Hotărârea nr. 300/2013

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ŞI EXTINDEREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT;

ROMANIA

JUDEȚUL CON^î^N^TA MUNICIPIUL CONSîANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Constarea întrunit în țedinaa or^duniarâ din data de......PȘ.. 12.. 2 013.;..............

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul

Primar Radu    Mazare T^regis^^a:^^ sub nr    /J9. II. j/3_,

Procesul Verb^cU al Comisiei de Fond Locativ si Repar-t^ia^re Spațiu de Locuit nr. 13566/29.11.2013 Raportul Dir^^cț^iei Adminisarare Im^c^la^ din cadrutl R.A.E.D.PP. Cons^aiar^^ nr. 8793/99.Î^OIS prin car'e se propune repartiaarea ți extineeraa unor spații de locuit ,raportul Comiseei nr.5 -pentuu âdministrație pubiîcă, juridiaă,apararea ordinii ptbiice,respeatarea dr^eîprurii'ilor ți lib^rtr^i;î^^^ cataaentuiui ,preveaerile H.C.L, nr. 387/2000 prMnd rapartiaatea spațiilrr de locuit , precum ți p^^\^(^<ar;i“^ H.C.L. nr. 332202.08.2996 prMnd T^n^iinr^^^^a R.A.E.D.P.P. ți a prevederNor H.C.L. nr. 5131/2.12.2003 prMnd transferarea atribuțiNor Biroului Administrare Imobile in sut^om^ie^ R.A.E.D.P.P. Constanaa ;

In confomrrit^ cu Legea 287/20^ prMnd Codul Civll raptbiiaată ,Capitolul V prMnd locațiueâa, Ordonata de Urge^n^ nr.4012999, privind protecaia chiriașilor cu modifiaărNe si    tlteriâere;

In temelul pr^\^^(ar?t'ife^ ari^. 39, al /, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alinll), lit. b) din Legea nr. /15i/00^1 prMnd administrația pubHcă locală, eapubiiaată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă repartiaarea spa-țiiO^ de locuit în regim de închiriere situate pe raza Munk:p^i^l^ Constata conform Anexei nr. 1 ce Sace parte integrantă din preze^a hotătâre.

Art 2 - Se aprobă extrema spațiiier de locuit în regim de închiriere situate pe raza Muaiciplului Constanaa conforn Anexei nr. / ce Sace parte integrantă din preze^a hotătere.

Art 3 - Compartimentul comsslH^ de speclaiitate ale consliillui local va comumaa pr^^e^nte hotăaâre, Dir^^cț^îei Administratea Imobiieior din cadrul R.A.E.D.PP. Coastanta în vederea aducerii la îndeplinTe ți spre țiiinfe ^511^^61 Prefectului Judetului Constata .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .35. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR_ 300    / 05.12.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.....?.9P/?013


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Aleea Egretei nr 3, bl C2, ap 22

2 camere+dependințe

S=42,28 mp

Fînariu Neculai

4 persoane

2

Aleea Egretei nr 3, bl C2, ap 40

2 camere+dependințe

S=37,02 mp

Fînariu Virgil

2 persoane

3

Aleea Egretei nr 3, bl C2, ap 58

2 camere+dependințe

S=35,89 mp

Dumitru Adrian

2 persoane

4

Str Nicolae Titulescu nr 12

2 camere+dependințe

S=56,25 mp

Mihalcea Marian

4 persoane

5

Str Cutezătorilor nr 12, bl IV 20, ap 40

3 camere + dependințe

S=57,5 mp

Bălan Daniel Cătălin

2 persoane

6

Str Mugurului nr 11, bl l,sc A, ap 10

2 camere + dependințe

S=50,23 mp

Popescu Cristian Daniel

3 persoane

7

Str Marc Aureliu nr 29

3 camere + dependințe

S=62,61 mp

Afteni Vasilica

4 persoane

8

Str Dispensarului nr 6, bl 24, ap 17

2 camere + dependințe

S=31,20 mp

Balan Vera

4 persoane

9

Str Soveja nr 74, bl FT11, apll

3 camere + dependințe

S=57,79 mp

Dobre Nicu

5 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR...3.0.0/2.0.1.3


TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr

crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str Callatis nr 14

S=35,93 mp

Baroc Mirela

4 persoane

2

Str Decebal nr 76

S=32,41 mp

Mihai Florin

5 persoane

3

Str Romana nr 35

S=53,95 mp

Chirezali Iașar

6 persoane

4

Str I.L.Caragiale nr 59, bl Dl,Sc C, AP 43 cotă 1/4

Alexe Dănuț

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea