Hotărârea nr. 3/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2012

ROMANIA

.IUDFTIII C<W(AN|A

MUNICIPIU CONSfAK A

CONHIIIIII ICC/V

II O TA K Â K F privind aprnhârwt executivi hucetulul iminiripnl pe rrimexlmi IV
pr Uliul 211)2

I nn-.iliHi loail «I (nuniiipuili.il CONSTAMA întrunii in JMlInț® A* ol- .

A irtlizind expunerea de monvv a d-lii Primar Radu ȘUetoi Mazăre ni' l<M62/1 l.OZ20H, t aportul Comisiei ur 1    d«« studii. uroynnzc

ffiirviiirii sctisl luiyol hftjv. , r.iiriiMi’îlramo domeniului public s| privai țpi.ipnvtul D-ecvci lirwroan n    n? 2013;

Având i V(dniT 0i0ve«li:-||L- j’pu u 273/2006 privind finanl,ele IlUlMii.r Inc/il* rn modMcMnk illciioan

bl i.-mpiMl p,T.ved.?iiltH .ut u, Alin. 2, Kt.!, alin 4, Ut. o si ari Hb '•Un *>, III j : i h'rttrA ni/21,5/2001 privind administrația puullt.i loiala, r>'|iuhlii-»r i.

m n t A P A r T r

A f    . .fon;, ........ti,- hutpd.uu. Incn ai irjniqplulu ( nnstanța

pr uhu pfj 2 pe OunexTi.i 17    in anexele rar»; i«i. parte

Ini iiririi't r* " nn*/* 3 hnl ,rA

Ari rvfin? •.«meniul fnmMlnr ;»• spcclalit?:e ale Consiliului Local V.» Iiru U.I P< ~ci -- •ml    Din» țjp Finanțare in vcrtcie? aducerii la

Ind» plinii • «, •.niT- ți [, siltui.ini Prefed «Io» ludrhilui CONSTANJ A.

AdnpiaM ir un nuuirtr du •</ . unUlten Jjv .-?& tnembn

i’RPSQttWTEit ‘.f-nnm ?0feAZ/

C0M5TAN A

Ml 5    Jfti/a,

CON tRASEMWEA/Â SECRETAR

MARCELA l . ENACHF

^RiMAUlA MUWC»P'MI V» CCHSTAMA

A’ip->* 12

CONTUL CE EXECUT»* A BUGETULUI LOCAL- VENITURI IB data ac-31 «1 HM

X20JC

Denumtraa lodlcaKXQ&f

C&e

moirjttjoi

Rrevoae»»

PlWUJit

constozta

frica son ludllxate

Stmiiw'i

pt jHw <esi dfteJ» (hOMUtn

Orrpturl

•sons’oiaM.

d« irxss&l

tnrtuu*

definitive

Tor*: din ui»

din «ni

preced* fttl

ofn cntfl curent

A

6

2

3«A+5

4

5

8

7

3*36-7

VENITURI TCTALfcod

0002+00 lâ+Ofl.16*00 IT+A5 02)

00.01

45262625B

553O22TA2

655552140

970’3651

358548.185

513256579

6322702

1 *3962.356

VENITURI PROPRII (cod 00 02*11.02-37 02+00 16*00.16)

43.02

>33033036

007624805

51098691î

57013057

413975256

365631332

6322702

'• 3.-^32859

1. VENITURI CURENTE («.d OU0XX» 12)

00.02

£43200256

479715239

6171C5545

89722595

5278809541

490444274

T 595714

125063361

A VENITURI FISCALE (pod

UQ,IM+^Q2-K>P.na+00-<0+W.jD

00.03

40776S2S6

0S271Î299

524260991

5?60<f<20

A7Î46flR7l

I438C2266

15S11B0

77.90 7 536

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT 31 CÂȘT.GURi DIN

CAPITAL (OXl OO.QS>QO 06*00 07)

00 04

175481056

1325(77865

157914078

1014236

186633342

185876326

23108

914144

A1.1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE lOOd

00.05

fi

0

0

0

0

0

0

0

Im pat II p« pioTlt (cod 01 02 01)

01.02

C

0

0

0

0

0

0

0

imwan pc o<cfli oe ia ^csnii, -oonorritel

Q1 02 0''

o

0

Al 2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cnd

Q2 Ctl*0J 06U

00.06

174401036

132507862

187914073

1014236

195899842

-13697E826

231 DO

9 UI 44

Impoczii pe venit (cod 03 02.17* 33.02 ifl)

03 02

73CWO.T

7300000

2041825

10142361

7027589

7134573

23108

314144

Imwwil pe or.>Hf<m avocaiflo- -»arlar pjuVici

0X02.17

91SÎ33

915138

a

0

9’5,38

in&inib pe vHwiiurHv dtr ttanrecul cfoorlsiăliter

imooUrarc arpaWmoriHd (wscnal

03.02 ie

73DOOOO

75COOW

7126687

99098

7027589

7104673

S31W

eVA

•Sote ți sume defalcate din impoxltul pe vanii

(COd 04.0201*04 02 04)

04.02

1671S1O36

175707868

<79572253

6

173872255

179872253

a

0

Colo detâicate o.n imccn ,1 ce venii

04.02.0,

1668000»

ITO&XXX»

179454335

17945-4335

I7PA&4395

0

0

Sume alocate om cotei” ^faicaie din i.naaznu) oe venit    t» «TsntlIBrarvjj r xwirinf iots»r

04 02 04

BW

607865

407356

407698

O7SG3

0

0

Ă1XALTE IMPO2TTEPL VENIT PRCRV^J

CÂ^T&UFÂGJN CAPrrAb-Ced 05 W1

00.07

o

0

C

0

0

0

a

A

1

2

3=445

4

5

6

1 1    7<+,,.

B=3-6-7

Alte impozite pe venit profil câștiguri din r.aprtal de 1» porsoon» felea (cod 05 l»2 501

05JDB

0

0

D

o

a

0

Z -

0

Alte .mpof. r pe venr profil <1 eățlifcun -Sn câpilâ*

05.0250

a

0

A2 IMFO217 PE SALARII TOTAl (cod 06 02» -Restanta anii antoilon

0

9

irrtmzrt p» salarii • unei    (fZ<

05.02

0

0

0

0

0

4

U

Cete ostslcaie cir imperiul ea salarii- «fcwinift

41 ‘,**KV

i> U2 U2

0

0.

AS ’UPQ/fTE Șl TAXE PE PROPRIETATE .cod

07,02;

00.00

38564000

38564QCX?

1459G0045

75502716

119457329

98726406

9C224

47-.43413

Impozit* și ta*» p» proprietate

(cod 07.02.0tl» 07.02.03407 02.601

07.02

38564000

685640001

145860045

2S5O7716

1,9457323

9072540C

9C224

'-3413

lrri(Zi2n <* ibt£ pn cladm iood

QT-Q2.0* OTHr.02 01 0?)

07.02.1)1

73OCOOOC

73O0COOG

122327579

22316134

100071245

80306292

69457

4UK1SÂ0

imooi'l >» dOdJn da ta c*»^c-?n& fa x

97 02:01.9,

18CCOOCO

isoocoool

21376429

2001008

19374821

18789917

69457

totiVss

Itooc 3; faxâ x. cScm -jt ta persoanr i.r dl -»-

0» C? ni -.2

5SOCOOOO

55DCOOCC

100950950

23514526

80656424

6-515175

•npozJ ii 'sca w    «coti UT 32 02 Oi e

07O2.XL331

t>? LV UZ

3564000

3664000

14646174

4161935

10484253

3^29785

2C767

4a&toz?

impazil &e terenuri d* is pe^sc-ar»? fizico

07 02 !O

3800000

58CCOOO

4515S79

3811Ș0

3633689

3**6136

17540

1053194

Impoalșisutâ pe taier* oe a persoane |uritJlbât

07 02 02 02

452X00

4500000

9776403

322992S

64P6474

5&S2316

3/63485

impozitu. po terenul e<(tstt'i3ft’ i*R&s!oii(e am iniennn

.77 02 02 Ol

364000

364COO

412892

50816

362075

33073,

3218

76943

T-axa    e d- ’irnorv ș. -j,ie tat-? oe llmbrj

07 02 03

5500000

55CCOOO

39&&192

24647

3951845

5033331

0

296161

Alte irr.-jwe ș; ta>e pe .tnprtatate

07 G? =0

140QCOO

140X00

0

ă

0

0

A4 HSPOZTTE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII

ICOS f D2-H 202*15.02+1 &Q2|

0740

14382417C

-.60741451

169632604

25046432

I5453C112

15761A384

11636U

3(1054609

Sume defalcat» din TVA (cod

11 02 01*11.02.02411 02 Oh la 11 02.07)

îi. 02

113111170

130028431

12S347B20

0

129347833

129547820

0

0

Sume a&tsifcite olr. !&•»« pe weiuste* suHuyaia

peniTveiiMțunîflIC/ □rtoer-tftJlttalele nfvBint

ir.oa.or

0

0

Sume nefeluat» din 'ajța pe * aosne 3«£ucaeă

ren;rj iina/nartt rnaHuieillc*    i» gtbxaie te i ,iv»wi

comunele»-. orag-e-icr municpMa sccioareor $i Mhnl0p>«riiii ft.iurxețpi

.02.02

112973553

125466503

1243C7S-7?

124EO7C97

0

a

Sume    ii" țacg oe rsceres scauaatâ

P&nrrj mumi* •

-T0205

0

o

•A

1

1

2

3M+5

4

5

6

7

3=3-6-7

Svm* defalcate din    cv    xăupatâ

iia«Mhi AdDil'-^fe? tMiueie-cr «ocate

1' -.2-06

1376<7

4S*<922

45J01J5

4540ti3

4fM(h Zj

0

n

3uji'»‘ >»f=4ca<e din owa pe . 3io£Tt3 ariăuoata

iwmtrii    •* i/o<7oHa 'a rfraerxaumși a

hnZC»0r illOrlive din âCflp I thril

• 1-0207

u

0

9

?

Alte Impozite gi taxe gonomie pe bunuri«?» servicii (cod 1202.07)

12.02

22CC0C0

2200000

1671S6O

5B5777

1105785

5S5S04

61709

âS^C.4?

Taxe hnlelrtrfe

’2 02 0r

2TOC1X

220COX

157156C

565777

1105783

■>55874

51

65404 r’

Taxe pe servicii specifice icxxl 15.02.01+15.02.50)

15 02

T39COO

1S0QQG

420791

123462

297228

25 7763

3935

177095

IfnpOfl' Pe Spectacole

*50201

T5QQ0G

isooao

420791

123463

237328

23/703

i>933

177095

Alte la>ii o* spr jr> ^pei.-tBce

’ 5.02.50

0

0

Taxe oe utilizarea bunurilor, autorizarea ulllwArlI bunurilor sau pe desfășurarea de activități [cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

28363COO

2S363OOO

58-192433

24357252

33535131

27072997

1C9S9U9

10035467

ii’ipoj» j>e rri>eei'*«lR lin ■•'i.piir?

• coc ' 102 ’. t u +16 C'Z 02 02)

16.0202

23000000

250X000

54130715

74213483

7232

23240135

10S5939

29794561

impaat« •nilloece? 3r. ppisocr cuirtie ds-

+ fi&DC

16 02 02 0’

11500030

11SOOOOO

21093570

7E3757S

132X992

1*1643"!

24036

8920216

Imprim pe mipnacete iebanțpurraaifniiu. m

pexscem juricioe

16.02,02.02

T150000C

115OC0CO

33032)45

1£315905

15716240

il€££3?2

1Q71931

20374242

Taxe și rărite pentru    ce licențe-și *■ lorizațfi

tir (dituitonart»

16 02 03

1103

1103

1103

0

0

Atrs taxe pi n Ozms bunurtor «nlotirsim» uT-lvesi.

aunumor sa. pe desfășurarea de activ ați

16 02 50

5363000

E363OCO

4060615

143769

3916846

3331TM

n

LWiO

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00 11

OOOMO

900000

754264

240576

51568B

484648

274246

Alte impozite și raxc fiscale (cod 18.02.50)

18.02

900QCO

soooco

754264

240376

513688

434648

274243

4620

Ajte impozite și ia»u

1602 6C

900000

900000

754264

240576

5IJ51JÎI

484£WB

274246

.-4630

IC VENITURI NEFISCALE (cod 00 13+W 14)

00.12

40431000

47007000

32842553

36418575

56423983

36642008

44525

4615602S

CI VENITURI DIN PROPRIETATE (cod «U 02+31 02)

00 T3

âcxiorc

*0571OCO

10221591

•48158

10269749

10255839

0

-44248

Venituri din proprietare (coc

IU U2.0U30.92 »/3*30.0iJ05+30.OZ.OS* 30.02.50)

31)02

40000X

15571000

10221391

-48158

10269749

10265839

0

64248

l'/â'âămnio Gin profila» dSI sfnejștla’ auromtme

u bienalilor ș. i.vHițpgiuiicr nauonttce

?00?0’

i

14931

U881

i4yul

(i

I.I

' Rasfllu'ri de -onaun dn’inucțares fcvo-carâ a âniloi

joaced8b(i

30 02 03

0

0

Vuminri om Lvneesn/nl ?► i’n-Tnen

2QO2t»

4X000Q

AOOOOQC

MI6386

■J81S3

: 68-1514

3000634

n

4)4246

a

1.

1

2

3=4+5

4

5

6

1

0=3-0-7

Venituri din '<iv<oecd? <.co«3 36.U2.08 (!?•

st. jo?

>

65711X0

5570224

0

357C224

5S70224

0

0

.•«’iin.i»1 iin dividende ce ta alli ptâuicn

30J>2 0drG.

f57tCC0

5570224

€610224

5570224

0

Alte venitei- dîn proprietate

33O2 6»>

0

-

. ..£>

Venituri din dobânzi (cod 31.02.0])

31.02

D

0

Oj

2

0

-

Alte veniun dfn dobânzi

îi 22,03

°

u

C2 VÂNZĂRI DE 9UNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02*35.02*38 02* .V 02)

no 14

36451OCC

36431CCC

824S0967

35455735

45154234

35375165

A852S

46200273

Venituri din oreecan de servicii și alte actlvFtlti

(cod

♦1 02.0&+ 11.12.10+33 02 12+55 02 24*35 07 7?

33.02

153300.7

1F.Î5W

i 2034256

714145

1329111

1051274

11321

071461

Vermut) dm orestar .K servroii

33 Q? 03

250000

250000

567347

2tKol/

2t)ZU«/

0

0

Contnouțta osnr.liicr sau •9bslin4lnri'pr Isoall ,»ntn« întreținerea cuptor 'r crețe

?3 Q? in

450000

4500)0

422128

420120

420128

0

0

Contnbufă nenoaimwr • «n"-!»»«-a    ranun^ur ce

aiutor soaal

3» 02 17

0

0

Tan* din Hrtiv.tati »d3SV3f<î șl agrrcoirjrS

33.32 24

5007

5X0

4«5

4605

4605

0

0

Cnnfnou|s»ina'.,i - cAi (nti'or pentru înlreșinema

coomor în un.te|iio ere prm&qie spqptfe

?3.0c27

0

0

Venilir. .-tiu 1 -ropar&reA ti'iBiUnehloi de 5 cecală

impurații « cescâquni*

&.02.22

9CO0OC

soaxe

1Î20835

7M145

506690

337853

’15?1

97->4ei

Alte venitj' dm ptcstA*. .t serveai ii alte acftwiâp

}3 02 50

30000

30000

13641

1S6M1

13041

0

0

Venituri din taxo administrative, «liberau permise (cod -M.02 02*U.03.5fl)

34 02

10G31D0C

100810CC

9474127

■ 71370

9302257

B203S13

0

■■80914

~i>9 e.rirejud'iciara do vinL'nj

i-i 0?.î?

1800000

1800000

1945694

0

1845694

’035208

0

1(1406

Afle venlundu'taxa atimifiisoaiV/e eliberă"'permise

j* 02 sc

8281000

823-iCCC

7528433

171570

7356562

785WW5

n

170428

1 Amtnzr. penolrtăți și confiscări

jjrxîd 35 02 01 ia 3&02 03+35 02.50J

36.02

3000000

50fCC«j

26125897

1989917C

8227527

3132351

6

246$d£46

Vanituncin anienr și gi|c- 55e1c.ir.jn ridicate potrivii

dispoallikx legsie

35 02.0 T

3C00C0G

ÎOCOOO

22126550

19883Î7C

8227130

3132004

0

749W540

Prmalrtăt; ..»r m. i<8dȘp<."*Hrw ceoucerea cj

'«târaere oecisratre- oc l^posb? ș- tace

3b.U2.32

0

0

încasări cir veKmfc^res buu-cr ooMiscstp.

enanrnnote ; stteeirme .xx «la.-ais Dirșia 0. tcomiscanea potrivit ippli

35.02.03

n

0

Alte .•rtrterv U- all»t. și confiscă”

35 02.50

347

347

347

0

0

Ofveoe venituri (txxi 36.02 01*36.02 05*36 02.06

j+3e.02.07+3ft OZi 1+36.02.50)1

36 02

21715000

21715000

42985607

15687340

27304339

22899337

33004

20063352

'Venftep (l-n anHsarea prsacribtiei eximctr-e

36 CC îl

253453

265453

263463

a

Â

-4

1

3a4*6

4

6

6

3=3-6-?

V 3’yă’T‘inle «« .urr'C 2 '-ssu cls|=n biiitâtile iKsliluWlior r<i«l<e

3U-2O5

5000000

5000003

18741255

1252121

74S9774

5374830

33DC4

U&SMel

Te>e ipec^e

aatioe

16715000

16715000

2591KMD

M24865

7949114$

17203379

“o1

671263»

», â’îăminte am =o'inni7ari-<- mijn-ae-^ur Ows

36.02.07

0

0.

Venituri cin «juioane ce siaț rțcuoeTne

38JÎ2.1 ’

0

U

Alic venituri

3602.50

5491C

436?l

60557

57999

0

TX0

Transfcrun voiunirrs». aitaln decrit eubven|i'ile

(COP 37.02.01*37.02.03*57 02 04*37.02.501

37.02

0

0

0

0

0

D

u

Ovreii ■«. 5tcn^rc3n

37 02 01

0

0

L    9

0

VBrtamwe dm seoțJUrefi de tunciionar») pentru n».an|«a& ‘^•xiunii -t® d«w*olare 3 bugstulyi lec«J{co semnui minus i

37 02 02

«48O0DO

-73147000

-75799570

-75799370

*

0

Vărsâmi.nte tk'seetiur ea de rutiui»ni»re

37 02 IM

6E490000

73147000

75799270

7579R370

75799370

D

aii»? trai mie. 11 vi ti. înțar*-

37 02 50

0

u

11 VENrTURI DIN CAPITAL (cod 39 02)

00.15

O

5785000

23251184

-

7791062

15440122

75W89S

4726388

10919298

V mi ii ud din valorificarea unor bunuri

icod 39 02 aiT39.n2.Q3-r-Â9 o; Q4-»

39.02

0

5785000

23231184

7791052

15440122

7564838

4726S88

10919298

Vemtur om •.nlanfîesrea unor bj-ur. aie mziituViirr

auWics

3902.01

0

0

Voniiuii din V2«3r3& uicuimeJW construite din

ipndurte statuia

30 02.03

0

1495000

1579832

0

157993?

157.9632

u

Venituri dJn privatizare

39 0204

0

!-

0

Venituri din vânzarea unor cunun aparținând domeniului .privai ai «aiului sau ai unttâtl or

30 02 07

0

4175000

2131774Î

7791062

13726630

5371456

-1726388

ÎQ9132S©

□eroTJo speciale pentru coueiiuq i V bxuitnț^

39 02 W

0

1 17000

-

133610

0

133610

0

III OPERApUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00 16

0

57153000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor aewdale

(COd 10 07 0M4Q 02 07*40.02.10*41X02.H+ 40(12-13*40.0214*40.02.60,

40 07

0

52153000

0

0

0

0

0

n

line—îmi, In,    ‘mprutnuîJnlor pentru

tmiimcreo a tor -nsoiL^I ș-t sarvrrai .mbi itj de ntl*-*tu «xai .«di» 3 unc* acwati mantale nlccniofn vonitvi

40.02.36

Q

0

Incasan -nn nncvrsarec miCTocredlleior cfei =

pMiMi.i'ie flaiiu și funtlice

in ce .a?

V-

0

îmnnimulur. temporare din i - . ««> -h starului

400210

0

0

Sume cin excecentul anului otet>»»senl pentru

«..>,1**.^- i}u.unXr temporara de casă ate sacțiuri ?e miițftjriBre

JU.l'2 11

n

0

3

0

£5

G

P

d

•a

o

0

3    ifi

f3

0

o

a

O

O

0

0

O

a

0

to

<0

b

te" •

1

0

<n

8

Cm

in

or»

g

w

0

•n

o

n

g

s

1

ew

M9

g

s

O

■n

u

•tf

0

O

O

0

I

o

0

r>

0

£

£

in

(M

15

in

e.

8

w

S

CTJ

fi

0

a i

î O

O

a

0

0

CJ

fc»

n

e’

V

PI

ir»

1

3

R

10

Ml

w

Ml

2

»n

•O

g

0

V

O

1

1

§

1

0

re

09

OJ

«j

g

?

0

m

3

s

<*-

f

s

a>

V

8

s

5

O

■N

•1

2

oJ

o

■-J

»r

S

3

1-4

-1

3    €

3    8

:t    $

iK

0

8

<N

1

m

0

2

A

2

eJ

p

7

țM

O

ai

8

-r

P-.

Q

Ol

0

cJ

q

ș

0

T*

8

S

ni

yr

8

q*

PQ

K

2

<U

u

c

«3

!s

c

p

s

g

= 13

3 Q c 0

II) £

li

ă

u 3

g«-

c $

-5

3 0 cp <5

â

1

IX

<S s .81

>1

â -

□    3

s-.

2 -A

□    x

5 = g 1

1? î £

5 g

d.

£

S

£

I

n*

1

£5

8

£

P

c

5

c

00'

0

a

•0

ș

K-

z

w

>

tD

O

t/J

>

ru

0

5?

< 3

ui 5

»g

3S

p-B

2 țn '-'

m □ 0 »o <

f

£

>•

«

3 n _ <» n» ’

? a~3

1 hi

1 h

hlh

* g 2 si 2

iîi§3

S $ 5f $ 3

s

s

|

■(£

Ș

E

S

5

fi

B

l

n

§ 5

ii

?

