Hotărârea nr. 304/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L.NR.250/2013 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării art.l din HCL nr.250/02.10.2013 privind aprobarea proiectului "REABILITAREA ȘI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013,

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 151254/28.11.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre,

Consultând raportul Direcției programe și dezvoltare nr. 151242/28.11.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere HCL nr._/2013 privind aprobarea modificării art. 1 din HCL

nr. 249/2013 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic",

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 250/2013 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, în sensul aprobării proiectului „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere/Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere, conform documentației modificate aprobate prin HCL nr.._/2013.

ART. 2 Celelalte dispoziții ale HCL nr. 250/02.10.2013 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic"" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 rămân neschimbate;

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției gospodărire comunală și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Dobre Mircea

Constanța

Nr. 304 / 05.12,2013