Hotărârea nr. 307/2013

HOTARARE PRIVIND DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NAŢIONAL ADMINISTRAT DE ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL ŞI DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ADMINISTRAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE LIMITA DE NORD A TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI CANALUL DE TRAVERSARE A LACULUI TĂBĂCĂRIE ÎN MAREA NEAGRĂ, ÎN SUD;

\

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind delimitarea domeniului public de interes național administrat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral și domeniul public/privat al municipiului Constanța administrat de Consiliul Local al municipiului Constanța pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al municipiului Constanța și canalul de deversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în sud

Consiliul Local Municipal Constanța, întrunit în ședința ordinară la data deO.5.. 1.22013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 151619/29.11.2013 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 151615/29.11.2013 ;

Având în vedere prevederile:

-Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare

-Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și compfetările ulterioare,

-H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

-Procesul Verbal înregistrat sub nr. 19732/20.03.2000 la Primăria municipiului

Constanța,

-HCL nr.152/30.03.2000 privind delimitarea domeniului public și privat al municipiului Constanța din Stațiunea Mamaia de domeniul public de interes național aflat în administrarea Companiei Naționale "Apele Române" prin Direcția Apelor Dobrogea Litoral;

-Minuta încheiata în data de 13.07.2000 la sediul Direcției Apelor Dobrogea Litoral cu privire la reașezarea limitei de vecinătate între domeniul public de interes național, reprezentat de plaje și domeniul Primăriei Municipiului Constanța, pentru zona Mamaia;

-Procesul Verbal provizoriu actualizat înregistrat sub nr. 74364/25.09.2000 la Primăria municipiului Constanța,

-HCL nr.481/26.10.2000 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.152 din 30.03.2000 pentru delimitarea în Stațiunea Mamaia a domeniului public și privat al municipiului Constanța de domeniul public de interes național aflat în administrarea C N "Apele Române" SA ;

-Actul Adițional înregistrat sub nr. 54860/22.04.2002 la Primăria municipiului Constanța

\

-Actul Adițional înregistrat sub nr. 42309/24.03.2004 la Primăria municipiului Constanța

-Adresa OCPI Constanta nr.1214/16.02.2011

-Documentațiile cadastrale nr. 113106, 112227, 113040, 112584, 112232, 112233, 113104, 113046, 112587, 113272, 112586, 112229, 113038 și cărțile funciare nr. 146044, 141866, 146004, 143376, 141864, 141930, 145907, 145903, 143395, 147101, 143382, 141860, 146006.

-HCL nr.121/24.05.2013 privind aprobare PUZ Stațiunea Mamaia- modificarea HCL nr. 129/2001 privind aprobare PUD-Statiunea Mamaia

-HCL nr.122/ 24.05.2013 privind aprobare -PUZ amenajare plaja municipiul Constanta și Stațiunea Mamaia

-Adresa OCPI Constanta nr. 7096/11.10.2013, înregistrată sub nr.133821/22.10.2013 la Primăria municipiului Constanța;

-Adresa Primăriei municipiului Constanța nr. 140007/05.11.2013 înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral sub nr. 21626/05.11.2013;

-Procesul Verbal definitiv privind delimitarea domeniului public de interes național administrat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral și domeniul public/privat al municipiului Constanța administrat de Consiliul Local al municipiului Constanța pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al municipiului Constanța și canalul de deversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în sud, înregistrat sub nr.21943/12.11.2013 la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral si sub nr. 143658/13.11.2013 la Primăria Municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) și art.115, alin.(l), lit b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aprobă delimitarea domeniului public de interes național administrat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral și domeniul public/privat al municipiului Constanța administrat de Consiliul Local al municipiului Constanța pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al municipiului Constanța și canalul de deversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în sud, conform planurilor anexă de la 1 la 13 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcțiilor interesate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, ABA Dobrogea Litoral și S.P.I.T. in vederea aplicării și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de ..............

consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

CONSTANȚA

Nr..?.P.7../.9.Ș.;.122O13


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:2000

DELIMITAREA PLAJELOR STAȚIUNEA MAMAIA ZONA CANAL DE DEVERSARE A LACULUI TĂBÂCĂRIE ÎN MAREA NEAGRĂ


r-r

i ■


xz


SC,’MWM CU OWG3JAU& 3«7fi    . Cadastru

Irig. Mcol&n Flcresai


Inventar de coordonate

Sistem <je proiecție Stereo 70

Np~


1    1306478.580

3 1306479-270


791010.300

^Idio.45o ‘993.180*


l|7S6S57.820~

_...    >656.650

.J0866S.4S6 7S0Bt)6.958

7 boa643 OM 7'MbH250

7W877.605

7555Î3.88O

790813.230

7^§i e.băo

79062T650 13 lJUOPr<3./A/ 1790032.600j '0


EWggraHCES

EMHiHjHETPl

miEii5H.ra.ira


inET.aawra ItMEiliHKS M^aKSltHt3EM3
BfCEE^L

ADMINISTRAȚIA BAEINALĂ DE APĂ DOBROGEA

UȚQRAV,

Dir&ctor Generat


l(

l5Î"30904§.740 790437.270] șy 3555^380 7^1230. Tă-35Sgg5S07fl5437g00. 54" <ri5Btiâ.7>.0 790440.01Q.

64


&4 309196.090 nwggq H5 3naife6.2To79031S.9B0j r B6 3%isyg% 7903127080'

87    309104.8/0 7903^.000.