£.

5

E

F

u

c

I

*

a

1

=

I

t

■1

E

s    -

p    5

’    1

«    f

E    i

£ 5 <

Oi

1

9

1!

•c

a 1

E £

u. —

Sg c 2 *

1 w

p

. 5 B

» ț c ~

s -

li

cn g

C.

O

dl

I

5

S

i

5

5

j

c* • j

p

c

h

H

-n v;

6 0

O »

Ș w » 1 5 .-..

r

£. râ m

:us

Ih

c giy

h

5.x

î?b et 1

.1 »■ >j

iis

5 S S

fp

S;g 1 î S

Stei £ S g

‘8

M

d

?

B

£

i

ro

>

c

O

5

3

E

g,

î

8

î O

II

r u» i£ ro

iS«

1

q

•3

8

i

j

5

£2

tJl

0

3 1

n

n 5 V i

r 2 U 00

e - O

»! 8 t 0

§ 3

H >.. c IU

fi

3?

y

6

c

ti

.15

■n

X

£

X

u

?

3

ă

X

3

>r\

1

5

ji

t w

h

h

fi

O ££ t *

It


40


p-

s

A

3V O

C>    to

c

o

o

o

0

Q

c

25

0

0

o

D

0

0

0

ef

H*

O

p-

C

•V

m

§

ia

o

fc

1

1

r*

9

p?

(O

0

3

g

9

‘P

cr

r

f'i

i

<•

III

I

i-.

o

r».

PS

!

§

a

it

U_,

fc

r?

UI

U3

a

r-j • r. »-.V»

§

Si

§

«*

Ci

0

0

T

A

kt

«3

ID

9

<O

P4

o    c

J c

o

a

r*

:n

o

o

£>

Q

1

Q

0 g

E

3

?o

£

FA

a

T*

*•

a

m

1—

tM

g

5

pj

w

co

m

0

8

p-

§

-

o

JS

n

0

0

1.1

or

A

3

3

£ £ SS 7 5

•-

n

c-i

li»

7

9

ri

o

•a

««

P4

2

7

3

2

7

in

*9

8

5!

2

N

-f

M

O

4

r-

O

2

5

8

-r

0

ef

0

*3

3

8

ri

T

s

ui

<e

3

s

tzi

T

■-'

r-

C7

fw

c

XC

»T

•—

c:

N

0

ui

«T

1-1

£5

0

Oi

0

ui

T

1

| £

5 i

1 §

□ '®

S 3

li

h

5 e

II

— c £ E

u

h

o

SI £ a e

c    E

£ i

<r it . □ <t

1? $ y 1

x _=:    .

£ * j £ E g

il 5

f 9 1

? o " s# jL i

ld

</> 3 <Z

i

îl e

c 51

iH

u

Ss

S fi m y-S X — :-. § 1

3 8 3 Si 3|

ti

ăî

fi»

Si

i» 3

tO s

p

? S

r ? s ®

•-; O

2 fe iΠie §■ 5

O Q fU C

h

S j

o

1

î

s

V

d)

O

3

g

U 3? 0, i > •€ c. d

»-î

1

8

£ < a C_ pi < £-*

<! i s- 3

SI

ll

'C c cr. —

- § h

S î

H

E £ >J) £

î

te

I

c

g

£

B

o.

§

0)

T3

3

râ <» §* R

b

s’

— <o ® r, > fi? c. £ (5 0

c

2 8 îl

 m •? 0

i 1

K

»

e s

E £

$ ? fi

h

IX.

A' u

i!

h

0 a

H

«| sli 5?

iii

9 ? 0

3 îl

□5

=>

3

î?

+•

P

0 1: ă '•

1

§

H

a

-a

1

!

I

h

II

g îo

sg” = 1 v a

Îs

îi

L

z 5 *

X1?

5

•c î _ c ? î 5 .7 5 3 i c ;

□ 2 « ■£ >qs

•3 ■$ 1 g ® 5 s 1

0 c 3 *

liH

nu ă â i 2

3

2 fe =

0 z I

01

5| i

i 5 '° £ 't 0 ro -u. u

UI

E t _

*    3 E

-    v a,

—    4 >

•    2

II * S? 1

i

c

c

§

c

u 0

| W

II

u

î 5

? 5 I !

c a

1 * ÎS

2 £ r-

O m

« e>

•7 «0

0 c ± n «O

is

c. UI <5. r

5 °

li

H

fs?

B

cs

‘S

î

S;

C. q

U Pi V CJ

n ifi <-

_- i‘

Î = f '-3

X

S

5

u

0

un’

a

2

c

1

ă

5

țț

c

ă

C

O

c_

fc;

5

G

■u

u

0

V

n

5

c

s

c

c

i

i

i

3

2-

1

A

1

2

3=4*3

4

5

6

T

1*3-6-7

Fondul Soc-3' European < cort 45 0? 02 01 a

45.a2.Q2

0

0

a

0

0

0

0

0

Sume ormilfi in contul plâlikx efectuate in ani> awent

46.02 02 Oî

0

0

Sume cc’tnit- in tontul ctâfiMx efecsuate în ani)

45,02 02 02

c

0

PPS1 franța re

45 0202.03

s

0

Fundul de Caeaunc (oofl 43 0?    01 |g

46 02 03. OS)

45.02.03

0

0

a

c

0

0

0

* *s

Sume primite în cnnlul piâOlnr •JietAuaieîr» anul curent

45020301

Q

0

Sume înrnxb în contul ptâ|Moe efectuate v ami

45 02 05 02

0

0

Prcflnamsrt

*5 02.03.03

~a

0

Fondul Europear Acria.» de Dfc’vnliam Ruraty tCOC

45 0? O O*» ta 45 02.04.03)

45.02.04

a

D

a

0

O

0

»J

Sume pnnuie ir contul plițttor oiioctuate'i ani. cur oul

45 020*1.01

Q

0

Sume pornite în contai p»ât.k** efectuate în anii

45 02 04.02

0

0

PoAnentare

45.02 U4.P3

0

Q

Fandui European pentr.j Pescuit (end 45 02 OS Oi a

AȘ 02 C5 03)

45.02.05

0

D

0

0

0'

O

O

O

Sume pnmi« In contul u Ahlor ^ecvuate în anul curent

45.02 05.01

0

0

Sume primita in contul p'Altar efectuate in ami

45.02.05.02

0

0

Protmanțane

45.02,05.03

01

0

Instrumentul an Awsiern» pentru Fveaoerare {cod

45 02 0?0, la 45.0207 03)

45.0207

0

0

0

0

0

a

Q

îl

Sume pnm,te ’n contul plâ^or «fectuctu în anul curent

45.02 07 01

0

a

Sume c^imde în contul ptptfln» »faciu«i8 in anii

an tenuri

45.02 07 02

0

u

Pi ©finanțare

45 020/V3

D

0

instrumentul European de Veâttaste ș P^rtonenai

(0X3 45 02.06.0 5 45.02 0603)

-5.02 OS

0

0

0

n

0

0

0

0

Sume onmncîn centji pBVtor «(*<iu»ie în anul curcc.i

45 02 OS O-*

0

a

Sune nnmhe în. mutul ptâulor e’ectuatc Tr ar.n antenei

450208 02

0

0

P*« finanțare

45 *?2 00 E3

0

0

Prc.ijrame<urrunh3rettnan|nie în cenrwila 2007-201 u

(<*145.02 1501 13 45.02.15 031

46 Qz 16

0

0

0

B

0

0

0

fl

în contul o<ăt«or etecluateîr «mu» n.nnm

450215.11

0

u

A

. 9

1

2

3=4*6

4

c

-€

7

3=3 6-7

Swirs prirni(e''A fiak:i ciaruce    în anii

3fi:e»'Cni

!

45 £G 15 «35

0

O

P**fitianp»i

«5 £21 = 03

c

fl

AH-    î» in«irumenle pasladarsie (axt

<.5 02 1601 h «ișfoi©,©•

*0.02.16

a

0

0

0

a

n

0

0

Sumt primit® In COrNUt DwtțUir eiMc&ai» îrianui curent

4o.U2 OUI

0

0

SomsppnRa -nocrttui plâțDw HrtmtUHle i: biui

anlerion

45 02.15.02

0

0

Prefi nan țâre

45 C? 1R.fi >

0

â

Meusnamilifinanciar SEL (cca 45.02 i? Oi i=

45.02.17.03)

4002 17

0

0

0

a

0

c

0

Sunia pmnr- In ccntu D»â| lo- efectuate î791111I cursiv.

45.02.17 01

0

0

Sume pnmițir în contul piăyior efectuate r 5111.

45 112 17 02

0

0

Cums pnmiw in avans

45 02.1 X OS

a

0

f'rcurynnA Norvegian pcnttv Qețtnie Econmncâ 5

Rezvotara Dirf-atoilsrtcou 4fu02. • 3 0 l& 45.42 • 8 C3)

15 02 13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în mtul plăților efectuata rn arm, curent

45 02.19.01

0

0

Sume primite m contul irifitiM.- -* eeiiiate in anii

45 02 16Q2

a

0

Suma primita în avans

*5 02 1S.03

0

a

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00 02*00.16*00.17) - TOTAL

00.01

387-156255

40519314?

545535OO9

89222595

456113514

418676634

1595714

125063S61

VENITURI PROPRII 100.02-11 02-37 02*00.16)

43,02

335G39085

3456S6853

487755729

89222595

398533134

361CS6454

1595714

1250A3561

I. VENITURI CURENTE (cod 00 03*00 12)

00.02

332710255

40Q5S6293

541304179

89222595

452081584

4146449G4

1595714

«2506356!

6 VENITURI FISCALE (cod

00.04*06.02-00.09*00.10*00.11)

00 03

407769256

«352713299

52426C931

52804020

471456071

443802266

15S11&9

769(17536

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI

UIN CAPITAL (cud 00 05*00.06*00.07)

00 04

1744H1C8S

l£2507868

107514078

1014236

186899342

106976826

23108

9141

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

' - ' '

00 05

0

0

0

0

0

0

O

0

Impozit pe profit    (c«i 01.02 01,

0102

0

D

0

a

0

D

0

0

•inpozii pe profil oe ia agenții economir.i

Ti 02 Oi

(

0

A

9

1

2

5=4*5

4

5

6

7

R=3-6-7

Al 2, IMPOZIT PE VENIT PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DINCAPriAL DE LA PERSOANE FI2lCE( cod

00.06

1/4181080

162507868

1H791407S

10142»

lbbtfOOti-12

TU0B7M2D

23108

314)44

impozit pe voniî {cod 03 02,17* 03 92.10)

03 02

7309000

7.ÎIX10IW

8041825

1014246

7 02 7-539

7104573

23108

914144

imcoai pe oncronj) avncsiiitv șl rotdrikr putrfia

03.02 ’T

915133

9151.18

0

915* Sfl

ImKttrtui pe icnilbrlecln iransfurul irucnetâtiiur

imobiirefe du» Daiimomui oerscna

OS.02 *8

7300000

7300000

7126687

99090

7027585?

*104573

23108

-994

Co»e> aunn» deteste oir> irr.pozitu' pe vervi

IOOQ04 n2n'*A4(i?fi4

04.02

1671*1030

•75707886

179372253

0

’7Gfl’22S3

♦*3672253

0

- $

Cote aeiacaiG clir rr pozttiil pa v«»it

94,02.0 T

ifieanoooo

• MUOWOO

1794643ES

Q

’>94Șs3â5

—MA43»«î

Sume aiocain <w < „ierte ueiaicaie cri irriDOîrvji pe

Venu ;ent-u scfllllprarss torjoletoi loca e

040204

3S1036

4C7358

407S63

407&3â

407858

0

A1.3 ALTE IMPOZrTE PE VENIT. PROFTT Șl

CÂȘTIGURI OIN GAPnALicod 05.02)

00.07

0

0

O

0

0

0

D

0

Ah» impozit» ne venii, profit și câștigun din

împilai de la persoane tlxice {cod 05.02.50)

05.02

0

Â

0

0

o

0

a

Aliaimatuu?:, •= venii, profil cdșng in mn copitei

05 02 50

0

)

o

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (c^J 06 02)-

Raoranki arm «nmnori-

n

0

Impozit pe săteni -tdn <06 02 00)

0602

0

0

c

o

n

0

0

Q

Colo 'jfc’aicssc: din impozitul pe salar» - Rtecaiițe ai •

■Alirior*-

06 02 02

D

R

A3 IMPOZITE $1 TAXE PE PROPRIETATE Icod

07.02)

1.1009

885*4VtX)

8B5640UU

14$WQ045

20502716

1)9457029

Hfl726408

S».‘X2»

471>4

impozit» <?• taxe pe proprlet3ie (cod 07.03.011» 07.02.03*97 02.501

07 02

88564000

335*41*00

•145905045

25602716

• 19457329

96725408

W24

irtcM*s

Ifnp37*i ș< iad cc câaM (cod

TT02CTH.07 0/UT .U2.'

O7.D2-.Ot

7SD00UCHI

/.iOOOOVO

122327579

22319134

IU00112<5

nn3rH292

69457

41G51S3O

Im.aozrt pe ctâairi na ie imr-judnb fiice

0702 Cf O

ISOCOCOO

teoooooo

21376429

2U0100U

93748x1

1R7S-3917

69457

25*7055

iTeozn si IM2 pe ciAtfm de ta cer»    jiinnn-.M

t»T 02 «3» 02

ssoounoo

55000000

10095C950

205U52G

809364 24

El 519775

0

4845*375

'mpoziiș'ia«s peien» i mii (T7 1)202*11 la 07.U202.Q3)

07.3202

£664000

8864030

1454617*

4161945

10484239

97297E6

2OT67

*68502?

impoat pe jerenur* oe la ue- wr. fizice

07.02 02 01

3800000

%coc\m

4510379

Mi 100

3635668

iT5i*3

1053’54

trirpoziT și fixă peie^cn ne la iwi^sc^nR ,upait>!

87.8241202

-î500ocn

<500000

*715203

3229029

6406474

5W2&T8'

a

VAW

•ippQznuJ pe srerVcK ejțjn»v3an’ )*Resian» s* «

inUaridn

U 7.02 02 03

364OX)

58*000

412882

□05)6

360TP8

3S07T1

3218

76^43

A

Q

1

2

JM*3

4

5

6

’ I

8=3-8-7

Taxeiuaicare dermfcru gi akela»» de i<mbiu

C >U3

S8O0OM

55030001

3096492

246*’

fe9d’.8«î.

B69033-

296161

Alle Impozite !> taxe o» oruonetsie

07 02,50

1400000

14CC000

C

g

0

0

A4.IMPO2HE Șl TAXE PE 3UNURI $< SERVICII

(cod 11.02* I2.O2*15.O2*46.U2I

00 10

’43d2-»t7CI

160/41431

189652604

>>>4tî-l9?

Tij4686 fai

î 57614J0U

-* I636M

36064609

Sunw dofaicalB din TVA (cod

11.02.01*11 02 02*11 02.05*11 .Oi.Ooj

11.02

"1311*470

1«)O2â»3»

128M7820

D

12034 782(1

12RSA7820

D

0

S-iirw oefatcaie cin taxa ce vaioarss adăugat--

penim ffnen|wrea abetuneinor dssoareffiitzalft is t iveli-1 jxețenor

11 03J1T

S.jm» defalcate dmt&xa oo ’/aloar^ adâncat *

Fânnu 4nsiHprsa «j|fB1lu»ilXor cescerraiBate •« rfv&til OomunSCii. c/e^kv rr.unirir»iiy eer«are<or și Mumuptulut SiflUraști

11 U2.V2

112973553

12548650E

124807611

'24607037

124607007

fl

Sune dafatcato Jtn taxa Mt v*Ararea atângalâ pentru ctumur.

11112 05

0

fi

Sune oefalcftte dtr taxa pe '•acwtfi rtdauoatâ

•/entru ecJhllrarea bucatelor i&cae

11 02.06

137617

4541Q23

4540125

4540123

4640123

0

Alia impozite 41 tztt generale pe bunuri țl servicii

(cod 12.02.07}

’2O2

22UO0OO

220WOO

1671563

56577T

11U5783

Q5bâ(t«

8 iM,u

«64047

7a».e noieere

-2.02 07

2200000

2200000

167156C

5<q777

i106703

<555804

617C9

654047

T».«* pe servicii specifica (cod 15.02 ni-»l5.Q2sU)

»5 02

15(XKW

150000

420791

I2.U6?

29722H

837/63

33 i»

■*7005

impozit pe spectacol

15J32 0T

150000

150000

420791

123483

297928

237783

5Să3

| 77095

Atte ta*u fe sen/ic-i specifice

1SM250

0

0

Taxe pe utilizarea bunurllo», uutorizaraa utilizării

hunurifo* «4u pe ovaiâșura'oa de naivități (OP« 16.02 02*16.02.03*16 02501

16.02

2636300(1

.18363000

52192455

24357752

27072997

1095009

30023467

Impozitae mVMosi» <V» > «j-ițpen

13X<310.02 0?-’Ji + ifc.J2 C2.02<

100202

23000000

23000000

54150715

242*3485

2W17232

2324U»Sb

•«J0OÎM»

2979066’

Impozit ,-jfi mliloni-»»* i»h- -spori amintite de

persoane dace

13 02.02 9’

fa 50X00

11500000

23098570

7fiV.‘5rB

I3ÎWD02

T2154513

>4086

«020279

I'i.îmj/ i im rntjldaeeie ne Irarspor ocHojic ne

Dcrț-oane lunatcs-

16Q2-.U2 02

fa 50*00

fa 50001X1

$3052145

16315906

«6718240

faC05872

107193-

X674S42

T axa țț tartlG osmru chhoraier-» or. r««nț« ? Hutunza|îi de lunea»rarț.

1611202

11G3

1103

H03

8

Aiț» taxe ce imitarea temut l^. autorUUiiîiPi

bunurtor sau ce tlesteșiraroa ot -esiv»ăi»

16112 31

5363000

5363000

4060515

437-3?

3010046

3811ZD9

U

zuayuă

AC. ALTE IMPOZITE Și TAIE FISCAlE tcod te 0Z|

0011

fcJUOOO

yooow

754264

20576

ST388S

4&*6*8

77124b

-4630

Alie hnpoziieți taxa fiscale Icoo 16 O£50t

ie.D2

•AJ60W

«XXX»

754264

2X1576

5’. 3088

484646

27-lZ4b}    -463U

Ane --npozile * laxe

TA n?3Q

9d0l>0d

900000

7S4264

240576

57 3MB

4846*6

7742-lbi    -1630

$

ă

in a CM M

g $

u ? •:

5

?    9

4    IM

F    1

<A'

o

st o

O

C5

c

o

<*»

r-

1

-r

T”

<c

•M

&

a

O

•o

O

o

§

r*

o

-r

I1

4- 1

t

•o

<•>

as

TT

"M

a

\-

<r> c

r ’

o

c

!/J

r"

o

o

P4

»r>

9

rb

I-

4

î    o

*-

.

M

4

-4 (-

< 00

'/i

03

•»

•o

■£ •

'l

•t

P ț

>    eo

8

s

■a

î

§

r:

fc 2

t- r

1 £

»

O

in

£

î

IM - 1

rs

m

r.

CJ

<e

U"> <v

r* r

n ?

i    8

»    o

r

î §

h.

:

î

J 3

8

3

0h

rn «j

T î

1

0V

ri

r*

i*i

r- a

CT>

r *•*

M

r*

CC

•n

»-

*r

.->

«i '

-T

t r-.

IM

4

■M

g

-r

•n

C^1 1

h

•0

iî s

d

î 1

O)

u

,' e»

&

•-

-O

£

‘fz

Ml

T

1

h

3

eo

T“

£.    Ș

-j    4

■x

X

2

rS

N

ă

a

»- I

&

s

h

• u

*>

*• *

<T> o

•5 •

? ș

c

p-

m

•■«

jj

"i

§

o

;•

o

§

r>

r.

w

CC

7

o

7

2

v

■9

c

’t

»*

p

i

g

■37

p

-•'

ss

•- li m r ?

1-

r-

t

J VI

VJ

G

b

03

r-

«- ca

cb

ir.

o

s

»-»

rx

1;

/n i

3

r:

5

m

u>

a

(XI

Ol

«a

0

fi

0 IM

3R

:• uri

OJ

s

r-

ffi

«

s

*

c

5 8

s

•-r

r-

rs

r-

«r

r-

tn

g

8 e

tr

'j-i

10

Z3

r

• *t

(O

«J

7> <

-. r-

o

M

1 'O

ua

Qi

fM

Ol

- 1

«, tn

Ol

r- v

r»j

t'J

d c 5 c 5 c

-

“ c

38

§

o

§

s

§

§

s

a

g '

§

2

fM

•7 £

p*»

f r-

f-

2*

$

îî

>*

cC

§ «

5

w

;•-J '"

' $

5 in ■i o

n

■»

t*-

W

-

M

4

<3-

g

2 î

3

JX

1

r-

6 c

o

~ °

o

o

o

o •

-.

2

a

o

o

2 <

g

5

CJ

s s

1

2

s

5

2

o

g

i

§ <

s

•—

S 7

2

$

‘9

r*z

7,

î?

•ll

;•'

65

»-

CC

i? t

2

u

S

1

j

i

p'

»<>

r

■t

«•

o

o

2 î

M

3

Ș

ZM

<M f"

<m

o

s

V

i 8

o

g

'M

£

s

*•

3

•1

3

m

g

2

cîl

f».

s

CC.

CM

a

8 5

* fM

1

3

ir'

â

o

S

s

£

* 3

c

* 4

3

o

r

4^

3

3

ni

o

S

o

s

3 ?

4

IC

f

/ <3

o

rj

c

f

>, ?.

O

8

?

r-

•>

e

5

i'.

1$

53

3 ?

1 ”

rfi

h

af

|

■â

cn

a

c

•d

•m

n

â s 3 i 8 >1 o

e

§

u

o

£0

a

§

3

5

§

2

fc

3

?

3

£

?

ft

ș

J2

_4

«

X

TI

V

S

w

■tf

3

â

s

e

g

r

2 J

<3

1

3

V

s

a

fe

Q

tir

8

i

s

a

c

«s

B

■fi

0

V

3

|

î

Q

rj

ti

r,

§ n

o -t

-2. “

* £ < a

u a «n 0

£ fi Z O

s i

« u o Jo

2 d

S *o

H

le

Îl

1 s

I?

