/11.11.2013 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 277/11.11.2013, în sensul că subpunctele 1.8. și 1.9 vor avea următorul conținut:

„1.8. Familiile care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL autorizate, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    maxim 4 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    maxim 3 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    maxim 2 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    maxim 1 butelie pe lună tip aragaz pentru sobă (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 1300 lei; nu se acordă butelii tip propan 35 kg pentru centrală termică.

1.9. Persoanele singure care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL autorizate, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    maxim 4 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    maxim 3 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar ai persoanei singure este cuprins între 260,Hei și 425 lei;

c)    maxim 2 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    maxim 1 butelie pe lună tip aragaz pentru sobă (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 1600 lei; nu se acordă butelii tip propan 35 kg pentru centrală termică."

Art.2 Completarea art. 1 din H.C.L. nr. 277/11.11.2013 cu subpunctul 1.10, care va avea următorul conținut: "în situația în care numărul de butelii efectiv livrate și consumate pentru încălzire în cursul unei luni este mai mic decât numărul maxim de butelii specificat la art. 1.8. și art. 1.9. pentru luna respectivă, ajutorul lunar acordat va fi egal cu numărul de butelii efectiv consumate, și nu cu numărul maxim de butelii; buteliile neconsumate nu se raportează în lunile următoare."

Art. 3 Completarea art. 6 din H.C.L. nr. 277/11.11.2013, care va avea următorul conținut: "Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face pe baza cererii și declarației pe proprie răspundere, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a)."

Art. 4 De la data aprobării prezentei hotărâri, , subpunctele 1.8. și 1.9 ale art.l din H.C.L. nr. 277/11.11.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 277/11.11.2013 rămân neschimbate.

Art. 6 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului Asistență și Protecție Socială, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 25

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI , Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 312    /    05.12,2013

3