Hotărârea nr. 311/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE CABINET MEDICAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, STRADA IZVOR NR.27;

H OTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de "cabinet medical" situat în Municipiul Constanța, strada

Izvor nr.27

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 05.12.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.152004/29.11.2013, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniuîui public și privat al Municipiului Constanta, raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.152009/29.11.2013;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 "privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale";

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătății si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor și in administrarea consiliilor locale respective, precum și prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c, alin.5, lit.b, art.123 alin.2 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, format din 1 încăpere, în suprafață totală de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical și 29,31 mp reprezintă suprafața folosită în comun, situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, identificat conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medicaf aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, format din 1 încăpere, în suprafață totală de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical și 29,31 mp reprezintă suprafața folosită în comun, situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, identificat conform anexei nr.2, precum și Caietul de Sarcini privind concesionarea acestui spațiu - identificat conform anexei nr.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă contractul-cadru conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Durata concesiunii este de 15 ani de la data încheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune, va putea fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.5. - Consiliul Local al Municipiului Constanța își insușește Raportul de evaluare privind stabilirea valorii de circulație a spațiului cu destinația de cabinet medical aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, format din 1 încăpere, în suprafață totală de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical și 29,31 mp reprezintă suprafața folosită în comun, situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27. Nivelul minim al redevenței, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de 13,41 Euro/mp/an, respectiv 902,09 Euro/an. Raportul de evaluare nr. 152453/02.12.2013 face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.6. - Se împuternicește Primarul ca în numele Municipiului Constanța să încheie contractul de concesiune pentru spațiul cu destinația de cabinet medical aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, format din 1 încăpere, în suprafață totală de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical și 29,31 mp reprezintă suprafața folosită în comun, situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, inclusiv modificarea acestuia prin act adițional in funcție de derularea contractului, în conformitate cu prevederile legale.

Art.7. - Comisia de evaluare a ofertelor se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Constanța și va avea în componență 7 membri, din care un reprezentant al D.S.P. Constanța și al D.G.F.P. Constanța.

Art.8. - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din TJ membrii. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR 311J y05.12.2013

ANEXA 2 LA H.C.L. NR.311//2013ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de "cabinet medical" situat in Municipiul Constanta, strada

Izvor nr.27

Pentru întâmpinarea si satisfacerea solicitărilor adresate Primăriei Municipiului Constanța, exprimate de medici;

-    în vederea sporirii gradului de utilizare a spațiului prin organizarea si funcționarea unui cabinet medical, situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, format din 1 încăpere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun, situat in municipiul Constanța, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

-    în scopul lărgirii rețelei serviciilor publice de asistență medicală umană în Municipiul Constanța;

-    in scopul îmbunătățirii calității serviciilor publice de asistență medicală umană în Municipiul Constanța;

-    pentru sporirea veniturilor bugetului local;

s-a elaborat prezentul Studiu care abordează oportunitatea inițierii procedurii de concesionare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, format din 1 încăpere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun, situat in municipiul Constanța, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, în condiții reglementate de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

1. Descrierea bunului propus pentru concesionare

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical si este situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr.27, având o suprafață totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun.Suprafața cabinetului medical de 37,96mp este compusa din: suprafața de 19,34 mp reprezintă cabinet consultații, suprafața de 12,75 mp reprezintă cabinet tratamente, suprafața de 2,97 mp reprezintă o magazie, iar suprafața de 2,90 mp hol.

2. Motivele de ordin juridic, tehnic, economic, financiar, social și de mediu:

Din punct de vedere juridic: organizarea unei licitații publice în vederea concesionării spațiului aferent cabinetului medical - este reglementată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2004.

Din punct de vedere tehnic: concesionarea spațiului în scopul funcționării unui cabinet medical este avantajoasă deoarece prin sporirea gradului de utilizare a spațiului se asigură exploatarea și întreținerea corespunzătoare a imobilului

Clădirea din care face parte acest spațiu oferit spre concesionare este dotata cu rețele tehnico-edilitare.

Din punct de vedere economic: concesionarea spațiului este avantajoasă și din punct de vedere economic atât concedentului, cât și concesionarului potențial, care nu va fi nevoit să investească pentru realizarea sau extinderea infrastructurii.

Din punct de vedere financiar: concesionarea spațiului cu scopul funcționarii unui cabinet medical, va contribui la sporirea veniturilor bugetului local prin încasarea redevenței.

Din punct de vedere social: funcționarea unui cabinet medical în spațiul scos la licitație va contribui la extinderea rețelei sanitar-medicale umane a municipiului Constanța și va avea un efect benefic asupra lărgirii concurenței și la ridicarea calității serviciului public de asistență medicală în Municipiul Constanța.