»

g

n

c

P

c

x>

c

3

•c

a

c

î

î

5

c

1

a

'O

«

X

•8

£

c

X

.2

X?

g

c

a

&

c

s

f\i

c

••

«•

1

2

5

o

o

.

-

i

CO

u>

â

5

UJ

o

P-.

7

g

CD

M

z

a

w>

?

3

ir

i

Q

*

ti

m

c

ih

5 ■£

■l1

1)

s

?

s

1

I

s

O'

<p

ir»

0.

£

I

I

>

b m

ÎL C

Ă c

xj .0

X .U

P

kg

2| «3 •£

C

2

£

x

f

*

î’

s

ă

î*

a>

u>

it)

T3

C

'2

L

x>

1

u

5?

•)

<

"3

g

1

f 8

83

5 A

H î k

i' '’ x 2

i;

î ¥

ii

■i

c’ * 0 3 * <0 •-

o

•rț

fM

O

iri

o?

*

■M

O

CM

O

ffl

c

1

»

ir->

P

&

t

n>

i

<

£ t

5 5 > >

d 5

c £

O i

*3

is

t> O > t*>

« ” l 2

p

S

G

3

î

a

c

I £

li

c

•5

5

u

B

I

■*-.

s

1

ai

=s

<

£

T3

s

«

c

e

>

£

>

£

■i

•>

s

rt

fi

I

C

6

ll

rt C

7 î

SI

M > F?

8 s 1?

ă

i

c

a

Î

w

&

c

o

1

£ £ H

t

E

!•

|g

|A

c °

îl ■» ; W I

t -

f X

»- "3

Na

3 1 5

Ml

<

a

CM

O

m

O

8

h

c

.01

i

A

1

2

5=4*5

4

5

6

T

8=3-ft-7

PcflElhățt pantru nedenui urca sa».« cepunaiua cu

intarsii -Jdcosației de mpcoeș, tatfe

Aî»to!<l2

D

-•

<ÎW

U

lncasâ*i dir'votoriftcaree (mh»*4a.* confesate

acanoorgw i alte sunt constatate iM~-t cj canfecarea |3wa leul

•ir. C2 03

0

0

Alic anerx penalitat- /»sonftecsri

J54U50

34?

T.T

317

u

Diversa vamtun \cori

36 02 01*36 02 05*30.02O$*3b.U2.11*35.02.50)

36.02

2insoti

î”i:ooo

42985687

15081343

2’3X3îâ

22399331

20053352

Vonitun or- ODiicaree freaorfofiBj ejtimwe

36 02 01

263463

253463

263463

XI

Varoiimitîtedin veniuirt'c țv&si» dlsponihlIiMtce

IttâliUiiiltor pn,iU:a

30 0? 05

5060006

5000000

1S741295

11252121

74091M

5374B3U

43004

•4444461

Tawe son-sio

36.02.00

15715000

16715000

23916010

4424866

19491145

17203379

0

6712631

Venituri tf.r» âiutcsre ;= sta f&MpvrSls

36.02 11

0

1-

0

A.i«t vanilie

3ft.G2.SQ

&49I9

4362

'<•537

57659

7260

Transferuri voluntare alteia docÂt eubvanțiile

«OOP 37.02,01*37.02.03*37.02.SQ)

37.02

-05400000

79H7O»

-75799370

0

75799370

-757țâ3PT

0

0

DonaVi <i soonsvXQ’âri

•V 0201

C

0

0

0

Vărsâmwe oin secțiunea oe tunctiarrare acntn

firman ta rea secțiunii ri» tlwvnteaie a oui.eiuiui local' cu somnul minus*

37 0203

-$54E<uU0

79147009

-7ST93370

-75799370

-T3799370

o

Alte iranate/un voluntare

37 02 50

0

f

0

III OPERAȚIUNI FINANCIARE <cod 40 02)

00 *6

0

0

c

1)

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor arondate

ț«XJ 40.02 05*40.02.07 M0.02.10*40.03.11»

40.02

I)

D

0

0

0

U

0

tl

încasări din ramhiitsatet» impruiiiuturlcr pentru

ir>h'nt«r«M u^vf irailtulll 5» SOVICII publce oe Intere» I.XAI m.i -»ort • HcOvitâț* l»n?n|3le integral cin vcnxur:

40.02.00

0

0

irtcaeer- din rambursarea rmcrocrcditetof <X la

persoane 1izics ți juridice

40 02 07

0

fl

Împrumuturi ifttr.r/Ofsre di < Rsxc<ore statului

' 40<J2 ”J

0

0

Sume rlm excedentul actului pracesient pentru arcpenres gc-uplor tanit>ora»e <|y    hh suiqibiii da

funcționare

40.02 11

0

0

încasar dtp rambureama ailor împrtiniiiiuri acordate

40 03 50

c

0

IV. SUBVENȚII (cod 00 18)

UI) 17

44?fnno

4629843

4051730

fi

AA3173O

4031730

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE <<»d 42.02*43.02’

no îs

4426000

402S&i3

2031730

p

JiiVttO

4031730

0

6

M

5

î

o

o

o o

■a

O -C

G

o

o

o

o

o

o

O

a

3

a

s

r

r-

c

1

w

R

r*

w*

§

N

IS.

'■■

n

G

8

8

o

i

•tfj

•fl

3

IO

r*

'• •

S-

|S

na

a

1

Ol

o

1

1

C5

o

g

o

R

K

•n

£

O

IC

u

&

HI

ca

O O

ra

1 °

O

6

ro

£>

«5

S“~

o

o

o

o

h?

1

CM

CI

O

•7-

CM

O

s

-■i

ua

t

o

l

o

l

III

T-

n

1

3

§

u>

I

o

I

■;■

to

or

B

■«■

IM

ă

ÎM

•T

a

s

<M

■T

g    1

c»    r-i

•T    -t

a

8

&

# & sa

!*

s

r-

T

8

,-\J

V

IM

T

g

C4

*r

3

g

m

«?

ni

o

CJ

v>

W

fl

G

SJ1

«M

o

3

s>

_1

•c

•5

O

M

G

hJ

v

o*.

o

c.

G

«•:

Tf

o

r5

IM

o

?

o

§

<t

4

r

n

Hl

I?i

cS 3 ’as !?? ?iS«

• im et ■; r~ -; Stfg

a

1

1

8

ra

b

i

a

g

n

i

s. ? li

u 3

c

g

1 *

| | s!

11

u. 3

t ?

a ? > © S 2 Ș t 1 a <31

<n

5 î 1 11 11 U s. §

s i

S s

B 3

5 $

B £ g i

ra

0

ssl

lll

ÎH

« ?s

î5 oj a>

— jJ'Q

M3

?

i * 5

x ^3 w. c. Tra

iii'

0 l?|v7

„ -h

/ 3

D ~

- ra

» e p m

.; s

I 5?

a t

3 § â] 5 => r

1 I'

= -D

5 w

li

8

*• t

1 $

•8 £ H

ir g

2 £

5 5* ?.h

u ; 1 Si

•5 c

.1 &

8!

ra

I

I

1

2

5

9

8,

3

c

r

H >£> :

I

•• <

1* Q} o

% x

c fc £ fi.

3 =

TI <

« O

fe

II 1 l

8

2

8

»

,u

6

E

5

6

5

țn

a

h

s

Ii

2 E u? S

O dj

£ p

y:

* 2 f

a ~ c §

E £

C X

X ■^~

a ?

r *

••. •:

i'

- 2 W 5

o Si

H

Is

o m

C» A>

> c

3 ra

ăf

3S

1{

3 C

S i

«le

2 £ 1 ? C E </• o -

eu

a

g

3

S r

c 4

£ 4

a o CM u o

H'

= 8 f *râ

h

g

I

3

u

U

’5

§

t

3

A 1

ai 3

y

© o

rn S a

* _

? i

Ti E

h

5 £

y

•9 W

■H

^<3

1» M țJJ

ș S I

H

VI O

0

<r

|

S ‘a

2 £

$ S

i?

a c

II

IT1 in ra ni

«i

Ș '5

g *

ă -• Fi

tu —

■> 3

3 S

«

P

c

s

3

1

c

C s

ra = «js ® = li

îî ? 31 S -2

3) ~

< a

Ui .

sg

•jo

0

a

Ui ♦ □ 5; 2 c

i ? & ăJ O

h

f? & —, § g

H

A

R

1

2

1=4*5

*

5

6

T

3= 1-6-7

VENITURI PROPRII (cod 00 02-11 .02-37 02*00.15*00.16)

48.02

0

57C3SOOO

2321T'lfl4

7.-^-frS2

•5«>43<£2

’58439S

1733333

<0919296

VENITURI CURENTE Iced iX}.G3*ao.1Zi

0002

B5490300

73117IW

7579537G

0

757993F0

T579S370

0

0

VENITURI FECALE (COO 00.10J

00.03

0

0

L

D

0

0

0

O

jb

M.IMPOZITE 5» TAXE PE BUNURI Șl SERVICII

(cod 11 02)

00 JO

0

£

0

0

'0

0

0

JJ -i<3

0

Sume defalcate din TVA {14.02.07}

1102

0

0

C

0

0

0

a

0

Sume defecta «In rat-* «m ..3 roi*® artftnjyttă

oeniru Programul d&dezVPSCTft-' '/'«a&ructiuriis a tezelor syonvfc din scoțiui n> 3

1T.G2.0T

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

05490000

TS1479W

75799570

0

75799970

75799370

0

0

C2 VÂNZĂRI DE SUNtJRI ȘJ SERVIO*

(COd 38.02+37.02)

00.14

05490000

•«147ÎK»

75790370

0

75789370

75709370

O

a

Diverse venituri (cod 36.02.07)

38 02

0

C

5

0

0

0

0

u

Vârsânunle df tmiurtoarea mijloacecz -xe

3G.02.07

0

0

’ransferufi    anoie aecâl subvențiile >co<

P 02

37 02

65490IXto

79*47000

757953JC

0

737BM70

75780370

0

6

Vărsa «irite e> secțiunea flr funcționar*

37 02.04

63490003

79’47000

T579S57C

75796370

7S799370

0

11 VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

or65000

2325*184

7791082

1544G‘22

7584893

4726988

<0919258

Venituri din valorificarea unor cunun

(cod 39.02.01+39.02.03*39,02.04*

39 02

Q

.yssoce

2323 H84

T9^(IIÎ2

1S440122

75ft4£S&

i72€$B8

'0yi?«»d

Vefittun din valorificarea onor cunun al» instfbțM»? publice

39O2O1

0

0

Veniiun OJn vânranea haiiiițelPi txinsiio.le dn

lu"0unle sidjuiui

39K203

0

14950CC

1S79S32

1573H32

1579632

Veniiun din unvaiissrs

3902 04

Oi

0

, Venituri din «ânsaree unor putim aparținând

loontanluiui pnvaț al stalului sau -ă .in lațilcr

39 020’

41730CC

21517742

773T062

1372660L’

5871456

L

4f2«b»

IfHiqȚHă

Dupoziie docsala pentru consy-od de izcuinr-

39 0210

0

117000

155010

0

133610

1336*0

u

0

III.OPERATÎUNI FINANCIARE feod 40.02,

0018

0

521S30CO

0

0

0

0

0

u

înejon din ramnursarca Ittuvumulurllor acoroax*

(cod 40 02 13*40-02 141

4002

0

521S3000

0

fi

0

â

0

0

Suire•«’' ^'U'Tiiul anjiui jr&c»d.mr<pennt acoponrea poiutimi nji-iporaru de casă 3le secțiuni' ce

40.02 *•

0

0

0

0

Sur» am e»xooenlt:i buamulu local uiik^rteonulm Finynja'țw cneltuMsiilcr secțiunii de ce^wdiiu-i

40 02 4

0

52153900

0

d

0

0

0

0

IV SUBVENȚII)cod00.131

00.17

6

371.4000

4495220

0

<4495220

4405720

0

t>

1 SUBVENȚII DE LA Al TE NIVELE ALE lAOMINISTRATlEl PUBLICE |cod 42.02',

001»

0

Î7M0O0

4495220

fi

4405220

4406220

J Și

ie

A

n

1

Subvenții de la bugetul de etalțcod

42 02 01M2 020319

42 02 Q7**2.Q2.Q&~i2 02.10*42.02.12 a

42.02

Reiehntx000f(& COJWdleio' lenulce j» «aorta» de

lermnOcate

42 02 i.i ’>

inveilițn *i ar|2'.« p3rț:ai dm rmarumutitricntem*-

42.02.03

Aernccrtun o< ntare^ k<-i

42 02(u

Planuri #1 «aoulament» de urbanism

42.02.05

Slraa care a vor amenaja in pnpmft|r*ila cestirtato

(xmlnicIMm Je cvart3*e de xjcuinie no

42 uzre

r.nwttțarw srjflitlor da «siatillinle ateanie prometeici SAPARO

42.02.07

Finanțarea pregramultil (tec iimiru m a emmvnlcc

comunal* fi ajmenisre cu apă a satelor (CQg42.02.09nt ia 42,02 09 03»

42.02.00

Finanțarea 3iilKxoorami.l\ii prîvhc ptevu rww rââMlteree modernizarea șiZsau Planare? drumurile* oe interes ocai datate

42j02.00.01

Finanțarea subwuytsmulu* pnvtno alimentarea cu apâ

-» sdtofo

42 02.09 02

FfriamwPA ^ibwoy^miil j unvrr.r carraii2sn»a și

•spurarod dpc-5> uzate

42 02 0903

Arama» «t acțiunilor pnvntf reducerea nsculu

■Seismic al coornidWw eftiefenta c.i dutil.iiație de hicuirnâ

42.02 ’O

Subvenții pentru reabilitarea termică a ctecinot ou tec.

42 02 12

Suovcr.țh pocirii finanțarea programele multfanuala

;r amare de mod.u ți QCbpouunre. a aceoi1

42 02 13

Finanțarea unor ehelluioF ile s*pi%u a h un cațlior ce nvstiănăni oreuntvsrsKaf

42.02.14

Subvenții prmrțe din Foncul Natmrat riu Decalate

42.02.15

Subvenții oo ia D<tge»ui de «iei căli» bouete<e koe

ueiMm flnanțeiw tavestUMto- ir» sdiiaae t.cou

40.02 tfl Ci la 4? 0? tfe 0 J)

42.02 16

Subvenții x s    de. stei eâtrebuțA’ie'e Iccaie

pentru Finanțarea aparaturii rrectcaie ș oCWparrreniNlor j« uornttutcuțl in uraanțâ sânătait

42.02.16.0’

2

3=4*6

4

.    5

6

7

8=3-67

44952.7T

a

^5220

^495220

0

n

-=

0

6

0

o

0

0

0

0

0

0

c

n

D

a

0

0

0

0

0

0

u

0

0

0

0

0

Q

0

a

0

0

0

a

D

rt

a

D

0

o

a

•T

»-

o

o

A

o

o

O

c

'Zj

> o

CJ

o

o

o.

o

C-

o

r-

-f

* I ‘

•o

c

o

o

•O

■3

c

î

î

••<

5

3

s

i

143

r

i

UJ

g

B

•o

c

«3

e.-

’î

1

1

o

«n

CI

c

$

<

3

8

T*-

»rj

K

’-

IC

A

io

l

pi

UT

.*•1

O

•XI

O

-t

O

C3

SJ

o

B

O'

5

O

o

O

o

o

§

eu

£

I

O

o

Eq

r-

(O

&

b

Jo

g

g

l"4

in

»-

12

f'r»

cu

in

s

fu

■-■

v

o

1

|r

1

o

O

c

c

c

D

o

IU

U

«£

3

•li

•?

g

țu

£

a

B

Cu

•-•

c

•£

««»

c

eu

V

s

i0

»«t

O

<u

•»

m

o

cri

t;

ei

a

<*4

«î

CB

t-

ni

o

M

«

c

ei

s

eJ

i

si

• 3 •)*

B

5

cu

o

s

T"

O

eu

o

2?

e

c

ru

c

«n

•T

9

c

cu

c

$■

«

A

<=ț

.•

•?

9

C’

o

«r,

<

~~ X

n

΀

fi*

'1 E

2 t

/' c

a M © * li

5 2

«f

£ -

I £

S c u> X

o

3

o

IE

S ®

3 ? £ $

$ 1 £ £

îl - < ii

t p

s 1

tn S

X

6

e

O

V

ă

i

a

g

3 a

ia 2

ii I;

H

n

li

11

ih »h :«» ■i a a

tis

î â j ■= gs i ®c?

pi

1 §

§. a

Li) 3» 2 a t? £

i»i

Eîl

IP

hi

gf!

9> S

>4 §

= X o *• ~ c.

> •£ • J

£ TB £'

V Vi-

S-e g

</) C F ,

£ 5

60 ă

ll «i 1

si :

C *“

s 1

B g ăi

â 5 3o > 1» c

H’8 î au

Igl

<3 g s

S 5

0

3 fe

f î

?§ fi ?

F l— ft J

h ? ±! 1§ «b

o r. 5 â Ș I * 7 <n '2 >

isfg

-, â = o 5 ? ? î

jlîi

-2 4. - ro ° £ o

hp

l||g î f O 4?|î

ia s h &

«ii

1    Si 5

iii O s

* ~ z fi 1 IU

ut

sil

u3 » (0

«O

2« E | * E

2    Ș c »|? 3?1 t e 2

Oi

j; ?!

■» ■

*

h

P

H

? â — >-

3 §

3 5 Ș £ sS

T= °

Hi

ui S A 3 a» « 5, t

ns

= 5 3

i«5

ps

E c ®

□ ® M3 'f> a M

3

1

$.

cr

«

î

is

n o

Q. t?

l?

O

.h?

C

g

3

I

c

<y

1

i

m

2.

3

l

i

i

w

>■

a>

5

i

s

a

3

C

O

IJ

c

I

Q

IU

t

tO

I

■2

1

«

Om

a

qJ

â

U3

V

§9

</J ru

1 A

b

A

9

1

2

3=4*5

4

1

6

7

f-=3-6-7

Sumo □multe Tr conkj. psât’tor efeojsfe m ?iu’ curant

45 02 02 01

a

0

5urne primite > and afet tar efectuau* V» atu

anterior

45-02.020/

c

0

Ptefinanpre

45 02.02 03

0

0

Forwt.it r> Otomane tcoa -*5 02.03.0“’ ta

45 02 03 031

45 02 03

D

0

0

0

0

0

a

0

Sume primite în oxitui p*a|ilor etecnj31* > aru curent

450X0X01

0

0

Sume trimitein ooniul nlâtUr Mfouttiate ’r. ari

anta» «ori

45 O< 03 C2

a

0

Prafi nai nara

45.02.03.03

0

0

Fand'.n European Agricol.*»»Dezvoirere Ruratî ircc

45 uza* o1 t--,5 C.2C4.03)

45 02 04

0

0

0

u

(1

0

0

0

Sume primite in contul plaț lor efectuate ’n arul curent

45 0? 04 ni

0

0

Suma p-iiDue Iu contul plai lor efeptustc *’ ani

anteriori

45 02 04 l>2

0

u

PrennerTcarț

45.02.04 03

0

0

Fortul European pentnj Pesu.lt ;ooc 45.D2.O5 Ci «

45.U2.05.U3i

46.0206

0

0

0

n

0

0

0

0

Sume pornita în contul plâtifcy șrecluaio Tn arul curent

45.02 05.01

0

I

0

Suma primna fn contul plăților efectuate în am

aninrton

15 U2 05 02

0

0

Prefir taulart

45 02 05 03

0

O

i|t8l(unn»i«iu' o» Asetunță perlru Prcadarare tcon

45UZ0I.O1 la 45.0207 031

45 0207

0

0

0

0

0

0

a

li

Suma pirmiia in contul twi'W efectuate în anul curez/

•16-02 -"01

0

0

Sume primite Tn comut piâtiicr efectuata în anii

anteriori

45.0207 02

0

D

rtcfinaniaro

45.02 07 03

0

0

InStrunieiilo) European Oe Vecinătate șl ^anenenat

(coc <3 02 08 01 U ^5 0? 08 03>

45.U2.06

0

0

0

0

0

0

0

V

Sume primae in conrui >'âlllor efectuate ir. ani A c^rerrt

45.02 r»m

0

0

Suine pnmtle in cornul plavcr eteenate in atri

15.02.0602

c

0

Prefinanțarc

15 02 08 03

0

0

Programe comunitare nnamart <r p-erfoafc? 2007-501 \

(««} 4502160’ fe *302 15.031

45.0216

0

0

a

?

8

0

u

0

Sume pmiteîn centul Nărilor Bfectuale in 3rrui u*etî

4S 02 15 Ci

0

n

Sume primit- m centul crai lor ciectuatc în aml

sntn/ten

45 CC 1502

0

u

A

1

2

3=4*5

4

5

E

T

8=-^e-7

Pr» finanțare

ii 15 03

0

0

AJleîazi-icățj ii'nroumeniș pos&S*'»»r :cx.

•55 02 loOî la 45.UZ.1&G3I

45 02 te

.0

0

D

0

0

0

0

0

Sun - primit» în .v»im> ptoti'pr gtertu?le in anu1 curent

450: moi

0

0

Suma phm.iH ’i noM>il pi4|ii,u gfaetuș|« în ari»

antanon

45 Oi Hj-02

n

0

pi «fiirdtiiijia

45 0216.CQ

0

0

Mecanismul financiar St£ /coc 45.02 '7.01 a

45.02 17.031

45.02 • 7

D

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul ptâțflor afedbala în anul curant

45.02 17 01

D

n

0

n

CMjints uii’” itt'» uunuu pițjiiivji triCTXbtJiw n. dPi

Sume prtmile în avans

40 C« i. 02

45.C2.17.03

D

D

u

0

Prog-amyl H<xveg»an pentru Creștere economică 5i

□exvoiiarâ Dureullâfairi/AO? ian- u 4505 15.03)

45.02 W

0

0

0

0

0

0

u

0

S.nr ..primite în Ou’.'.il oiftliiyr y|»*;4hdteîr. aru' Curent

45.02 13 01

0

îi

Surpe primita In contul pJă|ik3F af&ciuate in ani

45.02.13 02

0

0

Sume primii» în avant

45.02 13.03

0

il

PREȘeaWTE QE 5E0X.ȚĂ

^7»l ,*»*    CXl?*fW<—► -4 Mh4*A

!'• »•■••-»«••<'£. i *.n

primara MUNiQiPiindir.'îN5rrw/TA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL* CHEITUIEU ia aafa<ii 31.122012

t»:c2i.

