Hotărârea nr. 31/2013

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA ATRIBUIRII BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea si scoaterea Ia licitație in vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu altă

destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

18.02.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar

Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 21722 /07.02.2013, prin care se propune repartizarea si scoaterea la licitație in vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință , raportul Direcției Administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr.757/04.02.2013, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Spațiilor cu altă Destinație decât aceea de Locuință nr 947/28.01.2013 , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr, 388/2000 modificată privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință , H.C.L . nr 370/2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru închirierea spațiilor cu alta destinație decât aceea de locuința și raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art, 36, alin. 2, ht.c, alin. 5, lit. b și art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință , conform Anexei nr, 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -Se aprobă scoaterea la licitație publică pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu alta destinație decât aceea de locuința , conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâ re.

Art. 3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.RP. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de......consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ,

CONSTANȚA    SECRETAR,

Marcela Enache

NR. 33    Z18.02.2013

ANEXA 1

LA H.C.L. NR


33/2013


TABEL

PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA

Nr Crt

Adresa

Suprafața

Beneficiar

1

Bd 1 Mai nr 2 ,bl J10, parter

61,13 mp

Partidul

Conservator

REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR.................3.V.l&i.Q2.42.013

ANEXA 2

LAH.C.L. NR...3.1./1Ș.-.02.-2013

TABEL

PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ

Nr Crt

Adresa

Suprafața

1

Str Dezrobirii nrll8, bl IS 5, parter

190 mp

2

Str George Enescu nr 16

122,98 mp din care beci =38, 90 mp

3

Bd Tomis nr 7

113,76 mp din care beci= 42,42 mp

P REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

Popescu Raducu

CONSTANȚA

NR....................................