Din punct de vedere al mediului înconjurător: funcționarea cabinetului medical în spațiul oferit spre concesionare va avea impact nesemnificativ asupra mediului înconjurător; activitatea cabinetului medical se consideră compatibilă și complementară cu funcțiunea dominantă a clădirii de Dispensar medical și nu va necesita întreprinderea unor măsuri sau acțiuni suplimentare, speciale, în vederea protejării mediului.

3. Nivelul minim al redevenței concesiunii;

Nivelul minim al redevenței stabilită prin raport de evaluare întocmit in baza HCLM nr.35/2002, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de 13,41 euro/mp/an, respectiv 902,09 Euro/an.

4. Modalitatea de acordare a concesiunii:

Se propune aplicarea metodei de concesionare prin licitație publică, în scopul asigurării accesului unui număr cât mai mare de ofertanți -concesionari potențiali, precum și pentru formarea unui preț de piața cât mai real al nivelului redevenței.

5. Durata concesiunii:

Durata concesiunii este de 15 ani de la data încheierii contractului de concesiune.

Contractul de concesiune, va putea fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială. Durata concesionarii spațiului va fi condiționată de avizele anuale ale Colegiului Medicilor din România -eliberate pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civila, pentru greșeli în activitatea profesională- încheiată pentru anul respectiv, reglementată prin art.385 alin.(l) - alin.(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

6. Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si a Statului Major General, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de aparare:

Nu se consideră necesară obținerea avizului obligatoriu.

în concluzie, propunem Consiliului Local al Municipiului Constanța adoptarea unei hotărâri in vederea demarării procedurii de concesionare prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de "cabinet medical" situat in Municipiul Constanta, strada Izvor nr.27

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea

CAIET DE SARCINI

privind aprobarea concesionarii prin licitație publica a unui spațiu cu destinația de "cabinet medical" situat in Municipiul Constanta,

strada Izvor nr.27

SECȚIUNEA I

CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

1. OBIECTUL CONCESIUNII

Spațiul care face obiectul concesiunii are destinația de cabinet medical și este situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr.27, format din 1 încăpere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun.

Spațiul menționat face parte din domeniul privat al municipiului Constanța, potrivit H.C.L. nr.312/25.05.2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilelor în care funcționează cabinete medicale înființate potrivit O.U.G. nr.124/1998.

Spațiul concesionat va fi utilizat doar în scopul desfășurării de activități medicale.

2.    MOTIVELE ACORDĂRII CONCESIUNII

Spațiul cu destinația de cabinet medical care urmează a fi concesionat a devenit liber prin încetarea de drept a contractului de concesiune la data decesului decesului fostului titular.

De asemenea, atribuirea contractului de concesiune pentru spațiul sus menționat este necesara pentru asigurarea exploatării eficace în regim de continuitate și de permanență a întregului ansamblu de cabinete medicale.

3.    PREȚUL CONCESIUNII

Nivelul minim al redevenței stabilită prin raport de evaluare întocmit în baza HCL nr.35/2002, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de 13,41 Euro/mp/an, respectiv 902,09 Euro/an.

Modul de achitare al prețului concesiunii cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.

4. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 15 ani de la data încheierii contractului de concesiune. Contractul de concesiune, va putea fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

In situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limită de vârstă la un termen care se înscrie în cadru! duratei concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioada care să nu depășească data limită de pensionare.

5. INTERDICȚII ȘI SANCȚIUNI

Se interzice concesionarului subconcesîonarea în tot sau în parte, unei terțe persoane, a spațiului care face obiectul contractului de concesiune.

Schimbarea destinației spațiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune.

SECȚIUNEA II

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, b-dul Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631; tel. 0241/488151; fax: 0241/488195.

2.    PROCEDURA DE LICITAȚIE

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține caietul de sarcini.

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină.

Concedentul va publica anunțul de licitație în 2 cotidiane de circulație locală. Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Concedentul va asigura obținerea caietului de sarcini de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, contra-cost (20 lei)

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la prevederile caietului de sarcini.

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie sa plătească : garanția de participare la licitație, în valoare de 120 lei.

-contravaloarea caietului de sarcini aferent licitației în sumă de 20 lei.

Nici o ofertă nu va fi luată în considerare dacă nu va fi însoțită de garanția de participare.

Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, în cuantumul precizat, pentru o perioadă de valabilitate de 90 de zile, sau, prin depunerea sumei în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța.

Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. Concedentul este obligat să restituie ofertanților necâstigători garanția de participare, după semnarea contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Plicurile care conțin oferta, închise și sigilate, se deschid la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor solicitate la Secțiunea III, pct.1.1. din prezentul caiet de sarcini.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să întrunească condițiile prevăzute la Secțiunea III, pct.1.1 din prezentul caiet de sarcini.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei, care va fi semnat de către toți membri comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal menționat anterior.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal care trebuie semnat de toți membri comisiei, în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare. In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

3. DETERMINAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei câștigătoare comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în prezentul caiet de sarcini (Secțiunea III, pct.2).

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la Secțiunea III pct.2.

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

4. PROCEDURA DE NEGOCIERE DIRECTĂ

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o noua licitație.

Dacă nici după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul va anula procedura și va organiza procedura de negociere directă.

Concedentul are obligația să publice în 2 cotidiane de circulație locală anunțul negocierii directe. Anunțul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține caietul de sarcini, contra-cost (20 lei).

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini.

Concedentul va răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut caietul de sarcini luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. anterior, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde ia solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Concedentul va derula negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.

Procedura referitoare la întocmirea și depunerea ofertei, la deschiderea plicurilor interioare și exterioare, la stablirea ofertelor valabile, la întocmirea procesului verbal de evaluare, a raportului procedurii în urma negocieilor efectuate cu fiecare ofertant, este identică cu cea de la licitație.

La data prevăzută în anunțul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanții și îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația aprobată pentru licitație.

Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, nu pot face obiectul negocierii. Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare

poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

După încheierea procedurii de negociere directă, comisia de evaluare va întocmi un raport care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, în care vă recomandă concedentului, încheierea contractului cu ofertantul care a obținut cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini.

SECȚIUNEA III

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI

PREZENTARE A OFERTELOR

1. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, calculată de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele se depun la Centrul de Informare Cetățeni situat în City Park Mall - Sky Level, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, până la data limită precizată în anunțul procedurii de licitație.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată

Ofertele se redactează în limba română.

Ofertanții transmit ofertele, în plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, la Centrul de Informare Cetățeni situat la adresa mai sus menționată, precizându-se data și ora.

Oferta propriu-zisă, va fi întocmită în original și se va introduce în plicul interior, pe care se va menționa « Oferta ».

Plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat și marcat cu denumirea și adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alături de documentele de calificare (documentele solicitate la Secțiunea III, pct. 1.1.) din prezentul caiet de sarcini.

1.1. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta și denumirea autorității contractante. Plicul exterior va trebui să conțină:

-    o fișă cu informații privind ofertantul, însoțită de copie a cărții de identitate (formular tip nr. 1).

-    o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (formular tip nr.2);

-    acte doveditoare privind statutul profesional - licențiat în stiinte medicale, specializările și competentele dobândite (diplome, certificate, atestate etc), copii conform cu originalul;

-    Certificat de Acreditare eliberat de Colegiul Medicilor/ Autorizația de liberă practică, valabile la data deschiderii ofertelor, copii conform cu originalul

-    contractul de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sanatate Constanta, din care sa reiasa numărul de pacienti arondați, valabil la data deschiderii ofertelor - copie conform cu originalul

-    certificat de înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, eliberat de DSP Constanta - copie conform cu originalul

-    certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, original, emis cu cel mult 30 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor - în cazul persoanelor juridice

-    împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanelor juridice

-    dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală emise de M.F.P. -D.F.P. și S.P.I.T.V.B.L.- valabile la data deschiderii ofertelor

-    dovada bonității financiar-bancare (scrisoare de bonitate bancară, certificat de depozit, cont în bancă)

-    acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanță)

-    dovada achitării garanției de participare la licitație (scrisoare de garanție bancară sau prin depunerea sumei în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța), original.

-    caietul de sarcini, semnat și ștampilat (însușit prin semnătură și ștampilă pe fiecare pagina)

-    contractul-cadru, semnat și ștampilat (însușit prin semnătură și ștampilă pe fiecare pagina).

Pentru toate documentele solicitate și atașate de ofertant în copie conform cu originalul, se vor prezenta și documentele originale în ședința de deschidere a ofertelor.

Cunantumul garanției de participare = 120 lei.

Perioada de valabilitate este de 90 de zile calendaristice.

1.2. Plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, va cuprinde :

Oferta financiară (formular tip nr.3): - valoarea redevenței (redevența se va oferi in euro). Nivelul minim al redevenței este de 902,09 Euro/an.

2. CRITERII DE ATRIBUIRE A OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Criteriile de atribuire aplicate ofertelor și ponderea alocată criteriilor de atribuire sunt următoarele :

Ponderea punctajului este

A)    P(l) Nivelul redevenței    (max. 100 puncte)

=    70%

Pentru criteriul de atribuire „redevența" punctajul se acordă astfel: Punctajul maxim Pmax se acordă ofertei cu cea mai mare valoare a redevenței (Vmax). Pentru celelalte oferte, punctajul acordat se calculează astfel :

Pn = (Vn/Vmax)xPmax, unde :

Vn = valoarea redevenței corespunzătoare ofertei căreia i se calculează punctajul; Nu se accepta ofertele care au un nivel al redevenței mai mic de 902,09 Euro/an.