CJenuntimi indicatorilor

Coa

Indicator

C rodit 6 de angajamun

I

Crănile buqU.are

Angajamente

bugetare

Angajament»

legala

Plăți

idvcluate

Angajame nto legale de plătit

Clbrltbiel»

efective

inițiala

definitive

A

B

t

21

3

4

5

6i

T=6-6

8

TOTAL CHR.TWEU (tvd

50 02»59.Q2*S3.Q2*7ti.U',i*7 4 02*76.02/

49.02

553022142

□«<779256

55X222’-■?

54LE<<<S88

516058511

515968767

B77©

4CMR14BJ5

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE icod 51.02*54.02*56.02*55 021

50.02

39565536

35083945

39SSS£3fi

53335306

24231445

2422144S

Q

-4884252

Autorități publice «I acțiuni ««terne : x-xl

5102

38502656

34880*6®

38502650

32252428

22*39356

23189356

0

33005725

.Autorități executare ș. lețtaelive <w>d

51 IWJll .03»

51 32 01

3850265G

34680195

36502856

32232426

23169356

23183396

rj

37805725

Autortăți axe&jfcve

510201 03

53502656

3488GT65

38502656

322524»

2M893S6

2=139256

~"ÎȚ

33805725

Alte servicii public* generale Icod 54.02.05 la SA02.0’*5«.D2 10*54 02 50/

54 02

1O82RAO

202880

1082860

1082060

*•042080

10420?. 9

1076627

Fonti oe rezerva augessre 13 dispome

54.02JQS

200000

0

2C00M

200000

C2QQCOO

200000

0

2000DU

Fi mit poniui «8rsntsre6 împrumuturilor externe. oontrrcK5te'55r3Tt3te :e stal

54.02 ue

cr

rujf.l (metru 9?i8’ii4fr.b ii ipni'i'iibinlT» ertleme.

rMmrsdax'SS’antfitc cc adminretrailHO raDla locâie

54 07 07

0

Sh'Vk ‘ putură» cnirmnrr^ie do svtd<y*â a

54.CZTC

202800

202820

2C23SC

272359

I7S834

178BS*

M

î-5266

Alts sorvto 3uci.ce ce rerak

680000

C

60OOUO

680000

663205

55320=1    0

6032»

Tranaocțll orlvinu datoria publică și

55 02

TnarKleniri qu caracter genarei îrrrn diferite niveJe ale Admihîatrtțiol \czxl

5€02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

internare ?i cantine □ernru ee*>

65 Q* 1 ’ 07

Alte serne»

RSfffi-» 3Q

AttB cîTQliuie'i in Jcrneriu invâțâdiâmuIlJi

95 92 50

Senătntw (cod 66-02.(lG*66 0208-66 DE 5(1)

6602

■*463000

«50000

Servict'rnacicala în unn.au sanitar ou oatn «cod 06.02.06.01    02X15 03»

ee.w.06

0

0

SpiiHln rwHMiîjJg

fifl.02 06 01

0

Unitap

tte 02 06 03

Seruicl flft sHitciait puDnci

66.02.08

>1365000

4555003

Alte tnettLiei m domwtui sănătății i.axî

65.02.50

yaoco

feSOGG

Aft« instituții și acțiuni sanitare

66.02 50 50

98000

85000

Cultură, recreere șl religie (cod

ST 02.03»67.02.U5*67.02.06*SZ.02-50i

97.02

249U200G

ZlBWtTOi)

StflflOl culturale lood 67 02 Rț0Z ia

97 02 0108^7.02 03 ’2-6? J226 30)

67.12 03

722000

68000C

B>bktaec: pudice comunale onveneyv

57 02.03 02

7?ZOOO

680C00

lĂise

67 02 03.03

instn j’h pjtwi&e 3c spercao ■? s. concert?

67 02 03.5»

Ștcă OOCUtefe Oft arv $■ mese?•

67 02 03.05

Case ce cultură

57 02.03 06

Câtime culturd»

67 02 03.0?

Centre pan mi con*i;-/area ;i cromcivarea ixiitUiii IraOJI orele

ar Q2 o3.ua

Consciosre? și tesiaurar&3 rrcnumenieior

67 02(72-7

Wte    cuftura’t

6T 02.03-30

SCJVCX recrxtii- e j, spcrwe (ccd 87-02 OS.Qi ta 9/ iiâxia oa

H • WL '2c

27î*500f/

18095000

Sport

C7.GZ.Gp.Gl

5790006

£500000

Tinetei

C70E.Co.02

l'i|»eViiH?« ijt/iiiim publice percurl țone nerti

hazu sp<5ltt*£$ teatpe>nîn1

9T 0205 03

15055000

13795000

Serviri' letie-oasv

6^02 re

50000

icooxs

Alte iMfrviț» m domeniileaJltm’. /RcrReo, și

67n?50

2475000

1725000

Asigurări fi asistență socială «cod 63.02.54 la bă 02 06+6* Q2 10*63» 02 «1*61*42 »2*63.02.1

66.02

l72S€8‘~i

WT'AU!

3

4

Sj

o

1=5-5

8

0

0

n

4463000

279368SI

3793588

n

3839881

a

»>

y

fl

(J

0

0

0

0

4365000

4365000

J7W867

3796387

0

3750R75

98000

95675

S6G81

068»,

0

89006

93000

95675

6f9=«-

QQ98’

o

89006

24092WO

Z4W?f>"X>

24<78543

24476S43

c

247-10088

722000

722000

721888

721568

0

7^886

722000

722000

721688

721888

0

721888

0

0

0

0

0

0

a

0

217450W

21745090

2*389546

273696=56

0

21697491

57900CO

5790000

56SGOOO

5056000

0

3686OCn

0

1M550CO    *i3S>X)C

-    1    - —1--— I Al

•Se5î5?45

- 6683546

0

1S9H491

?o:o?

50CCO

XOO?

30000

30000

2475000

2075200

*357109

Î257T09

2390?09

472OW’ r

46TT465ni    45Î55E92

I

45GAJ/M2

31900

j 4S2?m.

A

B

7

2

3

41

$

6

7-5-6

8

Awslonp 3C3?C3â t^recanerc? •« t&siâ

63 02 04

5GOSQOO

29810»

25530771

2555077

255590"

n

2980512

Aaawtî aoăais -i caj >® y _-iî =1 rvalmiiâti («mi c$i>r:sG2>

68 02-05

19350G0C

16600000

•«50x10

• «suoao

'C44-304C

16449045

0

16683940

ussrcnia soc«iâ 7n caz.dc nvaoataie

6G .02 05 02

10850000

1580X0G

1&SSKXX:

16350000

1644G045

• &iX'X45

0

1Â5€S?U1O

Asistenta socialo pentru iam-fu* ț.

ea n2 ne

0

> i,iQrt-și paofh l«am'ie

63.02 IC-

'COOWJO

looooon

10000X

1000033

532243

~W743Î

0

83224^

fie 02 11

25500001

250<X*r.

25500X1

2SSOCCO

2550000

24s8lC0|

MSOQ

£4542701

1 i/i.:wi' <te a<^®r.tă meo-DS-so^ato    168 02.• £

0

Pre»cr.irea eaccljder.i socale «00c

«.02.15

2564725

2339463

25S472S

2486301

2454305

z4tH36â

n

2S003A4

Aiutor

6602. ’50l

532725

113A&3

332725

3337751

330789

53C7R9

0

337324

Cantina ds a/zicr tmjiuiI

«02 15 02

2232000

2220000

2222ÎXW1

21SÎ576

2153676

215357$

0

2162729

Alîe crreituie. în cornerul asig. tartor și

66 02.50

2136-092

19269000

i 1351 ceai

2U333BS

20255332

20265332

0

20318ZS3

Fcirtva a »V-a 86RVICH Șl DEZVOLTARE

PUBUCA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (coa

7425.77000

ZICXlBfiOfl

24Z5bnwo

j<22SA52S

232297C5U

zszzat&tâ

swa

V511182b

Locuințe, aorvtcil fi dozvoltai” publică (cod 70.02.03+7<J 02.05 la 70.02.07+70.U2 50)

70 02

•70387000

1400980»

•| -'0382000

•70129529

16^3633<C

+6I3575*7

5849

X4053507

LuCuinle (ood 7Q 02 03 01*70 07173 J0>

70 02 03

0

8

0

0

0

0

0

0

Ouvfttterea sstemuJi de locuințe

70.02 0301

0

Alte cnorhu»! inccrreniu) locuifiieior

T0 T2 03 ?0

0

Ajinenis'» • < aps $ axiv'tajSp twjtn»whr,!‘.«« <coc 70 02 06X»i*?Q MLCO.U2)

TO a 05

0

C

J

0

’ 0

0

0

0

Alimentar: cu apâ

70,02 03 01

0

A/T»ma)Sn hidratormice

70.02.05.02

6

ftimOiat puWic st aieciricAn nrae

70.02.06

T’-5U0U

5335000

7145000

7145000

6787544

67g7gz-ll    0

«£0533

Alimentație cu jaze naturjte în toe3iii>V

70 02,07

0

0

A’i® î«r*t» in ihi'iiMti'iiHneaiinle'ot îerwSîr* și oscwtlO'» oomunate

70 A? 50

»6323 7000

13579ÎCOO

163237000

ieaa4s?5

154575722

1545598^5

5449

37252618

Protecția mediului iod

74 02.05+74 02 06+ 74.0208)

74 82

"•*■1 <?5QQ0

70320002

721ZSW0

72175000

7CSM3C&

71)93X302

0

71068319

MjflJcer-26 51 controiu poiuan

'.M W 03

Saiufi i.a« +• gmiunea tlt^eurU r (tzxl

74 02 05 flb?4 02 05 CC»

74 ©c®

71050000

7Q2STOW

71650800

I

71959000

70860192

70869197

0

7D9S2&56

Si'AlKIfiî

74 0205 01

7W50000

70750000

71C5C00C

7tpfiiyioo

7SR691P2

70860192

0

OsCt^* mStera® «. tl.slru Hiea t.ase.inLr

7X02 05 0?

0

0

I

ICanateaiea v raia-ea apelor n^itunie

*40205

107=000

70000

1O75Q00

crs.ioc

finltO

6511O|    0

305363J

Rama e «Na ACȚIUNI ECONOMICE l<8f».»2*H 1.02+33 £»2+84.«+67    |

•9.02

6Jȉ/>700

"niSTCC

OftQatfftOO

G&£M0QOC

62182577

fl

OOaiMOOBj

A

8

1

2

Acțiuni qeneiaie vconomio» romeroiaie și *60.02

do munca |cod 811.02.1111

0

0

Aqiun» generate economice ți cam st-3le 1 cot» 30 02 tn £*♦#? 02 P’ U?»80 02.01 1O€U Î2G1

£0.02.01

0

0

Pr^ve 'i'- 41 comuater* 'nurasatt yisi>

«102.01 U0

3t*t > ue vi snl'nprMidtf;. 1<vi -1 • >»j. vi

ftj 0? Ol 09

Procramc' cc aecvortsre    51 social

30.02.C1.10

aii? cnssruteli pentru act* in erf\r^j-P<^    50 02 Ci 30

Comoustlbili 31 snerQie Icod ai.02 oe+si u2 07*8102.501

Bl.02

3T429OX)

42SOSOGC

(Fierți** -rnva

51 02.00

36365003

421C5000

|AI|' uOini.mshPil’

91 02.07

jAlle ■’heik.iefi cnvroc ct>mo,jat.fcjii și enerva

81 02.50

1090000

400X0

.Agriculturi silvicultură pl&clculturâ ți vânătoare (cod 33 02 03)

83.02

0

Agncuituțt i cod

83 02.U3 O3’83 02 03 07*33 02 03.301

33 02 02

0

0

Prtrtoutsa Clanțelor 91 carantină ftosaritară

83 0202.03

Cam»* aaoooie

83.CC. 03.07

Ane cnein>ie)i în domeniul aer cununi

83 02 03.30

Transportor/ (cod

84.02

31521200

30831000

Trarrspon n.iter (coi C- 02JS3 31 la

3- 02.03

31521000

30631000

Opjmun â rocvr

8* 02C3.Q1

I Transoonîneomufi

B4GZG3.CZ

29D&4OX)

SgȘjSflQDC

□fc£2

B4.O2C3.i73

1867000

1847000

Trsrsnar s-ansn /ccrf 54 02 06.02)

B*02C*

o.- <i'*v n»? p.r»

0

0

AV <7-4» >• 1. \ i«-,

Alie d'elluwi în domeniul iran&pxtuntor

C'- Vi I.CJ-'Z

B> CZ ;<•

Ano acțiuni economice «cod

K7.Q2.IJ 1 *37.0203 la 87.0205*87.02.501

87 02

0

0

Foroui Ro-ân de Dezvoltare Soctitâ

87.02 01

Zbi»e l’t/?rr

07.0203

Turism

a; n? *4

P"ow* deo’uvuiiaiw ipu|truvcjurr<»u

07.02 06

XWadâjr1 țooroei ice

«70290

Psrtea c VU-» RE2ERVE. EXCEDENT,DEFICIT

9€.O2

3

u

3

e

7=5-5

3

6

n!

9

0

0

0

n’

’J

n

0

0

0

0

Q

3’42£000

37425000

J1522689

21522669

0

3O*îlXW5

VrtfȘTKV.

3o3£S000

50480210

30480210

0

3CM$telfl

0

1060000

1060000

1042^79

1042479

0

695

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

3’521000

Ș! 32*000

30659988

30650986

0

30938163

3TS2TOCO

SI521000

30659968

joesassa

0

30338153

0

?cu?£xm"

2Sj^CCC

-SS77W

—W7?’«

fl

TST^Tos

1867 DOC

185700?

382788

1532789

0

^CEOCtJ

£

0

0

0

0

U

,    D

n

0

0

a

0

0

0

o

0

- -

0

9

n

r‘^4

A

6

1

2

3

4

g

6

7-6-6

s

E» ceda ni (cod 00.01-49.02|    18&G2

-52153000

•2702183

Deficit” (cod 49.02-00.01)

3902

0

CHELTUIEULJE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE Icol

49 02

XLlSiWi^?

3671362&5

atîfcVJttus

377țlOUijy

376940460

97/4#

3S69AS91S

Partea l a SERVICII PUBLICE GENERALE [(COțt 51 02*54.02455 02*50.02)

50.02

39243536

3502204=

39243536

32M93Q6

239'5468

ZW‘6468

0

323A54E7

AutorltAtl publice sl acȚIunl extern» (cod

5102

381 Si 656

343291€3

38161656

31911426

2287ASO1

22E74SO4

0

î ■•545802

Automat > exuuuiive ie@t«lai>va \cod

5U0201

X

X

X

X

X

X

X

0

AuLvitâf UMPQjive

5-i .02.01 03

X

x

X

X

X

X

X

0

Alto servicii publice generale (cod 54.02.05 la £4.02 U7 *5*02.1(1*54 02.30|

54.02

*081880

201850

*081880

1081330

•041964

104*964

0

IC39565

Fono ca rezervă oi/grară Is d>sno2iba

54OZO5

V

X

X

«

X

X

X

X

Feud yenlrL gaTanlarea împrumutai tor ft’Wir* contraGtate/tssraiilate oe sta;

MC2.UE

T.

X

1

X

X

X

0

Fond pentru garantarea TrriDAimuturlor externe cainractate'tararXaiB jeadrni:iiitrațife putXKe

M 02.07

a

X

X

>

X

X

X

X

Swvtti pubtaa eonunftaro de ev«uenți» a

54 02 -0

*

X

X

X

i

X

/

AHc servo. p-o.Kx ger^ră'e

54 02 =p

V

X

X

i

X

X

X

Tranzacții pnvlnd datoria publică ți

55.02

Transferuri cu caracter general intre dlforîte nivele «le administrației (cod

56.02

Trairslaur iln bupatete nonsiiilur Județene-

pentru rinarpres osnireio- de zi oeriiv fiPMecus

56.02.06

X

X

M

X

X

X

s

0

Transferur dm buijwiare kx.-s'c pROh,. nr,»iiiț»ilc

de asistenți sacrala sentru peroanele au

5692,07

X

X

<

X

y

X

X

X

Ttansfenjri dlr- bugeteio -pca,c care ovpetu'

fonemul de augurati socale o* sanstals

5b 02.09

1

<

X

fe

X

1

X

Pena» a IU APĂRARE ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚA NAȚIONALA (80 02*S1 02i

59.U2

Uasowin

*1800060

U46UOO0

.7456006

TȚ&iieG

1,12*100

1166T129

Aparate (cod 60 02 02)

60.02

Apărare naționali

aoo2.ro

*

Ă

X

X

X

X

Ordin» Publica ți Siguranțe nai. coală (cod 61.02 03*6*.02.05*6! 02 50l

6102

: 2A69WU

1186C000

12499000

T245GCO3

11621196

11821196

IJ

I’«57129

Qnffute    i doc 6! 02.Ci3-.04)

51 02 C3

X

X

X

X

X

X

X

PtXffte dCmurtHanS

£1 02 O’jW

y

1_î

X

4

«

A

B

1

E

3|

4

5

6

7=5-6

8

Pni|w,in ( r. ■ta ti prn|?'1i» "nCa i (proiecția CAia nnnfoMiforâ)

fi- 02 95

V

X

X

X

X

A'ie r-> intimi în ciiiiiiniii t onllni pfltfKcfl ? siguranțe» raționale

6* 02 50

R

<

n

X

<

X

A

Partea a lll-e CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE{ coa 65.02+66 02+67 02+6&02|

63.02

169298606

•740'Zf '

-.59666606

168773262

IBB802875

185210975

91900

•6589634$

învățământ (cod 65.02.0J la

65 02 05*55 02 07+65 02.11*65.02.501

65 02

11/6M/8M

1038207*8

112652789

112652789

1119962$$

111996299

0

112033130

’nvât3râr.i ofețcocf șt prea» (cod

co 02.03 0» *65 02 03.02)

85 02 03

1

X

X

A

X

X

X

<

Invâtaniânl preșcolar

66 02 03 C1

X

x

X

X

X

«

X

fnvfitâmdm primar

fio .02.03 02

X

X

X

c

X

hvatârânt sacu/rar iood 65 02.04 0* a

65.0? 04

i

X

X

X

X

X

Învățământ sec.ncar inferior

65.02 04 01

X

X

X

X

TrsvOtâmânf secundar sopennr

85.02 04 02

V

X

«

X

X

X

A

învățământ orofetijmar

65 02 CU 03

9

4

A

X

X

X

M

jnvaianam postluaai

65 02 05

1

X

X

X

X

X

X

hwifâmânt nedefinit* pnr n<vci (cod

66 02.07

X

X

M

X

X

X

X

rnvâtâtnânl «psc«»i

06 02.07 ru

V

*

I

b

M

x

X

M

Servtc» eiixit =•© pentru Mouusng (cod

6502’» 03 *65.02 11 30i

65 02 11

M

Jt

X

X

X

<

X

Infernale Șl cantine pentru ctev

6= 02 11 03

X

ti

X

X

X

Alte server auxiliare

65 02 H 30

i

X

X

X

X

X

X

.Ane cretr.jiefl ir contentul învățământul ji

65 0250

X

e

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.6C.50)

66.02

4463000

4450300

AXcoCLO

44cO575

3703568

3793568

0

3639891

Servicii medicale fn unități sanitare Cu eatur (cooa>i)2.j5 ui*ee«2JWM)

so.02.0e

x

».

X

X

N

X

x

X

Spița c- gerera/c

560206 01

i

K

x

3

y

X

X

X

'J.nnâti moaico-sociaie

660206 M

X

X

«

X

r

X

X

Serve - oe sanatate ocolea

66 0Z0S

X

K

! «

X

X

-A

<

Ai|« cnsiiiMvi r, 1 iri'Mii.ul &ânâlĂtll icni

(fie 02 57'

X

X

1

K

jj

xj    »

Ane in&Uuțfi și ac* mi safltate

66 02.30 40

X

X

X

X

X

A

i    ’

«

|A

3

1

2

Culturi. r«cr«*r« șt rvligo l.ccd

67.02.03*67.02.05*€7 02.06*«7.02.501

67 02

74947007»

21600000

;Serv»a culturale iced 07 02.03 02 ta    167 0? 03

67 02 03 W--57 02 0? 12*67 O2j73 30|

■-

9

Bioăoieci DuOr-xS comunate x»*? «y.

A7ft2 03.02

1

1

Muzee

67 02-75 03

1

X

instttutti cuafca de spectacole 51 cernere

67U2C6£U

X

X

Șcc.l poeuisre se artă $1 meseni

c 7 02.03.05

X

X

Cate de cultura

87 02 06 Ce

X

X

Cămine ojlturatfe

67 02.03 07

a

X

c«ntre oentru mrwî'Ygffiă ș, prr/mnvsres raiWitni ImtlinanaiA

67Q20308

1

>:

Consolidarea și restaurarea monumentelor

67.02 03 12

X

X

Win servicn cutturaie

67 02.03.30

X

Servită! recreative ș- scxxuve rcod 67 02 05 0: iș 07 ')2 05 03)

67 02.05

X

Spon

67 02.05.01

X

X

Pnoret

67 0205.02

1

X

intrelinere grădini puycH aanxn con»țVHr.n, Mft* sponive ș» oe aqrement

67 02 05 03

X

X

ServtU r^jgioase

67 02 VS

X

X

Alte servtntln pomenise mitul, recrearăți

67 0250

x

X

Asigurări și asistență socială (cod 66.02 04 la 38.02.06

66.02

472*38017

4*1701463

AsHlenla storOHlî* phtsc^hijI x ir vân»țâ

36 02 04

X

X

'Uicwnp s«ic>t=’ m caz du ’joii $> inwainiitâii (I...1 hfi i>? 05.02)

68 0? 05

4

>

Asistentă soc^iiâ ir caz de invaliditate

60 0205 02

x

X

Asistența sroaiâ i>snin» iam»Iie șt cum

se 02 ne

fc.

