Hotărârea nr. 308/2013

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI FĂCUTĂ DE SOCIETATEA AGRICOLĂ ANADALCHIOI CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA REPREZENTÂND TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 664 MP. SITUAT ÎN STRADA BABA NOVAC NR.78 ŞI TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 149 MP. SITUAT ÎN STR.BABA NOVAC NR.78;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației făcută de Societatea Agricolă Anadalchioi către municipiul Constanța constând în terenul în suprafață de 664 mp situat în strada Baba Novac nr.78 și terenul în suprafață de 149 mp situat în strada Baba Novac nr.78

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.12, 2Q13.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.151618/29.11.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.151616/29.11.2013;

Având în vedere adresele Societății Agricolă Anadalchioi înregistrate sub nr.136085/28.10.2013 și sub nr.151605/29.11.2013;

Văzând dispozițiile art.553, art.557, art.888 și art.889 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(l), art.121 alin.(3) și art.115, alin.(l), lit."b"din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se probă acceptarea donației făcută de Societatea Agricolă Anadalchioi către municipiul Constanța constând în:

-    teren în suprafață de 664 mp situat în str. Baba Novac nr.78, Trup 1-1, Lotl/1/2/1/1, municipiul Constanța, identificat cu numărul cadastral 236741 și înscris în Cartea Funciară a municipiului Constanța cu numărul 236741.

-    teren în suprafață de 149 mp situat în str. Baba Novac nr.78, Trup 1-1, Lotl/1/2/1/1, municipiul Constanța, identificat cu numărul cadastral 237627 și înscris în Cartea Funciară a municipiului Constanța cu numărul 237627.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin Dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 3 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către Societatea Agricola Anadalchioi.

Art. 4 - Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Constanța, a terenurilor menționate la art.l din prezenta hotărâre cu destinația "drumuri publice".

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Societății Agricola Anadalchioi, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR

CONSTANȚA    MARCELA ENACHE

Nr. 308

/ 05.12.2013


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului :

Str. Baba Novac nr.78, Trup 1 -1 Lot 1/1/2/1/1

149 mp

Cartea funciara nr.

UAT

Constanta


A. Date referitoare la teren

p.S0

^Categoria de

3 iblosinta

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

. \\c

149

Limite materializate prin tarusi de lemn

T \\

Totali Vl

149

B. Date referitoare la construcții


Cod.

constr


iSujfFafati


construita

(mp)


Valoarea de impozitare


Vi


' INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereo 70


Pct.

E(m)

N(m)

1

788998.560

305598.640

2

789003.504

305595.724

10

789000.765

305594.212

9

788998.797

305591.780

7

788984.495

305564.819

8

788980.620

305567.140


Executant:

Nistor Laurentiu


Data: Iunie 2013

3> LAVKtJi' 5

''c7'    c

T'TEGO'U> '


Suprafața totala masurata= 149 mp

28. IUN.


/JĂIÂ i

2013

Se confirma suprafața din masUratori2^^^^c?-;iI-,:y. •

Introducerea imobilului in baza I de date-^'