Ponderea punctajului este = 30%

B)    P(2) Număr de pacient! (max. 100 puncte) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are inscrisi pe listele proprii un număr de pacienti care sa nu fie mai mic decât numărul prevăzut de actele normative in vigoare, pacienti asigurați si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale. In acest sens va prezenta contractul de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sanatate Constanta din care sa reiasa numărul de pacienti arondați, pe care ii va atașa in copie;

Acordarea punctajului se va face astfel:

Pmax se acorda pentru ofertantul cu cel mai mare număr de pacienti. Pentru celelalte oferte, punctajul aferent se calculează astfel:

Pn=(Nn/Nmax)xPmax, unde:

Nn=numarul de pacienti corespunzători ofertantului caruia i se calculează punctajul.

PUNCTAJ TOTAL = P(l) x 70% + P(2) x30%

Concedentul are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor de atribuire precizate în caietul de sarcini.

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire, comisia de evaluare stabilind punctajul fiecărei oferte.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul "nivelul redevenței", iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul "număr de pacienti", prevăzut în caietul de sarcini.

SECȚIUNEA IV

1. CONTRACTUL DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune se încheie în termen de maximum 15 zile de la data adjudecării, conform modelului-cadru, aprobat în baza Ordinului nr.945/2004 și Ordinului nr.299/2004 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor.

Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, către unul pentru fiecare parte.

în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă de 1002 lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.

în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea.

2. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile apărute între părți se vor soluționa pe cale amiabilă. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea,

executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

SECȚIUNEA V

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Caiet de sarcini, se completează, după caz, cu legislația în vigoare referitoare la concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

ANEXA 4 LA H.C.L. NR. 311 / 2013

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr._

1. Părțile contractante

1.1.Municipiul Constanța ca persoana juridica de drept public, reprezentată prin Primar Radu Ștefan Mazăre, cu sediul in Constanța, b-dul.Tomis nr.51, in calitate de concedent,

Și

1.2........................domiciliat în...............,CNP..................................

medicul titular al cabinetului medical individual, cu sediul social în .........,

înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale ............ sub nr..........

din ....................., cod fiscal .............. din ............, având contul deschis

la............, în calitate de concesionar, au convenit să încheie prezentul contract de concesiune.

In temeiul prevederilor H.G nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, ale H.G 884/2004 "privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale" si ale Legii 95/2006 actualizată privind reforma in domeniul sănătății.

2. Obiectul contractului de concesiune

2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului

(bunul imobil) în care funcționează cabinetul medical, situat în Constanta, str. Izvor nr. 27, format format din 1 încăpere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun, conform schiței spațiului, care va constitui anexa nr. 1 la contractul de concesiune.

Formular 3

OFERTANTUL_

(denumire/ nume, sediu/ adresă, tet/fax)

FORMULAR DE OFERTĂ

Denumirea obiectului licitației publice:

concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, format din 1 incapere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita

in comun

Către,

Primăria Constanța

B-dul Tomis nr.51

în urma examinării documentelor licitației, a căror primire este astfel

confirmată, eu, subsemnatul _ mă angajez să

concesionez spațiul cu destinația de cabinet medical situat in municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, format din 1 incapere, in suprafața totala de 67,27mp, din care suprafața de 37,96mp reprezintă cabinet medical si 29,31 mp reprezintă suprafața folosita in comun, în vederea desfășurării activității medicale și sunt de acord cu cerințele și condițiile impuse prin documentele licitației.

Mă oblig, în cazul în care oferta este acceptată, să plătesc o redevență

anuală in valoare de_lei, echivalentul sumei de_

EURO la data de_ (1EURO = _ lei), ce se va achita Primăriei

Municipiului Constanța, conform prevederilor contractului de concesiune -cadru.

în cazul în care oferta este acceptată, voi respecta condițiile impuse prin caietul de sarcini și contractul de concesiune-cadru.

Consimt să mențin prețul adjudecat pentru o perioadă de 90 zile, corespunzător perioadei de valabilitate a ofertei, acesta urmând să fie acceptat de către noi în orice moment înainte de expirarea acestei perioade.

Până la definitivarea contractului, această ofertă împreună cu acceptul Dvs. în scris vor constitui un contract angajant intre noi.

OFERTANT

Astăzi_

(semnătura autorizată)