X

Ajutc-are oent/u loeumțft

68.0210

<

Zj

Crfeșu

na .0211

1

X

Urilâti ii& sustontă mwlcosocie

C0.O2.12

r ■

V

^wreeo t'iOlbOen sC<«# = <00

68.0215

*

a

4

5

—S

7^5-6

8

24947000

24947CCO

0

24703200

X

X

'<

M

ț

X

X

X

*

*

XI

X

X

*

A

X

Ă

X

>

x

If

A

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

9

X

4

X

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

*

X

X

X

X

X

X

A

X

X

«

X

t

X

X

X

X

X

X

X

<

X

X

X

X

J

X

X

X

«

s

X

X

X

A

«

X

x

X

A

X

X

X

•J723S817

46717739

450F9953

44967453

VI900

4QHȘQ37

-

X,

X

V

X

X

X

X

1

X

A

X

X

X

X

x

X

X

<

*

X

<

-X

X

XÎ    *

X

X

t

X

>1 *

X

A

<

4

X

X

X

B

Jl

X

1--

*1 <

X

*    lB

1

3‘

A>it|m- nrrctal

66W.T5.C1

»

-

«i

Uaniinn de ajiih» antal

6802.T5.CS:

>.

R

Alte» cnetfciielî în dumeriiul ssiqufânlor^

66 02.50

*

Partea a iV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBUCÂ. LOCUIWJe. MEDIU Șl APE (cod

Tn 07 >74 n?i

109452000

•05577060

Locuințe, servicii și dexvoltsre publică (cod 70 02 03*70.02.05 ta 7 0.02.07 *7 0.02.501

70.02

33422000

35207000

Locuințe (coc 70 02.C3 m • 70 02 03 3©>

7n o? na

x

K

Denroltares sstemuiui de loo-unțe

70 0? rwai

X

K

4ltfe« cntsiweli în (fonemul (cciitnlekir

70.02.05.30

X

r

Aunentsre ut* ș. -r orală/1 hWftJWftnâ»

icod 70.02 05.<31 *70.02.05.02'.

70.02.05

X

X

Aiirentajpcu apa

▼0 02 05 0<

X

X

Amenajdr

70 02 05 nz

R

X

Iluminat pubtt*.. șt eln ..tiTrtă-» mreln

’O.OZOE

V

x'

(Alimentare n.    naiurate in bcalilâ|i

70 02.07

X

Ane twrvii l In do-remul 'orjmieior servciiic* șt Oezvo’iân» comun.*-.

ro.eBso

X

Protecția mediului (t»d

74 02

710601100

702700OT

Recucerea v conuotul pcXuArii

7A.02J33

x

X

Salubritate 9' y«t.unee aeșeur.lor <rx»ri

74 02 0501*74.02 05.02»

74 02 05

X

N

1

Salubritate

7402 05.0’

X

îi

Ce*eet£’ea rraiarea șt titettucjer», iieșeuntor

74.0205.02

<

XI

Cattatixvite tratarea apelor rezfOUBlă

74.02.06

X

Parre® s V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*81 02-rSi02*84 02-87 02»

79 02

M715P00

60905000

Acțiuni gen«isle «conomicA. r.ornarr.iala șl ae munca (ctxl Kt' 02-011

80.02

Âețuir» oenoraie ocoiomicc- șl ozr-ercia'e icod

KUK.VÎ.0&* UO.IUO'09» 83.02 0- 10»

80C2 01

A

X

Preveni rs a' taom&uare inur-diți > țjnețj-

60£»20i na

â,

X

Slfmu^iț i'tp«|ni' tc^t nw» $1 onjicoi

33 <72 Oi 09

X

X

•u»-

5

4

5

«

7=5-6

8

c

T,    »

W

X

X

c

X

t

<1

<

X

H

X

i

<

<

*09<#000

IC9440666

wtsîf.w

I0751PO1U

5M9

'065=2098

38422000

3333C665

wniinfi

36712266

584S

37503552

X

X

X

X

X

X

X

X

X

»

X

3

X

X

X

i

X

X

X

t

X

c

X

X

X

3

X

X

X

X

X

c

X

«

X

M

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

x

$

X

x

7Î06CDW

71 oecora

7CS74782

7OS74722

a

70956M6

X

X

y

X

s

X

x

X

i

X

X

X

X

«

X

Jl

:<

”3

X

X

X

Xl

*

X1

X

X

X

547jSO»

5471SDW

«MA4773

46444773

0

«£Aa4î73

X

X

X

•4

fi

X

X

«

J

w

X

r

*

>

t

JL

A

B

1

. 2i

Programe da dezvoltare regională ?1 sociala

80 02 O1 10

X

XI

Alia coeinueii certa. 3quim ocoacntice și

60 02.01 30

X

X

Combustibili Șl energie (cod

SW.Ge+at 9Z 0? ♦«! OZSQi

81.02

3&ies*>x'

421QHX3O

Erergre ’.err^c-ă

u 02 06

X

X

Alți combustiei

^102.07

*

X

Alto cheltui cnwt.Ta cemr>jsiit»u șt energi»

61 02 50

X

X

AoDr.ulturs silvicultură, pieclcultura 91 vânătoare (cod 83.02.03l

M02

A^icuUL're (coo

6302 03

X

X

Protecția pianteiat șl carantină fitosanllarâ

83 02J0X03

X

xj

■J-jmere aoncae

83 02 03 07

A

X

Attacneib.a. în domeniul ag*»antbrii

8302 0.Î.30

A

X

Transporturi (cod

84.02

18350000

18500030

T raruDcn mlier (cod 8a 0203.01 ta cc<3

84 A? 0î

K

X

Drumuri jl noduri

84.02.0301

X

X

Tmoficcn in comun

(34.02 03 02

«

X

Străzi

34.02 03.02

X

X

Transport eenan (ox? 84 C2.0S O2i

34.02.06

X

X

Av^țm GiVhâ

34.02 06 02

X

*

Air© iwnuidi Tp nnwier.mi tranâpominicr

84.02.50

X

x

Alte acțiuni economice 'cod

87.02.01:*$7.0203 ia 67.02.05+B7 02 50i

«7 02

Fondul Roman de Dezvoltare Soueiâ

37 02.01

X

X

Zone libere

57 0203

X

1

lunsm

87Oi

X

1

Proiecte de dezvotta*e muitif'jrjcuona?^

pi 021*

X

1

Alto acțiuni economice

6: >32.50

ț

1

Partea a VIL® REZERVE. EXCEDENT/DEFtCIT i(9S 02-9J 02)

96.02

EXCEDENT (cod 00 01 -Al 02i    ,98.02

<

»

Deficit1* /cod 43.02-00.011    ; 90.02

X

t

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE >46 02 (COO 50 02*59 02*63 02*70.112*74 O2*7S. Q2ț J

' -

’e<jro‘

3

4

S

3

T*S^i

a

k

X

X

X

ci

t

X

X

<

X

3.6965000

363551/JU

3&*eP2TV

0

V«4SC2lO

xl

x

X

X

t

X

X

X

M

t

X

x

X

¥

X

i

X

<

X

X

¥

X

X

X

M

X

k

X

X

X

I

X

a

X

X

X

<

X

X

1S3500X

13350000

î7W*SS3

179B4563

C

'”96^503

X

X

X

X

c

X

X

A

X

X

c

N

X

k

X

*

X

X

jf

2

î

X

«

K

X

.<

X

□ț

<

'<

«

X

X

X

X

K

X

X

X

X

X

<1

*

X

A

X

X

X

<

X

I

X

t

X

<

X

t

X

(

X

<

X

â

X

>

X

<

X

•-

X

s

X

X

X

X

41696174

X

X

X

X

X

X

X

X

U/WBSS3

'38373302

) 3W/6302

3

2»866090

[A

B

1

2

Pxriea l-i SERVICII PUBLICE GENERALE «cod M Q2-M.02)

150 02

342000

B1H00

i Auiontațl public* țl acțiuni externe (cr<i

îl 02

341000

<0X0

Amcritâti executive «4 legislative icoJ

61 02 01

X

X|

Auiontfițj fixecuiiya

51,02 01.03

4

Alte servicii publice generale (ccd 54.02.05 la M 02.07+M 02.1CH34.G2.50)

54.02

1000

iO0G

Fond de rezervă b.ioeisi' b dlipozIțB

£-02.15

X

X

Fond jKiiiru ysc-rniarea înprjiuutiniicrexlerx'

conlrautatc/gacanate ae stat

□io?.ce

*

Fond Denlru ga'omarca împrumuturilor externa cocirucLsic-.gaarr.v.e de admirustrsIUa pcbl«>>

5*020?

1

X

&5<v»'ii puoxe zjouiuntyie ot -vkdertiă a

54 0210

1

1

Alte serv<fl puDioj qe/ieraie

54,02 50

<

>

Partea a Ika APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚA NAȚIONALA (60.02*61.021

59 02

120990

0

Ap4rere (cod 60.02.02)

60.02

Apărate națională

60 02 02

X

X

Ordina pudică $i siguranță națională (cod

61 02 03+6t .02.05+61.02.50)

51 02

t20000

0

Ordine pudica (ixw 61 0202 <0#

6' 07 03

1 *

X

PoMib «□Cmiinilara

fi* 02 03 04

A

X

Selecție ov» îl oroceoia cnnra roenrii<or ItirnleCGb ./Ihi riunniinlaiâ,

fi- 02 05

S

X

Ane ntmHiiMl fh atxnw’iul octri1 pilotica ș

siguranței r-adorate

fi- C2 5P

X

X

Panoa a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (coo 65 02+66 02+07.02+60.021

«.02

trwxjOO

inOOO

iru/ățameu! (cod 65 02 03 la

65 U2.06+M 02-07*65 02-11*65.(12.50)

65.02

0

Q

Tnvâtâmânt pn^ooraV ș. pr-ma" 1 cod E3G2.0d.9t*««^.OJ 021

6502 03

4

X

.'iva',an«nt f/e*:ci:le-

55 02 G101

A

x

învățământ primar

*602031»

X

1

L

Itneldrndn* aacunoar lîxc CS.Q2 (M 01 <

3502 04

X

X

r

3

4'    5»

s

7=5-6

8

X20CT

swpooj

314077

314977

0

2496766

341CC0

341000.

314832

514852

a

2459023

a

X

X

X

c

<

X

X

X

X

X

9

1900

1QQD

*25

125

0

?7J#«Î

c

<

X

X

X

fl

<

x

X

X

X

<

X

t

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H

TSOOOU

♦20000

119123

110723

n

232559

<

X

X

X

a

x

120000

129OC0

118U3

H9123

Q

232659

X

•X

*

>

a

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X

x

lOtiOCtf

10'895

101527

01527

0

203623

0

0

0

ț

0

3590

1

t

x

X

4

X

X

*

X

X

<

X

X

H

X

a

X

X

X

a

• *

!i

A

B

1

a

31

4|

5

6

7=5-6

8

învățământ secundar rfoncr

55 0204 07

«

î

<

X

X

X

X

A

învățământ secundar supeitc*

65 02 C4 02

*

X

X

X

X

X

X

X

Irtvâivmâ'u profesion*»

65 0? £U 03

x

X

X

4

X

X

X

X

TnvâlSmânl oosi'ios*

65 02 05

.<

.

X

x

X

X

r

X

ii'«tyâii'ăn| nsasfiplM p»n: rarțlt (âOC

65 CI 07

X

X

X

X

X

X

X

Învățământ spexiâi

65 02 07 04

X

X

X

X

X

X

X

X

S2rvtc:i auxiliare pen^u educate itod

65.0211 03* 65 0111301

05jQ2.1t

X

i

X

X

X

X

4

w

Iniernaleși cantină pentrM elevi

65*12 11 03

X

X

<

X

X

X

X

Alte servicii auxulare

65.»32 1130

X

<

X

X

X

X

Alie cJieJtuei1 în domeniul învelâniâniului

85.02 SC

1

X

<

X

X

x

<

Sănătate (cod 66.02.06*66.02 06~56.02 50)

66.02

0

0

a

0

0

0

0

Servioi medicaie în umtâ|l âar-rare cu patur (COd 66 02.06 01 *66 02 06.031

66.0206

V

X

<

X

X

n

Spitale țjenorata

66 02 06,01

X

X

<

X

<

i

A

Jmiâ|i meciosooeie

66.02 00.33

X

X

*

¥

X

A

X

X

Servo de ««natale ouolioî

66 02 06

X

X

<

*

«

X

A

X

Alte eteitiiieli în domeniul sânâtâll» (cod

66.0160

X

X

»

X

X

X

X

X

Alte -nstituîb țtacțtini sandale

66.0150.50

X

X

X

X*

X

X

X

c

Culturi reopere ji renale (cod 67.02.03*67.62.Ci5*«7 02.00*07 O2.50|

6T 02

45000

0

x?X0

4S000

448B9

<4866

0

4416.3

Servit»*' *niw (*.<*■» A7 09 03 0113

07 O2.(i3.uy*6? 02 yj 1 2+67 OZOJjui

67 0203

X

X

X

X

X

1

1

BiDIiaica puzaicc comuna*, orașe negi

67.02.03 02

M

X

X

X

X

»

f.

Muzee

6f 02 0303

t

>

X

X

X

K

Instlmill punice <W snectaoole ș oonrxx

67 010304

K

X

X

X

X

<

X

Șt# .îi pofrfitaftt ne ar 18%•

67 010305

C

X

X

X

X

r

X

C#s>? Ai'hio

67 02 03 05

X

X

3

X

X

■X

Cămine culturale

67 132 0307

x

1

X

X

X

<

X

C'«mtre pentru rorwrrvares promo^re*

67 0Î 03.03

X

1

X

X

X

X

X

Consoiictrea ș» restaurarea monumente»*

67 0203 12

X

X

X

X

X

fl

X

Ane se* m«&» cuhuratu

67 aa 63 v

*

*

C

*

»

A

B

1

2‘

â)

5

8

7=5-6Î

B

Ser-,-• recrțstive ș,    • coa 37 02 05 0’ la

37 02.65 931

67.02 05

>

«

x

d

X

X

<

Spart

67 02 05.01

t

X

X

7.

X

1

X

*

Tineret

670206.02

X

X

X

X

X

«.

S(

x

întreține": grăcir.i pub-îoț oarcj, zone venti. oaze îpc'tive v de aqre.-e’T

67 02X15.03

X

X

K

X

X

X

X

X

Servi c* relegase

67 02 Oi

X

X

X

X

x

X

X

A

Arte sarAcâ 7n domeniile cuurn nec'een. și

67 02 SC

X

X

X

x

1

*

A

Asigurați 91 asistența socială (cod 88.02.U4 la 58 02.0&+B8.Q2.10*63.02.11 t68.CZ 17*68.02.1

88 1)2

muOu

10000

bl DOC

568Î5

56639

538»

0

155’45

ÂsiăthiițB acordata peretuTidor in vârste

66 O? 04

A

X

X

x

<

a

X

X

Asistentă șocate în caz de boli 5I rvallcftâli (cod 50 02 05 02)

68,0205

1

X

(

a

X

Asistentă socială Tn caz oe «îvaiktilait

68.02.0502

K

xi

<

X

»

X

X

X

Asistență sooalâ pentru ternîlie » cop*

68 02.05

(

X

X

X

X

X

*

X

AiUCiare Osntnj locuirre

68 0210

X

>

*

X

X

X

a

X

Cr«?e

08 0211

X

X

X

X

a

A

<

Unități de asistenta nisaSteo-soc^aM*

68 0212

X

X

X

X

X

1

X

Prevenirea excluderii șocate icoc

68.02.15

*

X

-X

X

a

X

a

Ajutor socai

6802.151)1

X

X

X

X

1

X

1

Ch-iIhuj 6? ajutor socîbi

6p 0215 02

K

X

X

*

<

X

>

K

Alia eiwMuiofiîhttoo’en'iilasajurăniiii v

aș p? 50

a

X

X

w

;M

<

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DE2VOI.TARE PUBLICĂ. LOCUINȚE MEDIU SI APE (cod

,33025000

133025000

1328t3C60

13A7Ti4771

ia»F5U’1

0

6559728

Locuința, servicii și dezvoltară publică (cod 70.02.03*70.02.05 te 70.02,07«-70.U2.50)

70 02

131560000

lM7?îQea

1519&00CCI

131748660

124M5251

124645251

0

6450955

Locuințe (coi 70.G2.U3.0l*70.G2.03.3Ql

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

A

Dezvnltensa sistemului oe loojința

70 0? 03 01

X

R

X

X

X

X

t

t

Alte cAeiluie-îr Semenul locuîrte'or

70020050

X

n

X

X

X

X

1

<4

Alimentări cu apa «» umcrsjân n*an>ehn'ce icod 70.02 05 Ol *70.02 05.02/

70 0205

X

<

X

X

h

nlimen(£T3 cu ao£

70.02.05 01

X

V

<

X

X

4

X

Ammiayârt hidra,» nloe

70 02 05 02

c

<

X

Jl

X

X

Iluminat oUDiie >1 etecmOcă.» 1 uraw=

tq.02.oc

X

a

X

3

1

Alimentare ai oâzs nztbrate în icoiitâți

70 0207

y

>

X

X

»

j    a

X

A

B

1

2

Alte serbai *r« Oo'iînniut Inamiiem* Sfttvlc&or și

TWJ2.SC

i

X

Protecții mediului (cort

TA 02

1065000

50DC0

Reducerea șl convo.ta pauân

»« 02C3

X

Sa(uirr»taie >• i>©.in»n*-i deșeurilor icoa

7* OfcQgjp WAJUZUttțg)

7A02C5

X

X

Saxjjniais

74 02.05.01

X

Colectarea. trciarea șl diswupe-sa ccșcumct

74.02 05 C2

X

X

Canalizarea ;i whi«»bo apelor rezidirate

74.0206

<

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (30.02*81 02♦3102*34, (12-*3?.02|

79.02

14231060

12731000

Acțiuni generale so>nomic«. comerctale și de mutitâ /cort 30.02 01)

80.02

Acțiuni gaiwtefa saorimr n>e șl uomeraâie țcoa

30 a? m un- «o C2.oi «e- nu 02 o» 10-

60 02.01

1

X

Prevenire și ccnsâinre inundații gter»

80 02.01 06

1

X

Stimulam intmpnr«>>r mir 1 șl r»,[.ocl

80 02 01.09

X

X

Programe os dezvolta-e regioA«iâ și âtciâlâ

«0 02 01 10

>

X

Alte cMftluieîi centru aqium econcmita ș>

30 0201 50

A

X

Combuitibil' |i energie (cod

61.02.06*8 t.O2.O7*6l.o£soi

81.02

1060000

40GOOG

Enorțjie termica

8102 06

A

X

Al|i o?mt»

S1 02-07

A

X

Ala cheltuieli povirra combxst.OiL și e-erata

51 02 50

X

X

Agricultura. sllvicuHum. pitei cui tui» fi

vanâi&are îoori 63.02.03)_

83 02

Ay tijllurâ -nori

03.02 03

1

X

Pion- io? plsntota* < mranană fltosannarâ

0X02.03 03

X

X

Camere «yrinplf-

83.02.03 07

X

X

Aite c.he.Tj/eii în ocmcriu. agncuHuri

85 0203.70

X

X

Trarraponun (cod

84.02

■3171000

12531000

Transport rutier i.cod 02 C2 01 a

84 (12 03

X

□njmun șl pooun

04 02 030*

*

X

’ranspon ir, comun

84 02.03.02

X

X

SlRW

64 02.0303

v

c

Torsacr >sri^«' (uan 8-1 02 09 071

34.02.06

A

E

, Averea P*â

64 02 06 02

A

l

.B I 1

*c'\

3|

5

6,

7=5-6

9

- 5

X

X

X

1065000    10650Cq

S952C

59520

0

&9T-3

¥

>}    X

A

X

0

X

J    x

<

3

X

X

X

X

<

X

X

X

X

X

X

4

â

X

X

X

A

X

UÎ3KT»

14231000

13737804

13/3/904

0

12374295

<

x

&

X

X

X

X

4

X

9

A

K

X

X

»

A

X

X

X

t

X

«

<

X

A

X

toeoxc

1C6COOO

W42-478

1042478

Q

605

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<1

X

X

n

X

X

X

3

X

X

«•ncno

15171O0C

1SCSM25

l?€9»eZ5

0

^2373000

XI

X

X

î

A

X

X

X

X

i

X

X

X

X

-

X

X

4

X

X!

*

X

»

X

X

*

—-ț*

X

t

X

X

xi    >

X

4

X

A

B

1

2

3

<

S

6

7=5-6

9

AUe rheituMl m cameniul trantyorurwr

64.03 50

fi

X

<

5

x

X

<

X

Alic artiuni economico (coc

57.02.01+8702 03 '« cod 87 02.05*87.02 50)

87.02

Fondul Roiaân i!w OeTWolta'0 Sccaâ

6Z0ZU1

s

X

X

X'

X

X

X

Zone Ibeee

5702fB

X

X

X

X

X

X

X

Tunsn

87.02 04

*

x

X

X

X

X

A

X

Proiecte de flRr^oitwe ^ullifuncțicnâle

87 02.06

X

X

X

X

<

XI

X

X

•\tto «evun» econoniae

fi 7 02 50

X

X

<

x]

X

X

X

X

Partea a Vil a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (9d02>99 02|

96.02

EXCEDENT țcod 00 01-49 02)

96 02

-52153000

44399357

DEFICIT "(C00 49.02-00.01)

«6 02

JRES=DiOTE OE SE01HTA, tretbASf.M'a .2 îML’Win '•

Anexa 9

COMTuLOfe €X6CU|.6

JIH. . l!lUT‘h.&. • oL'C. . 4' li.1IA ilLdlî TiNANiAlE iMTfcGfiAl .«li VF Î'T i«: PW-WHvu- iROONARE I OC*LA| WMIUm

ta uniații 3:.i2.-tinz

i'ft'Uffllțccu ini»r-ait»««nt

«Le/ J

i

Pteveoeri buufei;>'*

Uiupiui

.«l’.UMltt*

Incasan

Sili'y»»' pn alba căi

Orep.-un

uCn'.SiJtulc

J

■I.utoalor

’ • rilr

II

fiiuceoonV

din , •»’

cerem

•rei'î .ir

d»»Mt

înewtlri

de inrasiii

A

6

1

s

&

ti

7

d-â-â-Ț

H    UMrURIfc

I -V£ .-jffftJRENÎ.

r>'“»gr -J

I'Q2

• •t >1A»

MW?'

