Hotărârea nr. 302/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR SELECŢIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2014;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 05.12.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 151358/28,11.2013, prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.151353/28.11.2013, precum și Lista comisiei constituită în baza H.C.L. nr.497/2004, cu modificările și completările ulterioare, nr. 151361/28.11.2013, cuprinzând asociațiile și fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale Ordinului nr.1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea in anul 2014, de la bugetul de stat, a asociațiilor si fundațiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 229/18,09.2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2014, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă lista asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Până la aprobarea bugetului municipal pe anul 2014, nivelul lunar al subvențiilor va fi cel prevăzut în H.C.L. nr. 49/26.03.2013 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR 302 i 05.12.2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la H.C.L.


ANEXĂ

302/2013


Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2013

Nivel lunar al subvenției, până la aprobarea bugetului municipal pe anul 2014

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRĂ DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

7.350 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO Centrul de zi « Mama Margareta », Casa de tip familial « Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Magone »

6.500 lei

3.

ASOCIAȚIA "FAIR PLAY"

13.000 lei

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dobre Mircea

3