Hotărârea nr. 305/2013

HOTARARE ATRIBUIREA CĂTRE S.C. METROPOLITAN S.R.L. A LICENŢEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către S.C. Metropolitan S.R.L. a licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 151216 / 28.11.2013, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente înregistrat sub nr. 151042 / 28.11.2013 precum și solicitarea S.C. Metropolitan S.R.L. înregistrata sub nr. 92448 / 10.07.2013 și 92450 / 10.07.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, precum și Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

Luând în considerare Ordinul nr. 182/31.08.2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/ 2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aprobă atribuirea către S.C. Metropolitan S.R.L. a licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, S.C.Metropolitan S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 25

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Dobre Mircea

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

|\jr 305    / 05.12.2013

cqNSTAA/7>, ROMÂNIAANEXA LA H.C.L. 305/2013


Anexa privind traseele stabilite pentru S.C. Metropolitan S.R.L.

TRASEU 1: Luni - Duminică

Maritimo Shopping Center - B-dul. Aurel Vlaicu - Str. Dispensarului -Str. Cpt. Dobrilă Eugeniu - Str. Adamclisi - Str. Soveja - B-dul. Alexandru Lăpușneanu - B-dul. Tomis - Str. Ion Rațiu - B-dul. Mamaia - B-dul. Tomis - B-dul. Alexandru Lăpușneanu - Str. Soveja - Str. Adamclisi - Str. Cpt. Dobrilă Eugeniu - B-dul. Aurel Vlaicu - Maritimo Shopping Center.

TRASEU 2: Luni - Duminică

Maritimo Shopping Center - B-dul. Aurel Vlaicu - B-dul. Tomis - B-dul. Alexandru Lăpușneanu - Str. I.L. Caragiale - Str. Baba Novac - Str. Soveja -Str. Stefăniță Vodă - B-dul. Aurel Vlaicu - Maritimo Shopping Center.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Dobre Mircea

MARCELA ENACHE