4. -Mțl'S

0

Tdăwwn

• . 1O«

Ufo«i

Ale*. noi

iiîi 35

4-jo/me-’

0«*a>4?i4

0

1ÎO9/B37i

A. Vf J )K> HSCALE (coci

00

5

a

c

ij

e

A 4 :VF iTPFȘITAXEPe 9IJH0R. St SERVICII taxi

OQ.îO

n

0

0

I,

»)

G

fd

’Ts.vi•.ervlcil specifice (cod

13.10

n

c

0

o

ri

3

0

n

.    oe wocbceic

154001

0

0

jAJ’ei-tAr >*> ««nau'MnMcifo'M

1- 11'.,-.(i

fi

c

MERS'.

V 3

• « «w

"în.*3

51652301

?-r.'jS

4907640?

13554714

0

13097897

|C1. VENITURI DIN i PROPRIETATE (cod 50.10 *

00 13

d

“o

0

0

0

“ol

0

0

Venituri oin proprietății <cod

30 10 03«

30.10

n

6

C

0

0

0

0

0

Restituiri do fonduri drn Anunțarea hugelarâ a amtor

3C.10.K

6

n

Venitun dm «xwewui *î

30.10/»

o

1

Venituri din uliiiotmo |tfyunilor

30.10/»

0

c

A'le venituri din proprietate

30.10.50

0

6D

0

0

0

G

n

u

0

0

■9V36ZZ

i9t'6Z2

0

1PTZ6Z2

0

0

'Sr2âz2

l9tKIZ

a

t8W6Z£

0

0

&

1

D

u

D

0

î

0

cr

u

_

p

01SC2

}PK.Î:

nar

OiS»

cnc

. 3$£l

aat: •

6

320/2

»d9iZ

SZOxZ

p

j

SttV

Ibmu

iam ;

IdCBtC

C

u»* 1

.vOvftix

1?

U9tf34i

F

0

E.

M

-

c

5

£

&    Io.

M

fl

0

l2«

_

0

wt i

ouEitn*

ll Ol 7?

nic;*K ruiuad

•(CW op (nw5nq C| op 1600*005

0

OOWftt'

Ol2>

♦HZ IU Z» *U Ol Z»Otn)i»l« ep inidBnq 8| ?p (iJiMxqnj;

1)0065IZ

0GSW!£

b»*:o

AliVMlSlNIWOV TI» 313AIN

3nu vi ga ldNiz'«ns

0006s»l

OIKSMSt

ZI cu

rBi obPoohilNa/.L s ai

u'jj bnjtuui hjv

0?T-'.'6F

lOCi R?

b:n,i» d jciiiyuinsui îmi? ununo .•;tr Kfcieayyoir* ujp :. muc/i

S

q

{.

p

Ol 8C

stuc

(OS’OÎ K * 10 QI 6C PO3» uniinq

>oim ?o.u»otjMOt'.-* ujp uruiu»A

• w»

IW»ITVIWV?WO lblU.IN3AII

nawmc

l l_ 1

t» 1»

ifiPl /l

< Dl 'A

o'.i’OI /K

UiriUlfiUA KliIMpiML «4v

5> nwii»î jp cj-HLf«PA

niiiirA'a»iu..iiiOiin|| cp    țâM Ijjp ujji-iIi^Vi

adâe

-- |

i«id

iu tt

□OG)    <*UUuaAQ(l« IHOOPi

rf’-.-P «JCVlflțC*    -• IIIRIX

(lâHlvJl

<41 f» »•-    tt

Ui    i

VZ3

,0tL . .003} ui    ••*>Q

«?«•• se

0' <c

țJlPI'IOUTO 1?IK. 'IXZO1IV .'ța»iojoo ii ‘ișifi. j»‘ 'i ' aa»y

UMU.J >. IC ,C_|< L UJ.'»I

ouub

_

\6 mu

<U«

os oi ee

«XVI ul>- uj i|l«-‘ c«.r»’

J6Jtf<,||0 eA|l&U»|UIUUp& WM «»V u-mu»A

:lri (*•»--/. - ••• L-V

Op PIISOJO UfC unjiiAwl OJ»V
1

I
Sume nrrrttc ip cor lui cMâW

«♦oduBlo in anii ^Irarrri

A*țf,ppn'3*e

n$t ~r-~ ,    .    ț_. p-r,

4£ Ut 06 0?

’O »C Ol SI '«J • & 1.7

a

1

Reag«âfe icofl 4S.iO.;7'?i C-£j»tm» vrpii.- r    p-i'iMV

binarni»'- ap .<rcjfwy

•„? |P -v •

|Siimiî ,-zfmih» m rSInlui pin-, ip,

45 1 •,7<i?

Pjfrflnnte-i'. îftv arfe-

45 jO’?-'

’nsî'j» ■••'. i ijrop-: ar «e

V 1» >1

(1

o

iVarcrKilttF » 'ananariMi țmti IȘUHfc» ;'O • >9 (1) IJXIÎJUI |! Hl'k” țdiceiubie .*n cm ai sureni

45 »JOS.n,

1Si*71l j.î’lil în cortul D'.H ’cr

43-0C&.02

efeștoale m --mi Wsenon |Ppq{țf^-Lin-.

4&im Hi»

[pnc^. "r -■MPbfKem ',-.7».-CM..

|tn p«r*ojdM If.VO-kOi 5

“3, iM.țs

ț

1

5ki<i »nrnii le n esmui fMHcr ițHouluât« iri ur,o' cw'inl

4S.10.ib.c-

; i

5um< o';m i- în conici c4£ț>lr-»

45 iC 1<fl?

OBKT,U^O I” 3-1 ?pic-rn-Pralj risipi j-ț,

*5 111.11, OH

AWe ii». f'l$V »' I'«s>wumun1c

45 316

5

0

Wl.ideru'G ;?o<) 45,1O.lG0’ln Sun» perm» ,rvcontul oiâhlor aMCHour ui îJ’hii ra,i»r\i

.15 10 Itf v

4LiO?1â32

Sunt» (jtiiu'Im în cunJul plutitor afuctuaic in anii actotori

’ÂS. 1016.03

Prcf'r.anyre

Mut unwmn. ' r>inn>}> St- - i«wi J-.iO.Km «45 0 17.03,

45 11».’7

c

0

Sume p'in’ite .;<x»tul |Mâ>u/ efectuate in onui curent

45l0.l7.5l

Sume primite In ceriu1 pC? <x

electujie m anii antonori

4510 1702

Sume pnmun în avans

45.10,17 03

1

0

3

n

0

n

t

li

0

0

0

c

- -

d

ț

I

0

a

c

8

0

0

§

"0

4

1

c

9

J

0

0

0

a

n

0

c

0

0

0

0

t

0

n

0

c

0

•:

c

0

D

0

a

Q

0

0

0

c

c

PrcqfDmuI No'vețjw’n nerrr-.

Economits» Șl L'^rrr'“f«i' i-.ir:; ru.-f c ’• jr 'ii i i ?L-."lu.

«i mul curent

- ••! •. -»Hc-•

'ef«*,isjte"n 31 -i

! Suine *n jvjn.»

•S»CUK\,-    -d{

»•«' . <LK«nV^ukAI


-- ifi i8


-:’f îDl

.»> ir ut ti

4Jr IKufl |


im. »»-<••• v

A4‘(MPOZ'T f SI TAÂFPe SUNUftl Si SERVICII (cod VttXW|M> etvieti «uikHIc* /c«xl

/mrA’i’ pe

*!**•«« a ijr.iei    (.or

Ic.

Ci •/?wp’u,h mu Venituri - lin propriei»*

'țOOSft tp u n | sfețaitiw i <fa    ch

iiiiuntdfh 1 T. '(•>! ha .1 r.n.k.. ivarjuu-nli

Veww Jii'i ococoMrot $> vnc^te

• -t' -u' - Jiu uUua«co Alic k'enituri cin p'mvMKPH

Venliuri d»n nohitnsi țcod

31.10 03,’

Mc <cnihir' lin doMnrt

C2 VÂNZĂRI DE B'JNURI Șl SERVICII    (cad

Venituri din preMâri de wrvicii pi am activități (cod_

Taxe $ 3',c venttun în

Ini/3|3rtt8nt


nn o? I

0.7 10 19 50

*5 :>r»i «B |

' I o&.n

90 io

5O10.7Î I

:*î> i ,o.s

.*O-111)4    ,

20. -0 50

31.10

3?W

00 14


33.1036449469    49506483


5 am'jj

g

.1

a

D

3

“H

— -d

p'

]

r

0

-••T’TTJ?

,-,T-

3

_ ~ -1

150898931

,'err"jL

-i .37’

t

-3

“3

L 1

v

â

T

6

»

.CCM

• W. ’J **•

z

2. -CPQ. /

jj

“pJuuSw»!|

a

ț

o

0

(:

3

u

■t

c

0

"o

c

0

t

0

0

U

C

0

rt

0

C

5135526»

^576135

40379 KM

33405J71

u

1506<«08

44474016

2554315

41919701

31365428

0

15108588

937B399

8378399

9.178399

Venllundlfto'&stâf'tfeăftoicu

3’ ’O.W

S.W)

ifcăOlO

1717581

12403

I5955n!

55970

5788

XM    fT

J> ' ' i

vî. L

•Jtt'lSAÂ

16 ?iti

1 :l.s.?0

5

r "r.”.i    »:n^ih ii

rorțn* nțunalc

•&l$ u

L    1

V

,*HP|il| II' V A-vl.iîrfA.

U .

• • T»

5585

u

VwMiii» • tm iV£am7i<»a da ‘ r- •.c'»- ' -»lrt ț-S

-v ir.u

ri

)•«*».- Jțț artfafrt

7*«u:n«r^u» -r., •.,«

III,

-• !«'•

J

-i ■ «r xfcnbmc • i*£nei4t)*CbC.MCfe.te

e&țjUMl «vann a*« »

1'

I| 1 ••»

•H:iMÎ27

'1ff?aio3

VflniH. illi ‘.-iiiv •'KWOJtJ VU c-'-^v to Ci:

sănătate ii Jb*IOdip .

* • UL*.

_ rari

C/Eiir

zfsa?

B

t

Vemifen car» uMW&iair>* '.X'MM't! GU dl^cliile ftft

Mnulnlc    rtm • mu.

alOWHP lin «.o-iiuj/pt

:p ir 3l

1' Nt

tOV fTâ

1. .».£,{

)»di /i

D

/ninw’i dn cwtlM*rJ« w •ncAflW» -u imHutito do

b b‘H?

n

n

A.v- % -'•‘tu- am prgsbd do

•u" >u    -.rui»'

JS 10 &:

•58

555

359

0

V«n.»urt din lax» administrative, eliberări

34.10

3

0

0

0

0

0

U

■1

AXe vonMur dxi uuc afloiinistraîive e'lr^râî

34.1C 50

9

a

Amenzi. winalHâti ți confl«eAri

33.10

9

0

0

0

u

a

r

Âîte amorul peoaltatf $

35.1 OK

o

0

Diverse venituri (cod 36 10.50)

36 10

15521820

15521820

•» •> av/io-i 7133481

21820

7161661

7161661

0

21820

AHe venitun

3610 50

15521620

15521820

71B3481

21820

7101661

7101601

21820

Fanoui European Aorco, de fjftjwwjns P-urcia (cod

4510.04

>.«|||'. J.nnlițf-n .jol'iii Irtl.lcr

•le lOvJU. I

«Hp.’l.<1,11 1-1 ^1. jtSHHfJ

Sun\. P^lțr. În ;a«lui olOț Ier

-■ w-te

sfeTi-Mfe 1 3HI Mn-fcl -v.

r.uri.-.niiiu

ft= 1ÎJ.C2 .03

•iru 1 .....,'l- •' ț)-in>. l'WVț

•• «43

K H>|b

S-jîl « ;l

’n o-'J c^-i

f :<MhJ»piSțHG.-

o’Afl'iațo n anii hhIm'tz cWjiunc-ia

.............ui <1c Atiilentn (X'^ru

plo^J-pV^ -7X3 4-3.10 C7 CI l» SuinH i:Mrn- îi* .u’Uii

lefectujrtt î» jn.J cucnr LtiOui:' IU ' I’-' -vvu> 2lJMllP' kfeolu?.ie ’n «Kt/înM'fttf

iie.1 ,.n.ir!i,l    jfe

Vanîn^Wlii ț. ^dnnflnsl ’npn laurrx. srmflp Ift Mnîu. pilite-[.:«twxus»G ir. anul GJJren»

SIXP6 primi»® fn ronfni r>lâil o< olMiSlinlojn dfiii finlnnun PfeTrn3n»j-j

t'rnymniH .•.nmjriilwîH îiiwii'irii.

Iii parumca 2007-2013 3unh pniilîle în uoniu pîatilu' efectuate în anul curent Sume primtte în con tu; plățile efectuate m ann anteriori

65.IU "6.

*- 1<! Țfi 02

■VjÎc..«.-u


4îi 0.07

«n •-.?/ ?-

45 H-.OM»

.<- ,,


46. tf.ua

46 ' j.u&tn

45~»5.0802 45 :0.08 6 j


c.t 11:1»


y

c

0

3

n

5

1

0

c

3

•3

9

L<

aJ

V

n

3

c

0

i:

o

t

0

0

0

n

•«

0

••

a

p

e

0

0

ă

D

0

a

0

u

M

a

9

0

Q

0

0

u

0

o

0

a
N <

uJ U < , -,

■n .    -


* 2“

r<


i

3\Anexa 11

rz'hTJL as execuție

•<    '    ■ •• w'CÎ ”.p;    .    • .'?'*»nONARE LOC<14î CIIElUiEL'

• ti Ml» de =1:13 îv»;

aodîl    .lai.

1 IpiHiirve.;    ilvt

n'

iiiJlCMim

r’e»n«u *je

«Hqajaneo

Credite QUQfinai »

Az»Q^j..‘:, rf.î3

A.iqațnrneiiin

leqaie

PI&1» tjiw.luăt».

A’ieHiairiHtii e legal? de olărit

cneuuiuii

elective

inm*i

Hlltir

A

B

I

j

J

=

7=5-6

i

. J«ct .    <(,e'

50.U-S.,/0»62.10*7<i’0-7i î

<W. 10

Jlffi

K».

âf«. AU

S, . ' .

4U 46530

12 îl 8255

62997906

P*ica i-.iSEPVXNI PUBLICE 'GENERALE lena ?4 ’0«5S.1Gț

60 10

0

u

0

V

1

0

0

D

1

' Alte servicii publice jenemi* (cod 54.10, KHMJO.MJ

54.10

(1

<;

n

0

V

0

Q

b

Sorvci p-.<n<r, ?m urii ture ri: evidenta <1 uwiwor»»^.:'

5-1. ♦<» 10

0

Affp tor/i-jî n,ih<ice*j'^iefal3

M.V. XI

P

Trenwîil privind rtaloria publică $• împrumuturi

55.10

0

Partea ll-a AP ARARE.

ORDINE PUBLICA Șl

Ordine publici și siguranța naționali (cod

59,10

“ *0

0

0

0

0

0

0

0

«1.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine putută (coc

C1.10.0S

0

0

0

Ti

p

a

0

0

Puh(i»t comunitară

91.10.03 LM

0

| «lw inguțup-i ți ar>tjn

|5Mm|nre

68.1Q.3Q. SA

■32299490

357*19»

322P94<y.

' X ItCF    ’t.Vu,-:

(CBlI

tlt 10

?B73

1 s

ît **-?••

oj (ur--o v •')

”1 1 ».o o

v.vx'Wti

67,in •

l

*f03

• • «tff

(Ml llf '

•1 .«X-

.7 1O.O.I.U.1

’tSi

*l«»' '

irctflotfl î»4)hee d*

87;iE.D:.nf

Cnnb .•.,■•,"-jisfu 3c jffcJ ,,

ur. i<XQi.aȘ

1^36    ^>4'jr^

57.UU3.-n

Ctnjtnm cullLvala

fii 1C.37.L~

<JrriVHi«*t-*n r.0Q|j|gre

’7 IC.flBx?

PrvMj

t >0£3 10

Ln-iv*

».z J11-13 11

GrOdHi t)ZMiwl<*j«

G7 iA.0315

WW    CUIlU'.J,.

« ' -11.0^30

Sorz»C reâRtal'Y- »l s..v<Vv' (CddbF V.iC&.C'll

671C.O*.

b

GjXWi

6V tOO.Oi

au- sww'.i *n domoolHv uuftwl rocțeaM și n*s*»l

ez 111 a»

•...durari Bl u*<«1    : i-jlai.»

(cocf.B .0 0*

*68 iO 0S*S8.’tl 11 *«6 10 12*

sa 10

5606

377'aur

acou.«i3 7 jfwanttor

ce '0.04

XlOO

-wfcio.xj

ifl

AsMrtență socJali h caz de oofe

ș< invHlKmii icod 60 1000.02)

6810.05

0

0

(1

AsisionIA socială !n cajr de

Crețe

58.10.0S.02

«a k»;i 1

un.iHij ,18 j&stențA mcdiOQ-

65.10 1?

Alte CJ’Mllu #, in nonnniul asigurai ilur fci e»iM«nl»w wc»»le

63.10.50

32299490

32399490

20181235

12116255

420X9029    |

~r^-A

A

—..’.-Art

I

7?.ftP.î4

L - —

0

•Ml,".ir I

I

rirP*-;

' -W»34

n€82n

rMi, iÂ

:

2

I

0

0

0

0

0

0

0 -

.0    l

țf

j

0

u

0

Hț/OW

3154:03

5104263

0

22205 H'

•<i H1 Wtf

3te*:o3

3«943&2

0

222051b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Șccfi EOOulurM <te ană si

57,1(1.03.0*

X

C340 ne culiura

f--' 10 rț <w

H i

X

• ■jiimrfîr-

zt idOib)

4 •

,K

1 in.ver: llțl C<p\ni, ;•

JF DfiÂ.fij

fi

1 ''rxKn

<r lO.Oj.lf

1

iama

u7 I3,(ftî

e

}»• VIO' 1!

«

«a

i ’i'lt >. r . o’.itir/"

tn    •>•

; <?rv| ••• /L.rr..ql« «n cj «yn,-,|l|v.

.«.ud fl> m Oh

• >u.L?

a

Spoct

•.? IO.E'c.-jI

A

Ai--. iTrf-.'p, • '■» vorrtțr rit-cutiuni f£o»!9fn țu

Aslgir.lrl ș: asistam* ...ja • »

iV ilaM

t

$

(CfVU

•A -r fc ..    .. —    -4    -

• 10

I1»«J

Ați=tcn’> UL-jîKdi/i HMHpînnoJq''

04

>

> ,.4r«4-t

AâtfnnrB •pK'i’IA ir C3î d»» Ud1

41 irv.uiWlbMi    • nlt-i -J;

M.IC'.v;

-1

Mtt5i- P 1-. --iii: (»• -ja£ OE"

:s viy6..iy;

4

%

Âfi 10.11

UpT.țțlao •i«Kn'jn|i» n,n.:uÂ-

39.10 1?

Jj

i

Afte rheltuul in damnn.ul «Mgiirînics «• aî'xcnxi «k« m

•’lț.i’i 93

X

JT

F

Parte* IV-ar SERViCP ȘI r^Z/riuTARC FUVUCA

LOCUINJE, MEDIU ȘlAPE

i*n.«K»

!>*', '«19

' <K* "«•">?

Locuințe, servicii șl desvoilura public* (cod

70.10

•SSOWWMî

I5WOOOO

15500000

Locuințe (M

70.10 03

*

4

X

Dczv'&Iukmm -nKjnmiiiu 39

/ii.*,(».i:,-ioi

A

X

X

«ne choitu c-i în domeniul

71) 100331'

K

.A

X

Sericii 5. c<îx*uIUiim ;>uulit^

70.10.04

f

X

X

Alic SOrviCii In durriMni.i: locuințelor. serviciilor și

70.10.30

l

X-

X

*

X

*

»

M

*

X

K

ti

X

X

|

X

X_

.1

_ ș.

.-

H

X

-

r

?

N

3i£:|-= -

î

“ -

5184569

1 •*

*

X

0

3192603

*

ț

«c

X

X

i

X

1

X

iSftM W»'

■X,

l

.<

l

X

7Wir?

0

7J2(»7?

15ȘOOOQO

/J26U/2

7326972

0

7326972

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prtrteelta mediului (cod

74.10.05 U 70.10.05'

flti y.rcS ț ?«j*»rrj,u J,u4(i " “r ■    tlWC*’.' i □ 1 'no,vlU»

SdluUl'aX C Uv* ' IU «»:•< :•.- . <<-3

’usit'rmtf*

Calmii**’•■    ■>

•!.3:rvq->: -i de?cu>ik,

Pocea V-; AC PUNI EcOkOMlCe fcud

Acllimi qede*»** -conomirj. comerr'.Me 51 de munci iwd Actiim ine -*•- 1-    <■ >

• uinwtlM’ 40-1)    'Ofl *»

Alh» • »i-IUJ*., pmW l» iii.».,Ii, WUMb+U' *0(jn<j.-nroî și AgflBdluM,

uiftcicutiuis s< «4nă1r*arv leaa î -    tru:l

irtfliCM uenfl»?

“1,1* 1 ••Ai.iim i ff Upmert'ij,

Transporturi jr.od 34.! 3.50)

$7.10 50:

Ah' 0bț,uiii uG'jituiiiivm

Partea a Vll-a RE2ERVE. EXCEDEMT/DEFICIT (93.10-

74.1Q

. 4 10 '1

M/ICui

* hlfln

r* n««*n.

r ••ii,1

n?

79 10

ao »o

*1.10 n

»:| •».!>» A- -

Ih 10

»1 »H M

’i    1,

<« 31.111..V .

94 «l>

‘M 10 SC

87 10

97.10.5C

9610

B

II

4

«

4

4

•I

1

î

4

#

4

*

EXCEDENT (rx>G 00 01-49.10)

DEFICIT I) (300 49.10*00 O1|

98 10

09 10

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (tad

50 1053 10*63,10*70 1074.1

49.10

366304

43J5D0

1336304

Partoa l-a SERVICII PUBUCE

GENERALE (cod 54.10*55.10)

50.10

0

0

0

Asigurări șl asistența socială

(cod

’w.nsH”, rrs As' -'.'flțs juvwu. |M'«Kitl.T <*a>M»o<nn A"    .    •? ilu | ■ .i.

-. ins **4.jroti •>■!<»*$ •    '2«

A,i-=ț^'.s c<-:iy|r    »«i:e

nvaktaatt

|Qi >>«|

1. fi«ățl W WPl.'. i-i-.T -OG3C

6810

,K U'..’W

K'l HK1SIU

?SV>

W v, iv.

