Hotărârea nr. 30/2013

HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA PUNCTULUI DE LUCRU AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA SITUAT IN CONSTANTA , ALEEA UMANITATII NR. 15-MODUL ADMINISTRATIV

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înființarea punctului de lucru al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța situat în Constanța,

aleea Umanității nr. 15 - Modul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de . 18..02.2013

Luând în dezbatere, exounerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre nr. IwwJ. Referatul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 1200/04.02.2013, avizul Comisiei nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului și avizul Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr.359/08.09.2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând prevederile H.C.L. nr. 125/11.04.2012 privind aprobarea sediului social si a punctelor de lucru ale Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, H.C.L. nr. 85/27.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanța,

Analizând prevederile H.C.L. nr, 353/17.12.2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, precum și necesitatea înființării unui punct de lucru în vederea unei mai bune gestionări a obiectivului dat în administrare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. « c », art. 36, alin. 9 și art. 115, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă înființarea unui punct de lucru al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, astfel:

• Punct de lucru: Constanța, aleea Umanității nr.15 - Modul Administrativ

Art.2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public și

Privat » Constanța, în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare la registrul comerțului a deschiderii noului punct de lucru, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

SECRETAR,


Popescu Raducu

CONSTANȚA

Nr. 30    / 18.02,2013_