88    309207.470 79030M70. SS"309207.150290305^ hg-55§tî2^70 793301.59» j

91 ăOOSi 2.670 7W3oWl '    S«22792 mp


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:2000

DELIMITAREA PLAJELOR STAȚIUNEA MAMAIA ZONA HOTEL VICTORIA


ADMINISTRAȚIA BAEINALA DE APA DOBROGEA


inventar ce coordonate

Stsîem de prcvecOe Stereo 70

Hr

X    ț    Y

1

309936.160| 769951.460

2

3O9S58.07Of79QQQ9.76O

3

309912.000j790024.440

4

309883.700}790034.070

5

309306.770179004S.300

6

309692.820(790101.550

7

309664^00(790118.350

6

3O3K8.37OI79013Î4S

9

309515.460J790209.720

10

2094795301790226.910

11 j3C942Q.070i79Q252.290

12 1309321.940Î790299.320

13 ,305/51.720,790337.410

14 |3O9240.92£lf790344.880

îyl3d9ZZ6.7-IC| 790324.3,0

16 |3092M 39W90337.53O

17 [309252-050^790303.680

18 1309251.620(790303.900

19 |30924330«7S <34 .jiO

20 l309245.550j79Q295.060

2T I3C9ÎS7 25o|790281800

22 ;3Q9754.?50i790270.S30

23 !3C9261.080)790282.580

24 j309274.890Î790274.25G

25 309267.81 Oj790262.480

28 (30826? .450ț 790261.920

27 l30S3~î.830t79022i.8-J

28 ,309338.110,790233.4. 1

29 1309348,01 Oi790231.750

20 1309346.440(790229.290

31 ,'309347.750)790228.4 70

Î2 '309353400,7S0244.460

33 !30§354.930'75C239.660 ?.4 Î3C5355.1004790230970

35

369361 .S1<H79C229.5C0

38

3OS362.910} 790231.230

37

309367.0901790223,860

38

29

308368.1001790230.910

309370.960,790230.280

40

309375.6 tdf 790227.910

41

309376.1501790227.520

42

3093808201790238810

43

308381.900,790235.820

44

309397.529790225.980

45

309401.470(790223.510

46

309399.070,790219.780

47

30»399.390| 730219.570

45

509302.2301790192.470

49

309415.1Svj 790172.76053

5C9530.3lCt790134290

59

309539.650)790128.850

60

aO9544.aTO|790128.020

fel

309547330,790135.780

62

301-648 81C790-.3S 190

63

300550.330(790132800

64

309551 030(790133.730

65

309555-4001790131.320

66

360554^60)790130.350

67

309581.3321730125.790

58

309565.730(790123,060

69

509568.390(790127.440

70

309569.090(790126.670

71

309569.340(750125.940

72

305578^20(790120.710

73

309578.670(790121300

74

TCÎ5S2 7-01790113.190


76

309588.570(790105.730

77

309575090(790083.100

78

309579 700)790080.610

79

309575 .930(790075.470

80 (309623 630(790047.330

81

309632 00(790042j650

82

309636.8GO}79OO50.500

33

30S640.280i790648.9M

84

30SS42.720l7S0053.100l


86

309645 9-0,79003^.960

S7

SI0(790030.510

88

309584.470(790016^30

89

309723410(790000.930

90

309723930(790001.540

91

309728.900(790014200

92

309739.950!790009.630

93

303743 000(790016.460

34

309745.950,7906,5856

95

309748220(790014.180

96

309750-2,0,790018.610

97

309768-030(790011470

98

309771.8201790020800

99

3O9?’25.89C|79O011-830

100

3097S 1.570(789977.810

101

309312,4301789965.970

102

30387387W7B9941.300

103

§05890.0701789931.490

104

30991 Q-S70}789S61.510

105

309936.1601789951-460

106

309938.160(789951,460

S=532î4 mp
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereo 70

nTI    X 1 Y

1    .*310193.780! 789930.890

2 i310156.500l789941.650

3 (310072.480)789973.680

4 {309958.870)790009.760

5 (309936.160|789951.460

6 1309925.690(789925.701

7 |309932.760|789923.050

8 1309945.700(789918.000

9 |309952.436[789915.302

10 1309952.7391789915.180

11 1309961.610(789937.410

12 1309987.800)789926.830

13 (309989.830(789926.010

14 (309990.670(789927.740


|16 !309S90.180i789925.770

17 |309981.030)769902.650


18    j309984.960)789901.300

19    l309983.750l789897.570'


21    l31QQ77.460i789900.040

22    l3100S7.930i789895.630


23i31Q108.49fli789922.47Q


24 1310092.4401789929.150


25 (310094.250(789934.160


26 j310096.36Qi789939.090


29    [310100.1l0j789942.660

30    i310100.76Q 789943.180'


31 310101.5301789943.610

32"Ț3lbîOg7l40|789943^0

33    1310103-420739944 040'

34    1310104440 789343.980

35    l31Q105.25ff789943.770

36    [310106.3401789943.250

57 1310107.1301789942.630

38 (310107.730)789941.940

59 310108.200 789941.150

40    j310108.460j7~39940.S10

41    1310108.700(789939.180

42    1310107.370j789933.630

43    310109.610)789932.800

44    310109.130 789931.980

45    310129.310)789923,170

461310129.85Qj789924.810

47    [310137.410;789921.300

48    |310144.550|789921.790

49    |310144.880l78992l.649

50    l310l54.01Di789917.749

51    l310159.lW3991S.570

52    1310165.4W~7S9912.880

53    1310160.660)789902.060

5<Î310155.1691789904.140

55    |3ÎQ126.42^789916.240

56    1310127,060 789918.270

57    1310123^30 789919.510

58    |31011Z690 789924.320

59    310090.170 789895.010

60    1310091.3Î0 789894.440

61    )310077580 789860.260

62    Î310149360]7B9831.260


l63 1310156.4301739828720

[agiHHEStfSSSE!]

65 (310220.090)789809.460

66 t310227.800I789830.410

67 |310238.610(789851.750

68 310412.2101789792.030

69 |310423.1701789796.840

70 |310435.760)789792.670

71 (310459.327 789863.780

72 (310462.260i789872.630

73 |310450.040|789877.590

74 1310405.4101789887.040

75 1310389.791(789889.863

75 |310358.930}789895.440

‘77 1310274.690 739912.200 ■

S=47214 mp    {
PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:2000

DELIMITAREA PLAJELOR STAȚIUNEA MAMAIA ZONA CAZINO NORDInventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereo 70

lNr

X r Y

1

310672.690l789767.050

2

310597.420|789806.670

3

310587.8901789811.680

4

310566.565I789823.556

6

310524.080(789846.600

7

l310483.390|789864.720

8

310479.190l789865.770

9

310467.830)789870.370

10

310464.9481789861.672

11

310441.470|78979O.820

12

310462.560)789784.880

13

310488.090i789778.450

14

15

310649.850(789707.970

16

310646.620|789692.540

17

310642.220i789674.700

S=16570 mp


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:2000

DELIMITAREA PLAJELOR STAȚIUNEA MAMAIA ZONA HOTEL TOMIS


PLANȘA NR. 8
‘-'1

1    '    VInventar de coordonate Sistem de proiecție Stereo 70

Nr

X (    Y

1

311031.350)789669.640

2

311013.5001789674.360

3

310980.680(789684.340

4

310956.780 789693.530

5

310915.3001789700.620

6

il0913.490(789693.426

7

310891.3601789605.460

8

310895.4701789604.310

9

310929.3001789595.270

10

310964^50(789535.600

11

310965.530(789591.030

12

310950.130(789595.540

13

310952.030j789601.050

14

310953.590)789600.550

15

310956.590 789609.450

16

310957.910 789609.070

17

310959.910|789616.890

18

310965.740(789615.370

19

310984.360(789610.410

20

310981.750(789600.930

21

310985.750Î789599.910

22

310989.360

789598.940

23

310994.091

789595.591

24

310997.220

789607.640

25

311004.480

789605.590

26

311025.040

789600200

27

311027.760

789599.510

28

311026.960

789595.260

29

311022.320

789579.530

31

311023.850

7S9569.570

32

311061.210

789559.590

311083.357

789642.762

34

311087.830

789659.560

$=15625 mpPLANȘA NR. 9
Inventar de coordonate Sistem ce proiecție S.areo 70


14:~.390i’7S9550.64v


■ ■


81 31,513.1 6.89482220


82


83


84


85


37


8C


39


90


91


92


311510.46.' 769453 960


31.502.5305 89485 111


311470.8001789469.670


31-1470?.-) Cj .89470.802


r311464.55Ql789471.B0O


311464.280178946" .950


311453 QOÎ789471.130


311450.710,789473. ie '


3114^5.9601789675 “':*


311444.770l78947S.87C


311443.3901789475.810


33 ~ U442.;ti:-789475.520


94


35


36


97


311440.876 789475,000


311439.8701780' 74 360


311636.82*.. 7894 3.390


311438.121.7C34.~7^


98 l311437.X50l789470.620


99 311433.01Ql789459.500


10.


101


311585.1501789419.480


3 11589070 789437130


102


103


104


31 6uo. . 789431.790


311614.9801789430.010


311618.1101789441.870


105 311616 .31799442.120


ADMINISTRAȚIA BAZINALÂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL


Utif

340T


106

107

103

109

110

111

1121

113

714

115

116 117


311616.8001789442.530


311511,7901789443.850


3116122101789444.950

311617,. î - ■    —

3116172601783444.040


ai 1629.40017830 410


311631.7SC 789747.560

31164O.770178944S.460


31'”.'87 78967


1fc£3 . ..

311666.006ț789-'38.612

311670.470 789517.690


8=56791 mpeOHFSH&S CU

BefSanislij Cadastru

Ksatsia Poresco

invenîsr de coordonate j

Sistem de proiecție Stereo 70

Nr

X

Y

1

311986.450

789449.280

2

311959.280

789459.740

3

311936.320

789467.400

n

311919.610

789471.770

6

311869.320

789483.640

7

311834.720

789492.540

8

311601.610

789499.100

9

311769.440

789503.790

10

311716.330

789511.9101

11

311678.850

789516280

12

311670.470

789517.690

13

311666.006

789498.612

14 1311663.000

789443.030

115 1311692.370

789430.030

16 (311717.020

789421.890

T7 1311716.150

789417.960

18 1311718.350

789416.960

19 1311724.300

769415.940

20

311727.700

789415.080

21

311727.290

789412.940

22

311761.600

789406.790

23

311771.990

789404.800

24

1311771.620

789400.880

25

311777.880

789400.260

26

1311779.630

789416.190

27

1311783.730

789415.530

28 1311785.420

789418.450

29

1311786.790

789419.670

30 1311788.360

789420.530

31

311790.360

789421.070

32

311793.730

789421.050

33

311794.830

789420.650

34

311796.340

789419.750

35

1311797.900

789418.230

36

1311799.100

789416.060

37

1311799.690

789413.340

38 1311811.710

789411.810

39

1311812.968

789419.805

40

1311813.480

789423.060

41

1311813.970

789425.180

42

1311814.590

789426.530

43

1311815.500

789427.880

44

1311816.850

789429.230

45

1311818.340

789430.210

46

1311819.820

789430.830

47

Î311821.400

789431.190

48

1311823.320

789431.250

49

(311824.720

789431.040

50

(311824.710

789430.460

151

311846.140

789427.460

52

1311846.210

789428.140

53

1311850-230

789427.620

54

(311851.280

789427.320

55

1311852.620

Z89426.74C

56

1311853.760

7894261640

57

1311855.120

789424.860

58

1311855.870

789423.980

59

1311856.610

789422.850

60

1311857.360

789421.140

61

1311857.790

789419.190

62

1311857.850

789417.850

63

(311856.200

789407.160

64

1311860.310

789406.150

35

1311867.610

789405.730

66

1311868.170

789407.200

67

|311869.180

789408.810

68

(311870.190

789409.910

69

1311871.730

789411.040


70

311873.2701789411.7701

71

311875.190 789412.230

72

311376.540l789412.300

73

311877.670(789412.210

74

311879,0301789411.900

75

311680.530l789411.280

76

311881.7201789410.540

77

311882.890l789409.520

78

311883.870|789408.310

79

311884.5101789407.230

80

311885.130|789405.550

81

311885.4101739403.950

62

311885.430l7894Q2.810

83

311885.250f789401.360

84

311883.880|789392.990

85

311883.130l789389.769

86

311882.750(789388.140

87

311884.720(789387.920

88

311890.352(789387.183

89

311901.920(789385.670

90

311501.633(789383.144

91

31189S.320t789362.780

92

311903.520|789362.270

93

311903.5501,789362.530

94

311930.540:789358.960

95

311946.230(789357,280

96

311947.393(789366.760

97

311948.020(789371.870

98

3ll937.63O|769373.38O

99

311940.770Î789397.43O

100

311957.570(789395.270

101

311954.830l789370.850

102

311953.96o|789371.000

103

311949.510(789371.650

104

311948.8501789366.238

105

311947.360i789354.020

106

311967.190j7893S1.500

107

311978.7801789350.130

108

311978.790|789350.129

109

311979.82ll789355.150

110

311998.180|789444.575r

S=28757 mp.    Cadastru

i"3    rr/essu


PLANȘA NR. 11


| inventar de coordonate Sistem ce pro*&cce Stereo 70


312492.140 789359,220


al2367.S9dZa9372.'620

312328.49Qj789375.870


31^43.410 789387.100


T1312211.5W8939Q ^360


8 j312l79.97Qi~7393S4.460

3LJ312144.510)789399.300" ib i3i2ii4.6r -


i7894O5.


K 012085,3201769411580


17 (312062^001789419.610


53' |312027j210i7S9432.7lQ

54 012007.070 78944KOOO"

15    2000,0^789443 «40

56 31199e.jfibj789_444.S70 .17 1311979.512-/89355.153 18i311978.7eof7g935OJ3Q

59 1311978.790 7693504*1


22 1312028.150


789344.570


28 1312Q7ș[ 720)789345?

24 1312075.590 789351? 25~[3Î2Q77-380 789350?


H2Q76.770


29 |312076.


31    1312095.960

32    ^312114.043


112114.050


789360.760


'312190.313,769368.550

g7j3122Î3jlbf789362'.0(M~


j9 312216.5^Î7893S5.63O'

40    p 12216.8501789371,150

41    312224.37^789368.700


43    g12228.590)783371.660

44    |31223O?7W39371.400 ^-g12^L16O{789374.400 ^J312.SW39374.G9Q 4 7[31223O20ÎZ?gtt7s5wr 48J312243.930:739374700

49    1312259.7501789372^0

50    [312259.353173936^66?


[312274.3501789357,790

gj2274.62Og89357.670


n2275 470i7£9364.77t

112275.1201789364.880' >12274.970 769367.090


[769357.010

ÎÎ227S.3901789373.810~

o2 |312303.910)780349 900

63

64

'312303.390739345.260

312302.190789345.300

65

312301.8161789340.781

66

312300.9001789329.710

6/

312367.44OI789322.4e0

68

312446.9101789312.160

69

312450.240)789336.690

70

312492.560(783331.840

71

312482.1001789328 om

312601 BW8aV5fi ev»

73

312527/591789323 530

74

^12528.9334789323

75

J12S31.06-J7r9324 079

76

312531,07£

789324.079

U

312536.65C

789323.580

78

312536.940

789326.010

it2'T?7 E

769355.040

80

•87577390

789355.240PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:2000

DELIMITAREA PLAJELOR STAȚIUNEA MAMAIA

ZONA COMPLEX SUMMERLAND

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚACU GmONAUft

Ss^Sarvfau Cadastru ln&. fiSc&sia Ftor&scu


>c

C 2

Sg

>r-


>r-


J-