A

i

t

1

t

>

I

Atecr-MmM îi ,v-ia-.iI lăfiaurjri!.•' y ȘS«6»G*1V3 âwPc.lu

OS 1v -z-

tfsttea iw » StflV’C” ș: &FZVOL IARE PUBLICA. LOCUtWțE, MEDIU Șl APE

a

5

Lrtcylnv l-r/<llj:

£3cr*c-.tîa>6 publică (cod

70. «0

LXUMHC • Ș03

X

• •

V

'.a > tu.-.l.l: i-

m mcjoi

X

• •

X

^•lc <1    iritîl'fîM*l'iU»

79 117.9».$.

X

1

X

'ătri.tC,. ș    ,H..-.ir ..ur.Vi.rt

7U.I0..A

«

ă.

*

lAMfesftrviai In JGinoMui (OculniciCT s«v»aw« »

70.IC 50

X

M

X

Protftctl* mediului (cori

74 50 03 la ?0 10 05)

74 10

Rficuctrtra ș coninj ui potuuni

7.1. ic.03

A

±

X

Piotm,.iă L-osftvni jj. a rrmrliuiie BaMn.ihia mi ywxinwwfci

UtfVtiUIllm (CxxJ

SoijWiaie

~4.TG.O4

X

:f

X

74.10.05

X

X

t

>0.05 01

X

X

X

CuiedrtfHĂ ha,hmw și cbstnjfierga deșsurilu

74 10.0502

X

*

X

0

27835

X

¥

K

$

!

« ;

■»

i

-*    t

H

■ ■ —"4

■1-----

v-

n

*'

¥

X

X

V

t

fl

1 0

’ J_

0

-i

' —

n    ■--—r

Q

1

V

»

1

4

*

1

X

x'

t

<

tt

r

»

X

*

X

X

X

i

X

X

X

X

X

X

X

t

X

X

»

X

A

X

X

X

X.
<

r—

z

o

în


IXTITLUL III DOBÂNZI <«<1 30.01 h 30.02,

30

0

0

D

o

n

a

D

DobJm arai»nu aatonw publice irneme «cod

30.0,

0

0

0

0

0

0

0

,v*” " *,•'    .    p.jh. i n z.lptn^ nr-ra

Vi 01

_ -ie*» •;    -t rtinr^^raptațc

r.AhKn»! '«»rr nflK. 041V1VI pudica dSlBme

Icou 1UW-*I ti

3onw-aojoi<»i

.10.02

0

O.

&>

0

n

0

_    •*>•• a ou;^-L

~    c    . jțtâiiK i.uHlidctai*

jft 3. ?c

-

, _ _ r    -    exHfweqjMBWwie5

K' ‘î ST

L

? ^ui meuillf QBtenW pillU"-» *»>•—•" «C^ȘM

244

;

-

c

o-

<J

Si

Mw douunx» (cod 30.03 01 ta 30.03l>5^

30.03

11

- “■‘•i’i jfefehtv ii7i|awi<i>jlu,,‘o> zeil3ntfL‘ i*

-•*1 ~2jr *”

II

. .- >?î(£i aiîo>tic& . ee -.p-iii» '.”>i .*»

11

-' -•    aȚprtwrtr    , jț loipotlcf- Ctn

k L5-.:ă

0

.'-rsnx    *tf|f,_.is>âlfe i,

V 73 -

j

„«•Mnz» W<?P»r«>n».c '.v Iea3»»4

{..'.'S.5

u

ȚHllH IV3IJRVEWȚÎI <Cv.l 40.03*40_M* 40.30,

40

0

0

8

o

0

0

0

3vtbmi*M pwini acoperinM ditoetitator de pr,

40 03

«1

3uC***f'(» pixiTni cvm|Rnsanta c«'țferiltK ftauifc'>ii'on4«e aib ui*i.1i/kn

<40

11

Alle «i.bven,il

40.30

a

TUIUL VfOWOURIDE RtZERVA (cooSO.M)

30

B

u

a

0

0

4)

n

0

Ftmd ac mente buavta/ă la dfcjpoiC» aiitorltt

50 04

0

TI T LUI VI TRANSFERURI fMTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAI IEI PUBLICE (ccxi 51.01,

51

0

0

a

fl

V

41

a

a

fransierun curenta (corf

51.01.01*51.1,1 04*31.01 ns*

51.01

8

4

0

»

0

u

a

Tra>*-JtPjfiCiV'. motoul» c.»<e

51 m 0i

o

Aniu-u ttes&nlfcno

51 ni 03

ij

rrnjrj.vcL oara»?!iu'’»LrcB rilrit* ocr»

5, ni oe

0

Twisforun Obi bugetele consilii':* ncto*Bn* Otiuu Ifunurei cenMar os *■ oni'.

5i ni ,4

n

T«ana«eruri din Uxmo;y kiojie ccntn, insMuV*: . aw. le iiu aoaw.1 pwm i

51,31 ia

Q

’rwwierun om rxw«Mt ;-f. la txolcți luostene psrsn. «CCffiWea ir»W ■ajulvlav

51.31.74

c

» s» > «imiiuo oenini

»■» ». a-i-wvK acnffu crețtofcu .<#» <«lu.

51.31.21!

u

T v

aJM

- —r m .-îiymirsiWî wi» w n ■«raranp-

UBlllU pțjfccB.T»    Cp 3-*K3t .HjQBl

SI <l»

-

nomttarg-; WW. .1 4 . jXJ.- XX g» f“fu. <1

n<? s2

C • 11 •’

•"•’XT'f 'k£iu tt&țttn- ■' i"»ft /Jr    ji

> 'M"" tA-ii-u

Toatei-.«obim r:a*e 33M"-f»».i..u.>    cunun, ii

.Miji J(

— -

g

fiu< ța’ea mir niMlr-a«rxc-

H'' •'?

TTTI IM 7». 41.TF Tf»W<8FStUJR><Bod5S W

55

a

a

0

0

0

S T rbAXtenfll MirenU: HI IttWIIMUle -11re nmanreailL.

55 C2.

8

0

o

a

a

d>

<A-»nfMX|t» f«gat.    i; .-«fTTdfic-ol

’ 'T'l

Alftsimnwi-n airsrra |i> »i>. '«iute

7»i

A

PILULIX AȘ1ȘTFMT4 SOCIALA (cad 5/.O2|

57

a

0

V

o-

8

0

Aiuluie sociale [cod ST OX0! i> 57 02 04)

57 0?

0

a

<1

8

a

0

0

Aeilnn-! raqBte'P ••■•=*xnsi

Â.’tDL.tP

mscoc e ’n rxityij

Ș/Jgj-g.

57Vc.G?.

^^M.itolwej'tntrJvMnnr 1 «c>c»

5? 0G.'J4

59.01 ♦S9<J5-».M«99 n+89 12»59 1$»59.17452 2

aM

a

a

u

0

>

D

0

Bu^e

59 01

aCSV». 'Ml.'» “C»7-C3t 3C CfliiJO >b|

39.02

Prew-’rapeiv- atm

S908

Ascc«j| ;i fixecc'p

5911

7

S-fiu'i'i», -

88.«

Contrcvte (a 5utr"'3»ea persormiUlrerJAiisa

59.15

D*«c*Ș<jut>n cmBo

59.1T

j

Ac^if* ui caracter jWnffx.- y aoaaK»M«e«i

5622

5

îume cXureree atwe un»—» or «Jarei'.

59.25

Pășune 51 proiecte t», >.ro orevan »iw 5

5535

O=ERAȚI'JM FINANCIARE (ood W>»Sl)

titlul xv împrumuturi (con do.oj* «0.305

so

a

0

3

0

*

p

7

a

OWXUfTnjțun pruni insiiftJțH $1 i/*rv>c*

PUhffc» «xj *ctrv,i^j hnjHuMv

90.03

i

A»» împrumuturi

80.10

7

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE [cod 61.0

81

0

0

8

a

8

0

u

Rambuiun ck- credite enlarn» (axl SI.01.01 -4

8101

0

0

8

o

3

D

0

RmirjurMn dc credite extern*.- aminteai» de ■

W m 01

Rantureân de unite* externe dl- 'frv-i I de dît

ei ouez

ROiiWtiiSijn du treccn aftirmM rLrorle• aubiice

ei u’.oc

Wc-:v.:ik;t}eQKS 3l<«n»fU». ia‘n*elp>jfr’Ci‘

Si a- «s

Rwnt-uraân da czetTlia fnlcmv (cod «1.02 01*31

8102

8

g

Q

0

-

0

e

f?1 ■Ou.aj da ctw'I l^-.

01Kenm nn -.    .?f*'<?rl,te daioox» uubke • itr

2' .C2.1TI

fltG2(iî

wț*r^A- ac creâfc j ;i-.n e ,.u yno p .x- *

?i «ar

-

PlJT, FTEcrrUAT6 IU AM», PRECCOEMTI SI kAA, t IN ANUl CURENT (pud»i,

84

0

0

-6216674

•62V.6/4

n

«t

irfutt. xvw pi Ați efectuate (n anu HECIM’ERATF fN ANUL

35

0

3

7

-6210574

-6210574

•6210574

U

w

r»Af» *rx.V*JA» II» •»»«! Pf*eaBi»n,l ftl frcuporatt

W.01

*21M7d

-62,8574

-6216571

<T

r -CȚKJAISA pt DEZVOLTARE <co<i'i«5S*M»t78'

»41

41000

:<ooo

uiyoo

3*4852

214852

0

24S993S

TITLUL 'ÂTBANSPERUftl ÎNFRk UNITAÎf ALE AMMNIÎTOmfcl PUBLICE (r-no 51.02)

51

0

S

0

0

0

0

IJ.

D.

TransferwH de captai (CtxJ 31.02,12+ 51 0? 28)

51 02

O

0

B

0

O

4

u

a

. 7A . ' ' ' "•!    ,► , • 08HH --T-»

IgitflH»

3 • 0'-> O

II

Ift». »ihr-.i. îin i UNew xofa w»<i •ingolUCă Zi»»Hi.r.ili»3f Ue jtimlb, li*i dnn|arri 1

^'•«âl.

5-IW.WI

11

TTTL Ut. VII ALTE TRANSFERURI (cod 65 A 1)

53

0

0

O

0

0

0

»

0

A. TnvTifcrvrt intor-ic (ccd

55.01.03*35.01 .OUaSSAT 10*55.01.12 +

MO,

0

a

«

0

0

0

0

a

Pmowne a» r Ar»morc nmttuenMO

sâ n ca

r

=♦ j^-ameF-'HARE i îl* arxircrpr Coli uiiliw

55 O UF

o

s-x-amc ISPA

SS.ffî 3»

0

Prr.-rame SAS.ARD

ssai.w

r

InvoiWu u:c wtnbXK ecc-c«r».-j ; «o-ialOtr!

03.UJ.1i

fl

Propune ou

OX01 13

-

- >■» Roma.. c- DcZAinarti Ss^Mlâ

55AM.1Î

0

tansfer. r, siUOrtCAlUflliC

6a.0\T8

C

Clmrjw» • r«H-Șl>. r» ISPA

55 m .'16

3

Transid»,iit un bcupiiii wcn eAn*» flsotxjift*» oc Oa.-tt&JB .nicrcccvjn.iafâ

G5.Q1 42

C

Trnnslcruii cv'iîizij acuitarm ntoioafn •• i»’mh >viifc‘.'«iBraiewfrtn Mmefluum

™M» vili PROIECTE CU FlWAK fAftE DIN PONDIAl cIOEHNE NE7lAMBURSABlLE/FfcN>

»\AfT<nrn 4r».r _ ,4 c c <r_

••roflrrre 4jd Fondul European da t*zvoiurc iFEDRI (cod

36.0* 01 U tni tP U3)_

tfi

0

0

0

o

0

0

?Ts»

5401

t

0

b

6'

0

713

f «-•nUn- •    .(

► -i (di-,ii 0* 'urni no'aP'JjUf'.lir' In

-r --in

56-3,Uu

—---

-- _ .

L

107

_ . —

wu

-Kq’inia din Fnnflvl_ ȘdC.iil țurcpoan |F5El

fln.8?

5< ic Ut

___0

â

0

ti

0

C

(Y

0

F înțărca Q.xar.a ingtfidourreh 3

--—

—--

■■ — ■ ■■■

U

a

Frooramo oln Fondai do Coez<ufte4FCKă6J&0

1 nararea națJor’ăt]

= 5 0?

56 03

«A Fini

a

6

0

U

o

l'

,0

U

0

______FjMiyjtniîB uMorra noK»n»ci.fîcl}<lL

56.03 te

—    —•

1 -- -

o

•-

ChOtluidî ncckgitik

«05 03

j

Proflramo din Fondul Europcuti Agricol a» uwvoiuwe R urată (FEADR,

(COd ÎO. 04.01 Im 5S 04 031

560J

n

0

!

0

0

Ifll

11

0

nfrl'miMA

r«Jkftfcven L-«b.".ia 'Miur.lyirstfiiUU

5eu*ni c*7

-.

-

t

OîîlMM r«HtO4îJO

56 IM,U.I

Piogianw din Fondul Eu ropoan pentru

PescuM IF£P| |ood 56.05 01 ia

56 05 03,

56.05

0

Q

t

0

0

0

:

0

fm ar țara» n.TbrnaU

Sfi.dS.O1

2

Finet :«n« nvawns) nwsntxreaatrt

f.hfttl ..rj. r-ooiifl l»e

».asc3

-

Srograma Inarrumentol de Annvn|e pentru Preadcr.-we ()FA) (cod

56 07411« 56.07.03,

WUlCrtl

561)7

0

0

a

8

B

0

-

3

• n^narsa externa < ctuiitauMaM*

.V

55.C7.02

Octuflli HHfc*nr-a

S&C7.O3

Prc^Uuw tOalrurrwntUI Eurripmn oc

Aciuat»!# in PMentotel (ENP’i

(cod 56-03 01 la 56 W 03}

56.01

8

0

0

0

0

0

-

0

••aO-ea novotuud

56 «ir

0

c

s

0

0

0

0

w

1$ llM30333Md IINV Nt aiVAiOâjJ liV1«j

Q

CI

Htfl K>A?3C13fl WMOlivW intlNOd MX TIFUn

0'

103Q-22

UCC XrtfJTJWOCM |k coas n»fP ->Pfl P| A.Pij'X*to

d

•5

n

lO'ZZ

Oo (0 u P«M    OAțrJv

0

0

2

z

n

Q

hozz f<») ayyioNVMu 3au.jv aix -uruii

î

co u

jQitwiioe «Uiatap sm.de? ițHuftWg

o

urc'-u

3W1» «v s I«s 3f

0

0

0

0

0

0

0

wu

flO'ZO'U poa) ytraois

riceeei

?

2IBSU

ZIWU

OOOTZI

OOOSJl

00005

000271

0C 1(7 U

Wl|t«J39

Z1009Z

9WI

«soz

f»OOC

00 QW

OOOOZ

IO LI- 12

htntor.Miew’ x’î    _a«?ao<\

C7XTZ»

zzeasi

urnii

BMCCl

MOM»

OOCC5»

«M 10 U

-K. »Jt - 1! *    XC- -,»A

xm

10 10'U

C9MB00Q

oizeoz

6

K»t ic

ZWH«

QOOtrî

oootn

000(K

090CK

tOlz

•OC 10 U*C(ri0 I L »l »0 10 U pouj =JXU OAțiJV

oicest:

ZSWtt

ZMHt

)00i»«

oooi r-

MGOfc

OOOltC

U

1<TU (»ol LW3NVNli3N 3AI1DV l(X 1P11U

oiîgs»?

«WIC

BWt

JOOlt*

aooir?

3000*

000l*C

OL

o»n iviidvr 3n rBînnaMo

3£rpi»

; •:,0'‘:oe

fl

3i'Vt 'X

7rî«<'ftU- m »u.au«¥îWii-iM.H'

<5

. i1; t *

-f.țUQCGU KUeiUHLX^

Q

.<T

a

0

0

9

a

11 M

(cnoroc «i ia ei w ooal v»»t«j^u

uniMi>Q it r3io,ouf)3 9

<u«t*nJQ tuiuwo UVlOBAZOH |nu«*noid

n

JC 1. 8'

inrufltio

ti

'2 b’2*z

;    munvn ■'ureii.

i:-.1 v—

• piM.HVU bai(nn"i'

a

o

a

c

V

r

a

U*9C

95 n ;0'Z* pos] 59S (Gioiiami iiiootur

-

3 «(<1 >uo

■ -•=T

i-oi

, p<i - -    -    j

0

a

1

». 1

0

o

o

8l*Q«

șpMll ic.;.pusa*l    « 3,"| >'/ Ăjn

i.yi •«?

' ■,'»»— •.•«’>

CZ> Ci*

r,    c 'MS- i»_

ir-3.1

‘■-•o    <- - • I»tia

o

î

t

VI

0

3?» SC

(WțȚ^ț; »l KJS4 ?C r«S)

îiOFzOIZep'-Ol'V»

ut «mtimițj 3jcnunu*i3 9u>«jt>3id t(jy

i?J 8u

îî/ fc J Oi

țn'iUfeMnuunfiMJ (Mi.'iorjjrive,, j

■J ti'i

TTTLUL XVII PLĂTI EPECTUATF FN Aflll

PRECEOENȚI 51 RECUPERATE IN ANUL

CURENT (cod U5.01>

RS

woi

0

3

0

p

0

*

0

PIĂ(I ufeaÎMitt »n ani, onwsOann ® rw.u&frrwe

—1

- -

- -

_

i»A«r.MSF AΣÂ


--SîlKp*lări _____ T .    .

rlflV pOnifli flnOnlkivm pxIrimoniuluTpumni,-. ; r.nflHlNrtfi .Vi. «linliiiMtalan L'UUk*

iirti ? iM/biui titvgrm» inuntMll Ktelo'vo'o», •«

PUh»o|(»«"» nlvl Uia UdRMuiiul toaler "T • ■*' •- * '■.•»n6*MrGA Inundațiile» .»• "ișjii»

C^wniu.Miiff _j4 -sftt O^yiDijtgur.iH

———■••*. sMqafcftn^ __ t— r-* »=*» y'."n    K -,

t - «a«fcr «• - "Tr5 _    __

i - HiJ.zk,» • nvittiiimr.iiti'» IttlidB’ UCTI'M" v»iO"

«>'w» gfwr SÎT icjJiîtLi; »•

BairHA •'•

-c •-«-<- c    ____

-|«|. .Ji Ui - 1 (Tî,>«r*â_

-'i »- r    -i rrjn-mw.e^ d-:^irc Șj ■?

r' •    .-.Ic .U r 2e3)<'»'


nr.îs

'7818

2KÎS

W21 ■ 28.S

H)2Z

IO»

J' ?4 _ r»»<j*5 •7825

20-2 tfjti »'■.' »l<»

’jii <io4 în iiffl


-™n


.363)59 7H3II *5


hm    - ■ ■ -,i » . •»

.?/■! - imr '• 3 • rii I-" - 3- se 1^1


TITLUL >11 OOSAhXI lua». M.Ol la 30031    _3)

Uobaim aliwwKi» duleriwi public* >r*»nx» |ooc M 0' tV&c.u^ »,f ».•> iț OifX» »u r..if»«| i |,;c~» 3ira-.{ î_‘U il tJOUâîul .»ll? W,l»f .-TmPwltr rk‘"-ț»£«>Inr »- Șl1 (țZ Dobanr slaiaora Oator») publice exwrpo ** 02 ~~ Dotțufci aifeiente anim m im."-»:/?»V«.i-^rs -»■ aO’O? fi O?.---fi?i    gxwnw.conaaoâ iy.OU.ttZ

m'ciL-v.c oud»țtso« e«urna oasytai* 3h Hi Oi

•ur

’TT-

T


31B8C


tiSwnî'    tl-î-obo ^wEc ecterr- ’ki'X'.tt-j

■ Ă»*-36aniI7«^ W.mrtâ 30 83.08?    7 30,03

DuOar-zi 9LBȚW1B l/nc»,,m tuforrin oij ăOgcU)


ftofrcraa aa^ffcTîrgyrcnci -yuu.țț_ | £?Q3fi?

Butea *i uftum.e irtipr„jn-.-ăm~c»f >»ynpm»«<tC< V. ;>A C6

"    K1 3008^

Dobânzi laepag^awiIteUeteMinq.


nan

srrS’ Cb 03

St ?.VrctQ

-

u

I

i —

c

î

-

—A

0

~TSS»1

7MU

ij=« '

3Z«

0

0

5

n

a

o

a

j

’ y - -

0

j

C

-•

8

.. ?

. ? -

8

ii

t

•J

0

~ior~

7

' f

*

a

a

a

0

n

0

n

a

0

o

0

. f

3

a

p

2

0

0

0

t

0

3

0

n

0

•}

o

3

6

~0

5

c

B

n

Br—

n

U

2

TTDJfl vi transferuri iMTRfiUNJTATlAU. T,UnSf»xyi| 06 C-Miitw "XkU'02 »2r. .

ronslK- >n « jiiizijT|Httji(ir-M > vesMĂ. =

n- m........Im '«#dî-? 'ăSte ocnrr

’ T UI Vil Al Tf TRANSFERURI ,UQd *Ă.^i l A TV<ns/e.nil >;ru,.>ri-M-'ZKJ _ t*rr«v^ffier 'Inv’țVT, •••«’r Hryarrc F»-ArE >i v;ic

__l VjQ‘3rrn IST* *    _

Prc^cwnc SAPARO i, njwtoi e»c «țwr.rijr nvwo PfrtPîtmp ro c-±ivatofa F»> IV't't’^.f O>' :

Ale Tmftf-.IUA tu/yiw ,I1W'F" iwc •)..*<>'A Ț'Vi'eu»" d.n ..e^rui h ar-e u>.«,.l • T j . i«i>i im iri, ,tc»    7n*»r;»i Jn

TIVI,» VIII PfcOtEC’E CU FINANȚARE t-IH Pieno’iw dk- fixului    

^££U' •*? ^«Afcînn'A ■ 1 • Vîn?r gH»,rr; -tgry ști,-

iitai> nvolmjl

țxuyi joi-.- -u rtoiț :i ‘ -


: 1

A6

- ÎÎ.(T*


Prga- »ne din Fundul Snci«g :uroț<an (FĂE)

~-ytare» aarenal»    ___ :?•>;(!<

r-i o- Ut-,/a ctțqtTti ueiamytnsotx -    : 3 Ct>)k

U—.*- ggWlglfajg______    ..

Ptr^iraoB? din rondul du Co««.,uf>ețPC/f5E 03,

VI nțlȘ__


___Ft'JJFIYtO eXIțlTu lEteBICLISidr a

îȘwtoneF neetelBHg

_Programe din Fondul Eurocwnn Aarfcnl rt<

FM<-țar,;oiul^t«ic.

I l"«r|anu .H’Bfr.4 ixrirnr.cr^»bl,? .Chofaâct nccScftite-


Programf. din Fondul _FurnngAn jwifn,

'Ayj'M nâtfem.va

C>"M îwv» «tlt»nu ne?ănÎEjj^ăbiur

Crac ,,ft< n^e(«î c^s


—PrMr*^5_!nwrum<nti.i de Amu-utuieaUiL Finapțmaa reqlonMA

~>nj-;arcj CC.-.^u i-. -zi i _ i »cbo~


Che|rjiBt> neei-q &te


toittumantM» Eunmmmw tfe_

nia^wn-ti na&onsld

■• ■narfarfei gtfemâ » »nc £; ChejU'tli i»ettt<a>y>;


AfcyyogȚamo comun,ano u..<Qțute pț _

Rnarșarea nBponait

~5r

31UT


5S5«0J

S&Jidl

•VTțy.r

! iSJsrcF SOJ-

35010*

35TM7ST


??W5’

“».O5

feCȘ.'jg

53 •- >: -

■ 0


1ÎT7,7-W


ock'/ Oi


scrcr


7»6ÎW

-EHT"

s-rmrî


0

-o-

■y—

-0-

TT

8

"3

0

0

- • 0

9 ”

0

’ i

rt

C__

__.

r

0

a

•— — — - i

11

3

0

6

n

- j

G

0

1

0

v

-1

_I

a

0

0

n

u

- 0-

P

T

fl

0

J

3

0

t'_

___

n

n

0

6

0

0

3

*■

a

. o

»

0

7/

-3-

p

0

0

0

0

0

0

0

5r~

V

A

B

U

fl

y

—ff

0

:

D

0

0

«3

î

o

0

' 0

s

8

0

T

0

0

0

-3-

-S-

-P-

3

0

fi

n

Pmewea cx^iitan&iwzuuaS -

SS -o?JT

O— i«-h r>€-rrț —

*VTStt

AM-    țj ItTȘOunwriU po*;u<sr/.v» f«wt

-’iww »»n»:

<ofb

w---

0 0

^rranj ., .Ah- . iwacc.sswâ

tfc-ISXL’

UlIoTillto- H»* <ife«

n> »6.ru

Mc&jnlanul fiiMnc:»' SEZ ( cod 56 1T.51 la î< 56.V

«

H* w-j ->c-±-.r«ll

17Ț/5

F'.g-jxa anume

ît-TTT

D»e --r FBBHOIR. ‘

kn l/ CV

S6 t5~*

-o

a-

—Programul Nnwiiaii pentru

i"i'i» Lr^mt-rrt,-

snsrr

—-A

CHtltUlELl DE CAPITAL floa* ?1»7J«7Si

75

“TWW

rac

t:ti.Ul xil ACT1V£ N£f INANClAHE taoB.llfeU

71

-rac-

’555

Aclly fu» IccO 71J1.P1 le 71.01 -M*UOÎ.MI

ww

~ra»

Hrrnrr

’ ’ t' <PX«r-C^E S> ir*3t-» o* rnv?r. -

BpanMtrter-ie^ți As<9w=-=ic-z>:

n ei Uc

1MB

1505-

.1.'

X£a araveTrîe

TTflfJX

StOvujHCQd ?'.02.011_

7l0î

K

in

.    r -■g'petsaK

TiTSOl

'TI53

73 1

*'

n

(XJBV

72T’ 5il

TTTLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTA

L 75

. FlATt EFECTUATE * ANII PRECEDENT Ri_

w

0

5

injJJL XVII PtAG ???.CTUAIE INAN1I

ai

B

ff

" WmM-r.iuawT»u,?T&r-r:d~-r. t.

~AViT»

F>C£S20OCE 5ECMMTA

a

i

T '

0

0

«

-i-

-3-

-u—

0

i

'5

i

6

n

fi

-5—

_

looo

1600

T2f—

’»

>B8£Î

1W0

W'

T55

TOT

?MS

Kttn

IOOO

125

,Z5

: î»b?

<C5C

-ronc—

-(25-

~ *» ~

--

—7W3i

o

r

r

—ur—

—s—

o

-|-

-v-

-:-

*

1

—k—

—:—

r.

fi

---

u

c

u »

s

0

fl

-s

—î—

“T>

6

tr

e

B

fi,

0

-*-

-sfCSETAU. i^nrri \ fi^ar««• t

uh o. orfMFcuri; ; MUGt...u1'iiM»mL,|HL jnruBtic: -&r*...ii..u ici 11 ?£2r.j


» . 7| UuptU- 4lf;2 Suh=ic"t»

CriMH*

'JnwMta nunw--

A tlțMI Al lie«l>'1

OttyUMIACA IhWCATlHHOR*)

Î3#

'iWK-jitO»

4*

iM

lltMlUM

nwimînv"

țJtiQF.Urc

Ann-iMHtwni

u uium*

BI4|I

Ainiaktnieow ityuld dl idolii

OallUUtll

o>»dn««

A

B

1

2

l

4

5

»

1’4-«

a

•dTai •-MELfUiELUaerfU.IMFA DS ruNCpoMAflE.ețe—.uheJ uf DEZVOL1ARE,

12571X10»

umoooo

lîATOOtni

QJTOOO»

11940)10

9

17D9978R

:.=:țlll»«A DE sUNCnCAURE u*OHI%*94)

uaSdOOi

H660000

’ 244901»]

1SX36000

1H2119B

-IW11W

c

11BCT12S

JrtiJ .-6i.lt JREM : 11»-20».1; ♦ *o*tV*St    in

IM 5900»

118GOOOO

12459000

1245500»

11B21196

11«?11M5

c

11667123

TOllil CHELTWEÎ4UE    foso 10 0

10

?oooo<»

240000»

M0000C

«0000

2874303

28 U903

c

2936279

Jrwxu^l. vPTiJitarniMM , ol» if> c toi >» •

l»-* ■—

W.Oi t : i

23050W

'ip/xînnzi

ÎB8OO0O

• efv/m/u»

2365009

*>MOvuv4

2565000

22-M987

77Ș498Î

c

2285421

f îllCTBJC

SnUv'tfe no*

i • i

•j. i.Ji

9

JOUCMJUII

a

Z’W/OOv

0

-COOOOO

0

I9934C7

0

1990407

0

c

D

0

1, Jh»m- .v* ce sj«<O3i-

■ , --

a

a

0

0

0

0

0

1)

S]pOi«e /ec-'ire

’îiX Î.O4

0

0

A

0

0

0

D

0

Sf«WM 3eo!7voliJil»Utf rjuirai

•:c»os

•J

0

0

0

0

0

0

0

“Jte 5 ?onr

»£•>• Ijș

70000

tocow.

70000

ÎDOCO

06021

«wrn

0

05-xK

C*"! Z~Z - XL lU. r

•e.L’ur

0

0

0

0

9

0

0

101234

rc-» "* C'C'n

ico’ ne

a

0

0

0

0

9

D

0

-    . JL .UCSTU;

1.0.iT 29

0

0

0

0

•J

V

0

0

Ecoe cerrtpj pOiufli UCUpaM jr' ; r-

W8

0

0

0

0

9

O

0

0

-XC el-twr rtfelcv m

ijdai h

0

0

0

0

9

9

D

0

moc-Tn^ii craci» urc»sw*cjr«-5indox u

ijooi.u

0

0

0

0

0

0

0

0

'•M rt 'iecoii <te oManar»

WOl.13

0

0

o

0

0

0

0

0

''vyrrnecțl, Ou JPUss&»i;

in ni m

6

0

0

a

0

0

0

0

*oorîț î pw.tr trpivjpora* >s ce 1» csu» i fAxzti pe»un. kicumin

W CI 15

10CI 16

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

r» ««4Alto dooăiui (cod 20 03.01 la 304)3.05)

“>',l    >i-    ,-n •    .i Hi-.    >»*/. . IJ

20.03

•<A    ?"1

0

A

(J

A

a_j

Q

—    J'    •’    ’ TJI» •

t >•»«■*'■'    .    - -fiLMiRP*- “nn.Jii,

y>.

W

0

V

6

<1

l>'r - • M«n—|r. ț|... .llnbtMr.«w iform- va .♦

*L-

0

a

'oo— -    - • •    -    i

0

0

0

î'Ot-.'K.    . .    . .li" flA ip ,r l»|

.--~

n

0

u

T’TL JL ",âUBVEMTln:c-n 40.03*47 20* 40.»)

dl

0

0

0

’ *>v i'ți- iwi le. icoporirra .<lfrn?n(Q'Q> Jt y

<0.13

n

a

n

Aii 20

0

0

0

Alto :U0«vn|,

n -ai

£

D

o

•TLUL V' 'ONDUEI UE REZERVA |r.oo S0.04)

au

0

C

0

1u..;j de .ae.il buy»im,a lit dlwIKUHl.' UMOrf

iO 'U

1

n

»

ti ' '::.VtTRAf43"5RV^l‘ rRE'.-4HA,1 ALE

S'

a

9

0

* l«Ni    T.M' *tȚ»* •

SI v«

8

a

0

Trjiofou'l v4i/b "Wlli't " E*».

01 I 01

9

a

0

► u? m »fr»

• »    ?-î

3

a

'0

: ' —    i.itlu» ijw " mir"- zz'

31 î

ă

n

0

l'CV.    - ,SH»i '•fiM.lllUir

•Uli

a

a

0

ii'ir<v>a r«    ,, kk.«:i mii»

:1 115

0

0

D

MU.*»'-*    L»_;dțCJ!i    tot    » |

0

n

0

țo d* £5 adiwfttliK im*'«t> cuî’So.irck

:1 Lt.ZE

0

0

0

;..*iii',i>penA.'ii<vclc talar «: s

; ■ .

0

0

0

RtaWJlrtareJ» tarrcj a .•.lied.'ix Cfl **C*ZTT

■■ Ll.lt

0

0

0

.utfHiena preHnj foionțaiCd •> ILMlAo-- de

li

0

a

0

fftuințtMM moln«iiter umit Uir. corrwii i

S'.i’J;

g

0

0

fm Tvirtvi cir’Cie*!'

S?"« .«3

0

3

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 02)

55

0

0

0

=-Trxiwfiotvn curant* in ttrâ'nâtati- [câliv

£5 03

0

0

0

CcrtroueicoLcbu aorRs<vțaiE -icrr-jin.

5C.X-0'

0

0

0

A •% Nsmienu» cu^sr ie n wM ' a mie

354» m

0

0

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

Ajutoaie aocialn (cod 57.02,01 Iu 57.02.04)

57.02

0

0

0

A|intsse 5ocâ;'<! in numerar

ÎT J£ ai

0

0

a

•\u--33»»» wt?< ’n rroiuiu

;r:i 02

0

0

0

Tichcteea ctew

37Câ.C3

0

0

0

T'c7*ț? ccooo Jtvidttii;; «TT-ni fAeițui.? i SOC}

57 c; ,04

0

0

a

’ Luț 1-*.    |i—•

59

0

0

0

Burse

59.01

0

0

0

siulcrrre fttflirvdaune wtwqib rt* ealsmili

59.02

0

0

11

PfOvnnni nenlni tinere;

59 03

0

0

0

■«soci») 5, fupiJdy

59.11

0

0

a

0

0

B

0

0

D

d

D

9

3

n

9

C

a

3

0

a

B

a

0

o

0

f

j

a

0

Bl

?

a

3

0

0

3

a

0

0

ț

a

9

n

0

s

3

a

0

0

5

a

0

0

c

a

0

o

a

0

6

tt

a

e

0

0

£

a

0

0

0

0

o

0

o

s

a

V

0

«

2

j

0

3

5

0

0

3

1

3

d

3

$

1

a

0

0

o

1

<3

1

*

o

3

a

0

0

D

3

0

1

o

U

J

3

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

o

3

0

0

0

0

3

a

0

Q

0

3

0

0

0

a

0

9

0

a

0

0

0

0

a

n

0

0

0

0

3

0

0

0

a

0

0

0

0

a

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0


oi rttOi.J


3n-;-r.am cjitnn.- _

- a?«'OlfiS 10    • ^<W3

. JM. Ui; •    'țr '

-.1 niaUiMVi' . «îl‘ «m» lsI.t "ir ,'nxr>»|T|P    u.W'u    w • l

fiPEBA)IUNH îNrtKClrtRE (Lu’J 60    ■ I

TTn i:l >:v Împrumuturi {ca^ no 0>*?v 201

kVUtflAI* Itltl A(tu (ihptujHulmi

.1» ••    /^AMfe.ft^-1, ții ZRQrrripc.im

«>—31PÎ-1P z.    •-•î'ik oximi.i» i zdRl-01 "


».I2_ 33JS 3917 S? Tî WWS

?a io un «x 50 30

ll_ 31 ,M

. . • ■    1' «    T '    1 -■ »

__>-"•—> fi WCMOrț t ’ :,~

'-—T. : in r: ->I - «■ . Țjrfr cat.v ;>î*» LV’ .Ca :' .1: (ta 0e pn afwBnțr. datei a.vp)IU' IJȘM T P' Rur.Ovrtâtt t*e crnrfiic Interne (iom 81,03 f» 1 •(

A«ntiureăr. at>c/ggIc ■■ te'i.uc&Jâiil.lt»    3 62 .

C !• ■'•■muu de ;ur>jdlen''w^ ,;:-y el yUk . <• ii»| K1 <12 15/

ftmkumar, a«eoie rta»rtoi v.wi. «i 62 o UA| »n.4'O*IClW|M.nri«CatCPfll<l •> ■■.frn.Tj-''I.UH' —I ICCUT ■ —■ ■*. - • •

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATElM AWI*

ss


PI5|1 cfreluatfaîn ani» pte&jclanți $1 ikui«»i»I| 85 m șicpjifn centzyoLîAar ( •.rsi*s;-‘*-îi.; • _ TITLUL VI TRAK5>EnijRI jMTFtfc UWTTAP ftt.g * î?

rnarvsfafurt dea capital (cod >1.02.12»    55.02

Mr-Jnl'

OuunetBS ȚlMIlfiiftlltaric .-^UKUÎ Uln 03FWM

THLULVHALTE TRANSFERURI (cod 35 01)


o o a -j o o c cec 000 9.0 or» 0,0 o o o o


Pwgwne pi >AffF -? -■‘Xpo; ^1-.- ■.□ 1    ss o • na

I W.l" 09


Pragirno isFA

PRMțOTft 5APARD


56.01 10


Ipvzaoi flfe ațjbnț <n»    -.    m 55 01 1?

P“cf»'nfi de <Se<rAj4c'£


to.O1.-53


Fu ni Rwriftn    Oezvonarc oocwu

Ate ixnrcfed'' uu«e»lH înțemR

Cn«u'*H n»»fin4A-5 -SPA


Trairrltf'L'-i -Jn bHfflHd' OCJI CrtU», jJSCCÎBtif

1 rat»?fenj>l aivti/v    .is«os;Rar

5501.15


55.01 10


55.01.26


£5.01-15


ÎW1.M-0

0

6

6

3

a

0

0

0

a

9

a

V

5

»

3

ff

0

<0

0

n

I

u

n

ș

u

0

a

0

»

u

(l

a

0

i

Ti

a

0

0

f.

-

II

a

9

a

ZI

9

P

0

e

0

o_

_ I

b

P

0

a

0

ă

0

u

0

â

u

1

o

CI

0

o

tl

a

a

0

0

a

0

a

0

n

0

0

0

a

a

P

a

a

0

0

0

a

0

a

0

0

P

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

D

a

0

0

a

D

0

0

0

0

a

b

0

0

0

0

a

n

0

a

a

0

a

IKK»

•»000

119123

»»U2

0

232858

a

0

a

a

a

o

0

0

a

0

a

0

a

n

a

0

3

0

0

a

0

a

3

0

0

u

0

0

0

0

a

9

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

a

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

o

0

0

0

a

0

0

0

a

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

a

0

0

a

0

0

a

0

0

a

0

0

a

Tltl.M Vili PROIECTE Ctl FINANȚARE OIN

56

0

0

0

PiOifia/M» Clld Fotmul Ellronaan do

5»n

0

0

0

f’'1'tti'.lit.•    nit

46 - -I

«

n

0

fi iw«- iiw i war.xer -b^t

SE ' a

0

u

0

CAii-ilh- •«•■< ;»».

>« ••’

0

0

0

i'rja-jriw d|n («noul î>ov:ui£uroDMi, <FSE

96.44

0

C

0

r -.Wlf.SWJ -ttȘor.jQ

-

<]

o

«J

1 lontjHfcs r-»«-țf‘H'srnniff»,l,Jl'

O.-llT

0

u

a

C»K*.-iW.

:r KJC

0

n

a

"W"'' tîlrt "-.nrti.l rt.- Coe2ii<»u|FC| \5â U3

56 US

0

0

9

F    .n|nii'«u

" r.i n

«

a

0

fr    . e • •• ar .*.111 . i i IiiIj

0

0

o

CI'»-’ » ..... v

Q

a

0

1**.Kțjt..,r>w d||t rn.«dtil Eipct^mii Agrteo- d»

Sfl/M

A

0

0

Fimrjjwcn n'W-i”*A

-56.04 b 1

A

0

0

1 rwi^TK'i wțF.—4 nwi'T’Kirr^tas

" -1 0?

D

â

S

Oc'kne* FKXlM-3*<L

• •VțJIU.’ IC Ulii COIluU    .7UIOfc>e^., p«01HO

ri    u i.

56.04.03

56 AS

0

a

A

0

0

u

f i K/nacn n jyordld

â.Oă <M

0

a

0

rn»r«-vc: wrG ne^’i’tUiJait

55.C* 02

0

0

0

.-«ou-* 'WțiwiMe

SAC? -

0

0

0

Prcfreme Iftitiumencul ci» Aamanța ..•«m»

mir

n

0

D

''ararea nciaială

0

a

0

eXici < te,.. " J».l' l

-•* . .-

n

u

ț

Ireitijiițfc neElginw?

&: QP -li

0

0

_ . ț

?»ogr»»TM» Inalmnwnlui European an

"tnan^jn.-a nj’enula

56 as

0

0

0

35.06?.»»

0

0

0

r    •r>’»r,4 rmn»TTife,<T#«Wlț

Se 05 CC

0

V

0

CAdlu<«it naaftMX'J

MJMJja

0

0

0

*tîcx p _^<*uvt>c    ’nr"

56.15

0

0

0

ure« nei*M,s a

Se ' 9.0»

0

0

0

—Tmrțarzra țc:^’ r«ainpj'iacMj

: .c

D

e

0

■_ -eHu'Bh nmL'QiE'M

" r ?3

0

fi

0

Alic MdMuțl ți Hisuwncnto posiuderor» (coc

55.16

0

0

0

r nanțsiM n’MfcWâ

se.’o-ca

0

0

0

Fuun$dr«K uMKPUt ntfranibunaoiA

55 ’6.02

0

0

0

CrxfaJKri nocgu le

6c.-6.0S

0

0

0

MocanMimu financiar SEF i cod 5C T7.0» la 5

0.17

0

D

0

F^on-ai tain»!*» «mm

56 -7.01

0

0

0

Fnwțfirw «Memg neran-.Nj'SucA.

sC.-7.02

0

o

0

Ch«*n>ail n«r

se? 7.03

0

0

0

r,


Q

0

• •

0

fl

0

rt

0

D

n

n

P

A

fl

rti

Q

9

a

P

0

0

P

<

0

6

rt

0

v

0

0

a

0

1

y

D

0

0

l

0

n

0

a

3

<J

0

a

0

1

3

a

e

»

C

3

a

0

fl

e

3

0

a

0

n

0

a

a

D

e

n

0

a

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

a

0

6

0

0

3

0

0

0

0

a

0

0

0

0

a

0

o

0

0

a

a

n

3

c

u

«

0

0

0

0

fl

0

n

Q

0

0

0

0

0

b

0

0

a

0

b

c

0

a

0

0

b

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

o

3

0’

0

0
£

-
Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30 03,OS,

30 03

0

0

IJunârj.' almenl-: >n.....fniirUM «m f.ywjui ?iț

«JO391

0

0

Dnsrv.aozțomWi    ■ UI1JIU

H»l • !.:•    |<rtrrx-| .1    ).

JU.OAtK»

0

9

a

B

UDU-yi L 4=^.;.’i': AjyțvmrMi’*’. nitirjit î

S0 7SS1

a

0

OtCS'-j    iîw tfft •-•sj.Tg

PA •>'. ’A

0

A

TflLULlV dUSVfc'-' Tll 1-00 40.03«40.20- 40.30)

«0

B

§u0Wn6: pepita țțuOown«« dihirvnțskn r><» 41»

«0,03

A

I

S i.WnHl pftr. ru soniDs/njOiva CTC>V.”«k»*

44) ÎQ

A

0

Alte »wbrv>i|Ji

»<) Jtfl

9

fi

“    • " ' ONDURi DE VE2ERVA icwj 50.041

Trac* « .«cai /41u«». i-i, 1H dHfWKhu auuxd

|_»

50 0*

A

a

a

0

(    -:iANg< env n S« ir ivita- / -

• ••••• L ••....... | AZl*Z

W 51

■ *7000

’UV3

fl-.», <u ft*.

51 UI

--0W

iM'aOOO

’»• ^..^l^ilhr •-,|i(,iji |X,r <T|

" î »

trroto

. J.

Ai..-iH» ;M4<M0M»__

%i«n'in • 1 •< ivruniu - •* sttreti •<qt,Atup .»i0'jm.;I--    e •« -.wh »

' • -i :j

A • ’î

9

n

Q

. _• ■.

o

0

1nvn(rr.«». ?* «ntu,

W'.lii r • • Mn,    -* * v.jf t

Av>, ,11» Ln ,1.1,•Z.lillu |ii»f1lllj |fcl-i

. ; ț ..

<: 1 «

9

0<